Na diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center je potrebné voliteľné diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center.

Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

K dispozícii sú rozličné diaľkové ovládania aplikácie Windows Media Center s rozličnými možnosťami. Diaľkové ovládanie môže byť dodávané pri zakúpení počítača s aplikáciou Windows Media Center alebo sa dá zakúpiť na predajných miestach.

Na správne fungovanie diaľkového ovládania aplikácie Windows Media Center je tiež potrebný vysielač alebo infračervený prijímač (IR). Prijímač môže byť infračervený (do počítača zvyčajne pripojený prostredníctvom kábla USB) alebo iný ako infračervený produkt, založený napríklad na technológii Bluetooth alebo rozhlasovej frekvencii. Prijímač v počítači môže byť interný alebo externý. Informácie o výbere vhodnej verzie prijímača nájdete v hardvérovej dokumentácii.

Diaľkové ovládanie môžete použiť na ovládanie mnohých funkcií aplikácie Windows Media Center. Príklady činností, ktoré je možné vykonať:

 • sledovanie, nahrávanie a ovládanie televízneho vysielania (ak počítač obsahuje prijímač),

 • ovládanie, prehrávanie, kopírovanie a konvertovanie hudby,

 • vytváranie, prehrávanie a ovládanie prezentácie obrázkov,

 • pristupovanie k partnerom online pre rozšírené možnosti vrátane hier, ďalšej hudby a iných softvérových produktov,

 • navigovanie pomocou textu.

S diaľkovým ovládaním môžete navigovať prostredníctvom informácií použitím numerických klávesov, a vyhľadávať tak relácie a iné informácie.

Zobraziť všetko

Tlačidlá diaľkového ovládania požadované spoločnosťou Microsoft

Nasledujúca časť popisuje požadované tlačidlá diaľkového ovládania. Tieto kategórie tlačidiel sa používajú v Pomocníkovi pri uvádzaní tlačidiel diaľkového ovládania aplikácie Windows Media Center a popisovaní ich funkcií. Tabuľky v tejto časti popisujú tlačidlá požadované spoločnosťou Microsoft. Požadované tlačidlá diaľkového ovládania sa líšia v závislosti od toho, či je diaľkové ovládanie dodávané s počítačom s aplikáciou Windows Media Center, ktorý obsahuje hardvér televízneho prijímača.

Navigačné tlačidlá

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené navigačné tlačidlá požadované spoločnosťou Microsoft pre počítač s aplikáciou Windows Media Center.

Názov tlačidla
Požadované pre počítače s hardvérom televízneho prijímača
Požadované pre počítače bez hardvéru televízneho prijímača

Zelené tlačidlo Štart

Áno

Áno

Nahor

Áno

Áno

Nadol

Áno

Áno

Doľava

Áno

Áno

Doprava

Áno

Áno

OK

Áno

Áno

Viac

Áno

Áno

Naspäť

Áno

Áno

Ovládacie prvky

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ovládacie prvky požadované spoločnosťou Microsoft pre počítač s aplikáciou Windows Media Center.

Názov tlačidla
Požadované pre počítače s hardvérom televízneho prijímača
Požadované pre počítače bez hardvéru televízneho prijímača

Kombinované tlačidlo Prehrať/pozastaviť

Áno

Áno

Prehrať

Áno

Áno

Pozastaviť

Áno

Áno

Zastaviť

Áno

Áno

Previnúť

Áno

Áno

Rýchlo dopredu

Áno

Áno

Preskočiť naspäť

Áno

Áno

Preskočiť dopredu

Áno

Áno

Nahrávanie televízneho vysielania

Áno

Nie

Ovládacie prvky zvuku a videa

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ovládacie tlačidlá zvuku a videa požadované spoločnosťou Microsoft pre počítač s aplikáciou Windows Media Center.

Názov tlačidla
Požadované pre počítače s hardvérom televízneho prijímača
Požadované pre počítače bez hardvéru televízneho prijímača

Tlačidlo napájania/prechodu do úsporného režimu

Áno

Áno

Zapnúť napájanie

Áno

Áno

Vypnúť napájanie

Áno

Áno

Zvýšiť hlasitosť

Áno

Áno

Znížiť hlasitosť

Áno

Áno

Stlmiť

Áno

Áno

Kanál/O stranu vyššie

Áno

Nie

Kanál/O stranu nižšie

Áno

Nie

Klávesové skratky aplikácie Windows Media Center

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené klávesové skratky požadované spoločnosťou Microsoft pre počítač s aplikáciou Windows Media Center.

Názov tlačidla
Požadované pre počítače s hardvérom televízneho prijímača
Požadované pre počítače bez hardvéru televízneho prijímača

Sprievodca

Áno

Nie

Teletext

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené tlačidlá teletextu požadované spoločnosťou Microsoft pre počítač s aplikáciou Windows Media Center.

