Konfigurácia viacerých brán v sieti


Ak používate v počítači viaceré sieťové adaptéry a pre každý z nich nakonfigurujete predvolenú bránu (čím sa vytvorí predvolená trasa v tabuľke smerovania protokolu IP pre všetky ciele, ktoré sa nenachádzajú v podsieti), informácie sa v sieti nemusia smerovať na správne ciele pri prepojení nespojitých sietí, čiže sietí, ktoré nie sú navrhnuté na priamu komunikáciu. Pre všetky ciele, ktoré sa nenachádzajú v podsieti, sa používa len jedna brána, a to aj v prípade, že nakonfigurujete viacero predvolených brán. Ako príklad je možné uviesť počítač, ktorý je pripojený k intranetu s viacerými podsieťami a k Internetu. Ak sú pre oba adaptéry nakonfigurované predvolené brány, môžete komunikovať so všetkými počítačmi na Internete alebo so všetkými počítačmi na intranete, ale nie s oboma skupinami počítačov súčasne.

Ak chcete odstrániť tento problém, použite nasledovný postup:

 • Nakonfigurujte predvolenú bránu pre sieťový adaptér, ktorý je pripojený k sieti s najväčším počtom trás (zvyčajne je to sieťový adaptér, ktorý je pripojený na Internet).

 • Nekonfigurujte predvolenú bránu pre žiadny iný sieťový adaptér. Namiesto toho použite statické trasy alebo protokoly dynamického smerovania na pridanie trás pre ostatné neprepojené siete do lokálnej tabuľky smerovaní IP. Ak infraštruktúra smerovania používa protokol RIP (Routing Information Protokol) pre IPv4, môžete zapnúť prijímač RIP v systéme Windows, ktorý umožní počítaču oboznámiť sa s ostatnými trasami v sieti „počúvaním“ vysielania správ protokolu RIP a pridaním trás protokolu IPv4 do tabuľky smerovaní. Ak infraštruktúra nepoužíva protokol RIP, nie je možné použiť načúvanie RIP. Alternatívou je použitie príkazu route add -p na manuálne pridanie jednotlivých trás do tabuľky smerovaní IPv4. V prípade IPv6 je nutné použiť príkaz netsh interface ipv6 add route.

Konfigurovanie predvolenej brány

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Sieťové pripojenia, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text adaptér a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť sieťové pripojenia.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na sieťový adaptér, pre ktorý chcete nakonfigurovať predvolenú bránu, a potom kliknite na položku Vlastnosti. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na kartu Sieť.

 4. V časti Toto pripojenie používa tieto položky kliknite na položku Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) alebo na položku Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 5. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku Získať adresu IP automaticky alebo na položku Použiť túto adresu IP.

  Obrázok dialógového okna vlastností protokolu TCP/IPv4
  Dialógové okno vlastností protokolu Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

  Ak nakonfigurujete sieťový adaptér tak, aby získal adresu IP automaticky, predvolená brána je priradená serverom DHCP. Ak zadáte alternatívnu konfiguráciu (len IPv4), predvolenou bránou je adresa IP v poli Predvolená brána na karte Alternatívna konfigurácia. Môžete zadať len jednu predvolenú bránu.

  Ak konfiguráciu adresy IP zadáte manuálne, predvolenou bránou je adresa IP v poli Predvolená brána na karte Všeobecné.

Zapnutie prijímača RIP

 1. Otvorte okno Programy a súčasti kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Programy a následným kliknutím na položku Programy a súčasti.

 2. Na ľavej table kliknite na príkaz Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Začiarknite políčko Prijímač RIP a potom kliknite na tlačidlo OK.

Manuálne pridanie trás pre protokol IPv4

 1. Ak chcete otvoriť okno príkazového riadka, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Príkazový riadok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Príkazový riadok.

 2. Do príkazového riadka zadajte route -p add [cieľ] [mask <maska siete>] [brána] [metric <metrika>] [if <rozhranie>].

  Parametre príkazu route -p add sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

  Parameter
  Popis

  cieľ

  Určuje sieťový cieľ trasy. Cieľ môže byť adresa IP alebo prefix podsiete (označovaný aj ako sieťová adresa alebo identifikátor siete) (kde bity hostiteľa prefixu sú nastavené na hodnotu 0), adresa IP hostiteľského smerovača alebo 0.0.0.0 pre predvolený smerovač.

