Práca s klipmi v programe Windows Movie Maker

Pomocou programu Windows Movie Maker môžete upravovať klipy viacerými spôsobmi. Nasledujúci zoznam obsahuje rôzne typy úprav:

 • Rozdeľovanie a skombinovanie. Rozdelením zvukového klipu alebo videoklipu sa klip rozdelí na dva klipy. Obidva klipy je možné ešte postupne deliť na ďalšie menšie klipy. Určené klipy je možné kombinovať do väčších klipov.

 • Orezanie videoklipu. Časť klipu zvuku alebo videoklipu je možné skryť alebo vystrihnúť tak, že divák túto časť neuvidí ani nebude počuť. Ak napríklad videoklip začína niekoľkosekundovou čiernou úvodnou scénou, môžete začiatok videa orezať a táto úvodná snímka nebude v publikovanom filme zobrazená.

 • Vytváranie klipov. Z jedného väčšieho videoklipu môžete vytvoriť viacero menších klipov, s ktorými sa v rámci vášho projektu jednoduchšie manipuluje. Program Windows Movie Maker vytvára klipy rôznymi spôsobmi v závislosti od zdroja klipu.

Rozdeľovanie a kombinovanie klipov

Ak importujete videosúbor, ktorý už bol rozdelený do menších klipov zobrazených v programe Fotogaléria, videoklipy sa zobrazia aj v programe Windows Movie Maker. Na zjednodušenie práce s klipmi ich môžete rozdeliť do menších videoklipov alebo zvukových klipov aj ručne. Ak chcete napríklad vložiť do videoklipu prechod videa, môžete videoklip rozdeliť v bode vkladania prechodu a potom pridať požadovaný prechod.

Môžete ale naopak pracovať so súborom rozdeleným do menších klipov, ktoré sa chystáte kombinovať. Kombinovať sa však dajú iba súvisiace klipy. Súvisiace klipy sú také, v ktorých počiatočný čas druhého klipu nasleduje hneď za koncovým časom prvého klipu. Ak pracujete napríklad s videosúborom alebo zvukovým súborom, ktorý bol pri importovaní do programu Windows Movie Maker rozdelený do klipov a klipy majú názov Klip 1, Klip 2 a Klip 3 (v uvedenom poradí), môžete spojiť Klip 1 a Klip 2 alebo Klip 2 a Klip 3. Nemôžete však spojiť Klip 1 a Klip 3, pretože spolu navzájom nesúvisia.

Súvisiace videoklipy je možné spájať na paneli deja alebo časovej osi alebo na table Obsah ešte pred pridaním klipu alebo klipov na panel deja alebo časovú os.

Zobraziť všetko

Rozdelenie klipu

 1. Na table Obsah alebo na paneli deja alebo časovej osi kliknite na videoklip alebo zvukový klip, ktorý chcete rozdeliť.

 2. V monitore s ukážkou kliknite na príkaz Prehrať.

 3. Keď klip dosiahne bod, v ktorom ho chcete rozdeliť, kliknite na príkaz Pozastaviť.

 4. Na vyhľadanie bodu, v ktorom budete klip deliť, použite ovládacie prvky prehrávania v monitore s ukážkou.

 5. V monitore s ukážkou kliknite na tlačidlo Rozdeliť.

Tip

 • Správny bod na rozdelenie klipu dosiahnete presunutím indikátora prehrávania na paneli vyhľadávania.

Kombinovanie klipov

 1. Podržte stlačený kláves CTRL a na table Obsah, na paneli deja alebo na časovej osi kliknite na súvisiace klipy, ktoré chcete skombinovať.

 2. V ponuke Klip kliknite na položku Skombinovať.

  Pre nový klip sa použije názov a vlastnosti prvého klipu v skupine, pričom sa podľa potreby upraví čas.

Tip

 • Naraz môžete skombinovať aj viac klipov, ak sú zoradené za sebou. Ak chcete vybrať viac klipov zoradených za sebou, kliknite na prvý klip, podržte stlačený kláves SHIFT a potom kliknite na posledný klip.

Orezanie (skrytie) časti videoklipu

Pri orezávaní klipu stanovte nový počiatočný a koncový bod orezania. Počiatočný bod orezania určuje začiatok prehrávania klipu a koncový bod orezania určuje zastavenie prehrávania klipu v projekte alebo hotovom filme. Pri orezávaní klipu nebude časť klipu reálne odstránená zo zdrojového súboru, len sa nebude v projekte alebo publikovanom filme zobrazovať.

Zobraziť všetko

Orezanie videoklipu

 1. Ak je zapnuté zobrazenie Panel deja, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Časová os.

 2. Na časovej osi kliknite na klip, ktorý chcete orezať.

 3. Pomocou ovládacích prvkov prehrávania v monitore s ukážkou vyhľadajte miesto orezania.

 4. Vykonajte nasledovné:

  • Keď indikátor prehrávania dosiahne bod, v ktorom sa má spustiť prehrávanie vybratého videoklipu alebo zvukového klipu, v ponuke Klip kliknite na položku Orezať začiatok.

  • Keď indikátor prehrávania dosiahne bod, v ktorom sa má zastaviť prehrávanie vybratého videoklipu alebo zvukového klipu, v ponuke Klip kliknite na položku Orezať koniec.

Poznámky

 • Počiatočný a koncový bod orezania môžete nastaviť aj presunutím orezávacích rukovätí na klip. Ak kliknete na klip na časovej osi, na začiatku a konci klipu sa zobrazia orezávacie rukoväte ako čierne trojuholníky. Keď umiestnite ukazovateľ nad orezávaciu rukoväť, zmení sa na červenú obojstrannú šípku. Nový počiatočný alebo koncový bod orezania nastavte kliknutím a presunutím orezávacej rukoväte.

  Orezávacia rukoväť je znázornená na nasledujúcom obrázku:

  Obrázok strihania klipu
  Orezanie klipu
 • Ak chcete jasnejšie zobraziť klip na časovej osi, kliknite viackrát na tlačidlo Priblížiť časovú os. Tlačidlo Priblížiť časovú os je zobrazené na paneli časovej osi ako lupa so znamienkom plus.

Vrátenie orezania klipu

 1. Ak je zapnuté zobrazenie Panel deja, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Časová os.

 2. Kliknite na orezaný klip na časovej osi a v ponuke Klip kliknite na príkaz Vymazať body orezania.

Vytváranie klipov

Z jedného väčšieho videoklipu môžete vytvoriť viacero menších klipov, s ktorými sa v rámci vášho projektu jednoduchšie manipuluje. Program Windows Movie Maker vytvára klipy rôznymi spôsobmi v závislosti od zdroja klipu. Bol zdrojový klip nasnímaný digitálnou videokamerou, program Windows Movie Maker vytvorí klipy podľa časových známok, ktoré boli rovnako ako aj výrazné zmeny snímok videa vložené digitálnou videokamerou počas nahrávania pôvodného videozáznamu.

 1. Na table Obsah vyberte videoklip, z ktorého chcete vytvoriť klipy.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Vytvoriť klipy.

Poznámka

 • Klipy môžu byť automaticky vytvorené pre súbory Windows Media Video (WMV) a Audio-Video Interleaved (AVI), ktoré používajú digitálny kodek. Pri ostatných videoformátoch nebude možné vytvoriť klipy pomocou automatického vytvárania klipov, pretože videosúbor sa v programe Windows Movie Maker zobrazí ako jeden veľký videoklip. Pri takýchto veľkých videoklipoch rozdeľte veľký videoklip ručne na menšie klipy.