Riešenie problémov so sledovaním televízneho vysielania v počítači

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov pri používaní aplikácie Windows Media Center na sledovanie televízneho vysielania v počítači.

Zobraziť všetko

Prečo sa pri pokuse sledovať televízne vysielanie zobrazí chybové hlásenie?

Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie o riešení problémov s televíznym vysielaním.

Popis chyby
Akcia

Karta nie je nainštalovaná (externá karta USB) — Karta je zrejme odpojená, ovládače zrejme neboli aktualizované alebo karta nebola nakonfigurovaná na prácu v aplikácii Windows Media Center.

Skontrolujte, či je externá televízna karta pripojená k počítaču.

Ďalšie informácie o aktualizácii ovládača nájdete v dokumentácii ku karte.

Ak chcete nastaviť kartu na používanie s aplikáciou Windows Media Center, na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, na položku TV a potom na tlačidlo Nastavenie TV signálu.

Karta sa nenašla (interná televízna karta) — Karta zrejme nie je nainštalovaná, zapnutá, možno neboli aktualizované ovládače alebo karta nebola nakonfigurovaná na prácu v aplikácii Windows Media Center.

Skontrolujte, či je televízna karta nainštalovaná v počítači.

Skontrolujte, či existuje aktualizovaný ovládač televíznej karty. Informácie nájdete v časti Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nefunguje správne.

Ak chcete získať informácie od výrobcu ovládača, pozrite si tému Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača.

Ak chcete nastaviť televíznu kartu na používanie s aplikáciou Windows Media Center, na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, na položku TV a potom na tlačidlo Nastavenie TV signálu.

Televízna karta sa používa — Televízna karta sa zrejme používa v inom programe.

Zavrite všetky ostatné mediálne programy, ktoré používajú televíznu kartu, a potom skúste sledovať živé televízne vysielanie v aplikácii Windows Media Center.

Chyba televíznej karty (neplatný formát televízneho vysielania) — Hardvér televíznej karty nepodporuje formát televízneho vysielania pre vybratú krajinu alebo oblasť.

 • Nalaďte iný kanál.

 • Reštartujte aplikáciu Windows Media Center.

 • Reštartujte počítač.

Chyba videa — Dekodér videa sa používa v inom programe.

Zavrite všetky ostatné mediálne programy, ktoré používajú dekodér, a skúste to znova.

Chyba videa — Dekodér videa zlyhal alebo nie je nainštalovaný.

 • Reštartujte aplikáciu Windows Media Center.

 • Reštartujte počítač.

 • Obráťte sa na výrobcu hardvéru so žiadosťou o pomoc pri preinštalovaní alebo aktualizácii softvéru dekodéra.

Chyba zvukového zariadenia — Zvuková karta nie je nainštalovaná alebo zapnutá alebo neboli aktualizované ovládače.

Skontrolujte, či je zvuková karta nainštalovaná v počítači.

Zapnite zvukovú kartu v Správcovi zariadení systému Windows.

Informácie o aktualizácii ovládača získate u výrobcu hardvéru.

Prečo sa televízne vysielanie zastavilo alebo sa náhle prepol kanál?

Niektoré televízne karty majú okrem vstupu televízneho signálu aj vstup na rozhlasový signál v pásme FM. Niektoré takéto zariadenia nedokážu prijímať rozhlasový signál v pásme FM a televízny signál súčasne. Ak sa napríklad televízna karta používa na príjem rozhlasového vysielania v pásme FM v čase, na ktorý je naplánovaný začiatok nahrávania v aplikácii Windows Media Center, môže sa zobraziť upozornenie, že príjem rozhlasového vysielania v pásme FM sa po začatí nahrávania televízneho vysielania zastaví. Ak nevyberiete žiadnu možnosť, v aplikácii Windows Media Center sa automaticky zastaví rozhlasové vysielanie v pásme FM a podľa plánu sa začne nahrávanie televízneho vysielania. Ďalšie informácie o televíznych kartách nájdete v časti Televízia v počítači: Informácie o televíznych signáloch a televíznych kartách.

Ak máte k domácej sieti pripojené jedno alebo viacero zariadení Windows Media Center Extender a len jednu televíznu kartu, môže sa stať, že k televíznej karte bude pristupovať iný používateľ v inej miestnosti.

