Na diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center je potrebné voliteľné diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center.

Pomocou aplikácie Windows Media Center je možné prehrávať zvukové disky CD a disky CD s údajmi, ako aj disky DVD s videom a údajmi. Táto funkcia umožňuje používať komerčné disky CD a DVD, ako aj disky CD a DVD, ktoré ste vytvorili.

Ak chcete prehrávať disky DVD, v počítači musí byť nainštalovaná jednotka DVD a kompatibilný dekodér DVD. V počítačoch, ktoré obsahujú aplikáciu Windows Media Center, je už nainštalovaný kompatibilný dekodér DVD.

Informácie o tom, ako počítač spracúva multimediálny obsah, napríklad po vložení zvukového disku CD alebo DVD do jednotky CD alebo DVD, nájdete v téme Zmena nastavení funkcie automatického prehrávania.

Zobraziť všetko

Prehrávanie disku DVD

 1. Do jednotky DVD vložte disk DVD, ktorý chcete prehrať.

 2. (Voliteľné) Ak sa automaticky nezobrazí hlavná ponuka titulov disku DVD, na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku TV + filmy a potom kliknite na položku prehrať disk dvd.

 3. Kliknutím na zodpovedajúce tlačidlo v ponuke disku DVD sa spustí prehrávanie disku DVD.

 4. Ak chcete na disku DVD prejsť na nasledujúcu kapitolu, posuňte ukazovateľ myši a potom v ovládacích prvkoch kliknite na tlačidlo Nasledujúca.

 5. Ak sa chcete na disku DVD vrátiť na prechádzajúcu kapitolu, posuňte ukazovateľ myši a potom v ovládacích prvkoch kliknite na tlačidlo Predchádzajúca.

 6. Ak chcete zastaviť prehrávanie disku DVD, posuňte ukazovateľ myši a potom v ovládacích prvkoch kliknite na tlačidlo Zastaviť.

Poznámka

 • Ako alternatívu k používaniu myši je možné použiť tlačidlo PLAY a navigačné tlačidlá na diaľkovom ovládači aplikácie Windows Media Center, ktoré umožňujú prehrávanie a pohyb po disku DVD.

Prehrávanie disku DVD pomocou meniča

 1. Do meniča diskov DVD vložte disk, ktorý chcete prehrávať, alebo sa na úvodnej obrazovke presuňte na položku TV + Filmy a potom kliknutím na položku knižnica DVD vyberte disk DVD.

 2. Ak sa automaticky nezobrazí hlavná ponuka titulov disku DVD, presuňte sa na úvodnej obrazovke na položku TV + Filmy a potom kliknite na položku prehrať disk dvd.

 3. Kliknutím na zodpovedajúce tlačidlo v ponuke disku DVD sa spustí prehrávanie disku DVD.

 4. Ak chcete na disku DVD prejsť na nasledujúcu kapitolu, posuňte ukazovateľ myši a potom v ovládacích prvkoch kliknite na tlačidlo Nasledujúca.

 5. Ak sa chcete na disku DVD vrátiť na prechádzajúcu kapitolu, posuňte ukazovateľ myši a potom v ovládacích prvkoch kliknite na tlačidlo Predchádzajúca.

 6. Ak chcete zastaviť prehrávanie disku DVD, posuňte ukazovateľ myši a potom v ovládacích prvkoch kliknite na tlačidlo Zastaviť.

Poznámka

 • Ako alternatívu k používaniu myši je možné použiť tlačidlo PLAY a navigačné tlačidlá na diaľkovom ovládači aplikácie Windows Media Center, ktoré umožňujú prehrávanie a pohyb po disku DVD.

Prehrávanie zvukového disku CD

 1. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD-ROM v počítači. Zvukový disk CD by sa mal začať prehrávať.

 2. Ak chcete na disku CD prehrať nasledujúcu skladbu, posuňte ukazovateľ myši a potom v ovládacích prvkoch kliknite na tlačidlo Nasledujúca.

 3. Ak chcete na disku CD prehrať predchádzajúcu skladbu, posuňte ukazovateľ myši a potom v ovládacích prvkoch kliknite na tlačidlo Predchádzajúca.

 4. Ak chcete zobraziť všetky skladby na disku CD, kliknite na položku Zobraziť front.

 5. A chcete zmeniť poradie prehrávania disku CD, kliknite na položku Náhodný výber, na položku Opakovať alebo vyberte obidve položky Náhodný výber aj Opakovať.

