Pomocou aplikácie Windows Media Center môžete nahrávať televízne programy a filmy priamo do počítača. Môžete tiež vopred plánovať nahrávanie a automaticky nahrávať nové časti svojich obľúbených televíznych seriálov.

Obrázok nahranej televíznej obrazovky
Prehľadávanie nahratého obsahu v aplikácii Windows Media Center

Pomocou voliteľného diaľkového ovládača aplikácie Windows Media Center môžete plánovať nahrávanie a prehrávať nahratý obsah z ktorejkoľvek časti miestnosti. V prípade, že nemáte diaľkový ovládač aplikácie Windows Media Center, môžete na prístup k ovládacím prvkom umiestneným na obrazovke použiť myš a klávesnicu.

Obrázok ovládacích prvkov
Ovládacie prvky aplikácie Windows Media Center
Zobraziť všetko

Nahrávanie televízneho vysielania alebo filmu

Môžete sa rozhodnúť nahrávať momentálne vysielaný televízny program alebo film. Program sa nahráva od okamihu, keď spustíte nahrávanie. (Napríklad: Ak začnete nahrávať program až v druhej polovici vysielania, prvá polovica sa nenahrá.)

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku tv + filmy a potom kliknite na položku živé televízne vysielanie.

 2. Počas vysielania relácie kliknite myšou na položku Nahrávať v ponuke ovládacích prvkov.

Plánovanie nahrávania v Sprievodcovi

Počas prehľadávania Sprievodcu môžete rýchlo naplánovať nahrávanie pripravovaných televíznych programov a filmov.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku TV + filmy a kliknite na tlačidlo sprievodca.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na program, ktorý chcete nahrať, a naplánujte nahrávanie programu kliknutím na položku Nahrávať.

Plánovanie nahrávania pomocou funkcie vyhľadávania

Televízne relácie a filmy, ktoré chcete nahrávať, môžete vyhľadávať pomocou aplikácie Windows Media Center.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku TV + filmy a potom kliknite na tlačidlo Hľadať.

 2. Kliknite na kategóriu, podľa ktorej chcete vyhľadávať (napríklad podľa kategórie Názov), a začnite vyhľadávať podľa pokynov.

 3. Na obrazovke výsledkov vyhľadávania kliknite na televíznu reláciu alebo film, ktoré chcete nahrať. Nahrávanie programu naplánujete kliknutím na položku Nahrávanie.

Nastavenie všeobecných možností nahrávania

Môžete meniť predvolené nastavenia nahrávania, ako napríklad kvalitu, v ktorej sa bude nahrávať program. Tieto nastavenia sa nepoužijú na nahrávanie toho, čo ste naplánovali pred zmenou nastavení.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku nastavenie.

 2. Kliknite na položku TV, potom kliknite na položku Nahrávač a potom kliknite na položku Predvolené nastavenie nahrávania.

 3. Parametre na automatické odstraňovanie nahratého obsahu nastavíte v ponuke Uchovať kliknutím na položky - alebo +.

 4. V časti Kvalita kliknutím na položky - alebo + vyberte kvalitu nahratia televízneho programu.

 5. V časti Podľa možností spustiť zvoľte čas spustenia nahrávania. Začatie nahrávania môžete zvoliť V čase vysielania alebo až do štyroch minút pred plánovaným začiatkom programu. V prípade, že sú však naplánované dve súčasné nahrávania a máte len jeden televízny prijímač, môže dôjsť ku konfliktu nahrávania.

 6. V časti Podľa možností zastaviť zvoľte čas zastavenia nahrávania. Zastavenie nahrávania môžete zvoliť V čase vysielania alebo až do štyroch minút po plánovanom konci programu. V prípade, že sú však naplánované dve súčasné nahrávania a máte len jeden televízny prijímač, môže dôjsť ku konfliktu nahrávania.

 7. V časti Preferovaný jazyk zvuku kliknite na položku Angličtina alebo Ľubovoľný jazyk.

 8. Kliknite na položku Uložiť.

Nastavenie možností nahrávania pre konkrétnu reláciu

Pre každé naplánované nahrávanie môžete zrušiť predvolené možnosti nahrávania. Môžete to využiť pri nahrávaní športových podujatí, ktoré trvajú neobvykle dlho alebo keď chcete zvýšiť predvolenú kvalitu nahrávania filmu.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku TV + filmy a potom kliknite na položku Nahraté televízne vysielanie.

