Riešenie problémov s nahrávaním televízneho vysielania v počítači

Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov s nahrávaním televízneho vysielania v počítači.

Zobraziť všetko

Prečo sa vyskytol konflikt nahrávania?

V nasledujúcich situáciách sa môže zobraziť upozornenie o výskyte konfliktu nahrávania:

 • Pre jeden televízny prijímač je naplánovaných viacero nahrávaní v tom istom čase.

 • Je zapnutých viacero televíznych prijímačov, ale množstvo naplánovaných nahrávaní v jednom čase presahuje počet dostupných prijímačov.

Po zobrazení výzvy na odstránenie konfliktu postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak konflikt neodstránite, aplikácia Windows Media Center ho odstráni automaticky a vyberie reláciu, ktorú nahrá. V niektorých prípadoch môže aplikácia Windows Media Center určiť alternatívny dátum a čas pre jednu z relácií a prispôsobiť plán nahrávania tak, aby sa nahrali obe relácie. V ostatných prípadoch aplikácia Windows Media Center vyberie na základe nasledujúceho poradia reláciu, ktorú nahrá:

 • Jednorazová nahrávka (nie diel seriálu).

 • Priority seriálov, napríklad seriál, kľúčové slovo alebo manuálne záznamy, možno usporiadať podľa dôležitosti v zozname Priority seriálov.

 • Prvá naplánovaná relácia.

Ak sa v aplikácii Windows Media Center vyskytne konflikt medzi požiadavkami na nahrávanie dvoch epizód rozličných seriálov, aplikácia Windows Media Center na základe zoznamu priorít seriálov určí reláciu, ktorá sa nahrá. Seriály môžete usporiadať tak, že na začiatku zoznamu priorít seriálov budú uvedené najdôležitejšie seriály. Zabezpečí sa tým úspešné nahratie v prípade výskytu konfliktov. Keď naplánujete nahrávanie nového seriálu, seriál sa pridá na koniec zoznamu a bude mať najnižšiu prioritu.

Nastavenie priorít nahrávania seriálov

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku TV + filmy, kliknite na položku nahraté televízne vysielanie a na položku zobraziť plánované. Potom kliknite na položku Seriály a na položku Zmeniť priority.

 2. Pomocou šípok nahor a nadol presuňte na obrazovke naplánované seriály v zozname priorít seriálov nahor alebo nadol.

 3. Kliknutím na tlačidlo Hotovo sa obnoví obrazovka Seriály.

Prečo sa televízna relácia nenahrala?

Relácie sa nenahrávajú z rôznych príčin. Nasledujúcim postupom skontrolujete históriu nahrávania a môžete zistiť príčinu, pre ktorú sa relácia nenahrala:

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku TV + filmy a kliknite na položku nahraté televízne vysielanie. Kliknite na tlačidlo zobraziť plánované a potom kliknite na položku História.

 2. Zoznam usporiadate kliknutím na tlačidlo Zoradiť podľa dátumu, Zoradiť podľa stavu alebo Zoradiť podľa názvu.

 3. Pomocou tlačidiel so šípkami sa na obrazovke presúvajte v zozname. Stav jednotlivých relácií je v zozname zobrazený ako Nahraté, Nenahraté, Odstránené, Zrušené, Neúspešný záznam alebo Čiastočné.

 4. Kliknutím na reláciu sa zobrazia podrobné informácie o stave nahrávania. Obrazovka histórie zobrazuje okrem iného aj podrobný popis histórie každej nahrávanej položky.

Relácie sa nenahrajú z nasledujúcich dôvodov:

 • Vyskytol sa konflikt s inou nahrávkou s vyššou prioritou. Ďalšie informácie o prioritách nájdete vyššie v tejto téme.

 • Nahrávanie relácie bolo naplánované, ale prijímač nebol k dispozícii.

 • Na disku nebolo dosť miesta a nebolo možné odstrániť žiadny záznam, čím by sa vytvorilo ďalšie miesto na nahrávanie. Návod na odstránenie záznamov nájdete v téme Správa nahratých televíznych relácií: najčastejšie otázky.

 • Pre naplánované nahrávanie nie je k dispozícii žiadny aktualizovaný prehľad programov. Skontrolujte, či sú v aplikácii Windows Media Center prevzaté najnovšie údaje prehľadu programov. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s preberaním prehľadov programov.

 • Obmedzenia stanovené vysielateľom alebo tvorcom obsahu zabránili nahratiu relácie.

 • Relácia už bola nahratá. Aplikácia Windows Media Center nenahráva diely seriálov v prípade, že už boli nahraté alebo odstránené v priebehu posledných osem týždňov.

 • Limit počtu uchovaných záznamov jedného seriálu bol naplnený. Odstráňte ďalšie záznamy seriálu alebo zvýšte limit počtu uchovaných záznamov jedného seriálu. Informácie o správe záznamov nájdete v téme Správa nahratých televíznych relácií: najčastejšie otázky.

