Importovanie videa z videopásky

Video je možné kopírovať do počítača z videopásky digitálnej videokamery pomocou funkcie Importovať video. Pri importe videa z videopásky digitálnej videokamery do počítača sa video na páske kóduje do videosúboru a uloží na pevný disk počítača.

Zobraziť všetko

Importovanie celého videa z pásky digitálnej videokamery

 1. Skontrolujte, či je digitálna videokamera pripojená pomocou pripojenia IEEE 1394 alebo pripojenia USB 2.0 a potom videokameru nastavte na režim prehrávania nahratého videa (na digitálnej videokamere sa zvykne označovať ako VTR alebo VCR).

 2. V dialógovom okne Automatické prehrávanie, ktoré sa zobrazí po zapnutí digitálnej videokamery, kliknite na položku Importovať video.

 3. Do poľa Názov zadajte názov videosúboru či videosúborov, ktoré vytvoríte, importujete a potom uložíte v počítači.

 4. Zo zoznamu Importovať kam vyberte umiestnenie uloženia videosúboru, alebo ak chcete vybrať iné umiestnenie, kliknite na položku Prehľadávať.

 5. V zozname Formát vyberte pre nový videosúbor jeden z nasledujúcich formátov videosúboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej:

  • Ak chcete vytvoriť jeden súbor pomocou typu súboru, ktorý je predvolene nastavený v digitálnom videozariadení, napríklad súbor AVI alebo DV-AVI, vyberte položku Audio Video Interleaved (jeden súbor).

  • Ak chcete vytvoriť jeden súbor Windows Media Video (WMV) obsahujúci všetky informácie z videopásky, vyberte položku Windows Media Video File (jeden súbor).

  • Ak chcete vytvoriť súbor WMV pre každú scénu na videopáske, vyberte položku Windows Media Video (jeden súbor pre scénu).

 6. Kliknite na položku Importovať do počítača celú videopásku a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Ak chcete zastaviť importovanie videa pred koncom videopásky, kliknite na položku Zastaviť a potom kliknite na položku Áno.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Importované video sa uloží v počítači ako jeden alebo viacero videosúborov a zobrazí sa v programe Windows Fotogaléria.

Importovanie celého videa z videopásky digitálnej videokamery a následné napálenie na disk DVD

Ak chcete napáliť videopásku na disk DVD, musíte použiť aplikáciu Windows DVD Maker, ktorá je súčasťou systému Windows Vista Ultimate alebo Windows Vista Home Premium. Budete potrebovať aj napaľovačku diskov DVD.

 1. Skontrolujte, či je digitálna videokamera je pripojená pomocou pripojenia IEEE 1394 alebo pripojenia USB 2.0 a potom videokameru nastavte na režim prehrávania nahratého videa (na digitálnej videokamere sa zvykne označovať ako VTR alebo VCR).

 2. V dialógovom okne Automatické prehrávanie, ktoré sa zobrazí po zapnutí digitálnej videokamery, kliknite na položku Importovať video.

 3. Do poľa Názov zadajte názov videosúboru či videosúborov, ktoré vytvoríte, importujete a potom uložíte v počítači.

 4. Zo zoznamu Importovať kam vyberte umiestnenie uloženia videosúboru, alebo ak chcete vybrať iné umiestnenie, kliknite na položku Prehľadávať.

 5. V zozname Formát vyberte pre nový videosúbor jeden z nasledujúcich formátov videosúboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej:

  • Ak chcete vytvoriť jeden súbor pomocou typu súboru, ktorý je predvolene nastavený v digitálnom videozariadení, napríklad súbor AVI alebo DV-AVI, vyberte položku.Audio Video Interleaved (jeden súbor).

  • Ak chcete vytvoriť jeden súbor Windows Media Video (WMV) obsahujúci všetky informácie z videopásky, vyberte položku Windows Media Video File (jeden súbor).

  • Ak chcete vytvoriť súbor WMV pre každú scénu na videopáske, vyberte položku Windows Media Video (jeden súbor pre scénu).

 6. Kliknite na položku Importovať celú videopásku a napáliť na disk DVD, zadajte názov disku DVD a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Páska v digitálnej videokamere sa previnie na začiatok a video sa importuje.

 7. Ak chcete zastaviť importovanie videa pred koncom videopásky, kliknite na položku Zastaviť a potom kliknite na položku Áno.

  Importované video sa uloží ako videosúbor.