Názov tlačidla
Požadované pre počítače s hardvérom televízneho prijímača
Požadované pre počítače bez hardvéru televízneho prijímača

Červená

Áno

Nie

Zelená

Áno

Nie

Modrá

Áno

Nie

Žltá

Áno

Nie

Zapnúť/vypnúť teletext

Áno

Nie

Zadávanie textu

Ak chcete pomocou diaľkového ovládania zadať text, opakovaným stlačením čísla prejdite na možnosti, ktoré sú dostupné pre dané číslo. Pri každom opakovanom stlačení čísla sa zobrazí iný znak. Keď sa zobrazí požadovaný znak, stlačte tlačidlo ENTER na diaľkovom ovládaní. Ak napríklad obľubujete relácie o varení, pomocou kľúčového slova „jesť“ môžete prehľadať Sprievodcu. Postupujte nasledovne:

Pre písmená a čísla použite tlačidlo, ktoré zodpovedá požadovanému písmenu alebo číslu.

 1. Ak chcete zadať písmeno j, jedenkrát stlačte číslo 5 a potom stlačte tlačidlo ENTER.

 2. Ak chcete zadať písmeno e, dvakrát stlačte číslo 3 a potom stlačte tlačidlo ENTER.

 3. Ak chcete zadať písmeno s, štyrikrát stlačte číslo 7 potom stlačte tlačidlo ENTER.

 4. Ak chcete zadať písmeno t, jedenkrát stlačte číslo 8 a potom stlačte tlačidlo ENTER.

  V niektorých prípadoch nie je potrebné na spustenie vyhľadávania zadať všetky písmená kľúčového slova. Zoznam možných alternatív sa zobrazí po zadaní tretieho písmena.

Taktiež môžete vykonať nasledovné:

 • Stláčaním tlačidla CH/PG+ alebo CH/PG- na diaľkovom ovládaní prepínať medzi tabuľkami znakov, ako sú veľké písmená, malé písmená a režim symbolov.

 • Stlačením tlačidla CLEAR na diaľkovom ovládaní odstrániť predchádzajúci znak.

 • Stlačením tlačidla (0) na diaľkovom ovládaní zadať medzeru medzi slová.

Vykonanie ďalších činností pomocou tlačidla MORE

Keď na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo MORE, v aplikácii Windows Media Center sa zobrazí zoznam ďalších možností, ktoré umožňujú ďalší výber. Dostupné možnosti závisia od výberu na obrazovke. Ak napríklad vyberiete obrázok a potom stlačíte tlačidlo MORE na diaľkovom ovládaní, dostupné budú nasledovné možnosti: Detaily obrázka, Otočiť, Napáliť a Nastavenie.

Prístup k položke Nastavenie môžete získať kdekoľvek v aplikácii Windows Media Center stlačením tlačidla MORE na diaľkovom ovládaní.

Ak chcete zrušiť zoznam možností bez výberu, stlačte tlačidlo BACK na diaľkovom ovládaní, stlačte tlačidlo ESC na klávesnici alebo pomocou myši kliknite na obrazovku mimo zoznamu.

Prepnutie aplikácie Windows Media Center do režimu spánku

Diaľkové ovládanie sa dá nakonfigurovať tak (prostredníctvom systému Windows  Vista), aby ním bolo možné prepnúť počítač s aplikáciou Windows Media Center do režimu spánku a prebudiť ho z tohto režimu. Stlačením tlačidla SLEEP   Ilustrácia tlačidla Úsporný režim na diaľkovom ovládaní môžete prepnúť pracovnú plochu do režimu spánku. Tento režim s úsporou energie dokáže po stlačení tlačidla napájania/režimu spánku na diaľkovom ovládaní inteligentne určiť, či chcete nahrať reláciu alebo či nahrávate reláciu. Informácie o povolení na vykonávanie tejto funkcie pre diaľkové ovládanie v aplikácii Windows Media Center v systéme Windows   Vista nájdete v príručke používateľa.
Po stlačení tlačidla SLEEP Ilustrácia tlačidla Úsporný režim na diaľkovom ovládaní alebo po kliknutí na položku Spánok v ponuke Vypnúť môžu niektoré počítače s aplikáciou Windows Media Center prejsť do režimu dlhodobého spánku a nie do úsporného režimu. V režime SLEEP počítač pôsobí vypnuto — reproduktory, monitor alebo televízia sú vypnuté — avšak stále dokáže vykonávať úlohy, ktoré nevyžadujú vstup používateľa, ako napríklad nahrávanie televízneho vysielania. V tomto režime počítač nepotrebuje napájanie na dokončenie nahrávania.