Riešenie problémov s programom Windows Mail

Táto téma obsahuje riešenia niekoľkých bežných problémov s programom Windows Mail.

Zobraziť všetko

Nie je možné prijať e‑maily.

Existuje niekoľko možností:

 • Spustite webový prehľadávač a pokúste sa otvoriť webovú stránku, aby ste skontrolovali, či je v počítači správne nastavené pripojenie na Internet. Ak sa nedá pripojiť k webovej stránke, pripojenie na Internet pravdepodobne nefunguje správne. Informácie o riešení problémov s pripojením na Internet nájdete v téme Riešenie problémov so sieťou a internetovým pripojením.

 • Ak sa pokúšate prevziať e‑maily z daného e‑mailového konta na tomto počítači po prvýkrát, môže byť nesprávne nastavený prístup programu Windows Mail ku kontu. Skontrolujte vlastnosti e‑mailového konta a správnosť zadaných údajov o konte.

  Kontrola informácií o e‑mailovom konte

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. Vyhľadajte informácie o konte, ktoré ste získali od poskytovateľa e‑mailových služieb. Informácie o vyhľadaní týchto informácií nájdete v téme Kde hľadať informácie o e‑mailovom konte.

  3. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.

  4. V časti Pošta kliknite na e‑mailové konto, potom na položku Vlastnosti.

  5. Kliknite na kartu Servery. Skontrolujte, či údaje zadané v častiach Informácie o serveri a Server prichádzajúcej pošty zodpovedajú informáciám o konte, ktoré ste získali od poskytovateľa e‑mailových služieb.

   Poznámka

   • Ak sú všetky zadané informácie správne, môže byť nesprávne nastavené overovanie heslom. Začiarknite políčko Prihlasovať sa s použitím overenia zabezpečeným heslom alebo zrušte začiarknutie, ak je políčko už začiarknuté.

  6. Po vykonaní zmien kliknite na tlačidlo OK a kliknutím na tlačidlo Zavrieť zatvorte dialógové okno Internetové kontá.

  7. Kliknite na tlačidlo Odoslať a prijať a zopakujte prijatie e‑mailu.

 • Ak sú informácie o konte správne a stále nie je možné odosielať alebo prijímať e‑maily, možno je potrebné nastaviť program Windows Mail tak, aby používal zabezpečené pripojenie k e‑mailovému serveru.

  Nastavenie zabezpečeného pripojenia k e‑mailovému serveru

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.

  3. V časti Pošta kliknite na e‑mailové konto, potom na položku Vlastnosti.

  4. Kliknite na kartu Spresnenie.

   • V prípade problémov s prijímaním e‑mailov začiarknite v časti Prichádzajúca pošta políčko Tento server vyžaduje zabezpečené pripojenie (SSL).

   • V prípade problémov s odosielaním e‑mailov začiarknite v časti Odchádzajúca pošta a políčko Tento server vyžaduje zabezpečené pripojenie (SSL).

   Poznámka

   • Ak je v informáciách, ktoré ste získali od poskytovateľa e‑mailovej služby, uvedené, že v prípade zabezpečeného pripojenia je potrebné zmeniť čísla portov, zadajte do poľa Prichádzajúca pošta číslo portu uvedené poskytovateľom e‑mailovej služby pre port prichádzajúcej pošty a do poľa Odchádzajúca pošta číslo portu zadané pre port odchádzajúcej pošty.

  5. Po vykonaní zmien kliknite na tlačidlo OK a kliknutím na tlačidlo Zavrieť zatvorte dialógové okno Internetové kontá.

  6. Kliknite na tlačidlo Odoslať a prijať a zopakujte prijatie e‑mailu.

 • V prípade pripojenia k podnikovej sieti môže prístup k poskytovateľovi e‑mailovej služby blokovať brána firewall spoločnosti. Informujte sa u správcu systému, či je možné upraviť nastavenie brány firewall alebo či je k dispozícii klientsky softvér brány firewall, ktorý vám umožní prístup k e‑mailom.

Je možné prijímať, ale nie je možné odosielať e‑mailové správy.

Ak je možné prijímať e‑mailové správy, ale nie je možné správy odosielať, v programe Windows Mail sa vyskytujú problémy s pripojením k serveru odchádzajúcej e‑mailovej pošty využívanému na odosielanie správ. Existuje niekoľko možností:

 • Ak vôbec nie je možné odosielať e‑maily prostredníctvom programu Windows Mail, je pravdepodobne nesprávne nastavené e‑mailové konto. Najskôr skontrolujte správnosť informácií o e‑mailovom konte. Postupujte podľa pokynov uvedených v tejto téme v časti Nie je možné prijať e‑maily. Ak ste skontrolovali správnosť informácií o e‑mailovom konte, možno bude potrebné zmeniť nastavenie overovania tak, aby ste sa pri odosielaní e‑mailov prihlasovali menom používateľa a heslom. O potrebe overovania hesla pri odosielaní e‑mailov sa informujte u poskytovateľa e‑mailových služieb.

