Riešenie problémov s vyhľadávaním bezdrôtových sietí

Ak máte v počítači bezdrôtový sieťový adaptér, systém Windows bude automaticky rozpoznávať bezdrôtové siete v dosahu počítača. Zoznam bezdrôtových sietí, ktoré boli zistené systémom Windows, môžete zobraziť v okne Pripojenie na sieť.

Otvorte dialógové okno Pripojenie na sieť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Pripojiť na.

Ak systém Windows nezistil sieť, o ktorej ste predpokladali, že sa nachádza v dosahu počítača, môže to byť spôsobené niektorou z nasledovných príčin:

Zobraziť všetko

Prepínač pre bezdrôtovú sieť v počítači je vypnutý.

Viaceré mobilné osobné počítače majú na prednej alebo na bočnej strane prepínač pre bezdrôtovú sieť. Skontrolujte, či máte v počítači prepínač pre bezdrôtovú sieť. Ak máte tento prepínač, skontrolujte, či je zapnutý. V niektorých počítačoch je na zapnutie alebo vypnutie prepínača možné použiť aj stlačenie kombinácie s funkčnými klávesmi. Podrobnosti o umiestnení prepínača pre bezdrôtovú sieť nájdete v materiáloch dodaných s počítačom.

Počítač je príliš vzdialený od bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu.

Maximálny dosah pripojenia pri použití smerovačov a prístupových bodov typu 802.11b alebo 802.11g je 46 metrov v interiéri a 92 metrov v exteriéri. Pri použití smerovačov alebo prístupových bodov typu 802.11a je maximálny dosah pripojenia 15 metrov v interiéri a 30 metrov v exteriéri. Tento dosah je k dispozícii za optimálnych podmienok bez interferencie. Skontrolujte, či je počítač umiestnený v tomto dosahu, a či sa nachádza v najbližšej možnej vzdialenosti od smerovača alebo prístupového bodu. Ak je počítač prenosný, skúste ho použiť na viacerých miestach, aby ste zistili dosah bezdrôtového signálu a našli miesto, ktoré je pre počítač najvhodnejšie.

Ak sa už nedá ešte viac priblížiť k smerovaču alebo prístupovému bodu, mali by ste zvážiť zakúpenie a inštaláciu externej antény pre bezdrôtový sieťový adaptér. Viaceré bezdrôtové adaptéry sú navrhnuté tak, aby k nim bolo možné pripojiť externú anténu, ktorá vám poskytne lepší príjem ako vstavaná anténa. Ak chcete zistiť, či môžete nainštalovať prídavnú anténu, skontrolujte zdroje informácií dodané s bezdrôtovým sieťovým adaptérom.

Bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod je vypnutý alebo nepracuje správne.

K dispozícii máte tieto dve možnosti:

 • Skontrolujte, či je smerovač alebo prístupový bod zapnutý a indikátor signálu bezdrôtovej siete je rozsvietený.

 • Obnovte pôvodné nastavenia smerovača alebo prístupového bodu tak, že ho vypnete, počkáte aspoň 10 sekúnd a potom ho znova zapnete.

  Upozornenie.

  • Obnovenie pôvodného nastavenia smerovača alebo prístupového bodu spôsobí dočasné odpojenie každého používateľa v sieti.

Ak nie ste správcom prístupového bodu alebo siete, obráťte sa na správcu siete.

Vyskytla sa interferencia s inými zariadeniami.

Niektoré zariadenia v domácnosti môžu spôsobiť interferenciu medzi počítačom a sieťou, ktorá môže byť v dosahu. Napríklad mikrovlnné rúry a niektoré bezdrôtové telefóny používajú frekvenciu 2,4 gigahertza (GHz), ktorú používa aj hardvér pre siete typu 802.11b a 802.11g. Iné bezdrôtové telefóny používajú frekvenciu 5 GHz, ktorú zas používa hardvér pre siete typu 802.11a.

