Systém Windows poskytuje dva spôsoby zdieľania súborov priamo z počítača. Súbory môžete zdieľať z ľubovoľného priečinka v počítači alebo z verejného priečinka. Oba spôsoby vám umožňujú zdieľať súbory alebo priečinky s inými osobami, ktoré používajú váš počítač alebo iný počítač pripojený k rovnakej sieti. Výber spôsobu zdieľania súborov s inými osobami závisí od toho, kde chcete uložiť zdieľané súbory, s kým chcete tieto súbory zdieľať, a aký stupeň kontroly nad zdieľanými súbormi chcete mať.

Ďalšie informácie o výbere vhodnej metódy, ako aj informácie o iných spôsoboch zdieľania súborov nájdete v téme Základné informácie o zdieľaní súborov.

Zobraziť všetko

Zdieľanie súborov z ľubovoľného priečinka v počítači

Ak chcete zdieľať súbory priamo z ich aktuálneho umiestnenia bez toho, aby ste ich museli skopírovať na iné miesto, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Pri tomto spôsobe môžete vybrať používateľov, s ktorými chcete zdieľať súbory, a to bez ohľadu na skutočnosť, či používajú tento počítač alebo iný počítač v sieti.

 1. Vyhľadajte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete zdieľať.

 2. Kliknite na súbory alebo priečinky, ktoré chcete zdieľať, a potom na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Zdieľať.

 3. V dialógovom okne Zdieľanie súborov vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Zadajte meno osoby, s ktorou chcete zdieľať súbory, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Ak sa počítač nachádza v doméne, kliknite na šípku napravo od textového poľa a potom kliknite na tlačidlo Hľadať. Zadajte meno osoby, s ktorou chcete zdieľať súbory, kliknite na položku Skontrolovať mená a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak sa počítač nachádza v doméne a chcete zdieľať súbory so všetkými používateľmi siete, kliknite na šípku napravo od textového poľa, kliknite na položku Všetci a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Ak je počítač súčasťou pracovnej skupiny, kliknite na šípku napravo od textového poľa, kliknite na meno osoby v zozname a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Ak je počítač súčasťou pracovnej skupiny a meno osoby, s ktorou chcete zdieľať súbory, sa v zozname nenachádza, kliknite na šípku napravo od textového poľa a potom kliknite na položku Vytvoriť nového používateľa. Takto môžete vytvoriť nové používateľské konto, ktoré vám umožní zdieľať súbory touto osobou prostredníctvom tohto konta.

  Vybraté meno osoby alebo názov skupiny sa zobrazí v zozname osôb, s ktorými chcete zdieľať súbory.

  Poznámka

  • Ak je počítač v pracovnej skupine, máte možnosť ochranu heslom zapnúť alebo vypnúť. Ak je ochrana heslom zapnutá, osoba, s ktorou zdieľate, musí mať používateľské konto a heslo na vašom počítači na prístup k zdieľaným súborom a priečinkom. Ochranu heslom môžete zapnúť alebo vypnúť v Centre sietí.

 4. V časti Úroveň povolení kliknite na šípku vedľa úrovne povolenia pre danú osobu alebo skupinu. Ak chcete nastaviť povolenia na zdieľanie, vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak chcete povolenia osoby alebo skupiny obmedziť na zobrazovanie súborov v zdieľanom priečinku, kliknite na položku Čitateľ.

  • Ak chcete osobe alebo skupine povoliť prezeranie všetkých súborov, pridávanie súborov a zmeny alebo odstraňovanie pridaných súborov, kliknite na položku Prispievateľ.

  • Ak chcete osobe alebo skupine povoliť prezeranie, zmenu, pridávanie a odstraňovanie súborov v zdieľanom priečinku, kliknite na položku Spoluvlastník.

  Poznámka.

  • Ak nezdieľate priečinok, ale súbor, možnosť nastavenia úrovne povolenia na hodnotu Prispievateľ nie je k dispozícii.

