Inštalácia alebo odstránenie zvukovej karty


Väčšina nových stolných počítačov sa dodáva so vstavanou zvukovou kartou, ktorú možno vymeniť. Ak v počítači nie je nainštalovaná zvuková karta alebo ak chcete inovovať možnosti prehrávania alebo nahrávania zvuku v počítači, môžete nainštalovať zvukovú kartu. Ak sa v počítači vyskytuje problém so zvukom, prečítajte si tému Tipy na riešenie bežných problémov so zvukom.

Poznámky

 • Pokyny uvedené v tejto téme sa vzťahujú na stolné počítače. Väčšina prenosných počítačov má vstavané čipy na spracovanie zvuku (označované aj ako zvukové procesory), nie však interné zvukové karty. Zvuk prenosného počítača môžete inovovať pripojením externého zvukového zariadenia do portu USB alebo do externej zásuvky na kartu, čo sa však robí len zriedkavo.

 • Zvukové procesory môžu byť vstavané aj v stolných počítačoch. Nie je ich možné odstrániť, no ak chcete inovovať zvuk, môžete zvyčajne nainštalovať internú zvukovú kartu a vypnúť zvukový procesor.

Pred inštaláciou zvukovej karty si prečítajte informácie, ktoré s ňou boli dodané. Pokyny v tejto téme sú všeobecné, zatiaľ čo dokumentácia k zvukovej karte môže obsahovať dôležité informácie týkajúce sa inštalácie danej karty. Prečítajte si aj dokumentáciu dodanú k počítaču, ktorá môže obsahovať informácie o strate záruky v prípade otvorenia počítača.

Pred inštaláciou zvukovej karty budete potrebovať nasledujúce vybavenie:

 • zvukovú kartu, ktorú chcete nainštalovať,

 • krížový skrutkovač Phillips na otvorenie počítača (ak je potrebný),

 • prázdnu zásuvku PCI vo vnútri počítača, pokiaľ nechcete vymeniť existujúcu zvukovú kartu (v takom prípade vložíte novú kartu do danej zásuvky).

Ak bola zvuková karta dodaná s diskom CD, DVD alebo s iným vymeniteľným médiom, dané médium môže obsahovať ovládač zvukovej karty. Tento ovládač použite, kým systém Windows nevyhľadá a nenainštaluje ovládač. Systém Windows vykoná tento krok automaticky po nainštalovaní zvukovej karty do počítača a opätovnom zapnutí počítača. Ak systém Windows nemôže nájsť vhodný ovládač pre zvukovú kartu, pokúste sa nainštalovať ovládač, ktorý bol dodaný so zvukovou kartou. Softvér od výrobcu môže zahŕňať aj ďalšie programy pre zvukovú kartu.

Obrázok zásuviek pre typickú zvukovú kartu
Väčšina zvukových kariet má aspoň jeden konektor výstupu zvuku na pripojenie reproduktorov a jeden konektor vstupu zvuku, do ktorého možno pripojiť vstupné zvukové zariadenie.
Zobraziť všetko

Otvorenie skrinky počítača

 1. Vypnite počítač a odpojte ho od zdroja napájania. Tento krok je veľmi dôležitý. Ak budete kartu inštalovať do počítača, ktorý je zapojený do elektrickej siete, môže vás zasiahnuť elektrický prúd alebo sa môže poškodiť počítač.

 2. Otvorte skrinku počítača. Nájdite skrutky alebo príchytky krytu skrinky počítača (zvyčajne na zadnej strane) a uvoľnite ich. Pokyny na otvorenie skrinky sú zvyčajne uvedené v dokumentácii k počítaču.

 3. Po otvorení skrinky sa uzemnite tak, že sa dotknete kovového krytu v okolí konektora, do ktorého sa pripája napájací kábel. Predídete tak úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu novej karty a existujúcich súčastí počítača statickou elektrinou.

Odstránenie pôvodnej zvukovej karty

Ak máte pôvodnú internú zvukovú kartu, musíte ju pred inštaláciou novej karty vybrať. Ak má počítač vstavaný zvukový procesor, môžete prejsť do časti „Inštalácia novej zvukovej karty“ v tejto téme.

