Účinnejšie využitie počítača Tablet PC


Ak používate počítač Tablet PC, nižšie uvádzame niekoľko spôsobov jeho efektívnejšieho využitia.

Poznámka

 • Aby sa zobrazovali položky Nastavenie počítača Tablet PC a Pero a dotyk, musíte používať počítač Tablet PC alebo počítač s dotykovou obrazovkou.

Používanie pera počítača Tablet PC

Jednou z užitočných možností počítača Tablet PC je pero, ktoré sa používa na ovládanie počítača Tablet PC. Nižšie uvádzame niekoľko tipov na používanie pera počítača Tablet PC:

Skontrolujte, či sú obrazovka počítača Tablet PC a pero správne kalibrované.

Kalibrácia zabezpečí správne rozpoznanie pozície pera počítačom Tablet PC. Pri prvej kalibrácii v systéme Windows 7 používa obrazovka 16 rozličných referenčných bodov. Úvodnú kalibráciu musia vykonať všetci používatelia počítača Tablet PC. Pri opätovnej kalibrácii sa používajú len 4 body a platia len pre vaše používateľské konto.

Zobraziť všetko

Úprava kalibrácie

 1. Otvorte okno Nastavenia počítača Tablet PC ťuknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a ťuknutím na položku Ovládací panel. Do poľa Hľadať zadajte výraz Nastavenie počítača Tablet PC a potom v zozname výsledkov ťuknite na položku Nastavenie počítača Tablet PC.
 2. Na karte Zobrazenie v časti Možnosti zobrazenia ťuknite na položku Kalibrovať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a ťuknutím na položku Áno uložte nastavenia kalibrácie.

Poznámky

 • Ak chcete znova vykonať 16-bodovú kalibráciu, v okne Vlastnosti počítača Tablet PC ťuknite na tlačidlo Obnoviť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu. Ťuknite na tlačidlo OK a potom ťuknite na tlačidlo Kalibrovať.

 • Ak je na začiatku 16-bodovej kalibrácie nastavená orientácia obrazovky na výšku, počas kalibrácie sa dočasne zmení na orientáciu na šírku.

Pero počítača Tablet PC používajte aj vtedy, keď pracujete s prispôsobiteľným počítačom Tablet PC v režime prenosného počítača.

Práca s perom sa môže zdať prirodzenejšia než používanie myši alebo ukazovacieho zariadenia, ktoré je súčasťou klávesnice.

Zapnite rýchle pohyby perom

Na rýchle a jednoduché vykonávanie bežných úkonov pomocou pera použite rýchle pohyby perom. Môžete vykonávať rýchle navigačné pohyby perom (presunutie nahor, nadol, premiestňovanie dopredu a dozadu) a rýchle pohyby na úpravu (kopírovanie, prilepenie, vrátenie späť a odstránenie). Taktiež môžete rýchle pohyby perom prispôsobiť pre akcie, ktoré používate najčastejšie. Ak napríklad často používate klávesové skratky (napr. F5 alebo CTRL+B), môžete priradiť akcie rýchlych pohybov perom týmto úlohám. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo sú rýchle pohyby? a Prispôsobenie rýchlych pohybov perom.

Zapnutie a prispôsobenie rýchlych pohybov pera

 1. Otvorte položku Pero a dotyk ťuknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte výraz Pero a dotyk a potom v zozname výsledkov ťuknite na položku Pero a dotyk.
 2. Kliknite na kartu Rýchle pohyby a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zapnúť rýchle pohyby, začiarknite políčko Používať rýchle pohyby na rýchle a jednoduché vykonanie bežných akcií, ťuknite na položku Rýchle pohyby pre navigáciu alebo Rýchle pohyby pre navigáciu a úpravy a potom ťuknite na položku OK.

  • Ak chcete prispôsobiť rýchle pohyby, ťuknite na položku Rýchle pohyby pre navigáciu a úpravy a ťuknite na položku Prispôsobiť. V dialógovom okne Prispôsobiť rýchle pohyby vykonajte požadované zmeny, ťuknite na položku OK a potom znovu ťuknite na položku OK.

Tip

 • Ak počítač disponuje možnosťou dotykového zadávania, rýchle pohyby môžete vykonávať aj prstom.

Použitie nástroja na vystrihovanie na digitalizovanie oblasti obrazovky

Po vystrihnutí môžete zaznamenaný obrázok použiť v e-mailovej správe, v súbore programu Windows Denník alebo kdekoľvek inde, kde je možné obrázok prilepiť. Nástroj na vystrihovanie použite napríklad na zvýraznenie dôležitých informácií v tabuľkovom hárku a ich odoslanie e-mailom. Ďalšou možnosťou je použiť ho na zachytenie zaujímavého titulku z webovej lokality, ktorý potom použijete v prezentácii. Na zaznamenaný obrázok môžete taktiež písať pomocou pera počítača Tablet PC.

Použitie začiarkavacích políčok na výber viacerých položiek

Začiarkavacie políčka predstavujú najjednoduchší spôsob výberu viacerých položiek, ako napríklad súborov a priečinkov, pomocou pera počítača Tablet PC – stačí iba ukázať na každú položku a začiarknuť jej začiarkavacie políčko.

