Riešenie problémov s prevzatím TV programu v aplikácii Windows Media Center

Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov s prevzatím TV programu v aplikácii Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Prečo sa nepodarilo úspešne prevziať TV program?

Preberanie môže zlyhať pri inštalovaní TV programu alebo počas preberania aktualizovaných prehľadov programov. Príčiny tohto problému môžu byť nasledovné:

 • Počítač nie je pripojený na Internet alebo sa nemôže pripojiť pomocou internetového pripojenia zadaného pre aplikáciu Media Center systému Windows v počítači.

  Ak sa počítač pripája na Internet pomocou telefonického pripojenia, skontrolujte, či je telefonické pripojenie správne konfigurované, aby bolo možné preberať najnovšie prehľady programov TV staníc. Informácie o konfigurácii telefonického pripojenia pre použitie v aplikácii Media Center systému Windows nájdete v téme Riešenie problémov s internetovým pripojením.

 • Server TV programu nie je dostupný alebo je dočasne mimo prevádzky. Ak predtým prebehla inštalácia TV programu úspešne, aplikácia Windows Media Center sa ho bude denne pokúšať opätovne prevziať.

 • Informácie TV programu nie sú pre vašu lokalitu od poskytovateľa služby TV programu dostupné.

Prečo nie sú informácie TV programu správne?

Ak sú čísla kanálov nesprávne, môžete počas inštalácie TV programu zadať iné nastavenia prehľadov programov. Ak sa však v TV programe zobrazia pri niektorých kanáloch nesprávne informácie o sieti a programe, podľa nasledujúcich krokov môžete upravovať čísla kanálov a meniť alebo pridávať programy ku kanálom:

Úprava čísel kanálov

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenia a na položku TV. Kliknite na položku TV program a na tlačidlo Upraviť kanály, potom kliknite na tlačidlo Upraviť čísla. Začiarknuté políčko pri možnosti Upraviť čísla naznačuje možnosť úpravy kanálov. (Voliteľné) Kliknutím na tlačidlo Obnoviť predvolené sa odstránia všetky zmeny vykonané v prehľade programov. Výberom funkcie Obnoviť predvolené sa zapnú všetky dostupné kanály a obnoví sa predvolené priradenie do zoznamu programov.

  Tlačidlo Upraviť čísla sa v prípade, ak prijímate televízne signály PAL, SECAM alebo DVB-T, na obrazovke Upraviť kanály nezobrazí. Ak nie je tlačidlo Upraviť čísla na obrazovke viditeľné, prejdite na nasledujúci krok Zmeniť alebo pridať programy ku kanálu určený iba pre vzduchom šírené signály digitálnej televízie PAL a DVB-T.

 2. Prostredníctvom klávesov so šípkami sa presúvajte v zozname a vyhľadajte kanál, ktorý chcete zmeniť. Vo vnútornom okne sa zobrazí každý vybratý kanál.

  Ilustrácia vnútorného okna
  Obrázok vnútorného okna
 3. Zadajte nové číslo kanála. Ak používate klávesnicu, skontrolujte, či je kláves NumLock zapnutý.

 4. Zobrazí sa jedna z nasledujúcich možností:

  • Nové číslo kanála bolo prijaté.

  • Nové číslo kanála v už zozname programov existuje a zobrazí sa výzva na odstránenie konfliktu.

   Ak upravujete veľa čísel kanálov, kliknutím na tlačidlo Zoradiť zoznam sa zoznam numericky zoradí podľa čísel kanálu a zobrazí sa aktualizovaný zoznam programov.

 5. Po vykonaní zmien sa kliknutím na tlačidlo Uložiť obnoví obrazovka nastavení TV programu.

Zmena alebo doplnenie programov ku kanálu (iba pre vzduchom alebo prostredníctvom kábla šírené signály digitálnej televízie PAL alebo DVB-T)

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenia, potom na položku TV, kliknite na položku TV program a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na možnosť Upraviť zoznamy digitálneho televízneho vysielania, ak upravujete kanál digitálneho televízneho signálu.

  • Ak upravujete kanál televízneho signálu PAL alebo DVB-T, kliknite na možnosť Pridať zoznamy ku kanálu.

