Ak ste už niekedy nastavovali domácu sieť s počítačmi so systémom Windows XP, zistíte, že nastavenie siete s počítačmi so systémom Windows XP a so systémom Windows Vista je podobné. Je tu však niekoľko dôležitých rozdielov a ich pochopenie vám pomôže vyhnúť sa niektorým bežným problémom.

V tomto článku je tiež opísané nastavenie potrebné na zaistenie zdieľania súborov a tlačiarní v sieti.

Čo sa zmenilo od vydania systému Windows XP

Nižšie sú uvedené hlavné rozdiely týkajúce sa siete v systéme Windows XP a v systéme Windows Vista:

Funkcia Windows XP Windows Vista
Funkcia

Predvolený názov pracovnej skupiny

Windows XP

MSHOME v systéme Windows XP Home Edition; Pracovná skupina vo všetkých ostatných verziách

Windows Vista

Pracovná skupina

Funkcia

Názov zdieľaného priečinka

Windows XP

Zdieľané dokumenty

Windows Vista

Verejné

Funkcia

Jednoduché zdieľanie súborov

Windows XP

V predvolenom nastavení povolené

Windows Vista

V predvolenom nastavení nepovolené—na prístup do zdieľaných priečinkov, vrátane priečinka Verejné (ak je zdieľaný), sa požaduje meno používateľa a heslo.

Funkcia

Zisťovanie a prístup do počítačov v sieti

Windows XP

Zisťuje prítomnosť počítačov len v rámci rovnakej pracovnej skupiny a pristupuje len k počítačom v rovnakej pracovnej skupine.

Windows Vista

Zisťuje prítomnosť všetkých počítačov v sieti a pristupuje k nim bez ohľadu na to, aký systém sa na počítačoch používa a do ktorej pracovnej skupiny patria.

Funkcia

Miesto na zmenu nastavenia a preferencií

Windows XP

Miesta v sieti

Windows Vista

priečinok Sieť

Funkcia

Ovládacie prvky siete

Windows XP

Nachádzajú sa na rôznych miestach operačného systému.

Windows Vista

Nachádzajú sa prevažne v Centre sietí.

Nestrácajte však odvahu. Ak nie ste pripravení na inováciu všetkých počítačov na systém Windows Vista, tieto rozdiely sa dajú prekonať a sieť je možné nastaviť tak, aby pracovala bez problémov. Takisto budeme podrobnejšie riešiť rozdiely opísané vyššie a poskytneme návod na ich riešenie. Budete tak vedieť, kde a ako treba zmeniť niektoré nastavenia.

Predpokladajme, že ste už nastavili samotnú fyzickú sieť. Ak ste ju ešte nenastavili, tieto dva články vám pomôžu:

Skontrolujte, či sú všetky počítače v tej istej pracovnej skupine.

Keď je sieť nastavená, ďalším krokom je jej ladenie, ktorým sa zaistí, že sa všetky počítače v sieti vzájomne „vidia“. Toto je dôležité, ak chcete zdieľať súbory a tlačiarne.

Je dôležité, aby ste použili rovnaký názov pracovnej skupiny pre všetky počítače v sieti. Týmto sa zaistí schopnosť počítačov s rôznymi verziami systému Windows sa vzájomne rozpoznať a získať k sebe prístup. Pamätajte, že predvolený názov pracovnej skupiny nie je vo všetkých verziách systému Windows rovnaký.

Postup pri vyhľadaní a zmene názvu pracovnej skupiny na počítači so systémom Windows XP:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V okne Vlastnosti systému kliknite na kartu Názov počítača, na ktorej je zobrazený názov pracovnej skupiny. Ak chcete zmeniť názov, kliknite na tlačidlo Zmeniť, do poľa Názov počítača zadajte nový názov a kliknite na tlačidlo OK.