Zapnutie alebo vypnutie začiarkavacích políčok

Ak používate počítač Tablet PC, začiarkavacie políčka sú predvolene zapnuté. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť začiarkavacie políčka, postupujte takto:

 1. Otvorte okno Možnosti priečinka ťuknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, ťuknutím na položku Ovládací panel, ťuknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným ťuknutím na položku Možnosti priečinka.

 2. Ťuknite na kartu Zobrazenie.

 3. V položke Rozšírené nastavenie začiarknite políčko Na výber položiek používať začiarkavacie políčka alebo zrušte jeho začiarknutie a ťuknite na tlačidlo OK.

Maximálne využitie vstupného panela

Vstupný panel počítača Tablet PC umožňuje zadať (alebo opraviť) do počítača text bez použitia klávesnice. Nižšie uvádzame niektoré tipy na jednoduché používanie vstupného panela počítača Tablet PC:

 • Prispôsobenie prístupu k vstupnému panelu Môžete zmeniť miesto, na ktorom sa vstupný panel zobrazuje na obrazovke (taktiež môžete zmeniť aj čas jeho zobrazenia). Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Otváranie a posúvanie vstupného panela počítača Tablet PC.

 • Použite gestá na odstránenie, rozdelenie a spájanie slov, ktoré zadávate a na ovládanie pozície kurzora. Gestá sú pohyby, ktoré vykonávate alebo symboly nakreslené pomocou pera počítača Tablet PC. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ako sa používajú gestá vo vstupnom paneli počítača Tablet PC?.

 • Zmena spôsobu používania tlačidla Vložiť Nastavte tlačidlo Vložiť tak, aby fungovalo, keď naň ukážete perom. Takto sa zrýchli zadávanie textu, pretože namiesto ťukania na tlačidlu môžete pero iba premiestniť nad týmto tlačidlom.

Vloženie textu ukázaním na tlačidlo Vložiť

 1. Otvorte vstupný panel počítača Tablet PC kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text vstupný panel počítača Tablet PC a potom v zozname výsledkov ťuknite na položku Vstupný panel počítača Tablet PC.

 2. Ťuknite na položku Nástroje.

 3. Ťuknite na položku Možnosti.

 4. Na karte Vloženie v dialógovom okne Možnosti ťuknite na položku Ukázať na tlačidlo Vložiť a potom ťuknite na položku OK.

Zlepšenie rozpoznávania rukou písaného textu

Ak počítač Tablet PC nerozpoznáva rukou písaný text správne, môže to byť nepohodlné. Nižšie uvádzame niekoľko tipov na zlepšenie správnosti rozpoznávania rukou písaného textu:

 • Poskytnite nástroju na rozpoznávanie rukou písaného textu veľa vzoriek rukopisu

  Ak chcete otvoriť okno Prispôsobenie rukopisu, ťuknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text prispôsobiť rozpoznávania rukopisu a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Prispôsobiť rozpoznávanie rukopisu.

 • Zlepšite rozpoznávanie rukou písaného textu niektorých slov, ako vlastné mená, technické pojmy a skratky, pridaním týchto slov do slovníka pre písanie rukou.

 • Skúste písať kurzívou (nie tlačeným písmom). Rukou písaný text kurzívou (aj keď neúhľadne) sa spravidla rozpoznáva presnejšie než tlačené písmo (aj keď píšete veľmi úhľadne).

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Stratégie na vylepšenie rozpoznávania rukou písaného textu.

Používanie tlačidiel tabletu

Tlačidlá na počítači Tablet PC (nazývajú sa tlačidlá tabletu) sa používajú na rýchle vykonávanie bežných úloh. Ak napríklad často otvárate program Windows Denník, môžete nastaviť tlačidlo tabletu, aby to urobilo za vás.

Ilustrácia tlačidiel tabletu na počítači Tablet PC
Tlačidlá počítača Tablet PC

K väčšine tlačidiel tabletu môžete priradiť dve akcie. Na vykonanie jednej akcie stlačte tlačidlo jedenkrát rýchlo. Na vykonanie ďalšej akcie tlačidlo stlačte a podržte.

Zmena funkcií tlačidiel tabletu

 1. Otvorte okno Nastavenia počítača Tablet PC ťuknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a ťuknutím na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte výraz Nastavenia počítača Tablet PC a potom v zozname výsledkov ťuknite na položku Nastavenia počítača Tablet PC.
 2. Ťuknite na kartu Tlačidlá. Názvy tlačidiel tabletu, ktoré je možné prispôsobiť, sa zobrazia v zozname Tlačidlo tabletu.

  Poznámka

  • Ak sa nezobrazuje karta Tlačidlá, je možné, že nepoužívate počítač Tablet PC. Taktiež je možné, že budete musieť aktualizovať ovládače. Ak potrebujete pomoc týkajúcu sa ovládačov, obráťte sa na výrobcu počítača Tablet PC alebo si pozrite tému Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Zápis poznámky

Systém Windows disponuje dvomi spôsobmi zápisu poznámok písaných rukou:

Vezmite si mobilnú technológiu so sebou

Okrem všetkých vecí, ktoré môžete vykonávať a ktoré sú špecifické pre počítač Tablet PC, môžete používať všetky mobilné funkcie, ktoré tvoria súčasť štandardného prenosného počítača. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zužitkovanie potenciálu prenosného počítača.Potrebujete ďalšiu pomoc?