Otvorenie a prispôsobenie klávesnice na obrazovke

Klávesnica na obrazovke je virtuálna klávesnica na obrazovke počítača, ktorá umožňuje používateľom zadávať údaje pomocou ukazovacieho zariadenia alebo pákového ovládača. Klávesnicu na obrazovke môžete prispôsobiť zmenou písma, pridaním zvuku kliknutia alebo zmenou režimu písania.

Zobraziť všetko

Otvorenie klávesnice na obrazovke pomocou myši

 1. Kliknite na ponuku Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo, ukážte na položku Zjednodušenie ovládania a potom kliknutím na položku Klávesnica na obrazovke otvorte klávesnicu na obrazovke.

 2. Ak sa chcete vrátiť k svojmu dokumentu, umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať.

 3. Ak chcete zavrieť klávesnicu na obrazovke, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Otvorenie klávesnice na obrazovke pomocou klávesnice

 1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Stlačením klávesu R prejdite do ponuky Všetky programy. Stláčaním klávesu so šípkou nadol prejdite k položke Príslušenstvo a potom stlačte kláves Enter. Opätovným stlačením klávesu Enter prejdite do ponuky Príslušenstvo. Stláčaním klávesu so šípkou nadol prejdite k položke Klávesnica na obrazovke a potom stlačte kláves Enter.

 2. Ak sa chcete vrátiť k svojmu dokumentu, vyberte ho stláčaním klávesov Alt+Tab.

 3. Ak chcete zavrieť klávesnicu na obrazovke, stlačte klávesy Alt+F4.

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke pomocou myši

 1. Otvorte klávesnicu na obrazovke a zmeňte ľubovoľné z nasledujúcich nastavení:

  • Zmena písma: Kliknite na ponuku Nastavenie a potom kliknite na položku Písmo. V dialógovom okne Písmo vyberte požadované hodnoty v ponukách polí Písmo, Rez písma a Veľkosť. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.

  • Pridanie zvuku kliknutia: Kliknite na ponuku Nastavenie a potom kliknite na položku Zvukový signál pri kliknutí.

  • Zmena režimu písania: Kliknite na ponuku Nastavenie a potom kliknite na položku Režim písania a vyberte niektorý z nasledujúcich režimov písania:

   • V režime klikaniazadávate údaje pomocou myši tak, že ukazujete a klikáte na znaky na klávesnici. Ak chcete vybrať túto možnosť, vyberte položku Vybrať kliknutím.

   • V režime ukazovaniapomocou myši alebo pákového ovládača ukazujete určitý vopred definovaný čas na požadovaný kláves a vybratý znak sa automaticky napíše. Ak chcete vybrať túto možnosť, vyberte položku Vybrať ukázaním a potom zadajte požadovaný čas z rozbaľovacej ponuky Minimálny čas pri ukázaní. Kliknite na tlačidlo OK.

   • V režime vyhľadávaniaklávesnica na obrazovke cyklicky zvýrazňuje oblasti, z ktorých môžete zadávať znaky stlačením prístupového klávesu alebo pomocou prepínacieho vstupného zariadenia. Ak chcete vybrať túto možnosť, vyberte položku Vybrať pákovým ovládačom alebo stlačením klávesu a potom zadajte požadovaný čas z rozbaľovacej ponuky Interval vyhľadávania. Kliknutím na tlačidlo Spresniť otvorte dialógové okno Voľby pre vyhľadávanie. Začiarknite políčko Sériový port, paralelný port alebo port pre hry alebo políčko Kláves klávesnice.

 2. Ak sa chcete vrátiť k svojmu dokumentu, umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať.

 3. Ak chcete zavrieť klávesnicu na obrazovke, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke pomocou klávesnice

 1. Otvorte klávesnicu na obrazovke a zmeňte ľubovoľné z nasledujúcich nastavení:

  • Zmena písma: Stlačením klávesov Alt+N otvorte ponuku Nastavenie. Stlačením klávesu M vyberte položku Písmo. V dialógovom okne Písmo použite kláves Tab na výber polí Písmo, Rez písma alebo Veľkosť, v ktorých pomocou klávesu so šípkou nahor a klávesu so šípkou nadol vyberte požadované hodnoty. Stlačte kláves Enter.

  • Pridanie zvuku kliknutia: Stlačením klávesov Alt+N otvorte ponuku Nastavenie. Stlačením klávesu Z vyberte položku Zvukový signál pri kliknutí.

  • Zmena režimu písania: Stlačením klávesov Alt+N otvorte ponuku Nastavenie. Stlačením klávesu E vyberte položku Režim písania. Vyberte niektorý z nasledujúcich režimov písania:

   • V režime klikaniamôžete zadávať údaje pomocou myši tak, že ukazujete a klikáte na znaky na klávesnici. Ak chcete vybrať túto možnosť, stlačením klávesov Alt+K vyberte položku Vybrať kliknutím. Stlačte kláves Enter.

   • V režime ukazovaniapomocou myši alebo pákového ovládača ukazujete určitý vopred definovaný čas na požadovaný kláves a vybratý znak sa automaticky napíše. Ak chcete vybrať túto možnosť, stlačením klávesu U vyberte položku Vybrať ukázaním. Stlačením klávesu Tab prejdite k ponuke Minimálny čas pri ukázaní. Vyberte požadovaný čas pomocou klávesu so šípkou nahor a klávesu so šípkou nadol. Stlačte kláves Enter.

   • V režime vyhľadávaniaklávesnica na obrazovke cyklicky zvýrazňuje oblasti, z ktorých môžete zadávať znaky stlačením prístupového klávesu alebo pomocou prepínacieho vstupného zariadenia. Ak chcete vybrať túto možnosť, stlačením klávesu V vyberte položku Vybrať pákovým ovládačom alebo stlačením klávesu. Ak chcete zadať čas, stláčaním klávesu Tab prejdite k zoznamu Interval vyhľadávania a stláčaním klávesu so šípkou nahor al klávesu so šípkou nadol vyberte požadovaný čas. Ak chcete zobraziť rozšírené možnosti, stlačením klávesov Alt+S kliknite na tlačidlo Spresniť. V dialógovom okne Voľby pre vyhľadávanie stlačením klávesu S začiarknite políčko Sériový port, paralelný port alebo port pre hry alebo stlačením klávesu K začiarknite políčko Kláves klávesnice. Dvakrát stlačte kláves Enter.

 2. Ak sa chcete vrátiť k svojmu dokumentu, vyberte ho stláčaním klávesov Alt+Tab.

 3. Ak chcete zavrieť klávesnicu na obrazovke, stlačte klávesy Alt+F4.