Postup pri vyhľadaní názvu pracovnej skupiny na počítači so systémom Windows Vista:

 1. Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

 2. Názov pracovnej skupiny je zobrazený v časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny.

Postup pri zmene názvu pracovnej skupiny na počítači so systémom Windows Vista:

 1. Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

 2. V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenie.

 3. V okne Vlastnosti systému kliknite na karte Názov počítača na tlačidlo Zmeniť.

 4. V okne Zmena názvu počítača alebo domény zadajte do poľa Pracovná skupina požadovaný názov pracovnej skupiny a potom kliknite na tlačidlo OK. Zobrazí sa výzva na reštartovanie počítača.

Obrázok okna Systém
Názov pracovnej skupiny je zobrazený v okne Systém

Nastavenie typu sieťového umiestnenia na typ Súkromné

Ako ďalší krok skontrolujte typ sieťového umiestnenia na všetkých počítačoch so systémom Windows Vista. Typ sieťového umiestnenia je nastavením, ktoré umožňuje systému Windows Vista automaticky upraviť zabezpečenie a ďalšie nastavenia podľa typu siete, ku ktorej je počítač pripojený. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber sieťového umiestnenia.

Existujú tri typy sieťových umiestnení:

 • Verejné. Počítač je pripojený k sieti, ktorá je k dispozícii na verejné používanie. Príkladmi typov verejných sietí sú siete poskytujúce verejný prístup na Internet, ktoré nájdete na letiskách, v knižniciach a kaviarňach. (Tento typ umiestnenia zodpovedá typu siete „Verejné miesto“.)

 • Súkromné. Počítač je pripojený k sieti, ktorá má nastavenú istú úroveň zabezpečenia pre pripojenie na Internet (napríklad smerovač a bránu firewall) a ktorá obsahuje známe alebo dôveryhodné počítače. Do tejto kategórie spadá väčšina domácich sietí. (Tento typ umiestnenia zodpovedá typu siete „Domáca“ alebo „Sieť na pracovisku“.)

 • Doména. Počítač je pripojený k sieti, ktorá obsahuje radič domény Active Directory. Príkladom typu doménovej siete je sieť používaná na pracovisku.

Pre domácu sieť nastavte typ sieťového umiestnenia na typ Súkromné. Ak chcete typ overiť, postupujte nasledovne:

 • Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

Typ sieťového umiestnenia je zobrazený v zátvorkách vedľa názvu siete.

Obrázok Centra sietí
Typ sieťového umiestnenia je zobrazený v Centre sietí

Ak máte ako typ siete nastavenú položku Verejné, pri jej zmene na súkromnú postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Prispôsobiť napravo od názvu siete a typu umiestnenia.

 2. V časti Nastaviť sieťové umiestnenie kliknite vedľa položky Typ umiestnenia na položku Súkromné, potom kliknite na tlačidlo Ďalej a na tlačidlo Zavrieť.

Upozornenie

 • Sieť by ste mali na zmeniť na súkromnú len v prípade, že ide o známu a dôveryhodnú sieť, akou je napríklad domáca sieť. Zmenou siete na verejnom mieste na súkromnú sieť môžete vystaviť počítač riziku z pohľadu zabezpečenia.

Otvorenie portov v bráne firewall na povolenie zdieľania súborov a tlačiarní

Ak používate bránu Windows Firewall, môžete túto časť vynechať, pretože brána Windows Firewall automaticky otvorí správne porty na zdieľanie súborov a tlačiarní, keď zapnete funkciu zisťovania siete. Ak používate inú bránu firewall, je nutné otvoriť tieto porty manuálne, aby mohol počítač nájsť iné počítače a zariadenia, ktoré obsahujú súbory a tlačiarne určené na zdieľanie.

Ak chcete nájsť počítače so systémom Windows Vista, otvorte tieto porty:

 • UDP 3702

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Ak chcete nájsť počítače so staršími verziami systému Windows a používať funkciu zdieľania súborov a tlačiarní v ľubovoľnej verzii systému Windows, otvorte tieto porty:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

Ak chcete nájsť sieťové zariadenia, otvorte tieto porty:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

Zapnutie ďalších možností zdieľania súborov a tlačiarní

Zmenou typu sieťového umiestnenia na typ Súkromné sa automaticky zapne zisťovanie siete v časti Zdieľanie a zisťovanie v Centre sietí. (Ďalšie informácie o zisťovaní siete nájdete v téme Čo je zisťovanie siete?) Mali by ste zapnúť tiež tieto možnosti zdieľania a zisťovania:

 • Zdieľanie súborov

 • Zdieľanie verejných priečinkov

 • Zdieľanie tlačiarní

Keď zapnete tieto možnosti, počítač bude môcť:

 • Vyhľadať iné počítače a zariadenia v domácej sieti a počítač budú môcť nájsť počítače pripojené v sieti.

