Ak má počítač adaptér bezdrôtovej siete (Wi-Fi), ikona bezdrôtovej siete Ikona bezdrôtovej siete sa zobrazí po kliknutí na kľúčové tlačidlo Nastavenie. Windows automaticky zistí bezdrôtové siete v dosahu.

Zobrazenie zoznamu bezdrôtových sietí

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na ikonu bezdrôtovej siete (Ikona bezdrôtovej siete ).

Ak Windows nedokáže zistiť sieť, ktorá je podľa vás v dosahu počítača, príčinou môže byť niektorý z týchto problémov.

Problémy
Možné riešenia

Prepínač bezdrôtovej siete počítača je vypnutý.

Mnohé prenosné počítače a tablety majú na prednej alebo bočnej strane prepínač bezdrôtovej siete. Ak je na vašom prenosnom počítači alebo tablete takýto vypínač, skontrolujte, či je zapnutý. V niektorých prenosných počítačoch možno prepínač zapnúť alebo vypnúť aj stlačením kombinácie funkčných klávesov. Podrobnosti o umiestnení prepínača bezdrôtovej siete nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom.

Je zapnutý režim Lietadlo.

Vypnutie režimu Lietadlo

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na ikonu bezdrôtovej siete (Ikona bezdrôtovej siete ).
 3. Skontrolujte, či je režim Lietadlo nastavený na hodnotu Vypnuté.

Počítač je príliš ďaleko od smerovača bezdrôtovej siete alebo prístupového bodu.

Premiestnite počítač bližšie k smerovaču alebo prístupovému bodu. Ak používate prenosný počítač, skúste sa s ním poprechádzať, a tak určiť dosah bezdrôtového signálu a najlepšie miesto na používanie počítača.

Ak sa nemôžete dostať bližšie k smerovaču alebo prístupovému bodu, zvážte kúpu a inštaláciu externej antény pre adaptér bezdrôtovej siete na zlepšenie príjmu signálu. Ak chcete zistiť, či môžete nainštalovať ďalšiu anténu, pozrite si dokumentáciu dodanú s adaptérom bezdrôtovej siete.

Smerovač a sieťový adaptér v počítači pravdepodobne nespolupracujú.

Štandard adaptéra bezdrôtovej siete v počítači musí byť rovnaký alebo starší ako štandard smerovača bezdrôtovej siete. Ak napríklad sieťový adaptér v počítači používa bezdrôtový štandard 802.11n (známy aj ako Wireless-N), ale smerovač používa štandard 802.11g (známy aj ako Wireless-G), nebude možné uskutočniť pripojenie, pretože štandard Wireless-G je staršou verziou a nerozpoznáva štandard Wireless-N. Ak však smerovač používa štandard Wireless-N, no adaptér v počítači používa štandard Wireless-G, pripojenie by sa malo uskutočniť, ak je smerovač nastavený na kombinovaný režim. Štandard Wireless-N totiž funguje s niektorými alebo všetkými staršími štandardmi (802.11a, 802.11b a 802.11g).

Smerovač bezdrôtovej siete alebo prístupový bod je vypnutý alebo nefunguje správne.

Môžete vyskúšať dva postupy:

 • Skontrolujte, či je smerovač alebo prístupový bod zapnutý, a či svieti indikátor bezdrôtového signálu.

 • Vynulujte smerovač alebo prístupový bod tak, že ho odpojíte, počkáte aspoň 10 sekúnd a potom ho znova zapojíte.

  Upozornenie

  • Vynulovanie smerovača alebo prístupového bodu spôsobí dočasné odpojenie všetkých používateľov zo siete.

Ak nie ste správcom prístupového bodu alebo siete, obráťte sa na správcu siete.

Dochádza k rušeniu inými zariadeniami.

Niektoré zariadenia v domácnosti môžu spôsobovať rušenie komunikácie medzi počítačom a sieťou, ktorá môže byť v dosahu. Mikrovlnné rúry a niektoré bezdrôtové telefóny napríklad používajú určité frekvencie (vrátane 2,4 GHz a 5 GHz), ktoré používajú aj niektoré sieťové hardvérové zariadenia.

Môžete vyskúšať dva postupy:

 • Ak sa takéto zariadenia nachádzajú blízko počítača, dočasne ich vypnite alebo ich premiestnite ďalej.

 • Zmeňte nastavenie smerovača alebo prístupového bodu na používanie iného bezdrôtového kanála alebo nastavte automatický výber kanála, ak je nastavené pevné číslo kanála. Niekedy jeden bezdrôtový kanál funguje lepšie ako ostatné. Informácie o nastavení kanála bezdrôtového signálu nájdete v dokumentácii dodanej s prístupovým bodom alebo smerovačom.

Smerovač alebo prístupový bod je zaneprázdnený.

Ak smerovač alebo prístupový bod používa niekoľko počítačov alebo zariadení, môže byť príliš zaneprázdnený a neodpovedá na nové požiadavky. Ak sa k sieti pripájajú aj ďalšie počítače, skúste ich dočasne odpojiť.

Sieť, ktorú hľadáte, nie je nastavená na vysielanie svojho sieťového názvu.

Je možné, že váš bezdrôtový smerovač nie je nastavený na vysielanie svojej sieťovej identifikácie (SSID). Vysielanie identifikácie SSID zviditeľňuje sieť pre každého v dosahu siete. Zlepší sa aj zabezpečenie siete (podrobnosti nájdete v nasledujúcom upozornení). Informácie o možnostiach zapnutia vysielania identifikácie SSID nájdete v dokumentácii dodanej s bezdrôtovým smerovačom alebo si otvorte webovú stránku nastavení smerovača.

Upozornenie

 • Bezdrôtové siete zvyčajne vysielajú svoj názov a počítač prijíma signál názvu siete, ku ktorej sa chce pripojiť. Keďže skrytá sieť názov nevysiela, počítač ju nedokáže nájsť, takže musí ísť o sieť, ktorá nájde počítač. Ak to má byť možné, počítač musí vysielať názov siete, ktorú hľadá, aj svoj vlastný názov. V takomto prípade môžu iné počítače prijímajúce signály sietí zistiť názov vášho počítača, ako aj sieť, ku ktorej ste pripojení. Tým sa zvyšuje riziko útoku hakerov na váš počítač.

Správca siete zablokoval používanie určitých sietí.

Ak pracujete v podnikovej sieti, používanie bezdrôtových sietí môže podliehať skupinovej politike, ktorú nastavil správca siete. Ak sa domnievate, že v dosahu počítača sú bezdrôtové siete, ktoré nie sú viditeľné, alebo ku ktorým sa nedokážete pripojiť, pretože ich zablokoval správca, obráťte sa na správcu siete.

Adaptér bezdrôtovej siete je v režime monitorovania.

Ak je v počítači spustená aplikácia na monitorovanie siete, adaptér bezdrôtovej siete sa prepne do režimu monitorovania. Tento režim bráni Windowsu v pripájaní k bezdrôtovým sieťam. K bezdrôtovej sieti sa budete môcť pripojiť až po zatvorení aplikácie na monitorovanie siete alebo ukončení režimu monitorovania podľa pokynov v aplikácii.Potrebujete ďalšiu pomoc?