Klávesové skratky aplikácie Windows Media Center


K ľubovoľnej funkcii v aplikácii Windows Media Center môžete získať prístup pomocou klávesnice. Aplikácia Media Center tiež umožňuje používať mnohé klávesové skratky, aby bola navigácia pomocou klávesnice ešte jednoduchšia.

Informácie o používaní funkcií zjednodušenia ovládania, ako je napríklad program Moderátor alebo Zväčšovacie sklo, sa nachádzajú v téme Používanie funkcií zjednodušenia ovládania v aplikácii Windows Media Center.

Jednotlivé klávesové skratky aplikácie Media Center sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Ďalšie informácie o klávesových skratkách v systéme Windows sa nachádzajú v téme Klávesové skratky.

Používanie klávesových skratiek na základnú navigáciu

V nasledujúcej tabuľke je uvedený spôsob používania klávesových skratiek na základnú navigáciu v aplikácii Media Center.

Činnosť
Použite tento kláves alebo klávesovú skratku

Otvoriť aplikáciu Media Center alebo sa vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie Media Center

Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows+Alt+Enter

Akceptovať výber

Enter

Vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku

Backspace

Prejsť na prvú položku v zozname

Home

Prejsť na poslednú položku v zozname

End

Presunúť sa doľava, doprava, nahor alebo nadol

Klávesy so šípkami

Prejsť do režimu zobrazenia na celú obrazovku alebo ho ukončiť

Alt + Enter

Použitie skratiek na ovládanie zvuku

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené spôsoby použitia skratiek na ovládanie zvuku.

Činnosť
Použite tento kláves alebo klávesovú skratku

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia hlasitosti

F8

Znížiť hlasitosť

F9

Zvýšiť hlasitosť

F10

Prejsť na stránku knižnice hudby

Ctrl + M

Prehrať skladbu

Ctrl + Shift + P

Zastaviť prehrávanie skladby

Ctrl + Shift + S

Pozastaviť skladbu alebo v nej pokračovať

Ctrl + P

Ísť na začiatok aktuálnej skladby

Ctrl + B

Preskočiť na nasledujúcu skladbu

Ctrl + F

Skladbu posunúť rýchlo dopredu

Ctrl + Shift + F

Kopírovať a konvertovať disk CD

Ctrl + R

Zobraziť kontextovú ponuku

Ctrl + D

Používanie klávesových skratiek na sledovanie a nahrávanie televízneho vysielania

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené spôsoby použitia skratiek na sledovanie a nahrávanie televízneho vysielania.

Činnosť
Použite tento kláves alebo klávesovú skratku

Prejsť do časti Nahraté televízne vysielanie

Ctrl + O

Prejsť do Sprievodcu

Ctrl + G

Prejsť na živé televízne vysielanie

Ctrl + T

Zmeniť pomer strán obrazovky (priblíženie)

Ctrl + Shift + Z

Nahrať televíznu reláciu

Ctrl + R

Pozastaviť alebo obnoviť živé alebo nahraté televízne vysielanie

Ctrl + P

Zastaviť nahrávanie alebo zastaviť prehrávanú televíznu reláciu

Ctrl + Shift + S

Obnoviť prehrávanie televíznej relácie

Ctrl + Shift + P

Posunúť dozadu živé alebo zaznamenané televízne vysielanie

Ctrl + Shift + B

Rýchlo posunúť dopredu živé alebo zaznamenané televízne vysielanie

Ctrl + Shift + F

Preskočiť naspäť

Ctrl + B

Preskočiť dopredu

Ctrl + F

Zobraziť kontextovú ponuku

Ctrl + D

Prejsť na ďalší kanál

Page Up

Prejsť na predchádzajúci kanál

Page Down

Použitie skratiek na zobrazenie obrázkov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené spôsoby použitia skratiek na zobrazenie obrázkov.

Činnosť
Použite tento kláves alebo klávesovú skratku

Prejsť na obrázky

Ctrl + I

Priblížiť obrázok

Enter

Prehrať prezentáciu

Ctrl + Shift + P

Zastaviť prezentáciu

Ctrl + Shift + S

Pozastaviť prezentáciu alebo v nej pokračovať

Ctrl + P

Preskočiť na predchádzajúci obrázok

Šípka nahor alebo šípka doľava

Preskočiť na nasledujúci obrázok

Šípka nadol alebo šípka doprava

Zobraziť kontextovú ponuku

Ctrl + D

Použitie skratiek na prehratie videa

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené spôsoby použitia skratiek na prehratie videa.

Činnosť
Použite túto klávesovú skratku

Prejsť na videá

Ctrl + E

Prehrať video

Ctrl + Shift + P

Pozastaviť video alebo v ňom pokračovať

Ctrl + P

Zastaviť video

Ctrl + Shift + S

Posunúť video dozadu

Ctrl + Shift + B

Video posunúť rýchlo dopredu

Ctrl + Shift + F

Preskočiť naspäť

Ctrl + B

Preskočiť dopredu

Ctrl + F

Zmeniť pomer strán obrazovky (priblíženie)

Ctrl + Shift + Z

Použitie skratiek na prehratie disku DVD

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené spôsoby použitia klávesových skratiek pri prehrávaní diskov DVD.

Činnosť
Použite tento kláves alebo klávesovú skratku

Prejsť na ponuku DVD

Ctrl + Shift + M

Prehrať disk DVD

Ctrl + Shift + P

Pozastaviť disk DVD alebo pokračovať v jeho prehrávaní

Ctrl + P

Zastaviť disk DVD

Ctrl + Shift + S

Previnúť disk DVD na začiatok

Ctrl + Shift + B

Posunúť prehrávanie disku DVD rýchlo dopredu

Ctrl + Shift + F

Prejsť na predchádzajúcu kapitolu

Ctrl + B

Prejsť na nasledujúcu kapitolu

Ctrl + F

Zmeniť pomer strán obrazovky (priblíženie)

Ctrl + Shift + Z

Zmeniť výber zvuku pre disk DVD

Ctrl + Shift + A

Poznámka

  • V závislosti od hardvéru počítača a typu prehrávaného média nemusia byť niektoré klávesové skratky uvedené v tejto téme dostupné. Ak ste napríklad nenastavili televíznu kartu, nebude sa dať zobraziť Sprievodca.Potrebujete ďalšiu pomoc?