 • Zdieľať svoje priečinky.

 • Zdieľať svoj verejný priečinok.

 • Zdieľať svoje tlačiarne.

Poznámka

 • Zdieľanie chránené heslom je špeciálna možnosť, ktorej sa venujeme nižšie.

Ak chcete zapnúť zdieľanie súborov, zdieľanie verejných priečinkov a zdieľanie tlačiarní, vykonajte tieto kroky:

 1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

 2. V časti Zdieľanie a zisťovanie kliknite na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zdieľanie súborov. Po rozbalení časti kliknite na položku Zapnúť zdieľanie súborov a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 3. Kliknite na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zdieľanie verejného priečinka a po rozbalení časti kliknite na jednu z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete zdieľať verejný priečinok tak, aby používatelia ostatných počítačov v sieti mohli otvárať súbory, ale nemohli ich vytvárať ani meniť, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom do siete mohli otvárať súbory a potom na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu. Toto je predvolené nastavenie.

  • Ak chcete zdieľať verejný priečinok tak, aby používatelia ostatných počítačov v sieti mohli otvárať súbory a tiež ich vytvárať a meniť, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom do siete mohli otvárať, meniť a vytvárať súbory a potom na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Kliknutím na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zdieľanie tlačiarní rozbaľte príslušnú časť, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie tlačiarní a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Používanie zdieľania chráneného heslom

Keď je zapnuté zdieľanie chránené heslom, používatelia ostatných počítačov v sieti nemôžu získať prístup do zdieľaných priečinkov, vrátane verejného priečinka, bez zadania mena používateľa a hesla, ktoré zodpovedá používateľskému kontu na danom počítači. (Preto ak používate zdieľanie chránené heslom, mali by ste mať zhodné používateľské kontá na všetkých počítačoch.)

Ak chcete zapnúť zdieľanie chránené heslom, vykonajte tieto kroky:

 1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

 2. V časti Zdieľanie a zisťovanie kliknite na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zdieľanie chránené heslom. Po rozbalení časti kliknite na položku Zapnúť zdieľanie chránené heslom a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Keď vypnete zdieľanie chránené heslom, zdieľanie bude rovnaké ako jednoduché zdieľanie súborov v systéme Windows XP.

Používanie mapy siete

Mapa siete v Centre sietí je grafickým zobrazením počítačov a zariadení v sieti, ktorá znázorňuje ich prepojenie a možné problémové oblasti. Toto môže byť užitočné pri riešení problémov. Na to, aby sa podarilo počítač so systémom Windows XP zistiť a umiestniť na mape, môže byť potrebné nainštalovať v danom počítači protokol LLTD (Link-Layer Topology Discovery). Ďalšie informácie nájdete v článku Na mape siete sa nezobrazujú počítače so systémom Windows XP na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ak je protokol LLTD nainštalovaný a počítače so systémom Windows XP sa stále nezobrazujú na mape siete, zisteniu počítača systémom Windows môže brániť nastavenie brány firewall. Skontrolujte nastavenie brány firewall a zabezpečte, aby bolo zapnuté zdieľanie súborov a tlačiarní. Ak sa chcete dozvedieť, ako pri tom postupovať, ak používate bránu Windows Firewall, otvorte pomocníka a technickú podporu a vyhľadajte tému „Povoliť zdieľanie súborov a tlačiarní“. Otvorte tému Pomocníka a prejdite na koniec. Ak používate inú bránu firewall, pozrite sa do materiálov dodaných s bránou firewall. Ďalšie informácie obsahuje článok Riešenie problémov s počítačmi, ktoré sa nezobrazujú na mape siete.