Ukážka videozáznamu v programe Windows Movie Maker

V programe Windows Movie Maker môžete prezerať ukážky celých projektov alebo iba malých súčastí, napríklad zvukové klipy a videoklipy, prechody alebo efekty. Pravidelné prezeranie ukážok na monitore počas práce na projekte vám umožní sledovať vzhľad a zvukové podfarbenie projektu a kontrolu vykonaných úprav. Tiež si môžete prezrieť alebo vypočuť jednotlivé videoklipy alebo zvukové klipy, a tak sa presvedčiť, či ste importovali všetko, čo ste chceli vo filme použiť, prípadne jednotlivé klipy zmeniť.

Môžete zobraziť videoefekty a prechody ešte pred tým, ako ich do projektu pridáte. Ak tak chcete urobiť, kliknite na efekt alebo prechod na table Obsah a v monitore s ukážkou kliknite na príkaz Prehrať.

Zobraziť všetko

Zobrazenie ukážky projektu

 1. Na panel deja alebo časovú os pridajte jeden alebo viac klipov.

 2. Kliknite na ponuku Prehrať a podľa použitého zobrazenia kliknite na príkaz Posunúť dozadu v rámci panela deja alebo Posunúť dozadu v rámci časovej osi. Toto zabezpečí, že sa ukážka začne prehrávať od začiatku projektu.

 3. V okne monitore s ukážkou kliknite na tlačidlo Prehrať.

Zobrazenie ukážky klipu

 1. Na table Obsah kliknite na zvukový klip alebo videoklip, ktorý chcete zobraziť ako ukážku.

 2. V okne monitore s ukážkou kliknite na tlačidlo Prehrať.

Pozastavenie alebo zastavenie ukážky projektu

 • Počas prehrávania videa, zvuku a videoefektov alebo prechodov videa na monitore s ukážkou kliknite pod monitorom s ukážkou naľavo od ovládacích prvkov prehrávania na tlačidlá Pozastaviť alebo Zastaviť.

Prehrávanie videa na celej obrazovke

 1. Kliknutím na videoklip na paneli deja alebo časovej osi alebo na table Obsah ho vyberiete.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Celá obrazovka.

Zmena veľkosti monitora s ukážkou

 1. Kliknutím na videoklip na paneli deja alebo časovej osi alebo na table Obsah ho vyberiete.

 2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Veľkosť monitora s ukážkou a kliknite na možnosť Malá alebo Veľká.

Poznámky

 • Ak chcete monitor s ukážkou zväčšiť alebo zmenšiť, môžete tiež kliknúť na prechod medzi monitorom s ukážkou a oknom s kolekciami a potiahnuť ho doprava alebo doľava.

 • Aktuálna veľkosť a pomer strán monitora s ukážkou závisí od vlastností videa a nastavení formátu videa alebo pomeru strán. Tieto nastavenia sa nachádzajú v programe Windows Movie Maker v dialógovom okne Možnosti na karte Rozšírené. Ďalšie informácie o nastavení formátu videa a pomeru strán v programe Windows Movie Maker nájdete v téme Zmena pomeru strán alebo formátu videa.

 • Veľkosť monitora s ukážkou, ktorú môžete vybrať v programe Windows Movie Maker, závisí na aktuálnom nastavení rozlíšenia obrazovky počítača a monitora. Ak je napríklad nastavené nízke rozlíšenie obrazovky, veľkosť monitora s ukážkou v programe Windows Movie Maker nemôže byť nastavená ako Veľká. Ďalšie informácie o zmene rozlíšenia obrazovky nájdete v časti Zmena rozlíšenia obrazovky.

Prechod na snímku

 • Keď je v monitore s ukážkou video prehrávané alebo pozastavené, kliknite pod monitorom s ukážkou na tlačidlá Predchádzajúca snímka alebo Nasledujúca snímka.

Prechod na klip v projekte

 1. Na paneli deja alebo časovej osi kliknutím vyberte klip.

 2. Kliknite na ponuku Prehrať a potom na príkaz Dozadu alebo Dopredu.