 • Televízna stanica zmenila pre špecifickú sieť program alebo číslo kanála, alebo relácia nebola odvysielaná.

 • Nebol žiaden televízny signál, pretože kanál bol nedostupný, televízny signál bol odpojený alebo vysielač bol vypnutý.

 • Počítač bol v čase plánovaného nahrávania relácie vypnutý alebo prestal byť napájaný. Aby sa relácia úspešne nahrala, musí byť počítač zapnutý, v úspornom režime, v režime Preč alebo v režime dlhodobého spánku.

 • V prípade, že je externý prijímač k dispozícii, kábel infračerveného ovládania mohol byť odpojený, v dôsledku čoho sa v aplikácii Windows Media Center neprepol kanál a nezačalo sa nahrávanie.

Prečo nie je možné nájsť záznam?

Nahratú reláciu nie je možné nájsť pre niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Relácia zrejme vôbec nebola nahratá alebo bola nahratá a potom odstránená. Kontrolou histórie nahrávania zistíte, či bola relácia nahratá alebo odstránená. Informácie o postupe nájdete vyššie v tejto téme.

 • Nahratá relácia je umiestnená v priečinku, ktorý je nedostupný a odlišný od priečinka nastaveného pre záznamy. Priečinok s nahrávkou musí byť k dispozícii a prístupný z počítača. Nasledujúcim spôsobom môžete tiež zmeniť predvolený priečinok na ukladanie nahratých televíznych relácií:

  1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku TV, na položku Nahrávač a potom na položku Ukladací priestor nahrávača.

  2. Kliknutím na tlačidlo - alebo + vedľa možnosti Nahrávať na jednotku vyberiete novú jednotu. Kliknite na tlačidlo Uložiť, presuňte sa na obrazovku nahraté televízne vysielanie a znova skontrolujte reláciu.

 • Ak stále nie je možné nájsť nahratú televíznu reláciu, prehľadajte priečinok Nahraté televízne vysielanie (predvolené umiestnenie je C:\Používatelia\Verejné\Nahraté televízne vysielanie). Umiestnenie priečinka so záznamami na externej jednotke môže byť napríklad G:\Nahraté televízne vysielanie.

Prečo sa nahrávalo z nesprávneho kanála?

Ak sa televízny signál prijíma prostredníctvom externého prijímača, v aplikácii Windows Media Center sa môže pri prepínaní kanálov pred začiatkom nahrávania relácie vyskytnúť chyba. Chyba pri prepínaní kanálov na externom prijímači môže byť spôsobená jednou z nasledujúcich príčin:

 • Kábel infračerveného ovládania je nesprávne umiestnený v prednej časti externého prijímača alebo nie je vôbec pripojený. Z tohto dôvodu nie je v aplikácii Windows Media Center možné odoslať signál do externého prijímača a prepínať kanály.

 • Rýchlosť prepínania televíznych kanálov na externom prijímači bola zrejme nastavená nesprávne. Ak je napríklad vybratá nesprávna rýchlosť prepínania kanálov, externý prijímač môže zaznamenať signál prenášaný z aplikácie Windows Media Center iba pre dve z troch čísel kanála. V takom prípade sa prepne na dvojciferný kanál namiesto trojciferného. Bude potrebné znova nastaviť televízny signál a vybrať inú rýchlosť prepínania kanálov.

  Zmena rýchlosti prepínania kanálov

  • Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie a na položku TV, kliknite na tlačidlo Nastavenie TV signálu a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

 • Aplikácia Windows Media Center sa možno pokúsila naladiť kanál, ktorý nie je súčasťou balíka televíznych služieb. V niektorých prípadoch má automatické správanie niektorých externých prijímačov vplyv na ich kontrolu aplikáciou Windows Media Center. Ak sa v aplikácii Windows Media Center naladí kanál, ktorý nie je súčasťou balíka televíznych služieb, externý prijímač môže namiesto neho prepnúť na predvolený kanál, zobraziť na obrazovke správu, ponechať zobrazenie naposledy sledovaného kanála alebo prepnúť na najbližší sledovateľný kanál v zozname. Vo všetkých prípadoch vykoná externý prijímač predvolenú akciu, ktorú aplikácia Windows Media Center nedokáže rozpoznať a ktorá spôsobí, že v aplikácii Windows Media Center zlyhá synchronizácia a nahrá sa nesprávny kanál. Nasledujúcim postupom vypnete kanály, ktoré nie sú súčasťou balíka televíznych služieb, čím v aplikácii Windows Media Center zabránite pokusom o prístup k nepredplateným kanálom a ich nahrávanie:

  1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku TV, na položku Sprievodca a potom na položku Upraviť kanály.

  2. Pomocou tlačidiel so šípkami sa na obrazovke presúvajte v zozname a vyhľadajte kanály, ktoré chcete zobraziť alebo skryť. Vo vnútornom okne sa po kliknutí zobrazia jednotlivé kanály.

