Nástroje programu Skicár

Skicár je program, ktorý môžete použiť na vytváranie kresieb na prázdnom kresliacom plátne alebo na iných obrázkoch. Program obsahuje panel s nástrojmi, ktorý sa nachádza na ľavej strane okna. Nasledujúce tabuľky popisujú použitie všetkých nástrojov na tomto paneli.

Nástroj Popis
Nástroj
Obrázok nástroja Laso
Popis

Na výber časti obrázka s nepravidelným tvarom použite nástroj Laso. Kliknite na nástroj Laso a potom v poli s možnosťami hneď pod panelom s nástrojmi kliknite na štýl pozadia. Ukážte na časť obrázka, s ktorou chcete pracovať.

Nástroj
Obrázok nástroja Výber
Popis

Na výber ľubovoľnej štvorcovej alebo obdĺžnikovej časti obrázka použite nástroj Výber. Kliknite na nástroj Výber a potom v poli s možnosťami hneď pod panelom s nástrojmi kliknite na štýl pozadia. Ukážte na časť obrázka, s ktorou chcete pracovať.

Nástroj
Obrázok nástroja Guma
Popis

Na vymazanie oblastí obrázka použite nástroj Guma. Kliknite na nástroj Guma, potom na veľkosť gumy pod panelom s nástrojmi a posuňte gumu cez oblasť obrázka, ktorú chcete vymazať. Všetky oblasti, ktoré vymažete, sa nahradia farbou pozadia.

Nástroj
Obrázok nástroja Farebná výplň
Popis

Ak chcete celý obrázok alebo priložený tvar vyplniť farbou, použite nástroj Farebná výplň. Kliknite na nástroj Farebná výplň, na paneli farieb kliknite na farbu a potom kliknite do vnútra oblasti, ktorú chcete vyplniť. Ak chcete farbu odstrániť a nahradiť farbou pozadia, kliknite pravým tlačidlom myši do oblasti, kde chcete farbu odstrániť.

Nástroj
Obrázok nástroja Kvapkadlo
Popis

Na nastavenie aktuálnej farby popredia alebo pozadia použite nástroj Kvapkadlo. Kliknite na nástroj Kvapkadlo a potom kliknite na farbu na obrázku, ktorú chcete nastaviť ako farbu popredia, alebo kliknite pravým tlačidlom na farbu na obrázku, ktorú chcete nastaviť ako farbu pozadia.

Nástroj
Obrázok nástroja Zväčšovacie sklo
Popis

Na priblíženie časti obrázka použite nástroj Zväčšovacie sklo. Kliknite na nástroj Zväčšovacie sklo a potom hneď pod panelom s nástrojmi na úroveň priblíženia. Na posúvanie v obrázku použite posúvač. Ak chcete obnoviť normálne zobrazenie, kliknite opäť na nástroj Zväčšovacie sklo a potom na obrázok.

Nástroj
Obrázok nástroja Ceruzka
Popis

Na nakreslenie tenkých čiar alebo kriviek voľnou rukou použite nástroj Ceruzka. Kliknite na nástroj Ceruzka, na paneli farieb na farbu a potom posuňte ukazovateľ v obrázku, čím nakreslíte čiaru. Ak chcete kresliť s farbou pozadia, kliknite pravým tlačidlom myši a súčasne posúvajte ukazovateľ.

Nástroj
Obrázok nástroja Štetec
Popis

Na nakreslenie hrubých čiar alebo kriviek voľnou rukou použite nástroj Štetec. Kliknite na nástroj Štetec, hneď pod panelom s nástrojmi kliknite na tvar, na paneli farieb kliknite na farbu a potom posuňte ukazovateľ v obrázku, čím namaľujete čiaru. Ak chcete maľovať s farbou pozadia, kliknite pravým tlačidlom myši a súčasne posúvajte ukazovateľ.

Nástroj
Obrázok nástroja Sprej
Popis

Na vytvorenie sprejového efektu v obrázku použite nástroj Sprej. Kliknite na nástroj Sprej, hneď pod panelom s nástrojmi kliknite na tvar spreja, na paneli farieb kliknite na farbu a potom posuňte ukazovateľ v obrázku, čím namaľujete čiaru. Ak chcete maľovať s farbou pozadia, kliknite pravým tlačidlom myši a súčasne posúvajte ukazovateľ.

Nástroj
Obrázok nástroja Text
Popis

Na vloženie textu do obrázka použite nástroj Text. Kliknite na nástroj Text a potom v poli s možnosťami hneď pod panelom s nástrojmi kliknite na štýl pozadia. Na paneli farieb kliknite na farbu a potom kliknutím do oblasti obrázka zadajte text. Textové pole môžete posúvať, ako aj meniť jeho veľkosť, písmo, veľkosť písma a formátovanie textu, kým nekliknete na iný nástroj alebo mimo textového poľa v obrázku.

