Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

Sprievodca zobrazí všetky televízne programy v tabuľke s dátumom a časom uvedenými v hornej časti a číslom kanála, názvom kanála a názvom programu uvedenými naprieč obrazovkou.

V Sprievodcovi sa môžete presúvať pomocou myši a potom vybrať program, ktorý chcete sledovať. Na presúvanie v rámci sprievodcu môžete taktiež použiť tlačidlá so šípkami nahor, nadol, doľava a doprava. Ak chcete získať prístup k Sprievodcovi, na úvodnej obrazovke sa presuňte na možnosť TV + filmy a potom kliknite na položku Sprievodca.

Na presúvanie v Sprievodcovi je taktiež možné použiť diaľkové ovládanie. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo GUIDE a potom stlačením tlačidiel so šípkami vyberte požadovaný program, ktorý chcete pozerať.

Na diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center je potrebné voliteľné diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center.

Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako používať klávesnicu a myš alebo diaľkové ovládanie na presun v rámci Sprievodcu.

Ak chcete
Pomocou myši
Pomocou diaľkového ovládania

Prejsť priamo na určitý kanál Sprievodcu

Na zadanie čísla kanála použite klávesnicu.

Číslo kanála zadajte stlačením tlačidiel s číslami.

Prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci časový úsek

Kliknite pomocou tlačidiel so šípkami doprava alebo doľava.

Stlačte tlačidlo šípky doprava (ďalej) alebo doľava (doprava).

Prechádzať medzi televíznymi kanálmi po jednom

Kliknite na tlačidlá so šípkami nahor alebo nadol.

Stlačte tlačidlo nahor alebo nadol.

Prechádzať televízne kanály po stránkach

Kliknite na tlačidlá so šípkami nahor alebo nadol.

Stlačte tlačidlo CH/PG+ alebo CH/PG-.

Posunúť čas v Sprievodcovi o tri hodiny dopredu

Kliknutím na tlačidlo so šípkou doprava prejdite o jednu stránku dopredu (1,5 alebo 2 hodiny v závislosti od rozlíšenia obrazovky).

Stlačte tlačidlo FAST FORWARD (FWD).

Posunúť čas v Sprievodcovi o tri hodiny späť

Kliknutím na tlačidlo so šípkou doľava prejdite o jednu stránku naspäť (1,5 alebo 2 hodiny v závislosti od rozlíšenia obrazovky).

Stlačte tlačidlo FAST REWIND (REW).

Filtrovať Sprievodcu podľa kategórie

V ľavej časti mriežky Sprievodcu kliknite na možnosť Kategórie a potom kliknite na kategóriu. Ak chcete zobraziť všetky kanály, kliknite na možnosť Kategórie a potom kliknite na možnosť Všetky. Funkcia Kategórie Sprievodcu nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Vo všetkých regiónoch taktiež nemusí byť dostupná možnosť filtrovania Sprievodcu. Ak filtrovanie Sprievodcu nie je dostupné vo vašom regióne, do pôvodného časového úseku v zozname programov sa vrátite po dvojnásobnom kliknutí na sprievodcu.

Presuňte sa do ľavej časti Sprievodcu, vyberte možnosť Kategórie, stlačením tlačidiel so šípkami sa posúvajte nahor a nadol v zozname programov a potom stlačením tlačidla OK vyberte kategóriu alebo sa po výbere kategórie posuňte doprava.

Zobrazenie informácií o programe

Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Informácie o programe.

Stlačte tlačidlo MORE, na obrazovke vyberte položku Informácie o programe a potom stlačte tlačidlo OK.

Výber programu na pozeranie

Kliknite na aktuálne spustený program.

Stlačením tlačidiel so šípkami sa posuňte nahor alebo nadol v zozname programov a potom stlačením tlačidla OK vyberte program na pozeranie.

Nastavenie nahrávania zo Sprievodcu

Pravým tlačidlom myši kliknite na program a potom kliknite na možnosť Nahrať alebo Nahrať seriál.

Vyberte program a kliknite na tlačidlo RECORD. Ak chcete nahrať seriál, znovu kliknite na tlačidlo RECORD.