Pri prvom pripojení zariadenia, ktoré sa zapája do portu USB, systém Windows automaticky nainštaluje ovládač tohto zariadenia. Po nainštalovaní ovládača môžete toto zariadenie odpojiť alebo znova pripojiť bez vykonania ďalších krokov.

Pred inštaláciou zariadenia

Ak chcete zistiť, či sa ovládač má nainštalovať pred pripojením zariadenia, prečítajte si pokyny dodané so zariadením. Systém Windows zvyčajne rozpozná nové zariadenie po jeho pripojení a potom automaticky nainštaluje ovládač. Niektoré zariadenia však vyžadujú nainštalovanie ovládača pred zapojením zariadenia.

Hoci mnohé zariadenia s prepínačmi musia byť pred pripojením zapnuté, iné vyžadujú zapnutie až počas inštalácie. Preto je najlepšie prečítať si návod dodaný s novým zariadením ešte pred jeho pripojením.

Ak návod dodaný so zariadením odporuje informáciám v tejto téme, postupujte podľa inštrukcií dodaných so zariadením.

Pripojenie zariadenia

Ak zariadenie USB používa napájací kábel, pripojte ho k zdroju napájania a pred pripojením k počítaču ho zapnite.

Potom určite port USB, ku ktorému chcete pripojiť zariadenie. Ak plánujete zariadenie často pripájať a odpájať, a počítač má porty USB na prednej strane, zvážte použitie jedného z týchto portov.

Obrázok bežného kábla a portu USB
Bežný kábel a port USB

Pripojte zariadenie k portu USB. Ak systém Windows dokáže nainštalovať ovládač zariadenia automaticky, zobrazí sa upozornenie, že zariadenie je pripravené na použitie. Ak to tak nie je, systém Windows zobrazí výzvu na vloženie disku obsahujúceho ovládač zariadenia.

Po dokončení inštalácie skontrolujte informácie o možnosti inštalácie dodatočného softvéru priloženého k tomuto zariadeniu.

Občas sa môže stať, že systém Windows nevie rozpoznať zariadenie USB, ktoré nebolo dodané s diskom obsahujúcim ovládač. Ak je to tak, môžete sa pokúsiť nájsť ovládač zariadenia sami. Začnite preskúmaním webovej lokality výrobcu zariadenia. Ovládače môžete často prevziať v sekcii technickej podpory týchto lokalít. Ďalšie informácie nájdete v časti Tipy na riešenie problémov so zariadeniami USB.

Poznámky   

  • Po pripojení zariadenia k portu USB rozbočovača USB, monitoru alebo k ďalšiemu zariadeniu pripojenému k počítaču sa presvedčte, či má port USB dosť energie na napájanie tohto zariadenia. Menšie zariadenia, napríklad disky USB flash, myši alebo zariadenia s vlastnými napájacími káblami, napríklad tlačiarne, zvyčajne fungujú bez problémov aj po pripojení do rozbočovača USB, ktorý nemá vlastné napájanie. Niektoré zariadenia s veľkou spotrebou energie, napríklad skenery alebo webové kamery USB, vyžadujú na svoju činnosť rozbočovač s vlastným napájacím káblom. Ak zariadenie pripojené k rozbočovaču nefunguje správne, skúste ho pripojiť priamo k portu USB počítača.

  • Zariadenia prenášajúce veľký objem informácií, napríklad externé pevné disky, skenery a videokamery, fungujú najlepšie vtedy, keď sú pripojené k vysokorýchlostným portom USB 2.0. Niektoré staršie počítače môžu obsahovať iba porty USB 1.x alebo kombináciu portov USB 1.x a 2.0. Ak zariadenie na správnu činnosť vyžaduje vysokorýchlostný port, v informáciách dodaných výrobcom počítača zistite, či port, ktorý používate, podporuje rozhranie USB 2.0. Ak počítač obsahuje iba porty USB 1.x, môžete do počítača porty USB 2.0 pridať inštaláciou karty USB 2.0.

Pripojenie a odpojenie zariadení

Väčšina zariadení USB sa môže odstraňovať a odpájať podľa potreby. Ak chcete odpojiť ukladacie zariadenia, napríklad disky USB flash, pred odstránením skontrolujte, či počítač dokončil ukladanie všetkých údajov. Ak svetelný indikátor činnosti zariadenia svieti, zariadenie odpojte až niekoľko sekúnd po zhasnutí indikátora.

Ak sa zobrazí ikona bezpečného odstránenia hardvéru v oblasti oznámení na pravej strane panela úloh, znamená to, že všetky prebiehajúce operácie zariadení sú ukončené a zariadenia sú pripravené na odstránenie. Kliknutím na ikonu zobrazíte zoznam všetkých zariadení. Kliknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.

Na pripojenie zariadenia, ktoré už bolo nainštalované, môžete použiť ktorýkoľvek port USB. Keď však prvýkrát zapojíte zariadenie do príslušného portu, systém Windows znova nainštaluje ovládač tohto zariadenia.