 5. Po skončení výberu osôb alebo skupín, s ktorými chcete zdieľať súbory, kliknite na položku Zdieľať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 6. Po prijatí potvrdenia o zdieľaní priečinka by ste osobám, s ktorými zdieľate tieto súbory, mali zaslať prepojenie na zdieľané súbory, aby ste ich informovali o zdieľaní súborov a spôsobe prístupu k nim. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na položku e‑mail, aby sa v programe Windows Mail automaticky otvorila e-mailová správa obsahujúca prepojenie na zdieľané súbory.

  • Kliknite na položku kopírovať, ak chcete prepojenie zobrazené na obrazovke automaticky kopírovať do schránky systému Windows. Potom otvorte novú e-mailovú správu a prepojenie prilepte do správy.

  • Prepojenie, ktoré sa zobrazí na tejto obrazovke, manuálne skopírujte a prilepte do e‑mailovej správy. Pravým tlačidlom myši kliknite na prepojenie a potom kliknite na príkaz Kopírovať prepojenie. Potom otvorte novú e-mailovú správu a prepojenie prilepte do správy. Tento postup je užitočný, ak nepoužívate program Windows Mail ako predvolený e‑mailový program.

  Poznámka

  • Ak zmeníte názov súboru alebo priečinka, ktorý ste s niekým zdieľali, predchádzajúce prepojenie odoslané danému používateľovi nebude fungovať. Používateľovi by ste mali poslať prepojenie na nové umiestnenie. Jednoduchým spôsobom získania tohto prepojenia je zdieľať súbor alebo priečinok podľa predchádzajúcich krokov.

 7. Ak nechcete odoslať e‑mailovú správu osobám, s ktorými zdieľate súbory, kliknite na položku Hotovo. Tieto osoby však nebudú poznať sieťové umiestnenie zdieľaných súborov, kým im ho neposkytnete.

Zdieľanie súborov prostredníctvom verejného priečinka

Ak zdieľate súbory prostredníctvom verejného priečinka, nemôžete ich zdieľať len s vybratými osobami. Prístup k verejnému priečinku môžu získať všetky osoby s používateľským kontom v tomto počítači. Môžete však rozhodnúť, či poskytnete prístup osobám pripojeným k sieti. V prípade osôb pripojených k sieti môžete prístup prideliť len všetkým týmto osobám alebo ani jednej z nich. Ďalšie informácie o riadení prístupu k verejnému priečinku a o určovaní spôsobu prístupu používateľov k verejnému priečinku nájdete v časti Zdieľanie súborov prostredníctvom verejného priečinka.

Ak sa nenachádzate v doméne, môžete zapnúť aj zdieľanie chránené heslom. Týmto obmedzíte sieťový prístup k verejnému priečinku len na tie osoby, ktoré majú vytvorené používateľské konto a heslo na vašom počítači. V predvolenom nastavení je sieťový prístup k verejnému priečinku vypnutý dovtedy, kým ho nezapnete.

Zdieľanie súborov prostredníctvom verejného priečinka:

 • Všetky súbory, ktoré chcete zdieľať, skopírujte alebo presuňte do verejného priečinka alebo do niektorého z jeho podpriečinkov, napríklad do podpriečinka Verejné dokumenty alebo Verejná hudba.

  Súbory vo verejnom priečinku tak môžete zdieľať s každým, kto má prístup k verejnému priečinku.

Poznámky.

 • Neexistuje možnosť obmedziť prístup k niektorým súborom a priečinkom v rámci verejného priečinka a zároveň povoliť prístup k ostatným súborom a priečinkom v tomto priečinku. Ak používatelia majú prístup k verejnému priečinku, majú prístup k celému obsahu priečinka.

 • Keď zdieľate súbory a priečinky s osobami používajúcimi iné počítače, tieto osoby môžu otvárať a prezerať zdieľané súbory a priečinky rovnako, ako keby boli uložené v ich vlastných počítačoch. Všetky zmeny, ktoré im povolíte vykonať v zdieľanom súbore alebo priečinku, sa vykonajú aj v súbore alebo priečinku vo vašom počítači. Používanie zdieľaných súborov inými osobami však môžete obmedziť len na prezeranie zdieľaných súborov bez možnosti vykonávať zmeny v týchto súboroch.