 8. Po ukončení importovania videa z videopásky kliknite na tlačidlo Dokončiť – funkcia Importovať video sa zatvorí.

  Výsledné videosúbory sa potom napália na disk DVD.

Importovanie častí videa z pásky digitálnej videokamery

 1. Skontrolujte, či je digitálna videokamera správne pripojená pomocou pripojenia IEEE 1394 alebo pripojenia USB 2.0 a potom videokameru nastavte na režim prehrávania nahratého videa (na digitálnej videokamere sa zvykne označovať ako VTR alebo VCR).

 2. V dialógovom okne Automatické prehrávanie, ktoré sa zobrazí po zapnutí digitálnej videokamery, kliknite na položku Importovať video.

 3. Do poľa Názov zadajte názov videosúboru či videosúborov, ktoré vytvoríte, importujete a potom uložíte v počítači.

 4. Zo zoznamu Importovať kam vyberte umiestnenie uloženia videosúboru, alebo ak chcete vybrať iné umiestnenie, kliknite na položku Prehľadávať.

 5. V zozname Formát vyberte pre nový videosúbor jeden z nasledujúcich formátov videosúboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej:

  • Ak chcete vytvoriť jeden súbor pomocou typu súboru, ktorý je predvolene nastavený v digitálnom videozariadení, napríklad súbor AVI alebo DV-AVI, vyberte položku Audio Video Interleaved (jeden súbor).

  • Ak chcete vytvoriť jeden súbor Windows Media Video (WMV) obsahujúci všetky informácie z videopásky, vyberte položku Windows Media Video File (jeden súbor).

  • Ak chcete vytvoriť súbor WMV pre každú scénu na videopáske, vyberte položku Windows Media Video (jeden súbor pre scénu).

 6. Kliknite na položku Importovať do počítača len časti videopásky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke Pretočiť videopásku a začať importovanie videa vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Pomocou ovládacích prvkov digitálnej videokamery v programe Importovanie videa alebo ovládacích prvkov na videokamere vyhľadajte na páske začiatok klipu alebo klipov, ktoré chcete importovať do počítača.

  • Ak chcete určiť čas importovania videa z videopásky, začiarknite políčko Import zastaviť po a potom zadajte časové obmedzenie pre import videa.

 8. Kliknite na položku Spustiť import videa.

  Prehrávanie videopásky sa spustí automaticky a začne importovanie.

 9. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa páska dostane do bodu, v ktorom chcete import zastaviť, kliknite na položku Zastaviť import videa.

  • Ak ste začiarkli políčko Zastaviť import po, počkajte stanovený čas, kým sa video importuje.

 10. Pri importe každej časti videopásky zopakujte kroky 8 a 9.

 11. Po ukončení importu videa kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Importované video sa uloží v počítači ako jeden alebo viacero videosúborov a zobrazí sa v programe Windows Fotogaléria.

Poznámky

 • Funkciu Importovať video môžete otvoriť aj pomocou aplikácie Windows Movie Maker. V programe Windows Movie Maker v ponuke Súbor kliknite na položku Importovať z digitálnej videokamery, pričom digitálna videokamera musí byť pripojená k počítaču a zapnutá v režime prehrávania.

 • Funkciu Importovať video môžete otvoriť aj pomocou programu Windows Fotogaléria. V programe Windows Fotogaléria kliknite na ponuku Súbor, kliknite na príkaz Importovať z videokamery alebo skenera, v zozname zariadení kliknite na digitálnu videokameru a potom kliknite na položku Importovať, pričom digitálna videokamera musí byť pripojená k počítaču a zapnutá v režime prehrávania.

 • Pomocou funkcie Importovať video alebo aplikácie Windows Movie Maker nie je možné importovať video z analógovej videokamery alebo videorekordéra. Ak chcete importovať video z analógovej videokamery alebo videorekordéra, v počítači musí byť nainštalované analógové digitalizačné zariadenie a softvér, ktorý umožňuje importovanie videa z analógového digitalizačného zariadenia. Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej s analógovým digitalizačným zariadením alebo na webovej lokalite výrobcu.

 • Niektoré digitálne videokamery umožňujú pripojenie analógového zariadenia, napríklad videorekordéra. Digitálna videokamera skonvertuje video z analógového zdroja na digitálne video. Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej s digitálnou videokamerou alebo na webovej lokalite výrobcu. Ďalšie informácie o používaní digitálnej videokamery na import videa z analógového videozariadenia nájdete v téme Import videa z analógovej videokamery alebo videorekordéra prostredníctvom digitálnej videokamery.