Konfigurácia systému je nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri identifikácii problémov zabraňujúcich správnemu spusteniu systému Windows. Systém Windows môžete spustiť s vypnutými bežnými službami a programami pri spustení, a potom ich môžete postupne spúšťať. Ak sa problém nevyskytne, keď je nejaká služba vypnutá, no objaví sa, keď je zapnutá, vtedy daná služba môže byť príčinou problému.

Konfigurácia systému je určená na vyhľadávanie a izolovanie problémov, ale nie je navrhnutá ako riadiaci program pri spúšťaní systému. Ak chcete natrvalo odstrániť alebo vypnúť programy a služby, ktoré sa spúšťajú pri spustení systému, pozrite si informácie v téme Odinštalovanie alebo zmena programu.

Nasledujúca tabuľka popisuje karty a možnosti, ktoré sú k dispozícii v nástroji Konfigurácia systému:

Karta Popis
Karta

Všeobecné

Popis

Výber režimov konfigurácie pri spustení:

 • Normálne spustenie. Systém Windows sa spustí obvyklým spôsobom. Tento režim použite na spustenie systému Windows po skončení používania ostatných dvoch režimov pri riešení problému.

 • Diagnostické spustenie. Systém Windows sa spustí iba so základnými službami a ovládačmi. Tento režim vám môže pomôcť vylúčiť základné súbory systému Windows ako možný problém.

 • Selektívne spustenie. Systém Windows sa spustí so základnými službami a ovládačmi, a tiež s ďalšími službami a programami pri spustení podľa vášho výberu.

Karta

Spúšťanie systému

Popis

Ukazuje možnosti konfigurácie pre operačný systém a rozšírené nastavenie ladenia, vrátane nasledovného:

 • Núdzové spúšťanie: Minimálne. Spustí grafické používateľské rozhranie systému Windows (program Prieskumník – Windows Explorer) v núdzovom režime, pričom budú spustené iba kritické systémové služby. Sieť je vypnutá.

 • Núdzové spúšťanie: Náhradné prostredie. Spustí príkazový riadok systému Windows v núdzovom režime, pričom budú spustené iba kritické systémové služby. Sieť a grafické používateľské rozhranie sú vypnuté.

 • Núdzové spúšťanie: Oprava služby Active Directory. Spustí grafické používateľské rozhranie systému Windows v núdzovom režime, pričom budú spustené iba kritické systémové služby a služba Active Directory.

 • Núdzové spúšťanie: Sieť. Spustí grafické používateľské rozhranie systému Windows v núdzovom režime, pričom budú spustené iba kritické systémové služby. Sieť je aktivovaná.

 • Spúšťanie bez GUI. Pri spúšťaní sa nezobrazí úvodná obrazovka systému Windows.

 • Denník spúšťania. Všetky informácie z procesu spúšťania ukladá do súboru %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Základná grafika. Spustí grafické používateľské rozhranie systému Windows v minimálnom režime VGA. Systém namiesto ovládačov obrazovky, ktoré sú špecifické pre grafický hardvér počítača, načíta štandardné ovládače VGA.

 • Informácie o spúšťaní OS. Zobrazí názvy ovládačov, ktoré sa načítali počas procesu spúšťania.

 • Všetky nastavenia spúšťania nastaviť ako trvalé. Nezaznamená zmeny, ktoré boli vykonané v konfigurácii systému. Možnosti sa dajú zmeniť neskôr pomocou konfigurácie systému, ale zmeny je nutné urobiť manuálne. Keď je zvolená táto možnosť, zmeny nemôžete vrátiť tým, že na karte Všeobecné vyberiete položku Normálne spustenie.

Karta

Služby

Popis

Zoznam všetkých služieb, ktoré sa spustia pri spúšťaní počítača, spolu s ich aktuálnym stavom (Spustené alebo zastavené). Na aktivovanie alebo vypnutie jednotlivých služieb v čase spúšťania použite kartu Služby. Týmto spôsobom môžete zistiť, ktoré služby spôsobujú problémy pri spúšťaní.

Ak v zozname služieb chcete zobraziť len aplikácie od iných spoločností, vyberte položku Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft. Zrušte začiarknutie políčka pre službu, ktorú chcete vypnúť pri ďalšom spúšťaní. Ak ste na karte Všeobecné zvolili možnosť Selektívne spustenie a službu chcete v čase spúšťania znovu spustiť, musíte na karte Všeobecné vybrať položku Normálne spustenie alebo začiarknuť políčko pre danú službu.