 1. Vyhľadajte zvukovú kartu. Ak neviete zvukovú kartu rozpoznať, sledujte káble od reproduktorov k zadnej strane karty a všimnite si, v ktorej zásuvke je karta nainštalovaná.

 2. Odpojte všetky káble reproduktorov a mikrofónu zo zadnej strany zvukovej karty.

 3. Ak je v počítači kábel spájajúci zvukovú kartu s jednotkou CD, odpojte ho. Mnohé novšie počítače nemajú tento kábel, takže ak sa v počítači nenachádza, môžete tento krok vynechať.

 4. Odstráňte skrutku alebo háčik upevňujúci zvukovú kartu na mieste.

 5. Opatrne vytiahnite zvukovú kartu zo zásuvky. Počas vyberania kartu neohýbajte.

 6. Ak neinštalujete novú zvukovú kartu, nasaďte kryt zásuvky (ak existuje) a priskrutkujte ho. Potom skrinku počítača zatvorte a priskrutkujte všetky skrutky uvoľnené pri otváraní skrinky.

Poznámka

 • Na uvoľnenie bude možno potrebné kartu niekoľkokrát jemne potiahnuť smerom nahor a nadol. Aj v prípade, ak starú zvukovú kartu plánujete zahodiť, buďte pri jej vyberaní opatrní, aby ste nepoškodili základnú dosku. Ak sa zdá, že karta je zaseknutá, je lepšie stráviť pár minút navyše jemným vyťahovaním, ako vytrhnúť kartu príliš rýchlo.

Inštalácia novej zvukovej karty

 1. Nájdite v počítači prázdnu rozširujúcu zásuvku, ktorá je určená pre novú zvukovú kartu.

  Ak počítač nemá prázdnu zásuvku, pred inštaláciou novej karty budete musieť odstrániť inú kartu. Ak ste pôvodnú zvukovú kartu odstránili a nová karta je navrhnutá pre rovnaký typ rozširujúcej zásuvky, môžete použiť tú istú zásuvku. V dokumentácii k počítaču nájdete informácie o typoch rozširujúcich zásuviek v počítači.

 2. Opatrne umiestnite zvukovú kartu na zásuvku. Zarovnajte kontakty zvukovej karty so zásuvkou a jemne zatlačte kartu tak, aby do zásuvky zapadla. Uistite sa, že karta je úplne zasunutá a pevne drží na svojom mieste. Ak kontakty na karte nie sú správne zarovnané s konektormi rozširujúcej zásuvky, karta nebude pracovať správne.

 3. Ak počítač obsahuje zvukový kábel spájajúci jednotku CD priamo so zvukovou kartou, pripojte ho ku karte. Ak potrebujete určiť umiestnenie zvukového konektora pre jednotku CD na karte, prečítajte si dokumentáciu dodanú so zvukovou kartou. Tento kábel nie je pre súčasný zvukový hardvér nevyhnutne potrebný a vo väčšine prípadov je jeho zapojenie voliteľné.

 4. Priskrutkujte zvukovú kartu k rámu. Zvukovú kartu ani rám počas zaťahovania skrutiek neohýbajte. Skrutku je najlepšie priskrutkovať len o niečo silnejšie, ako by ste to urobili prstami.

 5. Zatvorte skrinku počítača a priskrutkujte všetky skrutky uvoľnené pri otváraní skrinky. Pripojte reproduktory k novej zvukovej karte a v prípade potreby pripojte aj mikrofón.

 6. Pripojte počítač späť k zdroju napájania a zapnite ho.

  Systém Windows nainštaluje potrebné ovládače pre novú zvukovú kartu. Ak bola zvuková karta dodaná s diskom obsahujúcim softvér, nainštalujte ho teraz. Pokyny na inštaláciu nájdete v dokumentácii dodanej so zvukovou kartou.

  Ak karta nepracuje správne, pomocou služby Windows Update skontrolujte dostupnosť novšieho ovládača zvukovej karty. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne a Zvukové karty: Najčastejšie otázky.Potrebujete ďalšiu pomoc?