Zvukové karty umožňujú počítaču prehrávať hudbu alebo zvuky pomocou reproduktorov. Väčšina nových počítačov sa dodáva so vstavanou zvukovou kartou. Ak v počítači nie je nainštalovaná zvuková karta, alebo ak chcete inovovať možnosti prehrávania alebo nahrávania zvuku, môžete nainštalovať zvukovú kartu.

Existujú tri typy zvukových kariet: zvukové karty vstavané do základných dosiek počítačov a interné alebo externé zvukové karty. Táto časť je zameraná na inštaláciu interných zvukových kariet, ktoré sú určené na vloženie do rozširujúcich zásuviek v počítači. Zvukové karty sa zo základných dosiek nedajú odstrániť, hoci sa dajú nainštalovať interné alebo externé zvukové karty a zvuk zo základnej dosky sa dá vypnúť. Externé zvukové karty sa pripájajú prostredníctvom konektora USB. Ďalšie informácie o inštalácii externých zvukových kariet a ďalších zariadení USB nájdete v téme Inštalácia zariadenia USB.

Pred inštaláciou zvukovej karty si prečítajte dokumentáciu dodanú so zariadením. Pokyny v tejto téme sú veľmi všeobecné a dokumentácia k zvukovej karte môže obsahovať dôležité informácie týkajúce sa inštalácie konkrétnej karty. Prečítajte si aj dokumentáciu dodanú k počítaču, ktorá môže obsahovať upozornenie o strate záruky v prípade otvorenia počítača.

Pred inštaláciou zvukovej karty budete potrebovať nasledovné:

 • zvukovú kartu, ktorú chcete nainštalovať,

 • pravdepodobne krížový skrutkovač Phillips na otvorenie počítača,

 • disk CD, DVD alebo médium, ktoré bolo dodané so zvukovou kartou (ak bolo dodané), ktoré obsahuje ovládače a ďalšie programy.

Zobraziť všetko

Otvorenie skrinky počítača

 1. Vypnite počítač a odpojte ho od zdroja napájania. Toto je veľmi dôležité, pretože inštalácia zvukovej karty do počítača pripojeného k zdroju napájania by mohla spôsobiť poškodenie počítača alebo úraz elektrickým prúdom.

 2. Otvorte skrinku počítača. Nájdite skrutky alebo príchytky krytu skrinky počítača (zvyčajne na zadnej strane) a uvoľnite ich. Dokumentácia počítača zvyčajne obsahuje návod na otvorenie skrinky.

 3. Po otvorení počítača sa uzemnite dotykom na zdroj napájania (kovový kryt konektora, do ktorého sa pripája napájací kábel). Uzemnením ochránite novú kartu a existujúce komponenty počítača pred statickou elektrinou.

Odstránenie pôvodnej zvukovej karty

Ak máte pôvodnú internú zvukovú kartu, musíte ju pred inštaláciou novej karty vybrať. Ak je zvuková karta počítača vstavaná do základnej dosky, pokračujte postupom z časti Inštalácia novej zvukovej karty.

 1. Vyhľadajte zvukovú kartu. Ak neviete zvukovú kartu rozpoznať, sledujte káble od reproduktorov k zadnej strane karty a všimnite si, v ktorej zásuvke je karta nainštalovaná.

 2. Odpojte všetky káble reproduktorov a mikrofónu zo zadnej strany zvukovej karty.

 3. Ak je v počítači kábel spájajúci zvukovú kartu s jednotkou CD-ROM, odpojte ho. Väčšina novších počítačov tento kábel neobsahuje. V tomto prípade tento krok vynechajte.

 4. Odstráňte skrutku upevňujúcu zvukovú kartu na mieste.

 5. Opatrne vytiahnite zvukovú kartu zo zásuvky. Počas vyberania kartu neohýbajte.

  Poznámka

  • Na uvoľnenie bude možno potrebné kartu niekoľkokrát jemne potiahnuť smerom nahor a nadol. Aj v prípade, ak starú zvukovú kartu plánujete zahodiť, buďte pri jej vyberaní opatrní, pretože môžete poškodiť základnú dosku. Ak sa zdá, že karta je zaseknutá, je lepšie stráviť pár minút navyše jemným vyťahovaním, ako rýchlo vytrhnúť kartu a spôsobiť zničenie základnej dosky.

 6. Ak neinštalujete novú zvukovú kartu, nasaďte kryt zásuvky (ak existuje) a priskrutkujte ho. Potom skrinku počítača zatvorte a priskrutkujte všetky skrutky uvoľnené pri otváraní skrinky.

Inštalácia novej zvukovej karty

 1. Nájdite v počítači rozširujúcu zásuvku, ktorá je určená pre novú zvukovú kartu. Ak ste pôvodnú zvukovú kartu odstránili a nová karta je navrhnutá pre rovnaký typ rozširujúcej zásuvky, môžete použiť tú istú zásuvku. V dokumentácii k počítaču nájdete informácie o typoch rozširujúcich zásuviek v počítači.

 2. Opatrne umiestnite zvukovú kartu na zásuvku. Zarovnajte kontakty zvukovej karty so zásuvkou a zatlačte kartu tak, aby do zásuvky zapadla. Skontrolujte, či je karta bezpečne zatlačená v zásuvke až na doraz. Ak kontakty karty nie sú správne zarovnané s kontaktmi rozširujúcej zásuvky, karta nebude správne fungovať.

 3. Ak počítač obsahuje zvukový kábel spájajúci jednotku CD-ROM priamo so zvukovou kartou, nájdite ho a zapojte do karty. Ak potrebujete určiť umiestnenie zvukového konektora pre jednotku CD-ROM, prečítajte si dokumentáciu dodanú so zvukovou kartou. Tento kábel nie je pre súčasný zvukový hardvér nevyhnutne potrebný, a vo väčšine prípadov je jeho zapojenie voliteľné.

 4. Priskrutkujte zvukovú kartu k rámu. Zvukovú kartu počas zaťahovania skrutiek neohýbajte. Je lepšie skrutky jemne zatiahnuť, ako skriviť rám alebo kartu.

 5. Zatvorte skrinku počítača a priskrutkujte všetky skrutky uvoľnené pri otváraní skrinky. K novej zvukovej karte pripojte reproduktory a mikrofón (ak sa používajú).

 6. Pripojte počítač k zdroju napájania a zapnite ho.

  Systém Windows nainštaluje potrebné ovládače zariadení pre novú zvukovú kartu. Ak bola zvuková karta dodaná s diskom obsahujúcim softvér, nainštalujte ho teraz. Prečítajte si informácie dodané so zvukovou kartou, aby ste vedeli, aké kroky je potrebné vykonať.

  Ak systém Windows nerozpozná zvukovú kartu a vy nemáte ovládač, ktorý bol dodaný so zvukovou kartou, musíte ovládač sami vyhľadať. (Ovládače umožňujú, aby systém Windows rozpoznal zariadenie.) Navštívte webovú lokalitu výrobcu zvukovej karty a v sekcii technickej podpory vyhľadajte ovládač, ktorý možno prevziať. Ďalšie informácie nájdete v témach Riešenie problémov so zvukom a Riešenie problémov s ovládačom.