Panel úloh je dlhý vodorovný panel v dolnej časti obrazovky. Panel úloh je na rozdiel od pracovnej plochy, ktorá môže byť prekrytá oknami, viditeľný takmer po celý čas. Je rozdelený na štyri časti:

 • Tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, pomocou ktorého sa otvára ponuka Štart. Informácie nájdete v téme Ponuka Štart (prehľad).
 • Panel Rýchle spustenie, ktorý umožňuje spustiť programy jedným kliknutím.

 • Stredná časť, na ktorej sú zobrazené otvorené programy a dokumenty. Umožňuje rýchle prepínanie medzi nimi.

 • Oblasť oznámení, v ktorej sa nachádzajú hodiny a ikony (malé obrázky) zobrazujúce stav jednotlivých programov a nastavení počítača.

Obrázok pracovnej plochy, panela úloh a bočného panela systému Windows
Panel úloh sa nachádza v dolnej časti obrazovky

Strednú časť panela úloh budete pravdepodobne využívať najviac, preto sa budeme venovať najprv tejto časti.

Sledovanie otvorených okien

Ak je otvorených niekoľko programov alebo dokumentov naraz, môže sa stať, že sa pracovná plocha zaplní oknami. Okná sa často prekrývajú alebo zaberajú celú obrazovku, preto je niekedy ťažké vidieť, čo je pod nimi alebo si pamätať, ktoré programy a dokumenty sú už otvorené.

Túto situáciu rieši práve panel úloh. Pri každom otvorení programu, priečinka alebo dokumentu vytvorí systém Windows na paneli úloh tlačidlo zodpovedajúce príslušnej položke. Na tlačidle je zobrazená ikona a názov položky. Nižšie uvedený obrázok zobrazuje dva otvorené programy — Kalkulačka a hra Minesweeper — a pre každý z nich je na paneli úloh vytvorené tlačidlo.

Obrázok zobrazujúci program Kalkulačka a hru Míny na pracovnej ploche a zodpovedajúce tlačidlá na paneli úloh
Pre každý program je vytvorené tlačidlo na paneli úloh

Všimnite si, že tlačidlo hry Minesweeper je na paneli úloh zobrazené ako stlačené, čo znamená, že okno hry Minesweeper je aktívne. Aktívne okno je v popredí pred inými otvorenými oknami a môžete s ním pracovať.

Kliknutím na tlačidlo iného programu na paneli úloh sa aktívnym stane okno príslušného programu. V uvedenom príklade sa kliknutím na tlačidlo programu Kalkulačka na paneli úloh zobrazí v popredí okno programu Kalkulačka:

Obrázok okna programu Kalkulačka pred oknom hry Míny so stlačeným tlačidlom na paneli úloh programu Kalkulačka
Okno programu otvoríte kliknutím na príslušné tlačidlo na paneli úloh

Kliknutie na tlačidlo na paneli úloh je iba jednou z niekoľkých možností, ako prepínať medzi oknami. Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s oknami.

Minimalizovanie a obnovenie okien

Kliknutím na tlačidlo okna na paneli úloh, ktoré je aktívne (tlačidlo okna je zobrazené ako stlačené), sa okno minimalizuje. To znamená, že zmizne z pracovnej plochy. Okno sa minimalizovaním nezatvorí ani sa nezmaže jeho obsah — iba dočasne zmizne z pracovnej plochy.

Na nasledujúcom obrázku nie je okno programu Kalkulačka zatvorené, ale minimalizované. Program je stále spustený, pretože na paneli úloh je ešte stále zobrazené tlačidlo jeho okna.

Obrázok programu Kalkulačka minimalizovaného na paneli úloh
Pri minimalizácii okna programu Kalkulačka zostane viditeľné iba tlačidlo programu na paneli úloh

Okno môžete minimalizovať aj kliknutím na tlačidlo Minimalizovať v pravom hornom rohu okna.

Obrázok ukazovateľa myši ukazujúceho na tlačidlo okna Minimalizovať
Tlačidlo Minimalizovať (vľavo)

Minimalizované okno obnovíte (znovu zobrazíte na pracovnej ploche) kliknutím na tlačidlo okna na paneli úloh. Ďalšie informácie o tlačidlách na paneli úloh nájdete v časti Práca s oknami.

