Riešenie problémov s importovaním videa

V tejto kapitole nájdete riešenia niekoľkých bežných problémov s importovaním videa z digitálnej videokamery.

Zobraziť všetko

Keď pripojím digitálnu videokameru do počítača, počítač ju nerozozná. Prečo?

Toto sa mohlo stať z nasledovných príčin:

 • Digitálna videokamera nie je zapnutá.

 • Digitálna videokamera prešla do pohotovostného režimu. Niektoré digitálne videokamery môžu prejsť do pohotovostného režimu, ak je kamera v režime nahrávania (Camera) a je v nej vložená páska, no kamera nesníma ani neposiela žiaden zvuk či video.

Ak chcete vyriešiť tento problém, vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov a potom to skúste znova:

 • Skontrolujte, či je digitálne videozariadenie správne pripojené k počítaču pomocou pripojenia IEEE 1394 alebo pomocou pripojenia USB 2.0.

 • Skontrolujte, či je digitálna videokamera zapnutá, a či sa nachádza v režime videorekordéra (prehrávanie).

 • Digitálnu videokameru vypnite a potom ju opäť prepnite do režimu videorekordéra (prehrávanie).

Pri importovaní celého videa z videopásky sa zobrazí chybové hlásenie o tom, že v digitálnej kamere sa nenachádza páska. Čo mám robiť?

Uistite sa, že videopáska je vložená do digitálnej videokamery správne a potom skontrolujte, či je vkladač pásky v kamere úplne zatvorený. Opätovne skúste importovať video.

Zobrazilo sa chybové hlásenie so správou, že videosúbor prekročil limit veľkosti podporovaný systémom súborov FAT32, čiže 4 GB. Čo to znamená a ako to mám napraviť?

Toto hlásenie sa zobrazuje pri zachytávaní videa na zväzok alebo oblasť, ktorá používa systém súborov FAT32, s nastavením vyššej kvality. Systém MS-DOS a iné operačné systémy založené na systéme Windows používajú systém súborov na organizovanie a správu súborov.

Ak chcete vyriešiť tento problém, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Znížte veľkosť videa importovaného pomocou funkcie Importovať video.

 • Pre importované video vyberte nižšiu úroveň nastavenia videa.

 • Ak sa na pevnom disku počítača nachádza viacero oblastí a jedna z nich je formátovaná pomocou systému súborov NTSF, vo funkcii Importovať video sa vráťte späť a video uložte v tejto oblasti.

 • Systém súborov skonvertujte na systém súborov NTFS, v ktorom nie sú limity na veľkosť súborov.

  1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.

  2. Skonvertujte systém súborov tak, aby používal systém súborov NTFS. Viac informácií nájdete v časti Konverzia pevného disku alebo oblasti na formát NTFS.

Možnosti importovania videa z videopásky sa nezobrazili a vo funkcii Importovať video sa zobrazilo živé video. Ako mám tento problém odstrániť?

Prepnite digitálnu kameru z režimu nahrávania (Camera) do režimu prehrávania (videorekordér) a potom reštartujte funkciu Importovať video. Keď prechádzate funkciou Importovať video, mala by sa zobraziť možnosť importu videa z videopásky.

Pri importovaní živého videa z digitálnej videokamery sa importovanie po chvíli zastaví a zobrazí sa chybové hlásenie, že videokamera bola z počítača odpojená. Ako mám tento problém odstrániť?

Digitálna videokamera mohla prejsť do pohotovostného režimu. Niektoré digitálne videokamery prechádzajú z režimu nahrávania (Camera) do pohotovostného režimu vtedy, ak je v kamere vložená páska, ale kamera nesníma ani neposiela žiaden zvuk či video. Pri importovaní živého videa pomocou funkcie Importovať video je pred zapnutím tejto funkcie potrebné odstrániť z videokamery pásku.

Pri importe videa pomocou funkcie Importovať video sú video snímky vynechané a chýbajú v importovanom videosúbore. Ako môžem predchádzať vynechávaniu snímok?

Ak chcete predísť vynechávaniu snímok, postupujte nasledovne:

 • Vykonajte defragmentáciu disku. Ďalšie informácie o programe Defragmentácia disku nájdete v téme Zvýšenie výkonu defragmentovaním pevného disku .

 • Pri zachytávaní videa zatvorte všetky spustené programy. Programy vyžadujúce prístup k pevnému disku môžu počas importu videa spomaliť disk, čo môže mať za následok vynechanie video snímok.

 • Pri importe videa z digitálnej videokamery vyberte vo funkcii Importovať video nižšiu úroveň nastavenia videa.

 • Ak je to možné, inovujte počítač. Keďže úprava videa je systémovo veľmi náročná, inovácia počítača prostredníctvom niektorých z nasledujúcich položiek môže pomôcť predísť vynechávaniu snímok pri importovaní videa. Sú to tieto možnosti: rýchlejší procesor, pevný disk alebo viac pamäte.

Prečo nemôžem importovať video z webovej kamery alebo z analógového zdroja videa?

Funkcia Importovať video nepodporuje importovanie videa z webovej kamery, či analógového zdroja videa (napríklad z videorekordéra). Ak chcete použiť video z webovej kamery, na nahrávanie videa do počítača použite softvér dodaný s kamerou.