Upozornenie

 • Vypnutie služieb, ktoré sa za normálnych okolností v čase spúšťania spustia, môže spôsobiť, že niektoré programy nebudú pracovať správne. Vypnutie týchto služieb môže vyústiť až do narušenia stability systému. Nevypínajte služby uvedené v tomto zozname, pokiaľ neviete, či nie sú dôležité pre činnosť počítača. Pri výbere položky Vypnúť všetky sa nevypnú niektoré služby zabezpečenia od spoločnosti Microsoft, ktoré sú nevyhnutné pre spustenie operačného systému.

Karta

Spustenie

Popis

Zoznam aplikácií, ktoré sa spustia pri spúšťaní počítača, spolu s menom vydavateľa, cestou k spustiteľnému súboru a umiestnením kľúča databázy Registry alebo odkazu, prostredníctvom ktorého sa daná aplikácia spustí.

Zrušte začiarknutie políčka pre položku pri spustení, ktorú chcete vypnúť pri ďalšom spúšťaní. Ak ste na karte Všeobecné zvolili možnosť Selektívne spustenie a položku chcete v čase spúšťania znovu spustiť, musíte na karte Všeobecné vybrať položku Normálne spustenie alebo začiarknuť políčko pre danú položku pri spustení.

Ak máte podozrenie, že niektorá aplikácia bola poškodená, skontrolujte stĺpec Príkaz a pozrite si cestu k spustiteľnému súboru.

Poznámka.

 • Vypnutím aplikácií, ktoré sa za normálnych okolností v čase spúšťania spustia, môžete spôsobiť, že príslušné aplikácie sa budú spúšťať pomalšie alebo nebudú bežať podľa očakávania.

Karta

Nástroje

Popis

Zobrazí sa príslušný zoznam diagnostických nástrojov a iných rozšírených nástrojov, ktoré môžete spustiť.

Zobraziť všetko

Ak chcete systém Windows spustiť v režime diagnostického spustenia,

 1. Otvorte okno Konfigurácia systému kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba, na položku Nástroje na správu a potom dvojitým kliknutím na položku Konfigurácia systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné, kliknite na položku Diagnostické spustenie, kliknite na tlačidlo OK, a potom na položku Reštartovať.

  Ak sa vyskytne problém, môžu sa porušiť základné súbory a ovládače systému Windows. Ďalšie informácie o nástroji Oprava spustenia získate v Centre pomoci a technickej podpory systému Windows.

  Ak sa problém nevyskytne, použite režim Selektívneho spustenia, aby ste mohli pristúpiť k zisťovaniu problému pomocou zapínania a vypínania jednotlivých služieb a programov pri spustení.

Ak chcete systém Windows spustiť v režime Selektívneho spustenia,

 1. Otvorte okno Konfigurácia systému kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba, na položku Nástroje na správu a potom dvojitým kliknutím na položku Konfigurácia systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné, kliknite na položku Selektívne spustenie a potom zrušte začiarknutie políčok Načítať systémové služby a Načítať položky pri spustení.

 3. Začiarknite políčko Načítať systémové služby, kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na položku Reštartovať.

 4. Ak sa po reštartovaní problém vyskytne, vykonajte jednu alebo obidve (podľa potreby) z nasledujúcich úloh:

  Identifikujte systémovú službu, ktorá problém spôsobuje

  1. Kliknite na kartu Služby, kliknite na položku Vypnúť všetky, začiarknite políčko pre prvú službu zo zoznamu a potom reštartujte počítač. Ak sa problém nevyskytne, môžete prvú službu vylúčiť ako príčinu problému.

  2. Prvú službu ponechajte vybratú, začiarknite políčko pre druhú službu a potom reštartujte počítač.

  3. Tento postup opakujte, až kým sa problém znovu neobjaví. Ak sa vám nepodarí problém obnoviť, potom môžete systémové služby vylúčiť ako príčinu problému. Vykonajte nasledujúcu úlohu:

  Identifikujte položku pri spustení, ktorá problém spôsobuje

  1. Kliknite na kartu Všeobecné a potom začiarknite políčko Načítať položky pri spustení.

  2. Kliknite na kartu Spustenie, kliknite na položku Vypnúť všetky, začiarknite políčko pre prvú položku pri spustení uvedenú v zozname a potom reštartujte počítač. Ak sa problém nevyskytne, môžete prvú položku pri spustení vylúčiť ako príčinu problému.

  3. Prvú položku pri spustení ponechajte vybratú, začiarknite políčko pre druhú položku pri spustení a potom reštartujte počítač. Tento postup opakujte, až kým sa problém znovu neobjaví.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre odborníkov v oblasti informačných technológií.