 2. Plánované nahrávanie zobrazíte kliknutím na položku zobraziť plánované.

 3. Kliknite na plánované nahrávanie, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Nastavenie nahrávania.

 4. V časti Zastaviť zvoľte čas zastavenia nahrávania. Na rozdiel od predvolených nastavení si môžete vybrať zastavenie nahrávania až tri hodiny po plánovanom skončení programu.

 5. V časti Kvalita kliknutím na tlačidlo - alebo + vyberte kvalitu nahratia televízneho programu.

Nahrávanie televízneho seriálu

Namiesto plánovania vašej obľúbenej televíznej relácie každý týždeň môžete postup zautomatizovať plánovaním nahrávania celých seriálov.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku TV + filmy a kliknite na tlačidlo sprievodca.

 2. Vyhľadajte televízny seriál, ktorý chcete nahrať, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Nahrať seriál.

Poznámka

 • Vlastnosti položky Nahrať seriál v aplikácii Windows Media Center sprístupníte kliknutím pravého tlačidla myši na výsledky hľadania alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na vysielanú televíznu reláciu.

Nahrávanie len nových epizód televíznych seriálov

Počas automatického nahrávania televíznych seriálov môžete nastaviť vynechanie repríz alebo nahrávať len živo vysielané relácie.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku TV, na položku Nahrávač a potom na položku Predvolené nastavenie nahrávania.

 2. Pomocou tlačidla šípky nadol  Obrázok tlačidiel so šípkou nadol a nahor sa presuňte na koniec obrazovky.
 3. V zozname Predvolené nastavenie len pre nahrávanie seriálov vykonajte v položke Typ vysielania jednu z nasledujúcich možností:

  • Kliknutím na položku - alebo + vyberte položku Premiéra. Týmto spôsobom nahráte televízne relácie, ktoré nemajú pôvodný čas vysielania starší ako týždeň, alebo nie sú označené ako reprízy.

  • Kliknutím na položku Premiéra a repríza nahráte všetky časti seriálov vrátane repríz.

  • Kliknite na možnosť Naživo, ak chcete nahrať všetky programy, ktoré sú vysielané naživo.

 4. Kliknite na položku Uložiť.

Automatické odstraňovanie nahrávok televíznych seriálov

Ak nahrávate televízne seriály automaticky, môžete spravovať miesto na pevnom disku automatickým odstraňovaním starých televíznych relácií.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku TV, na položku Nahrávač a potom na položku Predvolené nastavenie nahrávania.

 2. Pomocou šípky Obrázok tlačidiel so šípkou nadol a nahor sa presuňte na koniec obrazovky.
 3. V zozname Predvolené nastavenie len pre nahrávanie seriálov kliknite na tlačidlo - alebo + a vyberte možnosť Uchovať najviac.

 4. Vyberte počet dielov seriálov, ktoré môžu byť naraz uložené v zozname Nahraté televízne vysielanie. Počet uložených epizód môže byť od jedna do desať alebo Čo najviac. Nahrávač bude ukladať do limitu, ktorý určíte.

 5. Kliknite na položku Uložiť.

Nahrávanie na základe televízneho kanálu a času

V aplikácii Windows Media Center môžete nastaviť automatické nahrávanie konkrétneho televízneho kanálu v konkrétnom čase.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku TV + filmy a potom kliknite na položku Nahraté televízne vysielanie.

 2. Kliknite na položku Pridať nahrávanie a potom kliknite na možnosť Kanál a čas.

 3. Na karte Kanál zadajte kanál, z ktorého chcete nahrávať.

 4. V časti Frekvencia kliknite na tlačidlo - alebo + a určite, ako často chcete z tohto kanála nahrávať.

 5. Ak ste v ponuke Dátum vybrali pre položku Frekvencia možnosť Nahrať jedenkrát, kliknutím na tlačidlo - alebo + určite dátum nahrávania.

 6. Do poľa Začiatok zadajte čas, kedy sa má začať nahrávanie.

 7. Do poľa Koniec zadajte čas, kedy sa má nahrávanie skončiť.

 8. V časti Ponechať kliknutím na tlačidlo - alebo + určite, ako dlho chcete nahraté vysielanie ponechať.

 9. Kliknite na položku Nahrávanie.

Zmena názvu televízneho kanála a nastavenia času

Výberom nahrávania použitím funkcií Televízny kanál a Čas získajú nahrávky názov podľa prvej časti každej nahrávky. Názov priradený k nahrávke môžete upraviť.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku TV + filmy a potom kliknite na položku Nahraté televízne vysielanie.

