Pridanie alebo úprava mediálnych informácií v prehrávači Windows Media Player


V knižnici prehrávača Windows Media Player sa môžu nachádzať položky s chýbajúcimi alebo nesprávnymi mediálnymi informáciami, ako sú napríklad názvy skladieb, čísla stôp, mená interpretov, názvy albumov alebo žánre. Nesprávne informácie sa mohli pridať pri kopírovaní a konvertovaní skladieb z disku CD alebo preto, lebo ste na kopírovanie a konverziu diskov CD použili iný program. Nech už je príčina akákoľvek, prehrávač využíva mediálne informácie pri organizácii položiek v knižnici, preto je dôležité, aby boli pri všetkých položkách v knižnici prehrávač uvedené presné a úplné mediálne informácie.

Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Automatické pridávanie informácií o médiách

V mnohých prípadoch dokáže prehrávač automaticky prevziať informácie o médiách a pridať ich do súborov. Napríklad pri kopírovaní a konvertovaní disku CD dokáže prehrávač vyhľadať mediálne informácie týkajúce sa jednotlivých skladieb na disku CD v databáze online a prevziať ich do počítača.

Prehrávač tiež dokáže pravidelne vyhľadávať v obsahu knižnice prehrávača položky s chýbajúcimi mediálnymi informáciami. Najprv porovná položky v knižnici prehrávača s položkami v databáze online, potom automaticky prevezme chýbajúce mediálne informácie a pridá ich do súborov v knižnici prehrávača.

Podrobné informácie o automatickom pridávaní alebo úprave mediálnych informácií pri kopírovaní a konvertovaní disku CD sa nachádzajú v téme Kopírovanie a konvertovanie hudby z disku CD.

Manuálne pridanie alebo úprava informácií o médiách

Mediálne informácie sa dajú tiež pridať a upraviť manuálne. Ak máte v knižnici prehrávača položky, ktoré majú chýbajúce alebo nesprávne mediálne informácie, existuje niekoľko spôsobov manuálneho opravenia mediálnych informácií.

Zobraziť všetko

Pridanie informácií o médiách pomocou databázy online

Zvyčajne najjednoduchším spôsobom pridania mediálnych informácií do knižnice prehrávača je ich vyhľadanie v databáze online. Tento spôsob je najlepší v prípade, ak sa požadované informácie nachádzajú v databáze, ale prehrávač ich nedokázal automaticky párovať so súborom v knižnici prehrávača.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite pravým tlačidlom myši na položku a potom na položku Nájsť informácie o albume. Prehrávač sa pripojí na Internet a zobrazí dialógové okno Hľadanie informácií o albume.

  Ak chcete vybrať niekoľko susediacich položiek, kliknite na prvú položku, podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na poslednú položku. Ak chcete vybrať nesusediace položky, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na jednotlivé požadované položky.

 3. V dialógovom okne Hľadanie informácií o albume priraďte jednu alebo viaceré položky k správnemu albumu v zozname alebo spresnite vyhľadávanie.

  Prehrávač zatvorí dialógové okno a pridá informácie do svojej knižnice. Po určitom čase (jeho dĺžka závisí od počtu vykonaných zmien a od toho, či prehrávač vykonáva iné akcie) sa informácie pridajú aj do súboru. Okamžitú aktualizáciu súboru dosiahnete kliknutím na položku Usporiadať a potom na položku Použiť zmeny informácií o médiách.

Pridanie informácií o médiách pomocou príkazu Upraviť

Ak chcete zadať všetky informácie manuálne, nemusíte využiť databázu online a správne informácie môžete zadať priamo v knižnici prehrávača pomocou príkazu Upraviť.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite pravým tlačidlom na názov položky, meno interpreta alebo iný atribút mediálnych informácií a potom na položku Upraviť.

  Ak je požadovaná vlastnosť v knižnici prehrávača skrytá, budete sa pravdepodobne musieť presunúť pomocou horizontálneho posúvača zobrazeného v dolnej časti knižnice prehrávača (ak je k dispozícii) smerom vľavo alebo vpravo, alebo nastaviť knižnicu prehrávača na zobrazovanie stĺpcov s atribútmi, ktoré sú v predvolenom nastavení skryté. Ďalšie informácie o možnostiach zmeny zobrazovania stĺpcov v knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Zmena zobrazenia položiek v knižnici prehrávača Windows Media Player.

  Pri zmene rovnakého atribútu viacerých položiek najskôr vyberte požadovanú skupinu položiek a až potom kliknite pravým tlačidlom na príslušný atribút. Budete postupovať rýchlejšie. Ak chcete vybrať viacero susediacich položiek, podržte počas vyberania stlačený kláves Shift. Ak chcete vybrať nesusediace položky, podržte počas vyberania stlačený kláves Ctrl.

 3. Zadajte informácie, ktoré chcete pridať alebo opraviť, a stlačte kláves Enter.

  Informácie sa pridajú do knižnice prehrávača. Po určitom čase (jeho dĺžka závisí od počtu vykonaných zmien a od toho, či prehrávač vykonáva iné akcie) sa informácie pridajú aj do súboru. Okamžitú aktualizáciu súboru dosiahnete kliknutím na položku Usporiadať a potom na položku Použiť zmeny informácií o médiách.

 4. Pri prípadnej oprave ďalších atribútov zopakujte kroky 1 a 2.

  Poznámky

  • Niektoré atribúty, napríklad dĺžka, veľkosť a bitová rýchlosť, sa nedajú upraviť.

  • Niektoré atribúty, ako napríklad spolupracujúci interpret a žáner, môžu obsahovať viacero položiek oddelených bodkočiarkou.

Pridanie informácií o médiách presunutím položiek

Ak sa v knižnici prehrávača nachádzajú položky so správnymi mediálnymi informáciami a chcete tieto atribúty skopírovať do inej položky s nesprávnymi informáciami, stačí nesprávnu položku presunúť myšou nad správnu položku.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na zobrazenie na navigačnej table, napríklad na zobrazenie Interpret, Album alebo Žáner.

 3. Na table s podrobnosťami presuňte myšou položku s nesprávnymi mediálnymi informáciami nad položku so správnymi mediálnymi informáciami.

  Presuňte napríklad položku Neznámy album nad album Giant Steps. Všetky položky v neznámom albume sa stanú súčasťou albumu Giant Steps.

 4. Ak sa zobrazí dialógové okno s výzvou na potvrdenie, kliknite na tlačidlo Áno.

Ochrana informácií o médiách pred prepísaním

Po doplnení mediálnych informácií do súborov by ste mali skontrolovať, či ich prehrávač neskôr neprepíše.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať, potom na položku Možnosti a nakoniec na kartu Knižnica.

 3. V oblasti Automatická aktualizácia súborov pomocou informácií o médiách skontrolujte, či je vybratá možnosť Pridať chýbajúce informácie (táto možnosť je predvolene vybratá).

  Výberom tejto možnosti zabránite prehrávaču v náhodnom prepísaní správnych informácií o médiách nesprávnymi informáciami, ktoré môžu byť dostupné v databáze online.

  Poznámka

  • Ak na manuálne prevzatie informácií o médiách z databázy online použijete príkaz Nájsť informácie o albume, informácie o médiách sa prepíšu bez ohľadu na vybraté možnosti.Potrebujete ďalšiu pomoc?