Prečo sa v aplikácii Windows Media Center nedajú prepínať kanály?

Ak prijímate televízny signál prostredníctvom externého prijímača a v aplikácii Windows Media Center sa nedajú prepínať kanály alebo sa prepínajú nesprávne, skontrolujte nasledovné možnosti:

 • Kábel infračerveného diaľkového ovládania, ktorý sa nazýva aj infračervený prijímač, možno nie je pripojený. Ak je pripojený, môže byť nesprávne nasmerovaný na prednú stranu externého prijímača. Ak kábel infračerveného prijímača nie je správne pripojený alebo umiestnený, nie je v aplikácii Windows Media Center možné odoslať signál do externého prijímača a prepínať kanály.

  Ak máte problémy so správnym umiestnením infračerveného prijímača v prednej časti externého prijímača, pokúste sa pomocou baterky nájsť na externom prijímači prijímač signálu.

 • Ak sa stále nesprávne prepínajú kanály, mohli byť počas nastavovania televízneho signálu nesprávne nakonfigurované kódy infračerveného diaľkového ovládania. Na zmenu nastavení televízneho signálu sa na úvodnej obrazovke presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenia a na položku TV a kliknite na tlačidlo Nastavenie TV signálu.

Prečo nie je na štandardnom televíznom kanáli žiaden televízny signál?

Existujú dva typy televízneho signálu: štandardný a digitálny. Ak sa zobrazí hlásenie, že aplikácia Windows Media Center nedokáže na štandardnom kanáli rozpoznať televízny signál, príčiny môžu byť nasledujúce:

 • Ak sa televízny signál prijíma prostredníctvom terestriálnej antény, kanál môže byť dočasne nedostupný alebo nie je možný príjem signálu.

 • Ak máte objednané služby poskytovateľa káblových alebo satelitných služieb, váš balík možno neobsahuje kanál, ktorý chcete sledovať. Ak chcete odstrániť kanály, ktoré neprijímate, na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, na položku TV, na položku Sprievodca a potom na položku Upraviť kanály.

 • Ak televízny signál prechádza cez externý káblový alebo satelitný prijímač, tento prijímač možno nie je naladený na príslušný kanál. Skontrolujte, či je externý prehrávač skutočne naladený na hľadaný kanál.

 • Ak je k počítaču pripojených viac televíznych kariet, môžu sa pri niektorej z nich vyskytnúť problémy. Skontrolujte, či je každá karta zapnutá a či sú nainštalované správne ovládače. Informácie o tom, či je televízna karta kompatibilná so systémom Windows Vista, nájdete na webovej lokalite Zoznam kompatibilného hardvéru pre systém Windows Vista.

 • Ak je signál prijímaný prostredníctvom terestriálnej antény alebo káblovej prípojky, skontrolujte, či je kábel správne pripojený do konektora TV-IN televíznej karty.

 • Ak televízny signál prechádza cez externý káblový alebo satelitný prijímač, skontrolujte, či externý prijímač je zapnutý a či sú k nemu pripojené tieto káble:

  • Kábel prenášajúci televízny signál do externého prijímača.

  • Kanál prenášajúci signál z externého prijímača do konektora TV-IN televíznej karty.

 • Obráťte sa na poskytovateľa televíznych služieb a overte si, či je váš predplatený balík kanálov aktívny a či sa nevyskytnú technické problémy.

Prečo nie je na žiadnom kanáli digitálnej antény identifikovanom v aplikácii Windows Media Center televízny signál?

Ak na príjem digitálneho signálu používate terestriálnu anténu a digitálnu televíznu kartu a zobrazilo sa hlásenie, že aplikácia Windows Media Center nedokáže rozpoznať televízny signál pre žiaden digitálny televízny kanál, skúste nasledujúce riešenia:

 • Skontrolujte intenzitu prijímaného signálu. Presuňte anténu do takej polohy, aby medzi ňou a smerom od vysielača neboli žiadne prekážky, a skontrolujte silu signálu v aplikácii Windows Media Center.

  Kontrolu intenzity televízneho signálu digitálneho televízneho vysielania vykonáte tak, že na úvodnej obrazovke sa presuniete na položku Úlohy, kliknete na položku Nastavenia a na položku TV a kliknete na tlačidlo Intenzita signálu digitálnej televíznej antény.