   Ilustrácia vnútorného okna
   Obrázok vnútorného okna
  3. Vedľa jednotlivých kanálov pridajte alebo zrušte začiarknutie políčka. Po začiarknutí políčka sa v Sprievodcovi zobrazí kanál a po zrušení začiarknutia sa kanál nezobrazí.

  4. Po vykonaní zmien sa kliknutím na tlačidlo Uložiť obnoví obrazovka nastavení Sprievodcu.

  V prípade zobrazenia správy na obrazovke nebude až do vykonania akcie s diaľkovým ovládaním externého prijímača možná navigácia medzi kanálmi na nahrávanie televízneho vysielania. Správa môže spôsobiť niekoľko nesprávnych nahrávaní, ak ste vzdialení od počítača a nemôžete okamžite odstrániť problém.

Čo sa stane, ak je na pevnom disku málo miesta alebo je plný?

Upozornenia na nedostatok miesta alebo žiadne voľné miesto na disku naznačujú, že pevný disk, na ktorom sú uložené nahraté televízne relácie, je takmer plný a v aplikácii Windows Media Center nebude možné uskutočniť ďalšie naplánované nahrávania, kým nebude k dispozícii dostatok miesta. Pevný disk môže byť takmer plný v týchto prípadoch:

 • Je uložené množstvo záznamov, ktoré nie je možné odstrániť. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa nahratých televíznych relácií: najčastejšie otázky.

 • Na pevnom disku, na ktorý sa nahráva televízne vysielanie, je uložené veľké množstvo iných súborov vrátane mediálnych súborov, ako sú hudba, obrázky a videá.

 • Je nahraté veľké množstvo digitálnych televíznych relácií, ktoré nie je možné odstrániť. V záznamoch televíznych relácií z niektorých digitálnych televíznych kanálov sa zachováva zvýšená detailnosť obrazu a zvuk vo vyššej kvalite high definition. V dôsledku toho je veľkosť súborov nahratých digitálnych televíznych relácií väčšia ako veľkosť televíznych záznamov v kvalite standard definition a môžu rýchlejšie zaplniť pevný disk.

 • Pevný disk, na ktorý sa nahráva, je príliš malý. V tomto prípade zvážte výmenu disku za väčší.

  Ak chcete okamžite uvoľniť miesto na disku, môžete manuálne odstrániť niektoré nahraté televízne relácie alebo vyhradiť viac miesta na disku pre záznamy. Informácie o odstraňovaní záznamov nájdete v téme Správa nahratých televíznych relácií: najčastejšie otázky.

Ako zvýšiť limit, aby sa nahrávalo viac dielov seriálu?

Nahrávanie bolo zrušené vzhľadom na naplnenie limitu množstva uchovaných záznamov jedného seriálu. Ak chcete zabezpečiť nahrávanie v budúcnosti, zvýšte limit množstva uchovaných záznamov. (Pozrite tému Správa nahratých televíznych relácií: najčastejšie otázky.)

Prečo v aplikácii Windows Media Center nie je možné vyhľadať kanál na nahrávanie?

Zrejme je potrebné kanál zapnúť a znova naplánovať nahrávanie. Kanál zapnete nasledujúcim spôsobom:

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku TV, na položku Sprievodca a potom na položku Upraviť kanály.

 2. Pomocou tlačidiel so šípkami sa na obrazovke presúvajte v zozname a vyhľadajte kanály, ktoré chcete zobraziť alebo skryť. Vo vnútornom okne sa po kliknutí zobrazia jednotlivé kanály.

 3. Začiarknite políčka vedľa kanálov, ktoré chcete zapnúť. Po začiarknutí políčka sa v Sprievodcovi zobrazí kanál a po zrušení začiarknutia sa kanál nezobrazí.

 4. Po vykonaní zmien sa kliknutím na tlačidlo Uložiť obnoví obrazovka nastavení Sprievodcu.

Prečo v aplikácii Windows Media Center zlyhalo nahrávanie?

Skúste nahrávanie naplánovať znova. Pri niektorých zlyhaniach stačí znova naplánovať nahrávanie. Informácie o opätovnom naplánovaní nahrávania nájdete v téme Správa nahratých televíznych relácií: najčastejšie otázky. Iné zlyhania sú zložitejšie a vyžadujú reštartovanie počítača s aplikáciou Windows Media Center.

Prečo v aplikácii Windows Media Center zlyhalo zastavenie nahrávania?

Skúste nahrávanie zastaviť manuálne alebo reštartovať počítač.

Prečo sa v aplikácii Windows Media Center nevytvoril súbor záznamu?

Na disku počítača možno nie je dostatok voľného alebo sa nepodarilo vyhľadať priečinok Nahraté televízne vysielanie. Skúste odstrániť niektoré záznamy, čím uvoľníte viac miesta na disku, a skontrolujte, či existuje priečinok Nahraté televízne vysielanie. Potom znovu skúste naplánovať nahrávanie. Informácie o opätovnom naplánovaní nahrávania nájdete v téme Správa nahratých televíznych relácií: najčastejšie otázky.