Nastavenie rýchlosti opakovania znakov

Ak chcete nastaviť rýchlosť opakovania znakov na klávesnici, môžete zmeniť prestávku medzi opakovaniami (čas, ktorý musí uplynúť, aby sa určitý znak opakoval, keď podržíte stlačený príslušný kláves) a rýchlosť opakovania (rýchlosť, s akou sa určitý znak opakuje, keď podržíte stlačený príslušný kláves).

Zobraziť všetko

Nastavenie rýchlosti opakovania znakov pomocou myši

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

  3. Kliknutím na ikonu Klávesnica otvorte dialógové okno Klávesnica – vlastnosti. Na karte Rýchlosť prejdite do časti Opakovanie znakov. Posúvaním jazdca doprava alebo doľava vyberte hodnoty pre položky Prestávka medzi opakovaním a Rýchlosť opakovania.

  4. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknutím na tlačidlo Zavrieť zatvorte okno Ovládací panel.

Nastavenie rýchlosti opakovania znakov pomocou klávesnice

  1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Klávesnica a potom stlačte kláves Enter.

  3. V dialógovom okne Klávesnica – vlastnosti prejdite na kartu Rýchlosť, na ktorej sa nachádza časť Opakovanie znakov. Stlačením klávesu E prejdite k jazdcu Prestávka medzi opakovaním. Posúvaním jazdca pomocou klávesu so šípkou doprava a klávesu so šípkou doľava vyberte požadovanú rýchlosť. Stlačením klávesu R prejdite k jazdcu Rýchlosť opakovania. Posúvaním jazdca pomocou klávesu so šípkou doprava a klávesu so šípkou doľava vyberte požadovanú rýchlosť. Potom stlačte kláves Enter.

  4. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.