Publikovanie filmu v programe Windows Movie Maker

Po skončení práce na projekte môžete projekt publikovať ako film. Film môžete uložiť ako súbor typu Windows Media s príponou .wmv alebo Audio-Video Interleaved (AVI) s príponou .avi. Pri publikovaní filmu v programe Windows Movie Maker môžete tento film zdieľať s inými osobami rôznymi spôsobmi — prostredníctvom svojho počítača, na zapisovateľnom disku CD, na zapisovateľnom disku DVD, ako prílohu v e‑mailovej správe alebo na videopáske v digitálnej videokamere.

Zobraziť všetko

Publikovanie filmu v počítači

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať film.

 2. Kliknite na položku Tento počítač a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov filmu.

 4. V poli Publikovať do vyberte miesto, na ktoré chcete publikovaný film uložiť, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Vyberte nastavenia, ktoré chcete na publikovanie filmu použiť, a kliknite na príkaz Publikovať.

 6. Ak chcete po publikovaní film prehrať, začiarknite políčko Prehrať film po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Publikovanie a napálenie filmu na disk DVD

Ak chcete publikovať a napáliť film na disk DVD, musíte použiť aplikáciu Windows DVD Maker, ktorá je súčasťou systému Windows Vista Ultimate alebo Windows Vista Home Premium. Budete potrebovať aj napaľovačku diskov DVD.

 1. Do napaľovačky diskov DVD vložte čistý zapisovateľný alebo prepisovateľný disk DVD.

 2. Otvorte projekt v programe Windows Movie Maker.

 3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať film.

 4. Kliknite na položku Disk DVD a potom na tlačidlo Ďalej. Otvorí sa aplikácia Windows DVD Maker.

 5. Pomocou aplikácie Windows DVD Maker dokončite vytváranie disku DVD.

Publikovanie a napálenie filmu na zapisovateľný disk CD

 1. Do napaľovačky diskov CD vložte čistý zapisovateľný alebo prepisovateľný disk CD.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať film.

 3. Kliknite na položku Zapisovateľný disk CD a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov filmu.

 5. Do poľa Názov disku CD zadajte názov disku CD a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Vyberte nastavenia, ktoré chcete na publikovanie filmu použiť, a kliknite na príkaz Publikovať.

 7. Ak chcete publikovať alebo napaľovať film na ďalší zapisovateľný disk CD, začiarknite políčko Publikovať tento film na iný zapisovateľný disk CD a kliknite na tlačidlo Ďalej. Zapisovateľný disk CD nahraďte iným diskom a zopakujte kroky 4 až 6.

Odoslanie filmu v prílohe e‑mailovej správy

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať film.

 2. Kliknite na položku E‑mail a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Po dokončení publikovania filmu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete film pre odoslaním prehrať pomocou predvoleného prehrávača, kliknite na príkaz Prehrať film.

  • Ak chcete okrem odoslania filmu v prílohe e‑mailovej správy uložiť lokálnu kópiu filmu aj v počítači, kliknite na príkaz Uložiť kópiu filmu v počítači. Do poľa Názov súboru zadajte názov videosúboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. Ak chcete priložiť film do e‑mailovej správy, kliknite na príkaz Priložiť film.

 5. V predvolenom e‑mailovom programe zadajte e‑mailovú adresu osoby, ktorej chcete film poslať, pridajte doplňujúci text správy a správu odošlite.

Nahratie filmu na videopásku v digitálnej videokamere

 1. Zapnite digitálnu videokameru a skontrolujte, či je zapnutý režim prehrávania (na kamere obvykle označený ako VCR).

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať film.

 3. Kliknite na možnosť Digitálna videokamera a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. Ak program Windows Movie Maker rozpoznal viac zapnutých digitálnych videozariadení, na stránke Vyberte digitálnu videokameru označte digitálne videozariadenie s videopáskou, na ktorú môžete nahrať film, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Keď sa zobrazí stránka Pretočte pásku, presuňte pásku späť alebo rýchlo dopredu pomocou ovládacích prvkov na kamere až na bod, od ktorého budete nahrávať film, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Upozornenie

  • Odporúčame skontrolovať, či sa na tej časti pásky, ktorú chcete prepísať, nenachádza videonahrávka, ktorú chcete zachovať.

 6. Začatie nahrávania filmu potvrďte kliknutím na tlačidlo Áno.

  Počkajte, kým sa film nepublikuje a potom nenahrá na videopásku. Dĺžka času potrebného na vytvorenie a nahratie filmu na pásku závisí od dĺžky filmu a od systémových prostriedkov počítača. Počas nahrávania filmu na pásku môžete film zobraziť na displeji LCD digitálnej videokamery.

 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Zmena dočasného priečinka, do ktorého sa ukladajú filmy

Program Windows Movie Maker používa ukladací priestor na dočasné súbory nasledovnými spôsobmi:

 • Pri publikovaní filmu je súbor s filmom alebo zvukom uložený do dočasného ukladacieho priestoru na dobu potrebnú na jeho publikovanie.

 • Počas nahrávania hovoreného komentára je dočasný súbor uložený do ukladacieho priestoru na dočasné súbory a po uložení zvukového súboru je dočasný súbor odstránený.

 • Keď publikujete film, ktorý chcete priložiť do e‑mailovej správy, je kópia videosúboru uložená do ukladacieho priestoru na dočasné súbory na čas potrebný pre úspešné odoslanie filmu.

 • Keď posielate film na pásku v digitálnej videokamere, vytvorí sa dočasný videosúbor, ktorý zostane uložený v tomto umiestnení až dovtedy, kým sa film nenahrá na pásku.

V programe Windows Movie Maker môžete predvolené nastavenie ukladacieho priestoru na dočasné súbory zmeniť. Môžete napríklad vybrať umiestnenie ukladacieho priestoru na tom disku, ktorý má k dispozícii viac voľného miesta. Ak má pevný disk dve oblasti, môžete vybrať jednotku, ktorá má k dispozícii viac voľného miesta.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Všeobecné v poli Dočasný ukladací priestor vyberte predvolené umiestnenie, do ktorého sa majú ukladať dočasné zvukové súbory a videosúbory.

Ako zabrániť tomu, aby sa do publikovaného videosúboru nevkladali titulky, meno autora, autorské práva, hodnotenie a komentáre

Môžete vybrať možnosť nevkladania informácií, napríklad titulkov, mena autora, informácií o autorských právach, hodnotení a komentárov do publikovaného filmu. Ak tieto informácie do filmu nevložíte, vaše meno a ďalšie metaúdaje sa počas prehrávania filmu v mediálnom prehrávači nezobrazia. Ďalšie informácie o pridávaní informácií o projekte alebo o publikovanom filme nájdete v téme Pridanie názvu, mena autora a popisu filmu.

Ďalšie informácie o funkciách programu Windows Movie Maker, ktoré majú vplyv na spôsob používania osobných údajov, nájdete na lokaliteZásady pre používanie osobných údajov v programe Windows Movie Maker.

Ak nechcete vložiť metaúdaje do dokončovaného filmu, urobte nasledovné:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Všeobecné vyberte alebo zrušte začiarknutie políčka Do publikovaného videosúboru neukladať informácie o názve, autorovi, autorských právach, hodnotení a poznámkach podľa toho, či chcete odstrániť vaše osobné identifikačné údaje z publikovaného filmu.