  mask

  Určuje masku podsiete priradenú k sieťovému cieľu. Maskou podsiete môže byť príslušná maska podsiete pre adresu IP alebo prefix podsiete, 255.255.255.255 pre hostiteľskú trasu alebo 0.0.0.0 pre predvolenú trasu. Ak sa vynechá, použije sa maska podsiete 255.255.255.255. Keďže v definujúcich trasách existuje vzťah medzi cieľom a maskou podsiete, cieľ nemôže byť konkrétnejší ako maska korešpondujúcej podsiete. Inak povedané, v cieli nemôže existovať bit nastavený na hodnotu 1, keď je zodpovedajúci bit v maske podsiete nastavený na hodnotu 0.

  brána

  Určuje adresu IP pre posielanie ďalej alebo adresu IP nasledujúceho smerovania, cez ktorú je možné získať prístup k množine adries definovaných sieťovým cieľom a maskou podsiete. V prípade lokálne pripojených trás podsietí je adresou brány adresa IP priradená k rozhraniu pripojenému k podsieti. Pri vzdialených trasách (dostupných cez jeden alebo viaceré smerovače) je adresou brány priamo dostupná adresa IP priradená susediacemu smerovaču.

  metric

  Určuje celočíselnú metriku (v rozsahu od 1 do 9999) pre trasu, ktorá sa používa pri výbere medzi viacerými trasami v tabuľke smerovaní s najvyššou zhodou s cieľovou adresou paketu posielaného ďalej. Vyberie sa trasa s najnižšou metrikou. Do metriky sa môže premietať počet smerovaní, rýchlosť cesty, spoľahlivosť cesty, priepustnosť cesty alebo správcovské vlastnosti.

  if

  Určuje index rozhrania pre rozhranie, cez ktoré je cieľ dosiahnuteľný. Ak chcete zobraziť zoznam rozhraní a ich zodpovedajúcich indexov rozhrania, použite príkaz route print. Pre index rozhrania sa môžu použiť hodnoty v desiatkovej alebo v šestnástkovej sústave. Ak sa použijú hodnoty v šestnástkovej sústave, pred šestnástkovou hodnotou musí byť hodnota 0x. Ak sa parameter if vynechá, rozhranie sa určí z adresy brány.

  Ak sa použije parameter -p, zadaná trasa sa pridá do registra a používa sa na inicializáciu tabuľky smerovania IP pri každom spustení protokolu TCIP/IP.

Manuálne pridanie trás pre protokol IPv6

 1. Ak chcete otvoriť okno príkazového riadka, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Príkazový riadok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Príkazový riadok.

 2. Do príkazového riadka zadajte netsh interface ipv6 add route [prefix=]<adresa IPv6>/<integer> [interface=]<reťazec> [[nexthop=]<adresa IPv6>] [[siteprefixlength=]<celé číslo>] [[metric=]<celé číslo>] [[publish=]<hodnota>] [[validlifetime=]<celé číslo>|infinite] [[preferredlifetime=]<celé číslo>] [[store=]<hodnota>].

  Parametre pre príkaz netsh interface ipv6 add route sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

  Parameter
  Popis

  prefix

  Prefix adresy alebo podsiete, pre ktorú sa má pridať trasa.

  interface

  Názov alebo index rozhrania.

  nexthop

  Adresa brány v prípade, že prefix nie je typu on-link.

  siteprefixlength

  Dĺžka prefixu pre celú lokalitu v prípade, že ide o typ on-link.

  metric

  Metrika trasy.

  publish

  Predstavuje jednu z nasledovných hodnôt:

  • no: Neinzerované v inzerovaní trasy (predvolené)

  • age: Inzerované v inzerovaní trasy sú skrátenými životnosťami

  • yes: Inzerované v inzerovaní trasy s nemennými životnosťami

  Keď je publikovanie nastavené na „age“," inzerovanie trasy bude obsahovať platnú životnosť zachovanú až do odstránenia. Keď je publikovanie nastavené na „yes“, trasa sa nikdy neodstráni, bez ohľadu na platnú hodnotu životnosti a každé inzerovanie trasy bude obsahovať (rovnakú) zadanú platnú životnosť. Keď je publikovanie nastavené na „no“ alebo na „age“, trasa sa po skončení životnosti odstráni.

  validlifetime

  Životnosť, počas ktorej je trasa platná, vyjadrená v dňoch, hodinách, minútach a sekundách (napríklad, 1d2h3m4s). Predvolená hodnota je „infinite“.

  preferredlifetime

  Životnosť, počas ktorej je trasa preferovaná. Predvolená hodnota sa rovná platnej životnosti.

  store

  Predstavuje jednu z nasledovných hodnôt:

  • active: zmena trvá len do ďalšieho zavedenia,

  • persistent: zmena je trvalá (predvolená hodnota).Potrebujete ďalšiu pomoc?