Nástroj
Obrázok nástroja Čiara
Popis

Na nakreslenie rovnej čiary použite nástroj Čiara. Kliknite na nástroj Čiara, hneď pod panelom s nástrojmi v poli s možnosťami kliknite na šírku čiary, na paneli farieb kliknite na farbu a potom posuňte ukazovateľ v obrázku, čím nakreslíte čiaru. Ak chcete nakresliť čiaru s farbou pozadia, kliknite pravým tlačidlom myši a súčasne posúvajte ukazovateľ.

Nástroj
Obrázok nástroja Krivka
Popis

Na nakreslenie hladkej, zakrivenej čiary použite nástroj Krivka. Kliknite na nástroj Krivka, hneď pod panelom s nástrojmi v poli s možnosťami kliknite na šírku čiary, na paneli farieb kliknite na farbu a potom posuňte ukazovateľ v obrázku, čím nakreslíte rovnú čiaru. Po vytvorení čiary kliknite na oblasť v obrázku, do ktorej chcete umiestniť oblúk krivky, a potom posuňte ukazovateľ, čím krivku upravíte.

Nástroj
Obrázok nástroja Obdĺžnik
Popis

Na kreslenie pravouhlých tvarov použite nástroj Obdĺžnik. Kliknite na nástroj Obdĺžnik, na paneli farieb kliknite na farbu a potom hneď pod panelom s nástrojmi kliknite na štýl obdĺžnika.

Ak chcete nakresliť obdĺžnik, posuňte ukazovateľ po uhlopriečke v požadovanom smere. Ak chcete nakresliť štvorec, počas posúvania podržte stlačený kláves SHIFT.

Nástroj
Obrázok nástroja Mnohouholník
Popis

Na vytvorenie tvaru s ľubovoľným počtom strán použite nástroj Mnohouholník. Kliknite na nástroj Mnohouholník, na paneli farieb kliknite na farbu a potom hneď pod panelom s nástrojmi kliknite na štýl mnohouholníka.

Ak chcete nakresliť mnohouholník, posuňte ukazovateľ a nakreslite rovnú čiaru. Potom kliknite na každé miesto, kde chcete zobraziť ďalšie strany. Dvakrát kliknite tlačidlom myši. Ak chcete vytvoriť strany so 45-stupňovými alebo 90-stupňovými uhlami, počas vytvárania strán podržte stlačený kláves SHIFT.

Nástroj
Obrázok nástroja Elipsa
Popis

Na vytvorenie elipsy a kruhov použite nástroj Elipsa. Kliknite na nástroj Elipsa, na paneli farieb kliknite na farbu a potom hneď pod panelom s nástrojmi kliknite na štýl výplne.

Ak chcete nakresliť elipsu, posuňte ukazovateľ. Ak chcete nakresliť kruh, počas posúvania podržte stlačený kláves SHIFT.

Nástroj
Obrázok nástroja Zaoblený obdĺžnik
Popis

Na kreslenie pravouhlých tvarov so zaoblenými okrajmi použite nástroj Zaoblený obdĺžnik. Kliknite na nástroj Obdĺžnik, na paneli farieb kliknite na farbu a potom hneď pod panelom s nástrojmi v poli s možnosťami kliknite na štýl výplne.

Ak chcete nakresliť zaoblený obdĺžnik, posuňte ukazovateľ po uhlopriečke v požadovanom smere. Ak chcete nakresliť štvorec so zaoblenými okrajmi, počas posúvania podržte stlačený kláves SHIFT.

Nástroj
Obrázok nástroja Farba
Popis

Panel farieb označuje aktuálne farby popredia a pozadia. Ak chcete maľovať s vybratou farbou popredia, posúvajte ukazovateľ. Ak chcete maľovať s vybratou farbou pozadia, kliknite pravým tlačidlom myši a súčasne posúvajte ukazovateľ. Ak chcete zmeniť aktuálnu farbu popredia, kliknite na dostupný farebný štvorec. Ak chcete zmeniť farbu pozadia, kliknite pravým tlačidlom myši na dostupný farebný štvorec. Ak chcete zmiešať novú farbu, dvakrát kliknite na ľubovoľný farebný štvorec a potom kliknite na položku Definovať vlastné farby.

Možnosť Popis
Možnosť
Obrázok možností Jednofarebné pozadie a Priehľadné pozadie
Popis

Pri kopírovaní a prilepovaní časti obrázka pomocou nástrojov Laso alebo Výber vyberte možnosť Jednofarebné pozadie alebo Priehľadné pozadie. Keď vyberiete možnosť Jednofarebné pozadie, farba pozadia bude súčasťou tvaru, ktorý prilepíte do obrázka. Keď vyberiete možnosť Priehľadné pozadie, farba pozadia nebude súčasťou tvaru, takže všetky oblasti, ktoré používajú túto farbu, budú priehľadné a zvyšok obrázka sa bude môcť zobraziť na ich mieste.

Možnosť
Obrázok možnosti obrysu
Popis

Pri kreslení čiar a kriviek vyberte požadovanú hrúbku čiary.

Možnosť
Obrázok možnosti výplne
Popis

Pri kreslení tvarov vyberte požadovaný efekt výplne.