  Keď vyberiete prehrávanie s náhodným výberom, zvukové stopy sa prehrávajú v náhodnom poradí, kým sa neprehrajú všetky skladby. Potom sa prehrávanie zastaví. Keď vyberiete opakované prehrávanie, prehrajú sa všetky skladby na disku CD až po poslednú. Prehrávanie sa potom opäť spustí od prvej zvukovej stopy. Keď nastavíte náhodné a opakované prehrávanie, zvukové stopy sa prehrajú v rovnakom poradí a potom sa prehrávanie opäť spustí po skončení poslednej skladby.

 6. Ak chcete zastaviť prehrávanie disku CD, posuňte ukazovateľ myši a potom v ovládacích prvkoch kliknite na tlačidlo Zastaviť.

Poznámka

 • Ako alternatívu k používaniu myši je možné použiť tlačidlo PLAY a navigačné tlačidlá na diaľkovom ovládači aplikácie Windows Media Center, ktoré umožňujú prehrávanie a pohyb po disku CD.

Prehrávanie disku CD alebo DVD s údajmi

 1. Do počítača s aplikáciou Windows Media Center vložte do jednotky CD alebo DVD disk CD alebo DVD.

 2. V závislosti od toho, čo chcete urobiť, kliknite v časti Čo chcete urobiť? na tlačidlá Zobraziť videá, Prehrať hudbu alebo Zobraziť obrázky.

 3. Ak chcete zobraziť importované údaje, presuňte sa na úvodnej obrazovke na položku Obrázky a videá a potom kliknite na položku knižnica obrázkov.

 4. Kliknutím otvoríte priečinok s importovanými údajmi.

Nastavenie predvoleného jazyka pre disky DVD

Všetky disky DVD nepodporujú viac jazykov.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku nastavenie.

 2. Kliknite na tlačidlo DVD.

 3. Kliknite na tlačidlo Jazyk disku DVD.

 4. Ak chcete zmeniť nastavenie jazyka disku DVD, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť predvolený jazyk titulkov pre disk DVD, kliknite v časti Titulky na tlačidlo - alebo +, kým sa nezobrazí jazyk, ktorý chcete použiť pre titulky.

  • Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zvukovej stopy pre disk DVD, kliknite v časti Zvuková stopa na tlačidlo - alebo +, kým sa nezobrazí jazyk, ktorý chcete použiť pre zvukové stopy.

  • Ak chcete zmeniť predvolený jazyk ponuky pre disk DVD, kliknite v časti Ponuka na tlačidlo - alebo +, kým sa nezobrazí jazyk, ktorý chcete použiť pre ponuku.

 5. Kliknite na položku Uložiť.

Nastavenie predvoleného jazyka pre disk DVD

 1. Do jednotky DVD vložte disk DVD, ktorý chcete prehrať.

 2. Ak sa automaticky nezobrazí hlavná ponuka titulov disku DVD, kliknite na úvodnej obrazovke na položku TV + Filmy a potom kliknite na položku prehrať disk dvd. Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku disku DVD pomocou diaľkového ovládača, stlačte tlačidlo DVD MENU.

 3. V hlavnej ponuke titulov disku DVD pozrite ponuku na obrazovke disku DVD, kde nájdete možnosti nastavenia a ďalšie jazykové možnosti pre disk DVD.

Zmena možností diaľkového ovládania na prehrávanie disku DVD

Spôsob, akým tlačidlá diaľkového ovládania aplikácie Windows Media Center fungujú počas prehrávania a pohybu po disku DVD v aplikácii Windows Media Center, je možné zmeniť.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie a potom kliknite na položku DVD.

 2. Kliknite na položku Diaľkový ovládač – možnosti.

 3. Ak chcete zmeniť možnosti diaľkového ovládania počas prehrávania disku DVD, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.

  • Ak chcete zmeniť spôsob, akým fungujú tlačidlá SKIP a REPLAY počas sledovania disku DVD, v časti Naprogramovať tlačidlá prechodu a opätovné prehratie na: vyberte jednu z možností v závislosti od toho, akú funkciu chcete tlačidlám SKIP a REPLAY počas sledovania disku DVD priradiť.

  • Ak chcete zmeniť spôsob, akým fungujú tlačidlá CHANNEL UP a CHANNEL DOWN počas sledovania disku DVD, v časti Naprogramovať tlačidlá prepínania kanálov na: vyberte jednu z možností v závislosti od toho, akú funkciu chcete tlačidlám CHANNEL UP a CHANNEL DOWN počas sledovania disku DVD priradiť.

 4. Kliknite na položku Uložiť.