V tejto situácii môžete vyskúšať nasledovné dva kroky:

 • Ak sa takéto zariadenia nachádzajú v blízkosti počítača, dočasne ich vypnite alebo ich premiestnite ďalej od počítača.

 • Zmeňte nastavenia smerovača alebo prístupového bodu tak, aby používal iný bezdrôtový kanál, alebo nastavte automatický výber kanálu, ak je nastavený na pevné číslo kanála. Niekedy je signál na určitom kanáli jasnejší ako na ostatných kanáloch. V USA a v Kanade môžete použiť kanály 1, 6 alebo 11. Skontrolujte zdroje informácií, ktoré boli dodané s prístupovým bodom alebo smerovačom, a vyhľadajte v nich pokyny na nastavenie kanála bezdrôtového signálu.

Systém Windows nie je nakonfigurovaný na pripojenie na správny typ siete.

Skontrolujte zdroje informácií, ktoré boli dodané so smerovačom alebo prístupovým bodom, a vyhľadajte v nich, na aký režim pripojenia je zariadenie nastavené. Režim by mal byť ad hoc (keď zariadenie komunikuje priamo bez použitia smerovača alebo prístupového bodu) alebo infraštruktúry (keď zariadenie komunikuje cez smerovač alebo prístupový bod). Skontrolujte, či sa nastavenie pre túto sieť v systéme Windows zhoduje s nastavením v zariadení. Ak to chcete skontrolovať, použite nasledovný postup:

 1. Otvorte okno príkazového riadka kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Príkazový riadok.

 2. Zadajte netsh wlan add filter networktype=typ siete.

  Pričom typ siete je buď adhoc alebo infraštruktúra.

Smerovač alebo prístupový bod sú zaneprázdnené.

Ak smerovač alebo prístupový bod používajú viaceré počítače alebo zariadenia, niekedy môžu byť tieto súčasti príliš zaneprázdnené a neodpovedajú na nové požiadavky. Ak sa k sieti pripájajú aj ďalšie počítače, skúste ich dočasne odpojiť.

Hľadaná sieť je nastavená tak, aby nevysielala svoj názov siete (SSID).

Bezdrôtové smerovače a prístupové body môžu byť nastavené tak, že nebudú vysielaťnázov siete. Ak je to tak, nie je možné zistiť, že sieť je v dosahu (aby ste sa k nej mohli pripojiť), ak ste len neboli k sieti pripojení už predtým, alebo ak sa k sieti nepripojíte manuálne s použitím identifikátorov SSID. Ak sa chcete pripojiť na sieť, ktorá nevysiela signál, použite tento postup:

 1. Otvorte dialógové okno Pripojenie na sieť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Pripojiť na.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť pripojenie alebo sieť.

 3. Kliknite na položku Manuálne vytvoriť pripojenie k bezdrôtovej sieti a potom zadajte informácie o sieti.

  Sieť sa pridá do zoznamu sietí a bude dostupná na pripojenie v budúcnosti, keď počítač bude v dosahu tejto siete.

Správca siete blokuje prístup k určitým sieťam.

Ak sa nachádzate v podnikovej sieti, je možné, že správca siete používa politiku skupiny na riadenie prístupu k bezdrôtovým sieťam. Ak sa domnievate, že v dosahu počítača sú bezdrôtové siete, ktoré sa nezobrazujú, alebo ak sa na ne nemôžete pripojiť v dôsledku zablokovania prístupu k nim zo strany správcu, požiadajte o pomoc správcu siete.

Adaptér bezdrôtovej siete je v režime monitora.

Ak je na počítači spustený program na monitorovanie siete, adaptér bezdrôtovej siete sa prepne do režimu monitora. Tento režim zabráni systému Windows, aby sa pripájal do bezdrôtových sietí. Ak sa chcete pripojiť do bezdrôtovej siete, zatvorte program na monitorovanie siete alebo ukončite režim monitora podľa pokynov programu.