 2. Kliknite na položku Pridať nahrávanie.

 3. Kliknite na položku Kanál a čas.

 4. Kliknite na položku Zmeniť názov.

 5. Zadajte nový názov použitím numerickej klávesnice.

 6. Kliknite na položku Uložiť.

Nahrávanie podľa kľúčových slov

V aplikácii Windows Media Center môžete nastaviť automatické nahrávanie televíznych relácií a filmov podľa kľúčových slov spojených s programom. Vyhľadáva sa podľa mena herca, režiséra, ako aj slova nachádzajúceho sa v názve. V budúcnosti sa automaticky nahrá televízny program alebo film, ktorý obsahuje zadané kľúčové slová.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku TV + filmy a potom kliknite na položku Nahraté televízne vysielanie.

 2. Kliknite na položku Pridať nahrávanie.

 3. Kliknite na položku Kľúčové slovo.

 4. Kliknite na položku Meno herca, Meno režiséra, Názov filmu, Názov programu alebo Všeobecné kľúčové slovo v závislosti od toho, podľa akého kľúčového slova chcete nahrávať.

 5. Zadajte kľúčové slovo pre nahrávku a kliknite na zodpovedajúce kľúčové slovo vo výsledkoch vyhľadávania.

 6. Kliknutím na položky - alebo + v rôznych kategóriách zmeňte nastavenia pre vlastné nahrávanie.

 7. Kliknite na tlačidlo Nahrávanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Prehrávanie nahratého televízneho programu

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku TV + filmy a potom kliknite na položku Nahraté televízne vysielanie.

 2. V položke Dátum nahrávania alebo Názov kliknite na nahratú televíznu reláciu, ktorú si chcete pozrieť.

 3. Na obrazovke Informácie o programe kliknite na položky Prehrať alebo Pokračovať.

  Ovládacie prvky sa používajú na rýchle prevíjanie dopredu, prevíjanie dozadu, pozastavenie alebo zastavenie prehrávania nahratého televízneho vysielania.

  Ak chcete vidieť, koľko času prešlo od začiatku prehrávania, kliknite na tlačidlo Pozastaviť  Obrázok tlačidla Pozastaviť a zobrazí sa panel s časomierou.
  Obrázok riadka časového postupu
  Panel s časomierou

Poznámka

Prehrávanie nahratého filmu

 1. Na obrazovke štart prejdite na položku televízia a filmy a potom kliknite na položku nahraté televízne vysielanie alebo knižnica dvd. (Položka možnosti knižnice DVD sa zobrazí, len ak je k počítaču pripojený menič diskov DVD.)

 2. V položke Dátum nahrávania alebo Názov kliknite na nahratý film, ktorý si chcete pozrieť.

 3. Na obrazovke s podrobnosťami filmu kliknite na položky Prehrať alebo Pokračovať.

Pridanie alebo odstránenie priečinkov, ktoré aplikácia Windows Media Center prehľadáva pri hľadaní nahratého televízneho vysielania.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku TV, na položku Nahrávač a potom na položku Viac umiestnení pre TV.

 2. Podľa pokynov v položke Vyhľadávanie televízneho vysielania pridajte alebo odstráňte umiestnenia na pevnom disku, ktoré aplikácia Windows Media Center vyhľadá pri hľadaní nahratého televízneho vysielania.

Poznámka

 • Hoci nahraté televízne súbory môžete sledovať z rôznych umiestnení, aplikácia Windows Media Center nahráva len do umiestenia určeného v položke Ukladací priestor nahrávača.

Poznámky   

 • Na prehrávanie a zaznamenávanie živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center je potrebná analógová alebo digitálna televízna karta. Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, môžete kartu vo väčšine prípadov pridať. Ďalšie informácie o získaní televíznych kariet sa nachádzajú v téme Získajte potrebné informácie ku karte televízneho prijímača alebo kontaktujte výrobcu počítača.

 • Nahratá televízna relácia alebo film sa uloží na pevný disk ako televízne vysielanie nahraté spoločnosťou Microsoft s príponou súboru .dvr-ms. Ďalšie informácie o správe nahratých televíznych vysielaní a filmov sa nachádzajú v téme Správa nahratých televíznych relácií: najčastejšie otázky.