  Overovanie hesla pri odosielaní e‑mailov

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.

  3. V časti Pošta kliknite na e‑mailové konto, potom na položku Vlastnosti.

  4. Kliknite na kartu Servery a v časti Server odchádzajúcej pošty začiarknite políčko Server vyžaduje overenie.

  5. Ak sú údaje využívané pri odosielaní e‑mailových správ iné ako údaje využívané pri prijímaní, kliknite na položku Nastavenia, potom na položku Prihlásiť sa pomocou a zadajte meno používateľa a heslo, ktoré využívate pri odosielaní e‑mailových správ.

 • Mnohí poskytovatelia internetových služieb (ISP) vyžadujú pri využívaní serverov odchádzajúcej pošty priame pripojenie k sieti poskytovateľa. Ak používate prenosný počítač a pripájate sa na Internet prostredníctvom iného poskytovateľa internetových služieb (napríklad pri využívaní bezdrôtového pripojenia v hoteli), je možné, že budete môcť e‑mail prijať, ale nie odoslať. Niektorí poskytovatelia internetových služieb umožňujú odosielanie e‑mailov pri pripojení k inému poskytovateľovi, ak pri odosielaní používate overovanie hesla. Ak chcete nastaviť overovanie hesla pri odosielaní e‑mailových správ, postupujte spôsobom uvedeným vyššie. Ak poskytovateľ internetových služieb odosielanie neumožňuje, budete musieť zistiť názov servera odchádzajúcej pošty poskytovateľa, ktorého služby práve využívate, a zmeniť nastavenia v programe Windows Mail tak, aby ste ho mohli použiť.

  Zmena nastavenia servera odchádzajúcej pošty

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.

  3. V časti Pošta kliknite na e‑mailové konto, potom na položku Vlastnosti.

  4. Kliknite na kartu Servery a do poľa Odchádzajúca pošta (SMTP) zadajte nový poštový server.

  5. Ak nový server odchádzajúcej pošty vyžaduje overovanie, začiarknite v časti Server odchádzajúcej pošty políčko Server vyžaduje overenie.

  6. Kliknite na položku Nastavenia, potom na položku Prihlásiť sa pomocou a zadajte meno používateľa a heslo pre server odchádzajúcej pošty.

Nie je možné zobraziť alebo uložiť priložený súbor.

Program Windows Mail blokuje prístup k určitým typom príloh, ktoré by mohli poškodiť počítač. Informácie o prístupe k zablokovaným súborom nájdete v časti Prečo sa príloha v programe Windows Mail nezobrazuje?

V prijatej správe nefungujú prepojenia.

Ak program Windows Mail určí, že v prípade prijatej správu ide o e‑mail, ktorý pravdepodobne slúži na neoprávnené získavanie údajov, zablokuje prístup ku všetkým prepojeniam uvedeným v správe. Ak máte istotu, že správa je legitímna a chcete získať prístup k prepojeniam v správe, otvorte správu a umožnite prístup k prepojeniam kliknutím na položku Odblokovať na informačnom paneli.

Po kliknutí na prepojenie na e‑mail vo webovom prehľadávači, namiesto programu Windows Mail sa otvorí iný e‑mailový program.

Znamená to, že ako predvolený e‑mailový program je nastavený iný program. Ak chcete, aby sa správa otvárala v programe Windows Mail, musíte nastaviť program Windows Mail ako predvolený e‑mailový program.

Nastavenie programu Windows Mail ako predvoleného e‑mailového programu

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Predvoliť vedľa textu Táto aplikácia NIE JE predvoleným programom na prácu s poštou. Ak tlačidlo Predvoliť nie je k dispozícii, program Windows Mail je už nastavený ako predvolený e‑mailový program.

Pri vyhľadávaní e‑mailu sa medzi výsledkami nezobrazia všetky správy zodpovedajúce kritériám vyhľadávania.

Program Windows Mail pri preberaní správy okamžite pridá e‑mailové adresy a názvy správ do vyhľadávacieho indexu. Indexácia obsahu správy prebieha spolu s indexáciou iných súborov systému Windows, preto nemusí byť okamžite pridaná do indexu. Počkajte niekoľko minút a potom skúste vyhľadávanie znovu. Ďalšie informácie o indexovaní súborov v systéme Windows nájdete v téme Zlepšenie vyhľadávania v systéme Windows pomocou indexov: najčastejšie otázky.

Program Windows Mail súčasne vyhľadáva v aktuálne vybratom priečinku so správami. Ak napríklad vyberiete priečinok Odoslané položky, vyhľadávanie nebude zahŕňať priečinky Doručené položky, Položky na odoslanie ani iné priečinky.