 2. Vyberte kanál, pre ktorý chcete doplniť alebo zmeniť zoznam programov.

 3. V zobrazenom zozname kliknite na prehľad programov pre príslušný kanál. Podľa potreby pokračujte dopĺňaním do zoznamu programov.

 4. Po vykonaní zmien sa kliknutím na tlačidlo Uložiť opäť zobrazí obrazovka nastavení TV programu.

Výber iného nastavenia prehľadu programov

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie a na položku TV. Potom kliknite na tlačidlo TV program a na možnosť Nastaviť TV program.

 2. Podľa pokynov na obrazovke zadajte nový výber kanálov.

  Ak neviete, ktorého poskytovateľa televíznych služieb vybrať, skontrolujte mesačné účty za káblovú televíziu.

Prečo nie sú informácie v TV programe dostupné?

Informácie TV programu sa pravidelne preberajú z Internetu od poskytovateľa služby prehľadu programov. Ak sa v TV programe zobrazili informácie „Nie sú k dispozícii žiadne údaje“, mohlo sa vyskytnúť nasledovné:

 • Aplikácia Windows Media Center sa už dlhšie nevie pripojiť na Internet a prevziať nové informácie TV programu a naposledy prevzaté informácie TV programu sú poškodené alebo neaktuálne. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s internetovým pripojením.

 • Informácie TV programu nie sú pre vašu lokalitu od poskytovateľa služby zoznamov TV programu dostupné. Ďalšie informácie nájdete v téme Prevzatie aktualizovaných prehľadov programov.

Prečo nie sú zoznamy TV programu uvedené pri kanáloch digitálnej televízie?

Ak je televízny prijímač napojený na poskytovateľa satelitných televíznych služieb a nie ste prihlásení na odber lokálnych kanálov, je možné, že balík lokálnych kanálov nie je zahrnutý v televíznych programoch v TV programe pre štandardný televízny prijímač. Programy digitálnej televízie sú často odvodzované z lokálnych programov. V prípade, že lokálne programy štandardnej televízie nie sú uvedené v TV programe, nebudú k dispozícii ani programy ekvivalentného kanála digitálnej televízie vysielanej vzduchom.

Na získanie zoznamov kanálov digitálnej televízie znovu nakonfigurujte časť TV programu zaoberajúcu sa štandardnou televíziou a vyberte iného poskytovateľa televíznych služieb poskytujúceho lokálne kanály. Pridaním lokálnych kanálov sa kanály digitálnej televízie zosúladia s príslušnými informáciami TV programu pre lokálne kanály, ktoré sú už v TV programe zahrnuté. Informácie o zmene nastavení TV programu nájdete v téme Nastavenie prehľadu programov na použitie v aplikácii Windows Media Center.

Prečo sa prehľady programov nezhodujú s prijímanými kanálmi?

Na získanie presnejších prehľadov programov skúste zadať novú oblasť a iné PSČ, a to aj vtedy, ak sa programy pre vašu oblasť nezobrazujú. Na zmenu oblasti a PSČ vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie a na položku TV. Potom kliknite na tlačidlo TV program a na možnosť Nastaviť TV program.

 2. Zobrazí sa výzva na potvrdenie oblasti. Kliknite na prepínač Nie, chcem vybrať inú oblasť a oblasť vyberte podľa pokynov. Nastavenie TV programu dokončíte novým výberom prehľadov programov, ktoré sa viac zhodujú s prijímanými kanálmi.

Čo sa deje, keď sa zobrazí chybové hlásenie 20, 21, 22, 23, 24, 25 alebo 82?

Zobrazením chybového hlásenia 20, 21, 22, 23, 24, 25 alebo 82, sa vyskytla chyba spracovania, ktorá spôsobila zlyhanie preberania TV programu. Reštartujte počítač a pokúste sa znova prevziať aktualizované prehľady programov. Ak počítač s aplikáciou Windows Media Center pri preberaní TV programu neustále zlyháva pre chybu spracovania, obráťte sa na výrobcu počítača.

Čo robiť, ak sa vyskytne problém s internetovým pripojením?

Skontrolujte, či máte funkčné internetové pripojenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s internetovým pripojením.