Používanie rodičovskej kontroly v aplikácii Windows Media Center

Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

Digitálne média poskytujú neobmedzený prístup k rozmanitému obsahu, určitý obsah však nemusí byť vhodný pre všetkých používateľov. Rodičia môžu určiť a vymedziť obsah, ktorý je vhodný pre ich rodinu, a to konfiguráciou rodičovskej kontroly v aplikácii Windows Media Center.

Po zapnutí rodičovskej kontroly je možné zobraziť iba tie televízne programy a filmy, ktoré nepresahujú maximálne povolené hodnotenie. Nie všetky televízne programy a filmy sú vyhodnotené, preto môžete konfigurovať rodičovskú kontrolu aj na blokovanie nevyhodnoteného obsahu. Po zapnutí rodičovskej kontroly môžete určiť prístupový kód, ktorý je možné použiť na neskorší prístup k zakázanému obsahu alebo na zmenu nastavenia rodičovskej kontroly. Odporúča sa zaznamenať príslušný kód na budúce použitie.

Ďalšie informácie nájdete v téme Čo sa dá prostredníctvom rodičovskej kontroly riadiť?

Rodičovská kontrola nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch. Ak po nastavení rodičovskej kontroly na blokovanie programov s hodnotením prevyšujúcim stanovený limit nájdete program s týmto hodnotením, ktorý je možné prehrať, môže to byť spôsobené tým, že sa informácia o hodnotení prenesená televíznym signálom líši od hodnotenia uvedeného v Sprievodcovi. Aplikácia Windows Media Center určuje programy na blokovanie na základe hodnotenia zo signálu televízneho vysielania. Informácie o hodnotení, ktoré sa zobrazujú v Sprievodcovi, sú však prevzaté z Internetu. V ojedinelých prípadoch hodnotenie Sprievodcu nemusí zodpovedať informáciám o hodnotení prijatých zo signálu televízneho vysielania.

Zobraziť všetko

Nastavenie rodičovskej kontroly

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku Všeobecné a potom na položku Rodičovská kontrola.

 2. Zobrazí sa výzva na zadanie 4-miestneho čísla na nastavenie kódu.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť rodičovskú kontrolu pre televízne programy, kliknite na položku Hodnotenia televíznych programov a potom na položku Zapnúť blokovanie televízneho vysielania.

   Môžete nastaviť maximálne povolené hodnotenia televíznych programov, a to vrátane blokovania všetkých vyhodnotených programov, programov pre všeobecné publikum, programov vyžadujúcich rodičovskú kontrolu a programov určených pre dospelých.

  • (Voliteľné) Kliknutím na položku Zablokovať nevyhodnotené televízne programy obmedzíte obsah, ktorý nie je vyhodnotený.

   Ak chcete upraviť nastavenie hodnotení pre väčšiu kontrolu, kliknite na položku Rozšírené. V časti Rozšírené hodnotenia televízneho vysielania sa uvádza päť oblastí, pre ktoré je možné nastaviť hodnotenia: fantazijné násilie, neslušný jazyk, vulgárny jazyk, sexuálny obsah a násilie.

  • Ak chcete nastaviť rodičovskú kontrolu pre filmy a disky DVD, kliknite na položku Hodnotenia filmov a diskov DVD a potom na položku Zapnúť blokovanie filmov.

   Kliknutím na položku Blokovať nevyhodnotené filmy môžete obmedziť nevyhodnotený obsah a taktiež určiť hodnotu v položke Maximálne povolené hodnotenie filmov.

  • Kliknutím na položku Uložiť sa uložia vykonané zmeny.

Vynulovanie rodičovskej kontroly

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku Všeobecné a potom na položku Rodičovská kontrola.

 2. Po zobrazení výzvy zadajte prístupový kód.

 3. Kliknite na položku Vynulovať rodičovskú kontrolu.

 4. Kliknutím na tlačidlo Áno sa odstráni prístupový kód a vynulujú sa všetky limity hodnotení.

Zmena prístupového kódu

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku Všeobecné a potom na položku Rodičovská kontrola.

 2. Kliknite na položku Zmeniť prístupový kód.

 3. Zadajte nový prístupový kód a potvrďte ho.

 4. V dialógovom okne Zmena prístupového kódu kliknite na tlačidlo OK.