Prehrávač Windows Media Player možno použiť na prehrávanie digitálneho mediálneho obsahu prenášaného v podobe prúdu údajov z Internetu. S cieľom vytvoriť optimálne spojenie s prehrávačom v závislosti od jeho prostredia serverom Windows Media je prehrávač nakonfigurovaný na automatický príjem prúdov údajov z nasledujúcich protokolov na prenos prúdu údajov: User Datagram Protocol (UDP), Transmission Control Protocol (TCP) a Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Prehrávač môže prijímať aj rozosielaný prúd údajov. Protokoly UDP a TCP sú základnými sieťovými protokolmi používanými spolu s protokolom Real Time Streaming Protocol (RTSP) na riadenie výmeny údajov na vysokej úrovni.

Ak pracujete vo verejnej sieti, ako sú napríklad siete v kaviarňach alebo na letiskách, program Windows Firewall môže blokovať prístup protokolu UDP a rozosielaných prúdov údajov k prehrávaču. Ak chcete odstrániť tento problém, otvorte program Windows Firewall, kliknite na kartu Výnimky a potom začiarknite políčko Windows Media Player. Ak toto nastavenie nie je dostupné, pravdepodobne je spravované politikou skupiny. Ďalšie informácie o politike skupiny vám poskytne správca systému. Ďalšie informácie o používaní programu Windows Firewall nájdete v Centre pomoci a technickej podpory systému Windows.

Zobraziť všetko

Zmena nastavenia protokolu prehrávača

 1. Kliknite na šípku pod kartou Prehráva sa, kliknite na položku Ďalšie možnosti a potom na kartu Sieť.

 2. Vykonajte požadované zmeny.

  Ak zrušíte začiarknutie políčka TCP, alebo ak brána firewall blokuje prúdy údajov, ktoré používajú protokol TCP, a prehrávač je nakonfigurovaný na používanie protokolu RTSP, pokúsi sa prijímať súbory pomocou protokolu UDP. Ak zrušíte aj začiarknutie políčka UDP, alebo ak brána firewall blokuje prúdy údajov, ktoré používajú tieto protokoly, a prehrávač je nakonfigurovaný na používanie protokolu RTSP, pokúsi sa prijímať súbory pomocou protokolu HTTP.

Zmena nastavenia servera proxy prehrávača

Ak sa pripájate na Internet prostredníctvom servera proxy, v nasledujúcich krokoch získate informácie o nastavení servera proxy, ktoré možno nakonfigurovať pre jednotlivé protokoly.

 1. Kliknite na šípku pod kartou Prehráva sa, kliknite na položku Ďalšie možnosti a potom na kartu Sieť.

 2. V oblasti Nastavenia servera proxy na prenos prúdov údajov kliknite na protokol, ktorý chcete konfigurovať, a potom na tlačidlo Konfigurovať. Vykonajte zmenu niektorého z nasledujúcich nastavení:

  • Automaticky zisťovať nastavenie servera proxy. Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby prehrávač automaticky zisťoval nastavenie servera proxy alebo automatické konfiguračné nastavenie.

  • Použiť nastavenie webového prehľadávača pre server proxy. Túto možnosť vyberte (je dostupná iba v protokole HTTP), ak chcete, aby prehrávač použil nastavenia proxy predvoleného webového prehľadávača.

  • Nepoužiť server proxy. Ak vyberiete túto možnosť, prehrávač sa pri pripájaní na Internet nepokúsi komunikovať so serverom proxy. Zvyčajne to znamená, že prehrávač neprijíma prúdy údajov z Internetu.

  • Použiť nasledujúci server proxy. Server proxy môžete určiť zadaním názvu alebo adresy IP a čísla portu servera proxy, ktorý chcete použiť na pripojenie na Internet. Predvolené čísla portov sú: HTTP (80) a RTSP (554). Môžete vybrať aj nasledujúce možnosti:

   • Môžete obísť server proxy pre lokálne adresy, ak nechcete, aby prehrávač používal server proxy pri prenose prúdu údajov z intranetu. Keďže server proxy pracuje ako bezpečnostná bariéra medzi intranetom a Internetom, na získanie prístupu na webové stránky pomocou servera proxy môže byť potrebné dodatočné povolenie od správcu systému.

   • Môžete zadať adresy, pri ktorých sa nebude používať server proxy. Ak sa chcete pripojiť k počítaču na intranete, zadajte jeho adresu do tohto poľa. Ak je názov počítača napríklad Jozef1, zadajte text Jozef1. Na zadanie názvov a adries domén a hostiteľských počítačov môžete použiť zástupné znaky, napr. www.*.com, 128.*, 240.*, *mojaskupina.*, *x* atď.