Zoskupovanie podobných položiek na paneli úloh

Po otvorení viacerých okien sa existujúce tlačidlá na paneli úloh zúžia, aby vytvorili na paneli priestor pre nové tlačidlá. Ak je na paneli úloh priveľa tlačidiel, tlačidlá toho istého programu sa zoskupia do jedného tlačidla.

Zoskupovanie tlačidiel zobrazuje príklad troch obrázkov v programe Skicár otvorených na pracovnej ploche. Ak je na paneli dostatok miesta, zobrazí sa každý obrázok otvorený v programe Skicár ako samostatné tlačidlo:

Obrázok panela úloh s tromi samostatnými tlačidlami
Tri okná programu Skicár zobrazené ako samostatné tlačidlá

Ak je otvorených veľa programov a dokumentov, tlačidlá týchto troch okien sa spoja do jedného tlačidla, na ktorom je zobrazený názov skupiny (Skicár) a počet položiek v skupine (3). Kliknutím na tlačidlo sa zobrazí ponuka so zoznamom súborov v skupine:

Obrázok troch súborov zoskupených do jedného tlačidla na paneli úloh
Tri okná programu Skicár zoskupené do jedného tlačidla na paneli úloh

Kliknutím na jednu z položiek ponuky sa aktivuje okno príslušnej položky a zobrazí sa na pracovnej ploche.

Tip

 • Ak chcete zatvoriť všetky položky v skupine, kliknite na tlačidlo skupiny na paneli úloh pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Zavrieť skupinu.

Ukážky otvorených okien

Presunutím ukazovateľa myši na tlačidlo na paneli úloh sa zobrazí malý obrázok s miniatúrnou verziou zodpovedajúceho okna. Ukážka, označovaná tiež ako miniatúra, je užitočná najmä vtedy, keď neviete okno identifikovať iba na základe názvu. Ak je v niektorom okne spustený videozáznam alebo animácia, aj tie sa zobrazia v ukážke okna.

Obrázok kurzora myši na tlačidle panela úloh s ukážkou okna
Ukážku okna zobrazíte presunutím ukazovateľa na tlačidlo okna na paneli úloh

Presunutím ukazovateľa na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh sa zobrazí súbor ukážok, viditeľná bude však iba ukážka uvedená v zozname ako prvá.

Poznámka

 • Ukážky okien na paneli úloh nebudú funkčné, pokiaľ sa v počítači nepoužíva rozhranie Windows Aero, najmodernejšie grafické používateľské rozhranie systému Windows Vista. Rozhranie Aero nie je dostupné vo vydaniach Windows Vista Starter a Windows Vista Home Basic. Ďalšie informácie nájdete v časti Čo je Windows Aero?

Panel Rýchle spustenie

Napravo od tlačidla Štart sa nachádza panel Rýchle spustenie. Už z jeho názvu je zrejmé, že umožňuje spustenie programov jedným kliknutím. Napríklad kliknutím na ikonu programu Internet Explorer Obrázok ikony programu Internet Explorer spustíte program Internet Explorer.
Obrázok panela Rýchle spustenie
Panel Rýchle spustenie je umiestnený napravo od tlačidla Štart

Panel Rýchle spustenie je možné prispôsobiť vlastným potrebám pridaním obľúbených programov. Vyhľadajte program v ponuke Štart, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Pridať na panel Rýchle spustenie. (Ak sa táto možnosť nezobrazí, môžete ikonu programu presunúť na panel Rýchle spustenie myšou.) Na paneli sa zobrazí ikona programu. Ak chcete ikonu z panela Rýchle spustenie odstrániť, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši, kliknite na položku Odstrániť a potom na položku Áno.

Panel Rýchle spustenie obsahuje v predvolenom nastavení aj dve špeciálne tlačidlá. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochuObrázok ikony Zobraziť pracovnú plochu sa dočasne skryjú všetky otvorené okná a zobrazí sa pracovná plocha. Opätovným kliknutím na toto tlačidlo sa znova zobrazia všetky okná. Kliknutím na tlačidlo Prepínať oknáObrázok tlačidla Prepínanie okien prepnete medzi otvorenými oknami pomocou funkcie Flip 3D systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v časti Práca s oknami.