 • Skontrolujte, či je koaxiálny kábel pevne pripojený k digitálnej televíznej karte aj k anténe digitálneho televízneho vysielania. Niektoré digitálne televízne karty môžu mať viacero konektorov. Skontrolujte teda, či je koaxiálny kábel pripojený ku konektoru TV-IN.

 • V dokumentácii k anténe digitálneho televízneho vysielania skontrolujte, či podporuje príjem digitálneho televízneho vysielania.

 • Ak anténa digitálneho televízneho vysielania obsahuje predzosilňovač, skontrolujte, či je kábel medzi nimi pevne zapojený a či je zapnuté napájanie predzosilňovača.

Prečo nie je signál niektorých digitálnych televíznych kanálov?

Ak na príjem digitálneho signálu používate terestriálnu anténu a digitálnu televíznu kartu a zobrazilo sa hlásenie, že aplikácia Windows Media Center nedokáže rozpoznať televízny signál pre niektorý digitálny televízny kanál, dôvody môžu byť nasledujúce:

 • Poloha alebo umiestnenie antény neumožňuje príjem terestriálneho signálu digitálneho televízneho vysielania dostatočnej intenzity. Skúste zlepšiť príjem signálu zmenou polohy antény, potom skontrolujte intenzitu signálu v aplikácii Windows Media Center.

  Kontrolu intenzity televízneho signálu digitálneho televízneho vysielania vykonáte tak, že na úvodnej obrazovke sa presuniete na položku Úlohy, kliknete na položku Nastavenia a na položku TV a kliknete na tlačidlo Intenzita signálu digitálnej televíznej antény.

  Ďalšie informácie o polohe antény na zlepšenie intenzity signálu nájdete v dokumentácii k anténe.

 • V niektorých prípadoch môže byť terestriálny signál digitálnej televízie rušený niektorými bezdrôtovými sieťami, mobilnými telefónmi, mikrovlnnými zariadeniami alebo rádiovými signálmi. Pre istotu vypnite počas sledovania živého vysielania digitálnej televízie všetky takéto zariadenia, ktoré môžu rušiť príjem televízneho signálu.

 • Ak pozorujete dlhé prestávky v televíznom signáli, môže to byť spôsobené tým, že daný kanál v určitom čase počas dňa nevysiela žiadne televízne programy. Ďalšie informácie získate v televíznych programoch.

 • Ak bývate v Európe a máte anténu podporujúcu príjem kanálov DVB-T, mohli byť v aplikácii Windows Media Center vyhľadané a identifikované kanály, ktoré neprijímate. Tieto kanály môžete odstrániť z rozhrania sprievodcu aplikácie Windows Media Center nasledujúcim postupom:

  Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, na položku TV, na položku Sprievodca a potom na položku Upraviť kanály.

Prečo nie je signál digitálneho televízneho kanála dostatočne silný?

Ak sa zobrazí hlásenie, že aplikácia Windows Media Center nedokáže na jednom digitálnom kanáli rozpoznať televízny signál, príčiny môžu byť nasledujúce:

 • Možno nemáte digitálny káblový kanál predplatený. Ďalšie informácie o predplatených kanáloch získate u káblovej spoločnosti. Ak sa v sprievodcovi zobrazuje kanál, ktorý nemáte predplatený, môžete ho odstrániť nasledovným postupom:

  Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, na položku TV, na položku Sprievodca a potom na položku Upraviť kanály.

 • Karta CableCARD je zrejme nesprávne vložená. Znova vložte kartu CableCARD a skúste naladenie vykonať znova. Ak aplikácia Windows Media Center vyžaduje opätovnú inštaláciu karty CableCARD, postupujte podľa pokynov Sprievodcu.

Poznámky

 • Aplikácia Windows Media Center je dostupná len v systéme Windows Vista Home Premium a Windows Vista Ultimate.

 • Na prehrávanie a zaznamenávanie živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center je potrebná analógová alebo digitálna televízna karta. Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, môžete kartu vo väčšine prípadov pridať. Ďalšie informácie o získaní televíznych kariet nájdete v časti Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača alebo kontaktujte výrobcu počítača.