Poznámky

 • Ak sa namiesto ikon, ktoré ste pridali na panel Rýchle spustenie, zobrazujú dvojité šípky Obrázok dvojitých šípok na paneli Rýchle spustenie, znamená to, že ikony presahujú veľkosť panela úloh. Kliknutím na znak dvojitej šípky sa zobrazia skryté programy umiestnené na paneli s nástrojmi. Radšej však zmeňte veľkosť panela s nástrojmi, aby ste mohli využívať rýchle spustenie programov jedným kliknutím.

  Zmena veľkosti panela Rýchle spustenie

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na voľnú oblasť panela úloh, potom kliknite na položku Zamknúť panel úloh, čím zrušíte začiarknutie tejto položky a odomknete panel úloh.

  2. Posúvajte popisovač na zmenu veľkosti smerom doprava (pozri obrázok), až kým sa nezobrazia všetky ikony umiestnené na paneli úloh.

   Obrázok panela Rýchle spustenie so zobrazením rukoväte na zmenu veľkosti
   Veľkosť panela Rýchle spustenie zmeníte presunutím popisovača na zmenu veľkosti
 • Ak sa v počítači nepoužíva rozhranie Windows Aero, kliknutím na tlačidlo Prepínať okná sa neotvorí funkcia Flip 3D. Namiesto toho sa zobrazí rovnaké okno ako po stlačení klávesov ALT+TAB na klávesnici.

Oblasť oznámení

V oblasti oznámení umiestnenej na pravom konci panela úloh sa nachádzajú hodiny a skupina ďalších ikon. Ukážka oblasti oznámení:

Obrázok oblasti oznámení panela úloh
Oblasť oznámení na paneli úloh

Ikony zobrazujú stav určitých položiek v počítači alebo umožňujú prístup k niektorým nastaveniam. Zloženie súboru zobrazených ikon závisí od programov a služieb nainštalovaných v počítači a nastavení počítača výrobcom.

Po presunutí ukazovateľa na na určitú ikonu sa zobrazí názov ikony alebo stav nastavenia. Ak napríklad ukážete na ikonu hlasitosti Obrázok ikony hlasitosti v oblasti oznámení panela úloh, zobrazí sa aktuálne nastavenie úrovne hlasitosti v počítači. Ukázaním na ikonu Sieť Obrázok ikony siete v oblasti oznámení panela úloh sa zobrazia informácie o tom, či ste pripojení k sieti, rýchlosť pripojenia a intenzita signálu.

Dvojitým kliknutím na ikonu v oblasti oznámení sa obvykle otvorí príslušný program alebo nastavenie. Ak napríklad dvakrát kliknete na ikonu hlasitosti, otvorí sa ovládanie hlasitosti. Dvojitým kliknutím na ikonu siete otvoríte Centrum pre sieťové pripojenia a zdieľanie.

Niekedy sa pri ikone v oblasti oznámení zobrazí malé automaticky otvárané okno (označované ako oznámenie) s informáciou o nastavení. Po pridaní nového hardvérového zariadenia k počítaču sa napríklad zobrazí nasledujúce okno:

Obrázok oznámenia zobrazujúceho hlásenie „Zariadenia sú pripravené na použitie“.
V oblasti oznámení sa zobrazí hlásenie o inštalácii nového hardvéru
Oznámenie zrušíte kliknutím na tlačidlo ZavrieťObrázok tlačidla zatvorenia pre oznámenie v pravom hornom rohu oznámenia. Ak okno nezatvoríte, po niekoľkých sekundách zmizne.

Systém Windows zachováva prehľadnosť oblasti oznámení a skrýva nepoužívané ikony. Skryté ikony dočasne zobrazíte kliknutím na tlačidlo Zobraziť skryté ikony.

Obrázok oblasti oznámení na paneli úloh zobrazujúci tlačidlo Zobraziť skryté ikony
Kliknutím na tlačidlo Zobraziť skryté ikony zobrazíte všetky ikony v oblasti oznámení

Prispôsobenie panela úloh

Panel úloh môžete rôznym spôsobom prispôsobiť podľa vlastných želaní. Môžete napríklad presunúť celý panel úloh vľavo, vpravo alebo k hornému okraju obrazovky. Môžete zväčšiť plochu panela úloh alebo nastaviť systém Windows tak, aby automaticky skrýval panel úloh v čase, keď ho nepoužívate. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach: