Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft

Aktualizované 11. júna 2014
Platné od 31. júla 2014

Aktualizujeme podmienky používania. Nové podmienky nadobudnú účinnosť 1. augusta 2015. Nové podmienky nájdete tu.

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Microsoft.

Toto je zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft (alebo podľa miesta vášho bydliska niektorou z jej afiliácií, ako sa uvádza v bode 12), ktorá opisuje vaše práva na používanie softvéru a služieb uvedených v bode 1.1. Pre jednoduchosť sme niektoré body tejto zmluvy spracovali vo forme otázok a odpovedí. Mali by ste sa oboznámiť s celým znením tejto zmluvy, pretože všetky uvedené podmienky sú dôležité a ako celok tvoria právnu dohodu, ktorá bude po vašom vyjadrení súhlasu s týmito podmienkami pre vás záväzná. Okrem toho táto zmluva obsahuje aj prepojenia na dokumenty a pravidlá, s ktorými by ste sa tiež mali oboznámiť.

1. Rozsah zmluvy, jej odsúhlasenie a zmeny

1.1. Na ktoré služby sa vzťahuje táto zmluva? Outlook.com (predtým Hotmail), OneDrive (predtým SkyDrive), konto Microsoft, Bezpečnosť rodiny od spoločnosti Microsoft, Windows Fotogaléria, Windows Movie Maker, Windows Live Mail, Windows Live Writer (tieto služby sa spoločne označujú ako „služby Windows“), Office.com, Microsoft Office 365 Premium pre domácnosti, Microsoft Office 365 University a služby so značkou Microsoft Office, ktoré odkazujú na túto zmluvu v doplnkovej zmluve („služby Office“), Bing a MSN sú hlavné služby, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje. Tieto služby, ako aj ďalší softvér, webové lokality a služby, ktoré sa odvolávajú na túto zmluvu, označujeme spoločne ako „služby“.

1.2. Aké podmienky musím dodržiavať pri používaní služieb? Naším cieľom je vytvoriť bezpečnejšie prostredie, a preto vyžadujeme, aby používatelia pri používaní služieb dodržiavali tieto podmienky (ďalej len „táto zmluva“). Služby nesmiete používať spôsobom, ktorý porušuje pravidlá tretích strán, vrátane, ale nie výhradne, zámerného poškodzovania určitej fyzickej alebo právnickej osoby.

1.3. Ako môžem vyjadriť svoj súhlas s touto zmluvou? Poskytnutím príležitosti na predplatenie a/alebo objednanie služieb vám spoločnosť Microsoft predkladá určitú ponuku. Tieto služby môžete používať až po explicitnom vyjadrení súhlasu s týmito podmienkami a požiadavkami, ktoré predstavujú platnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Microsoft. Používaním týchto služieb alebo prístupom k nim, prípadne vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami tam, kde je táto možnosť k dispozícii v rámci používateľského rozhrania, potvrdzujete, že súhlasíte s dodržiavaním tejto zmluvy bez akýchkoľvek úprav z vašej strany. Ak s nimi nesúhlasíte, nemôžete používať tieto služby.

1.4. Môže spoločnosť Microsoft zmeniť túto zmluvu po tom, ako s ňou vyjadrím súhlas? Áno. Ak budeme chcieť túto zmluvu zmeniť, budeme vás o tom informovať. Podmienky tejto zmluvy môžeme zmeniť v nasledujúcich prípadoch: i) ak je to nutné v dôsledku príslušných zákonov vrátane, nie však výhradne, zmien týchto zákonov, ii) ak je to nutné v dôsledku odporúčania a/alebo nariadenia na základe platných zákonov, iii) ak dôjde k narušeniu rovnováhy medzi poskytovanou službou a získanou protihodnotou, iv) ak je to nutné z technických príčin, v) ak je to nutné na zaistenie prevádzky služieb alebo vi) ak sa podmienky zmenia v prospech používateľa. O plánovanej zmene vás budeme informovať predtým ako vstúpi do platnosti, či už prostredníctvom používateľského rozhrania, v e-mailovej správe alebo iným primeraným spôsobom. Poskytneme vám možnosť zrušiť používanie služieb aspoň 30 dní predtým ako zmena vstúpi do platnosti. Ak nezrušíte používanie služieb počas tejto lehoty (podľa postupu uvedeného v bode 4.3), vyjadrujete tým svoj súhlas so zmenami tejto zmluvy. Na túto možnosť budeme výslovne upozorňovať aj pri informovaní o plánovanej zmene tejto zmluvy.

1.5. Aké typy zmien služieb môžem očakávať? Neustále pracujeme na zlepšovaní služieb s cieľom vylepšovať alebo aktualizovať ich funkcie, zavádzať nové funkcie alebo prispôsobiť tieto služby a tieto služby tiež môžeme kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť z nich určité funkcie vrátane, bez obmedzenia, ak nám naše dohody s tretími strany už neumožňujú sprístupňovať ich materiál, ak už pre nás nie je možné poskytovať ich, alebo ak technologické pokroky alebo spätná väzba od zákazníkov ukazujú na potrebu zmeny. V prípade platených služieb vás vopred upozorníme na závažné zmeny v službách. Služby alebo ich funkcie tiež môžeme poskytovať vo verzii beta, ktorá nemusí fungovať správne alebo rovnako, ako môže fungovať finálna verzia. Budeme vás tiež informovať vopred, ak zmena služieb spôsobí, že stratíte svoj obsah (ako je definovaný nižšie). Služby môžete kedykoľvek zrušiť v súlade s postupom uvedeným v bode 4.3.

1.6. Koľko musím mať rokov, aby som mohol/mohla používať služby? Používaním služieb vyhlasujete, že ste v krajine, v ktorej žijete, buď dosiahli vek „plnoletosti“, alebo máte platný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu na to, aby ste mohli byť viazaní podmienkami tejto zmluvy. Ak si nie ste istí, či ste v krajine, v ktorej žijete, dosiahli plnoletosť, alebo ak tomuto bodu nerozumiete, nevytvárajte konto, ale požiadajte o pomoc svojho rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca maloletej osoby, ktorá si vytvára konto, súhlasíte s touto zmluvou v mene maloletej osoby a ste zodpovední za akékoľvek používanie konta alebo služieb vrátane nákupov bez ohľadu na to, či sa konto maloletej osoby vytvorí teraz alebo neskôr.

2. Konto Microsoft

2.1. Čo je konto Microsoft? Konto Microsoft je služba, ktorá vám umožňuje prihlásiť sa do produktov, na webové lokality a do služieb spoločnosti Microsoft a vybratých partnerov spoločnosti Microsoft. Na získanie prístupu k službám Windows a službám Office sa musíte prihlásiť s kontom Microsoft. Pri vytváraní konta Microsoft vás požiadame o zadanie mena používateľa a hesla, niektorých demografických údajov (krajina, dátum narodenia, pohlavie, PSČ) a bezpečnostných informácií, ako je napríklad druhá e-mailová adresa alebo telefónne číslo. E-mailová adresa alebo meno používateľa, ktoré použijete na vytvorenie konta Microsoft, budú pre vás jedinečné, kým je vaše konto Microsoft aktívne. V prípade, že svoje konto Microsoft zrušíte vy alebo ho zruší spoločnosť Microsoft v súlade s podmienkami tejto zmluvy, môže sa e-mailová adresa alebo meno používateľa znova použiť v našom systéme a priradiť inému používateľovi. Pre existujúcich vlastníkov konta Microsoft môže byť potrebné zadať bezpečnostné informácie, aby mohli pokračovať v používaní svojho konta Microsoft. Ak chcete otvoriť a spravovať konto Microsoft a bezpečnostné informácie, môžete navštíviť webovú stránku Bezpečnostné informácie (https://account.live.com/proofs/Manage). Prečítajte si prehlásenia o ochrane osobných údajov (definované nižšie), kde sa dozviete, ako spoločnosť Microsoft zhromažďuje a používa informácie súvisiace s vaším kontom Microsoft. Sami zodpovedáte za zachovanie dôvernosti informácií o svojom konte a hesle. Svoje konto Microsoft môžete používať na prístup k ďalším produktom, webovým lokalitám alebo službám spoločnosti Microsoft (napríklad službám Windows, Xbox alebo Windows Phone). Podmienky a požiadavky pre tieto produkty, webové lokality alebo služby vrátane príslušných prehlásení o ochrane osobných údajov sa v prípade odlišnosti od tejto zmluvy môžu tiež vzťahovať na vaše používanie daného produktu, webovej lokality alebo služby. Ak v ponuke pre platenú časť služieb nie je uvedené inak, na zachovanie aktívneho stavu služieb spojených s kontom Microsoft sa vyžaduje, aby ste sa pravidelne, minimálne raz za rok, prihlasovali do svojho konta Microsoft. Ak sa počas tohto obdobia neprihlásite, vaše konto zrušíme, čo znamená, že nebudete mať prístup k službám Windows, službám Office, obsahu uloženému v konte, ani k žiadnemu inému produktu a žiadnej inej službe, ktoré využívajú konto Microsoft. V prípade zrušenia služieb odstránime informácie alebo obsah (ako je definovaný nižšie) súvisiaci s vaším kontom Microsoft alebo ich inak oddelíme od vás a vášho konta Microsoft, ak ich zo zákona nemusíme zachovať.

2.2. Ako mám postupovať, ak nemôžem získať prístup k svojmu kontu Microsoft? Ak ste zabudli heslo alebo sa z iného dôvodu nemôžete prihlásiť do konta Microsoft, svoje konto Microsoft môžete obnoviť na webovej stránke Vytvorenie nového hesla (https://account.live.com/password/reset). Vynasnažíme sa obnoviť vaše konto Microsoft, no nezaručujeme, že sa vaše konto Microsoft alebo váš obsah obnovia.

2.3. Ako mám postupovať, ak konto Microsoft nemám od spoločnosti Microsoft? Spoločnosť Microsoft nepovoľuje používateľom prenášať svoje konto Microsoft na inú osobu. V niektorých prípadoch vám však umožňujeme získať konto Microsoft prostredníctvom tretej strany, ako je napríklad škola, firma, poskytovateľ internetových služieb alebo správca spravovanej domény (http://www.domains.live.com). Tieto tretie strany môžu mať dodatočné práva v súvislosti s vaším kontom Microsoft, ako je napríklad právo vytvoriť nové heslo, zobraziť údaje o používaní konta alebo o profile, čítať alebo uchovávať obsah (tak, ako je definované ďalej v tomto dokumente) vo vašom konte alebo odstaviť či zrušiť konto Microsoft. V takýchto prípadoch sú pre vás záväzné podmienky tejto zmluvy a dodatočné podmienky používania tejto tretej strany, ktoré by vám daná tretia strana mala sprístupniť. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za dodatočné podmienky používania týchto tretích strán. Ak ste správcom spravovanej domény, zodpovedáte za všetky aktivity, ktoré prebiehajú v rámci kont v danej spravovanej doméne a ktoré sú spôsobené vašou nedbanlivosťou.

3. Obsah

3.1. Kto vlastní obsah, ktorý vložím do služieb? Vy. Niektoré služby umožňujú komunikovať s inými používateľmi a zdieľať alebo ukladať rôzne typy súborov, ako sú fotografie, dokumenty, hudba a video. Obsah vašej komunikácie a vaše súbory tvoria váš obsah a okrem materiálu, ktorý vám poskytujeme na základe licencie a ktorý môže byť začlenený do vášho vlastného obsahu (ako sú napríklad obrázky ClipArt), si nenárokujeme vlastníctvo obsahu, ktorý poskytnete v rámci služieb. Váš obsah zostáva vaším obsahom a zodpovednosť za tento obsah nesiete vy. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pravidelne vytvárali záložné kópie svojho obsahu.

3.2. Kto môže získať prístup k môjmu obsahu? Vy určujete, kto môže získať prístup k vášmu obsahu. Ak však zdieľate obsah vo verejných oblastiach služieb prostredníctvom funkcií, ktoré umožňujú verejné zdieľanie obsahu, alebo v zdieľaných oblastiach, ktoré sú k dispozícii pre ostatných vybratých používateľov, výslovne súhlasíte s tým, že každý, s kým zdieľate obsah, môže bezplatne používať, reprodukovať, distribuovať, zobrazovať, prenášať, ukladať a zverejňovať tento obsah výlučne v súvislosti so službami a ďalšími produktmi a službami spoločnosti Microsoft alebo príjemcami jej licencií. Ak nechcete, aby ostatní mali túto možnosť, nepoužívajte služby na zdieľanie svojho obsahu. Vyhlasujete a zaručujete, že počas trvania tejto zmluvy máte (a budete mať) všetky potrebné práva na obsah, ktorý nahrávate alebo zdieľate v službách, a že používaním obsahu tak, ako je uvedené v tomto odseku, nebudete porušovať žiadne zákony ani práva tretích strán.

3.3. Ako spoločnosť Microsoft zaobchádza s mojím obsahom? Pri prenesení alebo nahraní obsahu do služieb poskytujete spoločnosti Microsoft bezplatné celosvetové právo na používanie obsahu tak, ako je to potrebné na: poskytovanie služieb vám (čo môže zahŕňať zmenu veľkosti, tvaru alebo formátu obsahu na lepšie uloženie alebo zobrazenie), vašu ochranu a zlepšovanie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft používa a chráni váš obsah tak, ako je uvedené v prehlásení o ochrane osobných údajov (ako je definované v bode 5).

3.4. Aké typy reklamy sa používajú v službách? Niektoré služby sú podporované reklamou. Nastavenia prispôsobovania reklám spoločnosťou Microsoft sú k dispozícii na webovej lokalite Ochrana osobných údajov a prispôsobené reklamy spoločnosti Microsoft (http://choice.microsoft.com). Na cielenie reklamy nepoužívame obsah vašich e-mailov, konverzácií, videohovorov ani hlasových správ. Na cielenie reklamy nepoužívame vaše dokumenty, fotografie ani iné osobné súbory. Naše zásady používania reklamy sú podrobne popísané v prehláseniach o ochrane osobných údajov.

3.5. Aký typ obsahu alebo aktivít nie je povolený? V záujme ochrany našich zákazníkov a služieb sme vytvorili tento kódex správania, ktorým sa riadi používanie služieb. Obsah alebo aktivity, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou, nie sú povolené.

  1. i. Nepoužívajte služby na žiadne nelegálne aktivity.

  2. ii. Nevykonávajte žiadne aktivity, ktoré zneužívajú, poškodzujú alebo ohrozujú deti.

  3. iii. Neposielajte nevyžiadanú poštu (spam), ani neumožňujte iným osobám používať vaše konto na posielanie spamu. Spam sú nevyžiadané hromadné e-maily, príspevky alebo okamžité správy.

  4. iv. Nezverejňujte nevhodné obrázky (napr. fotografie zobrazujúce nahotu, surovosť a pornografiu).

  5. v. Nezapájajte sa do aktivít, ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce (napr. žiadosti o peniaze pod falošnými zámienkami a pri zosobnení a vydávaní sa za niekoho iného).

  6. vi. Nezapájajte sa do aktivít, ktoré sú škodlivé pre služby alebo iných ľudí (napr. vírusy, prenasledovanie osôb, nenávistné prejavy, podpora násilia voči iným osobám).

  7. vii. Neporušujte práva iných osôb (napríklad neoprávnené zdieľanie autorsky chránenej hudby, ďalší predaj alebo iná distribúcia máp Bing, fotografií a ďalšieho obsahu).

  8. viii. Nezapájajte sa do aktivít, ktoré porušujú súkromie iných.

V mnohých prípadoch je spoločnosť Microsoft upozornená na porušenie pravidiel správania prostredníctvom sťažností zákazníkov, ale takisto používame automatizované technológie na zisťovanie detskej pornografie alebo zneužívania, ktoré môže poškodiť systém, našich zákazníkov alebo iných ľudí. Pri vyšetrovaní týchto záležitostí spoločnosť Microsoft alebo jej zástupcovia preskúmajú obsah s cieľom vyriešiť problém. Toto preskúmanie je nad rámec použití, ktoré uvádzame v tejto zmluve a v prehlásení o ochrane osobných údajov.

3.6. Môže spoločnosť Microsoft odstrániť môj obsah zo služieb? Áno. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo odstrániť obsah z našich služieb, ak sa domnievame, že ide o porušenie platných zákonov alebo tejto zmluvy, prípadne ak obsah prekračuje limity pre ukladací priestor či veľkosť súborov. Ak je obsah, ktorý uložíte v službách, legálny a v súlade s touto zmluvou, je chránený zákonmi o autorských právach a vy máte právo na používanie tohto obsahu, poskytneme vám možnosť obnoviť tento obsah. Táto možnosť sa nebude uplatňovať, ak došlo k odstráneniu obsahu z našich serverov v dôsledku nečinnosti vášho konta Microsoft počas obdobia uvedeného v bode 2.1. V rámci úsilia o ochranu služieb alebo zákazníkov a presadzovania dodržiavania podmienok tejto zmluvy takisto môžeme blokovať doručovanie komunikácie (napr. e-mailov a okamžitých správ) do týchto služieb alebo z nich.

4. Zrušenie služieb

4.1. Čo sa stane, ak nebudem dodržiavať podmienky tejto zmluvy? Ak zámerne porušíte túto zmluvu a budete pokračovať v porušovaní príslušných ustanovení aj po doručení výzvy na zastavenie porušovania v zodpovedajúcej a primeranej lehote, môžeme voči vám prijať opatrenia vrátane (okrem iného) požiadania o zdržiavanie sa určitých aktivít, odstránenia vášho obsahu zo služieb, odstavenia alebo zrušenia prístupu k službám, zrušenia konta Microsoft a/alebo nahlásenia týchto aktivít príslušným orgánom. Toto ustanovenie nemá vplyv na ďalšie zákonné práva spoločnosti Microsoft na okamžité odôvodnené zrušenie tejto zmluvy. Táto možnosť zahŕňa závažné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Závažné porušenie povinností zahŕňa všetky povinnosti, ktoré je potrebné splniť na správne uplatňovanie tejto zmluvy, aby bolo možné dosiahnuť ciele tejto zmluvy, a kde používatelia vo všeobecnosti môžu predpokladať, že tieto povinnosti budú splnené v zmysle a podľa obsahu tejto zmluvy. Odstránenie obsahu a zrušenie služieb bude mať za následok odstránenie alebo oddelenie údajov a obsahu súvisiaceho s vaším kontom Microsoft. Údaje a obsah sa odstránia alebo oddelia a nebude možné ich obnoviť, preto vám dôrazne odporúčame pravidelne zálohovať údaje a obsah, ktorý máte uložený v službách.

4.2. Môžem stratiť prístup k službám aj z iných dôvodov? Áno. Ak sa neprihlásite do svojho konta Microsoft (či už prostredníctvom služby Outlook.com, OneDrive alebo inej služby, ktorá používa konto Microsoft) minimálne raz za rok (pozri bod 2.1), alebo ak spoločnosť Microsoft prestane poskytovať časti služieb v súlade s bodom 1.5. V takom prípade sa vaše údaje natrvalo odstránia z danej časti služieb alebo oddelia od vás a vášho konta Microsoft, ak ich zo zákona nemusíme zachovať. Ak zrušíme určitú platenú službu, vrátime vám z vašich platieb sumu pomerne zodpovedajúcu rozsahu služby, ktorý vám v dôsledku zrušenia služby nebol poskytnutý. Ak sa zaregistrujete v platených službách a nezaplatíte načas za ich používanie, môžeme vaše služby pozastaviť alebo zrušiť (podrobnosti nájdete v bode 9.11).

4.3. Ako môžem zrušiť služby? Služby spojené s vaším kontom Microsoft môžete zrušiť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu na webovej stránke Konto (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Informácie o zrušení platenej služby nájdete v bode 9.10. Ak rušíte svoje služby, svoj obsah z týchto služieb najrýchlejšie odstránite tak, že ho manuálne odstránite z jednotlivých súčastí služieb (napríklad manuálne odstránite svoje e-maily). Majte však na pamäti, že aj keď odstránený obsah alebo obsah priradený k zrušenému kontu nemusí byť pre vás prístupný, stále sa môže počas určitého obdobia zachovať v našich systémoch, kým nevykonáme proces odstránenia odstráneného zoznamu z našich systémov. Týmto výslovne súhlasíte s takýmto potrebným spracovaním údajov. Ďalšie informácie o postupoch uchovávania údajov spoločnosti Microsoft nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov.

4.4. Čo sa stane v prípade zrušenia mojich služieb? V prípade zrušenia vašich služieb (či už z vašej alebo našej strany) okamžite strácate právo na používanie služieb a skončí sa aj platnosť vašej licencie na používanie nášho softvéru. Softvér potom musíte odinštalovať alebo ho môžeme zakázať. Ak je vaše konto Microsoft zrušené (či už z vašej alebo našej strany), vaše právo na používanie konta Microsoft sa okamžite končí. V prípade zrušenia služieb odstránime informácie alebo obsah (ako je definovaný vyššie) súvisiace s vaším kontom Microsoft alebo ich inak oddelíme od vás a vášho konta Microsoft, ak ich zo zákona nemusíme zachovať. Nemáme žiadnu povinnosť vrátiť vám váš obsah. Preto vám odporúčame, aby ste si pravidelne vytvárali záložné kópie svojho obsahu.

5. Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Informácie o tom, ako používame a chránime váš obsah a informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov vzťahujúcom sa na služby Windows (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), prehlásení o ochrane osobných údajov vzťahujúcom sa na službu Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), prehlásení o ochrane osobných údajov vzťahujúcom sa na službu MSN (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688) a prehlásení o ochrane osobných údajov vzťahujúcom sa na služby Office (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (spoločne označované ako „prehlásenia o ochrane osobných údajov“). Sú dôležité, preto si ich pozorne prečítajte. Táto zmluva zahŕňa prehlásenia o ochrane osobných údajov vo forme odkazu. Používaním služieb alebo vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft zhromažďuje, používa a zverejňuje váš obsah a vaše údaje tak, ako je to uvedené v prehláseniach o ochrane osobných údajov.

6. Prerušenie poskytovania a zálohovanie služieb

Služby sa snažíme udržiavať v nepretržitej prevádzke, pri všetkých službách online však dochádza k príležitostným prerušeniam poskytovania alebo výpadkom. Obsah, ktorý uchovávate v službách, by ste mali pravidelne zálohovať. Vytvorenie a dodržiavanie plánu pravidelného zálohovania vám môže pomôcť zabrániť strate vášho obsahu. Snažíme sa poskytovať podrobné informácie o stave služby na webovej lokalite Stav služby (http://status.live.com).

7. Softvér

7.1. Akými podmienkami sa riadi používanie softvéru, ktorý je súčasťou služieb? Ak softvér, ktorý vám poskytujeme v rámci služieb, nemá vlastnú licenčnú zmluvu, vzťahujú sa naň podmienky tejto licenčnej zmluvy. Softvér sa nepredáva, ale sa poskytuje na základe licencie, a spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky práva na softvér, ktoré nie sú výslovne udelené spoločnosťou Microsoft v rámci licenčných podmienok. Ak sa táto zmluva vzťahuje na zobrazenú webovú lokalitu, skripty alebo kód tretej strany, ktoré sú prepojené alebo na ktoré sa odkazuje z tejto webovej lokality, vám na základe licencie poskytujú tretie strany, ktoré vlastnia tento kód, a nie spoločnosť Microsoft.

7.2. Ako môžem používať softvér poskytnutý ako súčasť služieb? Udeľujeme vám právo na inštaláciu a používanie jednej kópie softvéru na jedno zariadenie na celosvetovom základe bez možnosti používania viacerými osobami naraz a na používanie v rámci používania služieb, ale iba v prípade, ak dodržíte všetky ostatné podmienky v tejto zmluve.

7.3. Existujú v súvislosti so softvérom alebo službami zakázané aktivity? Áno. Okrem ďalších obmedzení v tejto zmluve nesmiete obchádzať ani vynechávať žiadne opatrenia na technologickú ochranu súvisiace so softvérom alebo službami a ani rozoberať, dekompilovať či spätne zostavovať žiadny softvér ani inú súčasť služieb, ktorá je zahrnutá do služieb alebo prístupná prostredníctvom služieb, s výnimkou a iba v rozsahu, v akom to výslovne povoľujú príslušné zákony na ochranu autorských práv. Nesmiete ani oddeľovať súčasti softvéru alebo služieb na použitie v iných zariadeniach, publikovať, kopírovať, prenajímať alebo požičiavať softvér alebo služby ani prenášať softvér, licencie na softvér alebo akékoľvek práva na prístup k službám a ich používanie. Služby nesmiete používať neoprávneným spôsobom, ktorý môže narúšať ich používanie inou osobou alebo prístup inej osoby k službe, údajom, kontu alebo sieti. Nesmiete umožniť prístup k službám prostredníctvom neoprávnených aplikácií tretích strán.

7.4. Ako sa softvér aktualizuje? Môžeme automaticky overiť verziu softvéru, čo je nevyhnutné na poskytovanie služieb. Na účely aktualizácie, vylepšenia a ďalšieho rozvoja služieb môžeme bezplatne a automaticky sťahovať do vášho počítača aktualizácie softvéru. Môže sa zobraziť výzva na vyjadrenie súhlasu s týmito aktualizáciami v súlade s týmito podmienkami, ak sa na aktualizácie nevzťahujú dodatočné alebo iné podmienky. Ak vyjadríte súhlas, tieto iné podmienky sa budú vzťahovať na aktualizovaný softvér, a ak neprijmete tieto podmienky týkajúce sa aktualizácií, nemôžete používať ani získať tieto aktualizácie. Ak sa nezobrazí výzva na prijatie dodatočných alebo iných podmienok na prijatie aktualizácie, na aktualizáciu sa vzťahuje táto zmluva. Spoločnosť Microsoft nie je povinná sprístupňovať žiadne aktualizácie a nezaručuje, že bude podporovať verziu systému, pre ktorý ste získali licenciu na používanie softvéru.

8. Dodatočné podmienky pre služby Office a služby MSN a Bing

8.1. Mediálne prvky a šablóny služieb balíka Office. Ak používate služby balíka Office, môžete získať prístup k mediálnym obrázkom, obrázkom ClipArt, animáciám, zvukom, hudbe, videoklipom, šablónam a ďalším formám materiálu (ďalej len „mediálne prvky“) poskytnutým so softvérom dostupným na lokalite Office.com alebo ako súčasť služby priradenej k softvéru. Spoločnosť Microsoft vám poskytuje licenciu na kopírovanie, distribúciu, predvádzanie a zobrazovanie mediálnych prvkov zahrnutých v službách balíka Office v projektoch a dokumentoch, no s výnimkou, že nesmiete i) predávať, licencovať ani distribuovať kópie mediálnych prvkov ako také alebo ako produkt, ak primárna hodnota produktu spočíva v mediálnych prvkoch, ii) udeľovať svojim zákazníkom práva na ďalšie licencovanie alebo distribuovanie mediálnych prvkov, iii) licencovať alebo distribuovať na komerčné účely mediálne prvky, ktoré predstavujú identifikovateľných jednotlivcov, vlády, logá, ochranné známky alebo symboly, ani používať tieto typy obrázkov spôsobom, ktorý by mohol naznačovať schválenie alebo spojitosť s vaším produktom, entitou alebo aktivitou, ani iv) vytvárať pomocou mediálnych prvkov obscénne alebo škandalózne diela. Ďalšie mediálne prvky, ktoré sú prístupné na iných webových lokalitách prostredníctvom niektorých služieb balíka Office, sa riadia podmienkami daných webových lokalít.

8.2. Materiály služieb Bing a MSN. Články, fotografie, videá, materiály tretích strán a prehrávač videí na vkladanie dostupný v službách Bing a MSN sú určené len na nekomerčné, osobné použitie a ak na inom mieste tejto zmluvy nie je uvedené inak alebo to nie je výslovne povolené spoločnosťou Microsoft, nesmú sa preberať, kopírovať, publikovať, prenajímať, požičiavať ani distribuovať bez súhlasu držiteľov práv, s výnimkou a iba v rozsahu, v akom to výslovne povoľujú príslušné zákony o autorských právach. Tento materiál sa nepredáva, ale sa poskytuje na základe licencie a spoločnosť Microsoft alebo iní držitelia práv si vyhradzujú všetky práva na materiály, ktoré nie sú výslovne udelené spoločnosťou Microsoft na základe licenčných podmienok, či už na základe implikácie, zákonnej prekážky alebo inak. Tretie strany sa môžu rozhodnúť, že v rámci služieb Bing a MSN dajú k dispozícii ďalší materiál alebo služby na predaj alebo vo forme licencie. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za takého materiály alebo služby. Prehrávač videí na vkladanie nesmiete použiť na žiadnej webovej lokalite, ktorá je prvotne určená na zobrazovanie inzercie alebo zhromažďovanie výnosov z predplatného, prípadne ktorá je priamym konkurentom služby Bing alebo MSN, ak na to vopred nezískate náš výslovný písomný súhlas. Beriete na vedomie, že s vaším používaním prehrávača videí na vkladanie môžu byť spojené ďalšie náklady, poplatky a tantiémy tretej strany vrátane tantiém za verejnú produkciu vo vašej krajine alebo oblasti.

8.3. Obrázky z vtáčej perspektívy v službe Mapy Bing. V prípade služby Mapy Bing platí, že nesmiete používať obrázky USA, Kanady, Mexika, Nového Zélandu, Austrálie a Japonska z vtáčej perspektívy na vládne účely bez nášho osobitného písomného súhlasu.

9. Nasledujúce podmienky sa na vás vzťahujú, ak platíte spoločnosti Microsoft za jej služby

9.1. Poplatky. Ak je s určitou časťou služieb spojený určitý poplatok, súhlasíte s platbou tohto poplatku. Ak nie je uvedené inak, cena určená za tieto služby zahŕňa všetky príslušné dane a vyrovnania výmenného kurzu.

9.2. Váš fakturačný účet. Na účely platenia poplatkov za službu sa od vás bude pri registrácii v službe požadovať zadanie spôsobu platby. Informácie o fakturačnom konte a spôsobe úhrady a možnosť zmeniť ich získate na webovej lokalite Správa fakturácie a kont (https://commerce.microsoft.com). Súhlasíte s tým, že informácie o svojom fakturačnom účte budete neustále udržiavať v aktualizovanom stave. Okrem toho súhlasíte s tým, že spoločnosti Microsoft povolíte používanie všetkých aktualizovaných informácií o konte týkajúcich sa spôsobu úhrady, ktoré vám poskytne vaša banka alebo príslušná platobná sieť. Ak nám oznámite ukončenie používania doterajšieho spôsobu úhrady a neuvediete iný spôsob úhrady ani po našej výzve na uvedenie týchto informácií v primeranej lehote, môžeme vašu platenú službu odôvodnene odstaviť alebo zrušiť. Vaše upozornenie neovplyvní poplatky účtované na fakturačné konto predtým, ako sme mohli primerane zareagovať na vaše zmeny v informáciách o fakturačnom konte.

9.3. Fakturácia. Poskytnutím informácií o spôsobe úhrady spoločnosti Microsoft i) potvrdzujete, že máte oprávnenie používať uvedený spôsob úhrady a že všetky poskytnuté informácie o platbách sú pravdivé a presné, ii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám poplatky za služby prostredníctvom vášho spôsobu úhrady a iii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám poplatky za každú platenú súčasť služieb, na ktorú ste sa rozhodli zaregistrovať alebo ktorú ste si objednali počas platnosti tejto zmluvy. K fakturácii poplatkov za služby prostredníctvom vášho spôsobu úhrady môže v súlade s dohodou dôjsť nasledujúcimi spôsobmi: a) v čase nákupu, b) krátko po nákupe alebo c) opakovane, ak ide o služby s prihlásením na odber. V súlade s dohodou môže dôjsť aj k fakturácii vopred. Môžeme vám tiež účtovať poplatok až do výšky schválenej sumy a budeme vás vopred upozorňovať na rozdiely týkajúce sa opakovaného poskytovania služieb prihlásenia na odber. Môžeme vám fakturovať viac ako jedno predchádzajúce a aktuálne fakturačné obdobie naraz.

9.4. Automatické obnovovanie. Ak sú vo vašej krajine, oblasti alebo provincii povolené automatické obnovenia, budeme vám v čase registrácie na odber služby alebo pred automatickým obnovením služby oznamovať, že služba sa automaticky obnoví. Keď vám oznámime, že služby sa budú automaticky obnovovať, môžeme automaticky obnoviť vaše služby a účtovať vám aktuálnu cenu za obdobie obnovenia. Pripomenieme vám aj to, že vám budeme účtovať prostredníctvom vybratého spôsobu platby za obnovenie služieb, a poskytneme vám aj pokyny, ako môžete službu zrušiť. Za obdobie obnovenia vám budeme účtovať cenu aktuálnu pre toto obdobie, ak nám minimálne jeden mesiac pred uplynutím platnosti alebo uplynutím platnosti obdobia obnovenia neoznámite, že chcete zmluvu zrušiť, alebo ak nám to neoznámite iným spôsobom, ktorý je v súlade s možnosťami oznámenia zrušenia služby.

9.5. Výpis online a chyby. Výpis fakturácie online vám poskytneme na webovej lokalite Správa fakturácie a kont (https://commerce.microsoft.com), kde môžete tento výpis zobraziť a vytlačiť. Výpis fakturácie online ste povinní pravidelne (aspoň raz za mesiac) kontrolovať. Toto je jediný poskytovaný výpis o fakturácii. Sami zodpovedáte za vytlačenie alebo uloženie kópie každého výpisu online, ako aj za to, že si túto kópiu uložíte na účely vlastnej evidencie. Ak sa vo faktúre pomýlime, chybu opravíme okamžite po tom, čo nám to oznámite, a vyúčtovanie preveríme. Evidentnú chybu nám musíte oznámiť do 120 dní od jej prvého výskytu vo výpise. Ak nám ju neoznámite v požadovanej lehote, zbavujete nás akejkoľvek zodpovednosti a vzdávate sa nárokov za straty vyplývajúce z takejto chyby spôsobenej miernou nedbalosťou. Okrem toho sa v takomto prípade od nás nebude požadovať oprava chyby ani poskytnutie náhrady. Vo všetkých ostatných prípadoch platí, že ak spoločnosť Microsoft zistí, že pri fakturácii došlo k chybe, bude vás o tom informovať a vykoná primerané kroky na čo najskoršie odstránenie tejto chyby.

9.6. Obdobie na rozmyslenie alebo právo odstúpiť od zmluvy. Ak si vyžiadate naše služby, budete mať nárok na zrušenie alebo stiahnutie svojej žiadosti počas 15 dní od začiatku poskytovania služby. Služby možno zrušiť podľa postupu uvedeného v bode 9.10. Informácie o politikách spoločnosti Microsoft týkajúcich sa vrátenia peňazí nájdete v bode 9.9.

9.7. Ponuky počas skúšobného obdobia. Ak využívate skúšobné obdobie a nechcete platiť nové poplatky, služby musíte zrušiť do konca skúšobného obdobia, pokiaľ vám neoznámime inak. Služby možno zrušiť podľa postupu uvedeného v bode 9.10. Ak svoje služby nezrušíte a oznámili sme vám, že po skončení skúšobného obdobia sa služby budú poskytovať na základe plateného prihlásenia na odber, a informovali sme vás aj o príslušných poplatkoch a všetkých ostatných prípadných platných podmienkach, oprávňujete nás na účtovanie aktuálnych cien za služby prostredníctvom vášho spôsobu platby.

9.8. Zmeny cien. Ak je pre službu stanovená presne vymedzená dĺžka jej poskytovania a cena, táto cena zostane nezmenená, kým sa obdobie jej ponuky neskončí. Ak chcete pokračovať v používaní služieb, bude potrebné, aby ste vyjadrili svoj súhlas s každou novou ponukou a cenou. Ak sa vám služby poskytujú pravidelne (napríklad mesačne) bez stanoveného času trvania a nejde o skúšobnú ponuku, cenu služieb môžeme za rok zmeniť maximálne o 5 percent, ak vás o tom informujeme aspoň 30 dní predtým ako zmena nadobudne účinnosť. Pred zmenou ceny budete mať možnosť používanie služieb zrušiť. Pri oznámení zmeny cien vás tiež výslovne informujeme o tom, že ak služby nezrušíte, nová cena nadobudne účinnosť. Ak služby nezrušíte, po skončení obdobia vám budeme za používanie služieb účtovať novú cenu. Ak s touto zmenou cien nesúhlasíte, skôr než zmena cien nadobudne účinnosť, musíte služby zrušiť a prestať ich používať. Ak služby zrušíte, možnosť ich používania sa skončí na konci aktuálneho obdobia poskytovania služieb alebo (ak vám poplatky účtujeme pravidelne) na konci obdobia, v ktorom ste služby zrušili.

9.9. Zásady vrátenia peňazí. Poplatky sú vo všeobecnosti nevratné, ak ich vrátenie nie je založené na bežnom alebo odôvodnenom zrušení alebo na zrušení v dôsledku hrubej nedbalosti zo strany spoločnosti Microsoft vrátane prípadov neúčinného poskytovania služieb. Ak máte nárok na obdobie „na rozmyslenie“ v súlade s bodom 9.6, vrátime vám v primeranej lehote všetky prostriedky, ktoré ste zaplatili.

9.10. Zrušenie služieb. Služby môžete kedykoľvek zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Ďalšie informácie a pokyny na zrušenie služieb získate na webovej lokalite Správa fakturácie a kont (https://commerce.microsoft.com). Mali by ste skontrolovať ponuku s popisom služieb, pretože i) môžete byť povinní uhradiť všetky poplatky účtované na vaše fakturačné konto za služby pred dátumom zrušenia alebo ii) pri zrušení služieb môžete stratiť prístup k svojmu kontu Microsoft.

9.11. Oneskorené platby. V prípade oneskorených platieb musíte zaplatiť všetky opodstatnené poplatky, ktoré si účtujeme za všetky omeškané platby vrátane nákladov za právne zastúpenie a ďalších zákonných nákladov a poplatkov, ako to vyžadujú príslušné zákony a nariadenia. Vaše služby môžeme pozastaviť alebo zrušiť, ak načas nezaplatíte celú sumu po odoslaní upomienky (s upozornením na pozastavenie a/alebo ukončenie služieb) na uskutočnenie platby v primeranom čase. Pozastaveniu alebo zrušeniu sa môžete vyhnúť, ak uskutočníte požadovanú platbu v primeranej lehote uvedenej v upomienke. Ak ide o zanedbateľnú neuhradenú sumu, uplatňuje sa iný postup. Neuhradené sumy nižšie ako 2 percentá z celkovej fakturovanej sumy sa budú vždy považovať za zanedbateľné. Odstavenie alebo zrušenie služieb z dôvodu nezaplatenia môže viesť k strate prístupu ku kontu Microsoft.

9.12. Platby vám. Ak vám dlžíme platbu, súhlasíte s tým, že nám včas a presne poskytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme na uhradenie platby. Sami zodpovedáte za úhradu všetkých daní a poplatkov, ktoré možno budete musieť uhradiť v dôsledku prijatia tejto platby. Ak prijmete platbu, ktorá vám nebola určená, môžeme ju stornovať alebo požadovať jej vrátenie. Súhlasíte, že budete s nami v tejto veci spolupracovať.

9.13. Poplatky za služby s prístupom na internet a iné poplatky. Ste zodpovední za platby poplatkov účtované vaším poskytovateľom prístupu na internet alebo poskytovateľom siete Wi-Fi. Ide o dodatočné poplatky k poplatkom, ktoré nám platíte za služby. Ak prístup k službám získavate prostredníctvom bezdrôtových zariadení (ako sú napríklad telefóny alebo tablety), operátor poskytujúci bezdrôtové služby vám môže účtovať poplatky za upozornenia, prehľadávanie webu, výmenu správ a ďalšie služby, ktoré vyžadujú používanie mobilných a bezdrôtových dátových služieb. Informujte sa u svojho operátora, či si účtuje takéto poplatky, ktoré sa na vás môžu vzťahovať. Ste výhradne zodpovední za úhradu všetkých nákladov, ktoré sa vám nahromadia za prístup k službám prostredníctvom bezdrôtovej alebo inej komunikačnej služby.

10. NEPOSKYTUJEME ŽIADNU DODATOČNÚ ZÁRUKU

S VÝNIMKOU PRÍPADOV, KEDY SME CHYBY SKRYLI V ZLEJ VIERE ALEBO KEDY SA SLUŽBY V DÔSLEDKU CHÝB NEDAJÚ POUŽÍVAŤ, POSKYTUJEME SLUŽBY „TAK, AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „AKO SÚ K DISPOZÍCII“. NEZARUČUJEME ANI PRESNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V SLUŽBÁCH. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY NIE SÚ BEZ CHÝB A OBČAS DOCHÁDZA K ICH ODSTÁVKAM A VÝPADKOM. NEMÔŽEME ZARUČIŤ, ŽE SLUŽBY BUDÚ PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENIA, V POŽADOVANOM ČASE, BEZPEČNE ALEBO BEZ CHÝB. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PREDAJCOVIA, DISTRIBÚTORI A DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. MÁTE K DISPOZÍCII VŠETKY ZÁKONOM PREDVÍDANÉ ZÁRUKY, ALE NEPOSKYTUJEME ŽIADNE INÉ ZÁRUKY. ODMIETAME AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI.

11. Obmedzenie zodpovednosti

11.1. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadny obsah poskytnutý používateľmi (vrátane prepojení na webové lokality tretích strán) ani za aktivity vykonávané používateľmi. Tento obsah a tieto aktivity nemožno pripisovať spoločnosti Microsoft ani nepredstavujú názor spoločnosti Microsoft.

11.2. Ak dôjde k závažnému porušeniu povinností vyplývajúcich zo zmluvy, spoločnosť Microsoft zodpovedá len za miernu nedbalosť spoločnosti Microsoft, jej zastupujúcich agentov a/alebo jej zákonných zástupcov. Závažné porušenie povinností zahŕňa všetky povinnosti, ktoré je potrebné splniť na správne uplatňovanie tejto zmluvy, aby bolo možné dosiahnuť ciele tejto zmluvy, a kde používatelia vo všeobecnosti môžu predpokladať, že tieto povinnosti budú splnené v zmysle a podľa obsahu tejto zmluvy.

11.3. Spoločnosť Microsoft, jej zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia zodpovedajú za nepredvídateľné škody, atypické škody alebo finančné straty v súvislosti s akoukoľvek nepriamou škodou vrátane ušlých ziskov len v prípade, ak spoločnosť Microsoft, je zastupujúci agenti alebo jej zákonní zástupcovia konali s hrubou nedbalosťou.

11.4. Obmedzenie zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné zodpovednosti spoločnosti Microsoft, ktoré nesúvisia s chybami, vrátane, ale nie výhradne, zodpovednosti podľa zákona o zodpovednosti za produkt a zákonnej zodpovednosti za porušenie záruky. To isté platí aj pre zodpovednosť spoločnosti Microsoft, jej zastupujúcich agentov a/alebo zákonných zástupcov v prípade straty života, úrazu alebo ujmy na zdraví jednotlivcov v dôsledku nedbalosti.

11.5. Z tejto zmluvy alebo z používania služieb nemôžu vyplynúť žiadne iné zmluvné ani zákonné nároky okrem nárokov uvedených v bodoch 11.1 až 11.4 v bode 11 a okrem zmluvnej alebo zákonnej zodpovednosti spoločnosti Microsoft za smrť alebo poranenie osôb, ktorá nebola popísaná v predchádzajúcich častiach bodu 11.

12. Zmluvná strana za spoločnosť Microsoft, príslušný súd a rozhodné právo – Európa

Ak žijete (alebo ak vaša firma sídli) v Európe a používate bezplatné časti služieb (napríklad Bing a MSN), uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Právne predpisy štátu Washington v USA sa vzťahujú na všetky nároky týkajúce sa bezplatných služieb bez toho, aby boli dotknuté kogentné ustanovenia práva, ktoré platia v krajine, do ktorej smerujú naše služby. Ak ste zaplatili za používanie časti služieb (napríklad službu Outlook.com bez reklám alebo služby Office), uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Všetky nároky týkajúce sa platených služieb vrátane nárokov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa sa riadia zákonmi krajiny, do ktorej smerujú naše služby.

13. Webové lokality tretích strán

Prostredníctvom služieb môžete mať prístup k webovým lokalitám alebo službám tretích strán, ktoré nespravuje ani nepublikuje spoločnosť Microsoft. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za webové lokality, služby ani materiály tretích strán dostupné prostredníctvom týchto služieb. Za rokovanie s tretími stranami (vrátane zadávateľov reklám) nesiete zodpovednosť výlučne vy sami. Vaše používanie webových lokalít alebo služieb tretích strán sa môže riadiť podmienkami a požiadavkami týchto tretích strán.

14. Správa digitálnych prístupových práv

Ak pristupujete k materiálu, ktorý je chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM), softvér môže automaticky vyžadovať práva na používanie médií zo servera na spravovanie práv online a stiahnuť a nainštalovať dostupné aktualizácie DRM, aby ste mohli materiál prehrávať.

15. Softvér platformy Microsoft .NET Framework.

Softvér môže obsahovať softvér platformy Microsoft .NET Framework. Tento softvér je súčasťou systému Windows. Na používanie softvéru .NET Framework sa vzťahujú licenčné podmienky pre Windows.

16. Platnosť niektorých ustanovení

Body 6, 9 (pre sumy vzniknuté pred ukončením tejto zmluvy), 10, 11, 12, 19 a tie body, ktoré sa na základe podmienok budú uplatňovať aj po ukončení zmluvy, zostávajú v platnosti aj po zrušení tejto zmluvy.

17. Priradenie a prevod

Naše práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, môžeme ako celok alebo po častiach kedykoľvek a bez upozornenia priradiť, previesť alebo inak eliminovať, ak nás takéto priradenie nepoškodí.

18. Oznámenia

Táto zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe. V elektronickej podobe vám môžeme posielať aj informácie o službách, ďalšie informácie a informácie, ktoré sme povinní poskytovať na základe zákona. Požadované informácie vám môžeme poskytovať prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú ste zadali pri registrácii v službách alebo pri prístupe na príslušnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft. Odporúčame vám monitorovať zadanú e-mailovú adresu a udržiavať ju v aktualizovanom stave. Ak nesúhlasíte s prijímaním upozornení v elektronickej podobe, musíte služby prestať používať. Spoločnosti Microsoft to môžete oznámiť tak, ako je uvedené v rámci zákazníckej podpory pre služby v časti 22.

19. Interpretácia zmluvy

Toto je celá zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktorá sa týka vášho používania služieb. Nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktoré sa týkajú vášho používania služieb. Nadpisy bodov tejto zmluvy slúžia len na referenčné účely a nemajú žiaden právny význam. Ak používate alebo platíte za iné služby spoločnosti Microsoft než sú služby, ktorých podmienky používania upravuje táto zmluva, môžu sa na tieto iné služby vzťahovať samostatné alebo ďalšie podmienky.

20. Žiadni používatelia tretej strany

Táto zmluva je určená výlučne pre váš a náš úžitok. Nejde v nej o úžitok žiadnych ďalších osôb okrem povolených nástupcov a postupníkov.

21. Písmové komponenty

Písma môžete používať na zobrazovanie a tlač materiálov len počas používania služieb. Nesmiete obchádzať žiadne obmedzenia pre vkladanie v písmach.

22. Podpora

Zákaznícka podpora pre služby Windows je k dispozícii prostredníctvom služby Microsoft Community (http://answers.microsoft.com) a webovej lokality systému Windows (http://windows.microsoft.com). Zákaznícka podpora pre službu MSN Internet Access je dostupná na lokalite podpory pre službu MSN (https://support.msn.com). Zákaznícka e-mailová podpora pre službu Bing a klientov služby Bing je k dispozícii na lokalite podpory pre službu Bing (https://support.discoverbing.com). Sťažnosti týkajúce sa plnenia tejto zmluvy je potrebné odosielať na webových lokalitách, ktoré sú uvedené v tomto bode. Obmedzená podpora pre zákazníkov pre produkty Office 365 Premium pre domácnosti a Office 365 University je k dispozícii na lokalite podpory pre balík Office (http://office.com/support) (pomoc/postup) a na lokalite podpory spoločnosti Microsoft (http://support.microsoft.com/ph/13615) (technická podpora).

23. Obmedzenia týkajúce sa exportu

Bezplatný softvér a služby spoločnosti Microsoft podliehajú zákonom USA a ďalších krajín, ktoré sa týkajú exportu a technológií, a vy súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky uplatniteľné zákony a nariadenia týkajúce sa softvéru alebo služieb. Na prevod tohto bezplatného softvéru a služieb na vládne inštitúcie v krajinách, na ktoré je uvalené embargo, alebo na niektoré zakázané strany je potrebné povolenie vlády USA. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Ministerstva financií USA (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Platené služby okrem toho podliehajú zákonom a nariadeniam USA pre export, ktoré musíte dodržiavať. Právne predpisy zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa destinácií, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite týkajúcej sa exportu produktov spoločnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/exporting).

UPOZORNENIA

Upozornenia a postupy týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z porušenia práv duševného vlastníctva. Spoločnosť Microsoft rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Ak máte nároky týkajúce sa porušenia práv duševného vlastníctva vrátane nárokov týkajúcich sa porušenia autorských práv, odporúčame odoslať takéto oznámenie určenému zástupcovi spoločnosti Microsoft. Podrobnosti a kontaktné údaje nájdete na stránke Oznámenie a postup pri podozrení z porušenia autorských práv (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm). Spoločnosť Microsoft postupuje podľa procesu stanoveného v hlave 17 zákonníka USA, paragraf 512 písm. c) bod 2. Za určitých okolností môže spoločnosť Microsoft tiež zakázať alebo ukončiť kontá používateľov služieb spoločnosti Microsoft, ktorí môžu opakovane porušovať autorské práva.

Spoločnosť Microsoft postupuje podľa procesu stanoveného v hlave 17 zákonníka USA, paragraf 512 písm. c) bod 2. V príslušných prípadoch môže spoločnosť Microsoft tiež zakázať alebo ukončiť kontá používateľov služieb spoločnosti Microsoft, ktorí môžu opakovane porušovať autorské práva.

Upozornenia a postupy týkajúce sa ochrany práv duševného vlastníctva pri inzercii. Informácie o ochrane práv duševného vlastníctva v našej reklamnej sieti nájdete v našich pokynoch na ochranu práv duševného vlastníctva (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207).

Upozornenia o autorských právach a ochranných známkach. Na všetky časti služieb sa vzťahujú autorské práva spoločnosti Microsoft (Copyright © 2013 Microsoft Corporation) alebo jej dodávateľov, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všetky práva vyhradené. My alebo naši dodávatelia vlastníme právny titul, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva na služby a ich obsah. Microsoft a názvy, logá a ikony všetkých produktov, softvéru a služieb spoločnosti Microsoft môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) v USA alebo iných krajinách. Názvy skutočných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto zmluve, sú vyhradené. Určitý softvér použitý v niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa čiastočne zakladá na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991 – 1996 Thomas G. Lane. Všetky práva vyhradené. Na softvér „gnuplot“ použitý v niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa vzťahuje autorské právo Copyright © 1986 – 1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všetky práva vyhradené.

Ceny akcií a údaje indexov (vrátane hodnôt indexov). © 2013 Morningstar, Inc. Všetky práva vyhradené. Informácie v tomto dokumente: 1. sú majetkom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu, 2. sa nesmú kopírovať ani distribuovať a 3. nemusia byť zaručene presné, úplné alebo aktuálne. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nie sú zodpovední za akékoľvek škody alebo straty vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia týchto informácií. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

Indexy Dow JonesSM, údaje indexov ani značky Dow Jones nesmiete používať v súvislosti s vydávaním, vytváraním, podporovaním, obchodovaním, marketingom alebo propagáciou žiadnych finančných nástrojov ani investičných produktov (ako sú napríklad deriváty, štruktúrované produkty, investičné fondy, akciové fondy, investičné portfóliá atď., kde cena, návratnosť alebo výkonnosť nástroja alebo investičného produktu je založená na týchto indexoch alebo na ich reprezentácii, súvisí s týmito indexmi alebo ich reprezentáciou alebo je určená na sledovanie týchto indexov alebo ich reprezentácií) bez samostatnej písomnej dohody so spoločnosťou Dow Jones.

Finančné upozornenie. Spoločnosť Microsoft nie je maklér ani predajca, ani registrovaný investičný poradca na základe federálneho zákona USA alebo iných právnych poriadkov o cenných papieroch a neposkytuje jednotlivcom poradenstvo v súvislosti s vhodnosťou investovania, nákupu alebo predaja cenných papierov ani iných finančných produktov alebo služieb. Nič zahrnuté v službách nepredstavuje ponuku ani navádzanie na kúpu alebo predaj cenných papierov. Spoločnosť Microsoft ani jej poskytovatelia licencií pre ceny akcií alebo údaje indexov nepotvrdzujú ani neodporúčajú žiadne konkrétne finančné produkty ani služby. Nič zahrnuté v službách nie je určené na poskytnutie odbornej rady vrátane, nie však výhradne, investícií alebo daňového poradenstva.

Poznámka o videoštandardoch H.264/AVC, MPEG-4 Visual a VC-1. Tento softvér môže obsahovať technológiu kodekov pre štandardy H.264/AVC, MPEG-4 Visual a/alebo VC-1, na ktorú môže poskytovať licenciu spoločnosť MPEG LA, L.L.C. Táto technológia je formátom na komprimáciu údajov obrazových informácií. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich upozornení:

TENTO PRODUKT SA LICENCUJE NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVÉHO PORTFÓLIA PRE ŠTANDARDY H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL A VC-1 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA A) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDMI (ĎALEJ LEN „VIDEOŠTANDARDY“) A/ALEBO B) DEKÓDOVANIE VIDEA H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL A VC-1 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI A/ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTOVANIE TAKÉHO VIDEA. ŽIADNA Z LICENCIÍ SA NEVZŤAHUJE NA INÝ PRODUKT BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE TAKÝTO PRODUKT UVEDENÝ S TÝMTO SOFTVÉROM V JEDNOM ČLÁNKU. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NA WEBOVEJ LOKALITE MPEG LA (http://www.mpegla.com).

Toto oznámenie neobmedzuje ani neznemožňuje používanie softvéru poskytovaného na základe tejto zmluvy na bežné obchodné účely, ktoré sa týkajú príslušných obchodných aktivít a ktoré nezahŕňajú i) redistribúciu softvéru tretím stranám ani ii) vytváranie materiálu pomocou technológií kompatibilných s VIDEOŠTANDARDMI na účely distribúcie tretím stranám.

Archivovaná Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft

Aktualizované 27. augusta 2012
Platné od 19. októbra 2012

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Microsoft.

Toto je zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska niektorou z jej sesterských spoločností), ktorá opisuje vaše práva na používanie softvéru a služieb uvedených v bode 1.1. Kvôli jednoduchosti sme niektoré body tejto zmluvy spracovali vo forme otázok a odpovedí. Mali by ste sa oboznámiť s celým znením tejto zmluvy, pretože všetky uvedené podmienky sú dôležité a ako celok tvoria právnu dohodu, ktorá bude po vašom vyjadrení súhlasu s týmito podmienkami pre vás záväzná. Okrem toho táto zmluva obsahuje aj prepojenia na dokumenty a pravidlá, s ktorými by ste sa tiež mali oboznámiť.

1. Rozsah zmluvy, jej odsúhlasenie a zmeny

1.1. Ktoré služby sú predmetom tejto zmluvy? Táto zmluva sa vzťahuje na služby Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, konto spoločnosti Microsoft, Windows Live Messenger, Windows Fotogaléria, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (všetky tieto služby sa spoločne označujú ako „služby značky Microsoft“), Bing, MSN, Office.com a akýkoľvek iný softvér, webové lokality alebo služby prepojené s touto zmluvou (spoločne označované ako „služby“).

1.2. Aké podmienky musím dodržiavať pri používaní služieb? Naším cieľom je vytvoriť bezpečnejšie prostredie, a preto vyžadujeme, aby používatelia pri používaní služieb dodržiavali tieto podmienky, politiku ochrany pred nevyžiadanou poštou spoločnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) a pravidlá správania spoločnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), ktoré sú týmto začlenené do tejto zmluvy („zmluva“). Služby nesmiete používať spôsobom, ktorý porušuje pravidlá tretích strán, okrem iného aj vrátane zámerného poškodzovania určitej fyzickej alebo právnickej osoby.

1.3. Ako môžem vyjadriť svoj súhlas s touto zmluvou? Poskytnutím príležitosti na prihlásenie na odber alebo objednanie služieb vám spoločnosť Microsoft predkladá určitú ponuku. Tieto služby môžete používať až po explicitnom vyjadrení súhlasu s týmito podmienkami a požiadavkami, ktoré predstavujú platnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Microsoft. Používaním týchto služieb alebo prístupom k nim, prípadne vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami tam, kde je táto možnosť k dispozícii v rámci používateľského rozhrania, potvrdzujete, že súhlasíte s dodržiavaním tejto zmluvy bez akýchkoľvek úprav z vašej strany. Ak s nimi nesúhlasíte, nemôžete používať tieto služby.

1.4. Môže spoločnosť Microsoft zmeniť tieto podmienky potom, ako vyjadrím svoj súhlas s nimi? Áno. Ak budeme chcieť túto zmluvu zmeniť, budeme vás o tom informovať. Podmienky tejto zmluvy môžeme zmeniť v prípade, ak: (i) je to nutné v dôsledku príslušných zákonov, okrem iného aj vrátane zmien týchto zákonov, (ii) je to nutné v dôsledku odporúčania alebo nariadenia na základe príslušných zákonov, (iii) dôjde k narušeniu rovnováhy medzi poskytovanou službou a získanou protihodnotou, (iv) je to nutné z technických príčin, (v) je to nutné na zaistenie prevádzky služieb alebo (vi) sa podmienky zmenia v prospech používateľa. O plánovanej zmene vás budeme informovať predtým, ako vstúpi do platnosti, či už prostredníctvom používateľského rozhrania, v e-mailovej správe alebo iným primeraným spôsobom. Poskytneme vám možnosť zrušiť používanie služieb aspoň 30 dní predtým, ako zmena vstúpi do platnosti. Ak nezrušíte používanie služieb počas tejto lehoty, vyjadrujete tak svoj súhlas so zmenami tejto zmluvy. Na túto možnosť budeme výslovne upozorňovať aj pri informovaní o plánovanej zmene tejto zmluvy.

1.5. Aké typy zmien služieb môžem očakávať? Neustále pracujeme na zlepšovaní služieb, aby sme vylepšili alebo aktualizovali ich funkcie, uviedli nové funkcie alebo prispôsobili tieto služby, a tieto služby tiež môžeme kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť z nich určité funkcie. V prípade platených služieb vás vopred upozorníme na závažné zmeny v službách. Služby môžete kedykoľvek zrušiť. Služby alebo ich funkcie tiež môžeme poskytovať vo verzii beta, ktorá nemusí pracovať správne alebo rovnako, ako môže fungovať finálna verzia.

2. Konto spoločnosti Microsoft

2.1. Čo je konto spoločnosti Microsoft? Na prístup k častiam služieb, ako sú napríklad služby značky Microsoft, budete potrebovať konto spoločnosti Microsoft. Konto spoločnosti Microsoft, predtým známe ako konto Windows Live ID, sú poverenia, ktoré budete používať na overenie v našej sieti. Ak chcete vytvoriť konto spoločnosti Microsoft, musíte zadať meno používateľa a heslo, určité demografické informácie a informácie na „potvrdenie vlastníctva konta“, ako je napríklad druhá e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Pre existujúcich vlastníkov konta spoločnosti Microsoft môže byť potrebné zadať informácie na „potvrdenie vlastníctva konta“, aby mohli pokračovať v používaní svojho konta spoločnosti Microsoft. Sami zodpovedáte za zachovanie dôvernosti informácií o svojom konte a hesle. Svoje konto spoločnosti Microsoft môžete používať na prístup k ďalším produktom, webovým lokalitám alebo službám spoločnosti Microsoft (ako je napríklad systém Windows, služba Xbox LIVE alebo systém Windows Phone). Podmienky a požiadavky pre tieto produkty, webové lokality alebo služby sa však v prípade odlišnosti od tejto zmluvy môžu vzťahovať aj na vaše používanie tohto produktu, webovej lokality alebo služby. Ak v ponuke pre platenú časť služieb nie je uvedené inak, na zachovanie aktívneho stavu služieb značky Microsoft sa vyžaduje, aby ste sa pravidelne (minimálne raz za 270 dní) prihlasovali do svojho konta spoločnosti Microsoft. Ak sa počas tohto obdobia neprihlásite, môžeme zrušiť váš prístup k službám značky Microsoft. V prípade zrušenia služieb značky Microsoft v dôsledku neprihlásenia môže dôjsť aj k trvalému odstráneniu vašich údajov z našich serverov.

2.2. Ako mám postupovať, ak nemôžem získať prístup k svojmu kontu spoločnosti Microsoft? Ak ste zabudli heslo alebo sa z iného dôvodu nemôžete prihlásiť do konta spoločnosti Microsoft, môžete svoje konto obnoviť na webovej stránke Obnovenie hesla (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Spoločnosť Microsoft nezaručuje obnovenie vášho konta spoločnosti Microsoft ani zachovanie vášho obsahu (ako je definovaný v ďalšej časti).

2.3. Ako mám postupovať, ak som svoje konto spoločnosti Microsoft nezískal od spoločnosti Microsoft? V niektorých prípadoch vám umožňujeme získať konto spoločnosti Microsoft aj od tretej strany, ako je napríklad škola, firma, poskytovateľ internetových služieb alebo správca spravovanej domény (http://www.domains.live.com). Tieto tretie strany môžu mať dodatočné práva v súvislosti s vaším kontom spoločnosti Microsoft, ako je napríklad právo obnoviť vaše heslo, zobraziť údaje o používaní konta alebo o profile, čítať alebo uchovávať obsah vo vašom konte alebo pozastaviť či zrušiť konto spoločnosti Microsoft. V takýchto prípadoch sú pre vás záväzné podmienky tejto zmluvy a dodatočné podmienky používania tejto tretej strany, ktoré by vám daná tretia strana mala sprístupniť. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za dodatočné podmienky používania týchto tretích strán. Ak ste správcom spravovanej domény, zodpovedáte za všetky aktivity, ktoré prebiehajú v rámci kont v spravovanej doméne v dôsledku vašej nedbalosti alebo opomenutia.

3. Obsah

3.1. Kto vlastní obsah, ktorý pridám do služieb? Obsah zahŕňa všetko, čo odovzdáte, uložíte alebo prenesiete do služieb, ako napríklad údaje, dokumenty, fotografie, videá, hudbu, e-maily a okamžité správy („obsah“). Okrem materiálu, ktorý vám poskytujeme na základe licencie a ktorý môže byť začlenený do vášho vlastného obsahu (ako sú napríklad obrázky clip art), si nenárokujeme vlastníctvo obsahu, ktorý poskytnete v rámci služieb. Váš obsah zostáva vaším obsahom a zodpovednosť za tento obsah nesiete vy. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pravidelne vytvárali záložné kópie svojho obsahu. Okrem toho tiež neriadime, neoverujeme, neodporúčame ani neplatíme za obsah, ktorý ste vy alebo iní používatelia sprístupnili v službách.

3.2. Kto môže získať prístup k môjmu obsahu? Vy určujete, kto môže získať prístup k vášmu obsahu. Ak zdieľate obsah vo verejných oblastiach služieb alebo v zdieľaných oblastiach, ktoré sú k dispozícii pre ostatných vybraných používateľov, výslovne súhlasíte s tým, že každý, s kým zdieľate obsah, môže bezplatne používať, reprodukovať, distribuovať, zobrazovať, prenášať, ukladať a zverejňovať tento obsah výlučne v súvislosti so službami a ďalšími produktmi a službami spoločnosti Microsoft alebo držiteľmi jej licencií. Ak nechcete, aby iní mali túto možnosť, nepoužívajte služby na zdieľanie svojho obsahu. Ak používate alebo zdieľate obsah v službách spôsobom, ktorý porušuje autorské práva, ochranné známky, iné práva na ochranu duševného vlastníctva alebo práva na ochranu osobných údajov, porušujete túto zmluvu. Vyhlasujete a zaručujete, že počas trvania tejto zmluvy máte (a budete mať) všetky potrebné práva pre obsah, ktorý odovzdávate alebo zdieľate v službách, a že používaním obsahu tak, ako je uvedené v tomto odseku, nebudete porušovať žiadne zákony ani práva tretích strán.

3.3. Ako spoločnosť Microsoft narába s mojím obsahom? Pri odovzdaní obsahu do služieb vyjadrujete svoj súhlas s tým, že tento obsah sa môže používať, upravovať, prispôsobovať, ukladať, reprodukovať, distribuovať a zobrazovať v rozsahu potrebnom na účely vašej ochrany a nan účely poskytovania, ochrany a zlepšovania produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Môžeme napríklad príležitostne používať automatizované prostriedky na izolovanie informácií z e-mailov, konverzácií alebo fotografií, aby nám pomohli zisťovať nevyžiadanú poštu a malvér a ochraňovať vás pred nimi, prípadne vylepšovať služby o nové funkcie, ktoré uľahčujú ich používanie. Pri spracovaní vášho obsahu spoločnosť Microsoft prijíma opatrenia na ochranu osobných údajov.

3.4. Aký typ obsahu nie je povolený? Obsah porušujúci túto zmluvu, ktorá zahŕňa aj politiku ochrany pred nevyžiadanou poštou spoločnosti (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) Microsoft a pravidlá správania (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), spoločnosti Microsoft alebo miestne zákony nie je v týchto službách povolený. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kontrolovať obsah z hľadiska dodržiavania podmienok tejto zmluvy. V rámci úsilia o ochranu služieb alebo svojich zákazníkov a dodržiavanie podmienok tejto zmluvy môže spoločnosť Microsoft blokovať alebo inak obmedzovať doručovanie ľubovoľného typu e-mailov, okamžitých správ alebo iného typu komunikácie do alebo z týchto služieb.

3.5. Môže spoločnosť Microsoft odstrániť môj obsah zo služieb? Áno. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo odstrániť obsah z našich služieb, ak sa domnievame, že ide o porušenie príslušných zákonov alebo tejto zmluvy, prípadne ak obsah prekračuje limity pre ukladací priestor či veľkosť súborov. Môžeme odmietnuť publikovanie obsahu a môžeme tiež odstrániť obsah z ľubovoľného dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Ak obsah, ktorý uložíte v službách, je legálny a je v súlade s touto zmluvou, je chránený zákonmi o autorských právach a vy máte právo na používanie tohto obsahu, poskytneme vám možnosť obnoviť tento obsah. Táto možnosť sa nebude uplatňovať, ak došlo k odstráneniu obsahu z našich serverov v dôsledku nečinnosti vášho konta spoločnosti Microsoft počas obdobia uvedeného v bode 2.2.

4. Zrušenie služieb

4.1. Čo sa stane, ak nedodržím tieto podmienky? Ak porušujete túto zmluvu a budete pokračovať v porušovaní relevantných ustanovení aj po doručení výzvy na zastavenie porušovania v zodpovedajúcej a primeranej lehote, môžeme voči vám prijať opatrenia vrátane odstránenia vášho obsahu zo služieb, pozastavenia prístupu k službám, požiadania o zdržiavanie sa určitých aktivít, zrušenia služieb alebo nahlásenia týchto aktivít príslušným orgánom. Toto ustanovenie nemá vplyv na ďalšie zákonné práva spoločnosti Microsoft na okamžité ukončenie zmluvy z dostatočného dôvodu. Táto možnosť zahŕňa závažné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Závažné porušenie povinností zahŕňa všetky povinnosti, ktoré je potrebné splniť na správne uplatňovanie tejto zmluvy, aby bolo možné dosiahnuť ciele tejto zmluvy, a kde používatelia vo všeobecnosti môžu predpokladať, že tieto povinnosti budú splnené v zmysle a podľa obsahu tejto zmluvy. Odstránenie obsahu a zrušenie služieb bude mať za následok odstránenie údajov. Údaje sa odstránia a nebude možné ich obnoviť, a preto vám dôrazne odporúčame pravidelne zálohovať údaje a obsah, ktorý máte uložený v službách.

4.2. Môžem stratiť prístup k službám aj z iných dôvodov? Áno. Časti služieb (a to najmä služieb značky Microsoft) vyžadujú, aby ste sa aspoň raz za 270 dní prihlásili do konta spoločnosti Microsoft (pozrite si bod 2.2). Okrem toho existujú aj iné dôvody, pre ktoré spoločnosť Microsoft môže zastaviť poskytovanie častí služieb, vrátane nevýhodnosti ďalšieho poskytovania týchto služieb, technologického pokroku, potreby zmeny na základe spätnej väzby zákazníkov alebo pri externých problémoch, ktoré spôsobujú, že je nevhodné alebo nepraktické pokračovať v poskytovaní služieb. V takomto prípade sa vaše údaje natrvalo odstránia z príslušnej časti služieb. Ak bez uvedenia príčiny zrušíme určitú platenú službu ako celok, vrátime vám z vašich platieb sumu pomerne zodpovedajúcu rozsahu služby, ktorý vám dôsledku zrušenia služby nebol poskytnutý. Ak sa zaregistrujete v platených službách a nezaplatíte načas za ich používanie, môžeme vaše služby pozastaviť alebo zrušiť (podrobnosti nájdete v bode 9.11).

4.3. Ako môžem ukončiť služby? Služby môžete ukončiť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Môžete to vykonať podľa postupu na zrušenie konta na webovej stránke svojho konta (https://account.live.com). Ak chcete zrušiť platenú službu, pozrite si bod 9.10. Ak rušíte svoje služby, svoj obsah z týchto služieb najrýchlejšie odstránite tak, že ho manuálne odstránite z jednotlivých súčastí služieb (napríklad manuálne odstránite svoje e-maily). Upozorňujeme však, že odstránený obsah alebo obsah priradený k zrušenému kontu nemusí byť pre vás prístupný, ale môže sa na určité obdobie zachovať v našich systémoch.

4.4. Čo sa stane v prípade ukončenia alebo zrušenia mojich služieb? Ak sa vaše služby zrušia alebo ukončia (či už z vašej alebo z našej strany), okamžite strácate právo na používanie služieb a skončí sa aj platnosť vašej licencie na používanie nášho softvéru. Softvér potom musíte odinštalovať, alebo ho môžeme zakázať. Ak je vaše konto spoločnosti Microsoft zrušené alebo ukončené (či už z vašej, alebo našej strany), vaše právo na používanie konta spoločnosti Microsoft sa okamžite ukončí. Ak dôjde k zrušeniu alebo vypovedaniu vašich služieb, môžeme natrvalo odstrániť váš obsah z našich serverov a nemáme žiadnu povinnosť vrátiť vám tento obsah. Preto vám odporúčame pravidelne vytvárať záložné kópie obsahu.

5. Ochrana osobných údajov

5.1. Zhromažďuje spoločnosť Microsoft moje osobné údaje? Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Určité informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, používame na prevádzkovanie a poskytovanie služieb. Okrem toho sa do našich služieb môžu automaticky odovzdávať aj informácie o vašom počítači, vašom používaní služieb a o výkone služieb. Ak chcete zistiť, ako používame a chránime vaše informácie, prečítajte si Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457).

5.2. Používajú služby súbory „cookie“? Áno, služby používajú súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je malý textový súbor, ktorý webový server vloží do počítača. Súbory „cookie“ obsahujú text, ktorý dokáže čítať iba webový server v doméne, ktorá vytvorila tento súbor „cookie“. Ak napríklad lokalita Bing.com vytvorí súbor „cookie“, tento súbor „cookie“ môžu čítať iba webové servery lokality Bing.com. Služby používajú súbory „cookie“ z rôznych dôvodov vrátane uchovávania informácií o preferenciách a nastavení, prispôsobovania obsahu, ktorý sa vám má zobraziť, a analýzy používania služieb na účely ich zlepšovania. Súbory „cookie“ používame aj v rámci procesu prihlasovania do konta spoločnosti Microsoft, ako aj na účely inzercie online (vrátane reklám zacielených na základe správania používateľov). Ak chcete zistiť, ako blokovať, kontrolovať a odstraňovať súbory „cookie“, ako aj získať informácie o možnosti ukončenia inzercie spoločnosti Microsoft, ktorá je zacielená na základe správania používateľov, prečítajte si časť „Používanie súborov cookie“ vo vyhlásení o ochrane osobných údajov (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170). Používaním služieb vyjadrujete svoj súhlas s tým, že môžeme vkladať súbory „cookie“ do vášho počítača v rozsahu povolenom vašimi prispôsobenými nastaveniami.

5.3. Sprístupňuje spoločnosť Microsoft moje osobné údaje mimo spoločnosti Microsoft? Výslovne súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže získať prístup, zverejniť alebo uchovávať informácie súvisiace s vaším používaním služieb vrátane vašich osobných údajov a osobného obsahu alebo informácií, ktoré spoločnosť Microsoft o vás získava prostredníctvom vášho používania služieb (ako je napríklad adresa IP alebo iné informácie tretej strany), keď spoločnosť Microsoft v dobrej viere dospeje k názoru, že je to potrebné: (a) na dodržanie súladu s príslušnými zákonmi alebo v reakcii na právny spor s kompetentnými úradmi, (b) na vymáhanie dodržiavania ustanovení tejto zmluvy alebo na ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo jej zákazníkov alebo (c) na zabránenie stratám na ľudských životoch alebo vážnym fyzickým poraneniam osôb.

5.4. Ako reaguje spoločnosť Microsoft v prípade právneho sporu? Podobne ako na iných poskytovateľov internetových služieb, aj na spoločnosť Microsoft sa inštitúcie zaoberajúce sa vymáhaním práva, vládne inštitúcie a sporné strany obracajú so zákonnými požiadavkami o poskytnutie obsahu uloženého v jej sieti. Tieto informácie môžu súvisieť s údajným zločinom alebo občianskym sporom a ich poskytnutie sa zvyčajne požaduje v súlade s bežnými zákonnými postupmi krajiny alebo oblasti, v ktorej sa príslušná aktivita vyskytla. V rámci týchto vyšetrovaní alebo právnych postupov sa od spoločnosti Microsoft môže vyžadovať splnenie požiadaviek na poskytnutie vašich informácií alebo vášho obsahu.

6. Prerušenie poskytovania a zálohovanie služieb

Služby sa snažíme udržiavať v nepretržitej prevádzke, u všetkých služieb online však dochádza k príležitostným prerušeniam poskytovania alebo výpadkom. Obsah, ktorý uchovávate v službách, by ste mali pravidelne zálohovať. Vytvorenie a dodržiavanie plánu pravidelného zálohovania vám môže pomôcť zabrániť strate vášho obsahu.

7. Softvér

7.1. Akými podmienkami sa riadi používanie softvéru, ktorý je súčasťou služieb? Ak používate alebo získate softvér, ktorý je súčasťou našich služieb, jeho používanie sa riadi niektorými z dvoch typov licenčných podmienok („licenčné podmienky“): Ak sa vám zobrazí samostatná licenčná zmluva na používanie softvéru a vy vyjadríte svoj súhlas s podmienkami tejto zmluvy, zobrazené licenčné podmienky sa budú vzťahovať výlučne na tento softvér. Ak neprijmete licenčné podmienky, nemôžete používať ani získať tento softvér. Ak sa vám samostatne nezobrazia žiadne licenčné podmienky, budú sa uplatňovať výlučne podmienky tejto zmluvy. Softvér sa nepredáva, ale sa poskytuje na základe licencie a spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky práva na softvér, ktoré nie sú výslovne udelené spoločnosťou Microsoft v týchto licenčných podmienkach. Ak sa touto zmluvou riadi zobrazená webová lokalita, skripty alebo kód tretej strany, ktoré sú prepojené alebo na ktoré sa odkazuje z tejto webovej lokality, vám na základe licencie poskytujú tretie strany, ktoré vlastnia tento kód, a nie spoločnosť Microsoft.

7.2. Ako môžem používať softvér poskytnutý ako súčasť služieb? Udeľujeme vám právo na inštaláciu a používanie jednej kópie softvéru na jedno zariadenie bez možnosti používania viacerými osobami naraz a na používanie v rámci používania služieb, ale iba v prípade, ak dodržíte všetky ostatné podmienky v tejto zmluve.

7.3. Existujú v súvislosti so softvérom alebo službami zakázané aktivity? Áno. Okrem ďalších obmedzení v tejto zmluve nesmiete obchádzať ani vynechávať žiadne opatrenia na technologickú ochranu súvisiace so softvérom alebo službami a ani rozoberať, dekompilovať ani spätne zostavovať žiadny softvér ani inú súčasť služieb, ktorá je zahrnutá do služieb alebo prístupná prostredníctvom služieb, s výnimkou a iba v rozsahu, v akom to výslovne povoľujú príslušné zákony na ochranu autorských práv. Nesmiete ani oddeľovať súčasti softvéru alebo služieb na použitie v iných zariadeniach, publikovať, kopírovať, prenajímať alebo požičiavať softvér alebo služby ani prevádzať softvér, licencie na softvér alebo akékoľvek práva súvisiace so službami, ak to nie je výslovne povolené touto zmluvou. Služby nesmiete používať neoprávneným spôsobom, ktorý môže narúšať ich používanie inou osobou alebo prístup inej osoby k službe, údajom, kontu alebo sieti. Nesmiete umožniť prístup k službám prostredníctvom neoprávnených aplikácií tretích strán.

7.4. Ako sa softvér aktualizuje? Vašu verziu softvéru si môžeme automaticky overiť. Na účely aktualizácie, vylepšenia a ďalšieho vývoja služby môžeme bezplatne a automaticky preberať do vášho počítača aktualizácie softvéru. Súhlasíte s tým, že budete prijímať tieto aktualizácie v súlade s týmito podmienkami, ak nie sú k aktualizáciám priradené iné podmienky. Ak existujú iné podmienky, budú sa vzťahovať na aktualizovaný softvér, a ak neprijmete tieto podmienky týkajúce sa aktualizácií, nemôžete používať ani získať tieto aktualizácie. Spoločnosť Microsoft nie je povinná sprístupňovať žiadne aktualizácie a nezaručuje, že bude podporovať verziu systému, pre ktorý ste získali licenciu na používanie softvéru.

8. Dodatočné podmienky pre lokality Office.com, MSN a Bing

8.1. Mediálne prvky a šablóny lokality Office.com a aplikácií Office Web Apps. Ak používate lokalitu Microsoft Office.com alebo aplikácie Microsoft Office Web Apps, môžete získať prístup k mediálnym obrázkom, obrázkom ClipArt, animáciám, zvukom, hudbe, videoklipom, šablónam a ďalším formám obsahu („mediálnym prvkom“) poskytnutým so softvérom dostupným na lokalite Office.com alebo ako súčasť služby priradenej k softvéru. Mediálne prvky môžete kopírovať a používať v projektoch a dokumentoch. Nesmiete (i) predávať, licencovať ani distribuovať kópie mediálnych prvkov ako také alebo ako produkt, ak primárna hodnota produktu spočíva v mediálnych prvkoch, (ii) udeľovať svojim zákazníkom práva na ďalšie licencovanie alebo distribuovanie mediálnych prvkov, (iii) licencovať alebo distribuovať na komerčné účely mediálne prvky, ktoré predstavujú identifikovateľných jednotlivcov, vlády, logá, ochranné známky alebo emblémy, ani používať tieto typy obrázkov spôsobom, ktorý by mohol naznačovať schválenie alebo spojitosť s vaším produktom, entitou alebo aktivitou, ani (iv) vytvárať obscénne diela pomocou mediálnych prvkov. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Používanie obsahu chráneného autorskými právami spoločnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video. Videá a prehrávač videí na vkladanie, ktorý je k dispozícii v službe MSN Video, sú určené len na vaše nekomerčné osobné používanie a ak v inej časti tejto zmluvy nie je uvedené inak, nemožno ich preberať, kopírovať ani redistribuovať bez oprávnenia od vlastníkov práv. Prehrávač videí na vkladanie nesmiete použiť na žiadnej webovej lokalite, ktorá je prvotne určená na zobrazovanie inzercie alebo zhromažďovanie výnosov z predplatného, prípadne je priamym konkurentom služby MSN, ak na to vopred nezískate náš výslovný písomný súhlas. Súhlasíte s tým, že s vaším používaním prehrávača videí na vkladanie môžu byť spojené ďalšie náklady, poplatky a tantiémy tretej strany vrátane tantiém za verejnú produkciu vo vašej krajine alebo oblasti.

8.3 Hlasom aktivované hľadanie v službe Bing. Ak používate funkciu hlasom aktivovaného hľadania v aplikácii Bing, výslovne vyjadrujete svoj súhlas s nahrávaním a zhromažďovaním svojich hlasových vstupov spoločnosťou Microsoft. Vaše hlasové vstupy použijeme výlučne na poskytovanie služby Bing a zlepšovanie produktov a služieb spoločnosti Microsoft na rozpoznávanie hlasu.

8.4. Vaša poloha a služba m.bing.com. Ak používate službu m.bing.com v zariadení so zapnutým určovaním polohy, vyjadrujete tak svoj výslovný súhlas s tým, že spoločnosť Microsoft bude zhromažďovať a používať informácie o vašej polohe v súlade s Vyhlásením spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Informácie o vašej polohe použijeme na poskytovanie a zlepšovanie výsledkov hľadania a určovania polohy na mape.

9. Nasledujúce podmienky sa na vás vzťahujú, ak platíte spoločnosti Microsoft za jej služby

9.1. Poplatky. Ak je s určitou časťou služieb spojený určitý poplatok, súhlasíte s platbou tohto poplatku. Ak nie je uvedené inak, cena určená za tieto služby zahŕňa všetky príslušné dane a vyrovnania výmenného kurzu.

9.2. Vaše fakturačné konto. Na účely platenia poplatkov za službu sa od vás bude pri registrácii v službe požadovať zadanie spôsobu platby. Prístup k informáciám o fakturačnom konte a o spôsobe platby a možnosť zmeniť tieto informácie získate prostredníctvom webovej lokality Správa fakturácie a kont (https://billing.microsoft.com). Súhlasíte s tým, že informácie o svojom fakturačnom účte budete neustále udržiavať v aktualizovanom stave. Okrem toho súhlasíte s tým, že spoločnosti Microsoft povolíte používanie všetkých aktualizovaných informácií o spôsobe platby, ktoré vám poskytne vaša banka alebo príslušná platobná sieť. Ak nám oznámite ukončenie používania doterajšieho spôsobu platby a neuvediete iný spôsob platby ani po našej výzve na uvedenie týchto informácií v primeranej lehote, môžeme odôvodnene zrušiť vašu platenú službu. Vaše upozornenie neovplyvní poplatky účtované na fakturačné konto predtým, ako sme mohli primerane zareagovať na vaše zmeny v informáciách o fakturačnom konte.

9.3. Fakturácia. Poskytnutím informácií o spôsobe platby spoločnosti Microsoft (i) potvrdzujete, že máte oprávnenie používať uvedený spôsob platby a že všetky poskytnuté platobné informácie sú pravdivé a presné, (ii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za služby prostredníctvom vášho spôsobu platby a (iii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za každú platenú súčasť služieb, na ktorej odber ste sa rozhodli zaregistrovať alebo ktorú ste sa rozhodli používať počas platnosti tejto zmluvy. K fakturácii poplatkov za služby prostredníctvom vášho spôsobu platby môže v súlade s dohodou dôjsť nasledujúcimi spôsobmi: (a) v čase nákupu, (b) krátko po nákupe alebo (c) opakovane, ak ide o služby s prihlásením na odber. V súlade s dohodou môže dôjsť aj k fakturácii vopred. Môžeme vám tiež účtovať poplatok až do výšky schválenej sumy a budeme vás vopred upozorňovať na rozdiely týkajúce sa opakovaného poskytovania služieb prihlásenia na odber. Môžeme vám fakturovať viac ako jedno predchádzajúce a aktuálne fakturačné obdobie naraz.

9.4. Automatické obnovenie. Ak sú vo vašej krajine, oblasti alebo provincii povolené automatické obnovenia, budeme vám v čase registrácie na odber služby alebo pred automatickým obnovením služby oznamovať, že služba sa automaticky obnoví. Keď vám oznámime, že služby sa budú automaticky obnovovať, môžeme automaticky obnoviť vaše služby a účtovať vám aktuálnu cenu za obdobie obnovenia. Pripomenieme vám aj to, že vám budeme účtovať prostredníctvom vybratého spôsobu platby za obnovenie služieb, a poskytneme vám aj pokyny, ako môžete službu zrušiť. Za obdobie obnovenia vám budeme účtovať cenu aktuálnu pre toto obdobie, ak nám minimálne jeden mesiac pred uplynutím platnosti alebo pri uplynutí platnosti obdobia obnovenia neoznámite, že chcete zmluvu zrušiť, alebo ak nám to neoznámite iným spôsobom, ktorý je v súlade s možnosťami oznámenia zrušenia služby.

9.5. Výpis online a chyby. Výpis o fakturácii vám poskytneme na webovej lokalite Správa fakturácie a kont (https://billing.microsoft.com), kde môžete tento výpis zobraziť a vytlačiť. Výpis o fakturácii online ste povinní pravidelne (aspoň raz za mesiac) kontrolovať. Toto je jediný poskytovaný výpis o fakturácii. Sami zodpovedáte za vytlačenie alebo uloženie kópie každého výpisu online, ako aj za to, že si túto kópiu uložíte na účely vlastnej evidencie. Ak sa vo faktúre pomýlime, chybu opravíme okamžite po tom, čo nám to oznámite a vyúčtovanie preveríme. Evidentnú chybu nám musíte oznámiť do 120 dní od jej prvého výskytu vo výpise. Ak nám ju neoznámite v požadovanej lehote, zbavujete nás akejkoľvek zodpovednosti a vzdávate sa nárokov za straty vyplývajúce z chyby spôsobenej miernou nedbalosťou. Okrem toho sa v takomto prípade od nás nebude požadovať oprava chyby ani poskytnutie náhrady. Vo všetkých ostatných prípadoch platí, že ak spoločnosť Microsoft zistí, že pri fakturácii došlo k chybe, bude vás o tom informovať a vykoná primerané kroky na čo najskoršie odstránenie tejto chyby.

9.6. Obdobie práva na stiahnutie. Ak si vyžiadate naše služby, budete mať počas 15 dní nárok na zrušenie alebo stiahnutie svojej žiadosti. Ak vám služby začneme poskytovať okamžite, nebudete mať nárok na zrušenie ani na stiahnutie. Služby môžete zrušiť tak, ako je uvedené v časti 9.10. Informácie o zásadách spoločnosti Microsoft týkajúcich sa vrátenia peňazí nájdete v časti 9.9.

9.7. Ponuky počas skúšobného obdobia. Ak využívate skúšobné obdobie a nechcete platiť nové poplatky, služby musíte zrušiť do konca skúšobného obdobia, pokiaľ vám neoznámime inak. Služby je možné zrušiť tak, ako je uvedené v časti 9.10. Ak nezrušíte svoje služby a oznámili sme vám, že po skončení skúšobného obdobia sa služby budú poskytovať na základe plateného prihlásenia na odber, a informovali sme vás aj o príslušných poplatkoch a všetkých ostatných prípadných uplatniteľných podmienkach, oprávňujete nás na účtovanie aktuálnych cien za služby prostredníctvom vášho spôsobu platby.

9.8. Zmeny cien. Ak je pre službu stanovená presne vymedzená dĺžka jej poskytovania a cena, táto cena zostane nezmenená, kým sa obdobie jej ponuky neskončí. Ak chcete pokračovať v používaní služieb, bude potrebné, aby ste vyjadrili svoj súhlas s každou novou ponukou a cenou. Ak sa vám služby poskytujú pravidelne (napríklad mesačne) bez stanovenej doby trvania a nejde o skúšobnú ponuku, cenu služieb môžeme za rok zmeniť až o 5 percent, ak vás o tom informujeme aspoň 30 dní predtým, ako zmena nadobudne účinnosť. Pred zmenou ceny budete mať možnosť používanie služieb zrušiť. Pri oznámení zmeny cien vás tiež výslovne informujeme o tom, že ak služby nezrušíte, nová cena nadobudne účinnosť. Ak služby nezrušíte, po skončení obdobia vám budeme za používanie služieb účtovať novú cenu. Ak s touto zmenou cien nesúhlasíte, skôr než zmena cien nadobudne účinnosť, musíte služby zrušiť a prestať ich používať. Ak služby zrušíte, možnosť ich používania sa skončí na konci aktuálneho obdobia poskytovania služieb alebo (ak vám poplatky účtujeme pravidelne) na konci obdobia, v ktorom ste služby zrušili.

9.9. Zásady vrátenia peňazí. Poplatky sú vo všeobecnosti nevratné, ak len ich vrátenie nie je založené na bežnom zrušení alebo na zrušení z dostatočného dôvodu alebo v dôsledku hrubej nedbalosti zo strany spoločnosti Microsoft vrátane prípadov neúčinného poskytovania služieb. Ak máte nárok na stiahnutie v súlade s bodom 9.6, vrátime vám v primeranej lehote všetky prostriedky, ktoré ste zaplatili.

9.10. Zrušenie služieb. Služby môžete kedykoľvek zrušiť, a to aj bez uvedenia príčiny. Ak chcete získať ďalšie informácie a pokyny na zrušenie služieb, prejdite na webovú stránku Správa fakturácie a kont (https://billing.microsoft.com) Mali by ste skontrolovať ponuku s popisom služieb, pretože (i) môžete byť povinní uhradiť všetky poplatky účtované na vaše fakturačné konto za služby pred dátumom zrušenia alebo (ii) pri zrušení služieb môžete stratiť prístup k svojmu kontu spoločnosti Microsoft.

9.11. Oneskorené platby. Musíte zaplatiť všetky opodstatnené poplatky, ktoré si účtujeme za všetky omeškané platby vrátane nákladov za právne zastúpenie a ďalších zákonných nákladov a poplatkov, ako to vyžadujú príslušné zákony a nariadenia. Vaše služby môžeme pozastaviť alebo zrušiť, ak načas nezaplatíte celú sumu po odoslaní upomienky (s upozornením na pozastavenie alebo ukončenie služieb) na uskutočnenie platby v primeranom čase. Pozastaveniu alebo zrušeniu sa môžete vyhnúť, ak uskutočníte požadovanú platbu v primeranej lehote uvedenej v upomienke. Ak ide o zanedbateľnú neuhradenú sumu, uplatňuje sa iný postup. Neuhradené sumy nižšie ako 2 percentá z celkovej fakturovanej sumy sa budú vždy považovať za zanedbateľné. Pozastavenie alebo zrušenie služieb z dôvodu nezaplatenia môže viesť k strate prístupu k vášmu kontu spoločnosti Microsoft.

9.12. Platby pre vás. Ak vám dlžíme platbu, súhlasíte s tým, že nám včas a presne poskytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme na uhradenie platby. Sami zodpovedáte za úhradu všetkých daní a poplatkov, ktoré možno budete musieť uhradiť v dôsledku prijatia tejto platby. Ak prijmete platbu, ktorá vám nebola určená, môžeme ju stornovať alebo požadovať jej vrátenie. Súhlasíte, že budete s nami v tejto veci spolupracovať.

9.13. Poplatky za služby s prístupom na internet a iné poplatky. Ak služby nezahŕňajú prístup na internet, ste zodpovední za platby poplatkov účtované vaším poskytovateľom prístupu na internet. Ide o dodatočné poplatky k poplatkom, ktoré nám platíte za služby. Ak prístup k službám získavate prostredníctvom bezdrôtových zariadení (ako sú napríklad mobilné telefóny alebo tablety), operátor poskytujúci bezdrôtové služby vám môže účtovať poplatky za upozornenia, prehľadávanie webu, odosielanie správ a ďalšie služby, ktoré vyžadujú používanie mobilných a bezdrôtových dátových služieb. Overte u svojho operátora, či si účtuje takéto poplatky, ktoré sa na vás môžu vzťahovať. Ste výhradne zodpovední za úhradu všetkých nákladov, ktoré sa vám nahromadia za prístup k službám prostredníctvom bezdrôtovej alebo inej komunikačnej služby.

10. NEPOSKYTUJEME ŽIADNU DODATOČNÚ ZÁRUKU

SLUŽBY POSKYTUJEME „TAK, AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ“. NEZARUČUJEME ANI PRESNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V SLUŽBÁCH. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY NIE SÚ BEZ CHÝB A OBČAS DOCHÁDZA K ICH ODSTÁVKAM A VÝPADKOM. NEMÔŽEME ZARUČIŤ, ŽE SLUŽBY BUDÚ PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENIA, V POŽADOVANOM ČASE, BEZPEČNE ALEBO BEZ CHÝB. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PREDAJCOVIA, DISTRIBÚTORI A DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. MÁTE K DISPOZÍCII VŠETKY ZÁKONOM PREDVÍDANÉ ZÁRUKY, ALE NEPOSKYTUJEME ŽIADNE INÉ ZÁRUKY. ODMIETAME AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

11. Obmedzenie zodpovednosti

11.1. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadny obsah poskytnutý používateľmi (vrátane prepojení na webové lokality tretích strán) ani za aktivity vykonávané používateľmi. Tento obsah a aktivity nemožno pripisovať spoločnosti Microsoft ani nepredstavujú názor spoločnosti Microsoft.

11.2. Ak dôjde k závažnému porušeniu povinností vyplývajúcich zo zmluvy, spoločnosť Microsoft zodpovedá len za miernu nedbalosť spoločnosti Microsoft, jej zastupujúcich agentov alebo jej zákonných zástupcov. Závažné porušenie povinností zahŕňa všetky povinnosti, ktoré je potrebné splniť na správne uplatňovanie tejto zmluvy, aby bolo možné dosiahnuť ciele tejto zmluvy, a kde používatelia vo všeobecnosti môžu predpokladať, že tieto povinnosti budú splnené v zmysle a podľa obsahu tejto zmluvy.

11.3. Spoločnosť Microsoft, jej zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia zodpovedajú za nepredvídateľné škody, atypické škody alebo finančné straty v súvislosti s akoukoľvek nepriamou škodou vrátane ušlých ziskov len v prípade, ak spoločnosť Microsoft, je zastupujúci agenti alebo jej zákonní zástupcovia konali s hrubou nedbalosťou.

11.4. Obmedzenie zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné zodpovednosti spoločnosti Microsoft, ktoré nesúvisia s chybami, vrátane, ale nie výhradne, zodpovednosti podľa zákona o zodpovednosti za produkt a zákonnej zodpovednosti za porušenie záruky. To isté platí aj pre zodpovednosť spoločnosti Microsoft, jej zastupujúcich agentov alebo zákonných zástupcov v prípade straty života, úrazu alebo poškodenia zdravia jednotlivcov v dôsledku nedbalosti.

11.5. Z tejto zmluvy alebo z používania služieb nemôžu vyplynúť žiadne iné zmluvné ani zákonné nároky okrem nárokov uvedených v bodoch 11.1 až 11.4 a okrem zmluvnej alebo zákonnej zodpovednosti spoločnosti Microsoft za smrť alebo poranenie osôb, ktorá nebola opísaná v predchádzajúcich častiach bodu 11.

12. Zmluvná strana za spoločnosť Microsoft

12.1 Európa. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v Európe, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg a interpretácia tejto zmluvy a uplatňovanie nárokov z jej porušenia sa bez ohľadu na kolízne normy riadi právnym poriadkom Luxemburska, ak nežijete alebo ak vaša firma nesídli v Španielsku. V takomto prípade sa interpretácia tejto zmluvy riadi právnym poriadkom Španielska. Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej súťaži a prípady úmyselného porušenia zákonov sa budú posudzovať v súlade s právnym poriadkom krajiny, v ktorej používate služby. Čo sa týka súdnej právomoci, vy aj spoločnosť Microsoft si pre rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo s ňou súvisia, môžete vybrať krajinu, do ktorej smerujeme vaše služby, alebo si ako alternatívu môžete vybrať príslušný súd v Luxembursku.

12.2. Spojené štáty americké.Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v USA, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Interpretácia tejto zmluvy, uplatňovanie nárokov z jej porušenia a uplatňovanie všetkých ostatných nárokov (vrátane ochrany zákazníkov, nekalej súťaže a nárokov v dôsledku porušovania zákona) sa bez ohľadu na kolízne normy riadi zákonmi štátu, v ktorom žijete. Vy a my neodvolateľne súhlasíme s výlučnou právomocou a príslušnosťou štátnych alebo federálnych súdov v okrese King County, Washington, USA pre rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo služieb alebo s ňou súvisia a ktoré sú vypočuté na súde (nie v rámci arbitrácie ani súdov pre menšie kauzy).

12.3. Severná alebo Južná Amerika okrem USA. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v Severnej alebo Južnej Amerike okrem USA, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Interpretácia tejto zmluvy sa riadi právnym poriadkom štátu Washington a vzťahuje sa na nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy bez ohľadu na výber právnych princípov. Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej súťaži a prípady úmyselného porušenia zákonov sa budú posudzovať v súlade s právnym poriadkom krajiny, v ktorej používate služby.

12.4. Stredný Východ alebo Afrika. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli na Strednom Východe alebo v Afrike, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg a interpretácia tejto zmluvy a uplatňovanie nárokov z jej porušenia sa bez ohľadu na kolízne normy riadi právnym poriadkom Luxemburska. Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej súťaži a prípady úmyselného porušenia zákonov sa budú posudzovať v súlade s právnym poriadkom krajiny, v ktorej používate služby. Vy a my neodvolateľne súhlasíme s výlučnou právomocou a príslušnosťou súdov Luxemburska pre rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo s ňou súvisia.

12.5. Ázia alebo Južný Pacifik, ak vaša krajina nie je konkrétne uvedená. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v Ázii alebo v oblasti Južného Pacifiku, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Regional Sales Corp. podliehajúcou zákonom štátu Nevada, USA, s pobočkou v Singapure sídliacou na adrese 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 a na túto zmluvu sa vzťahuje právny poriadok štátu Washington bez ohľadu na kolízne normy. Spory vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane akýchkoľvek pochybností o jej existencii, platnosti alebo ukončení budú prerokované arbitrážou, ktorá sa bude konať v Singapure, v súlade s arbitrážnymi pravidlami centra Singapore International Arbitration Center („SIAC“), ktoré sú začlenené do tohto článku odkazom. Tribunál bude pozostávať z jedného arbitra menovaného predsedom centra SIAC. Arbitráž sa bude viesť v anglickom jazyku. Rozhodnutie arbitra bude konečné, záväzné a nespochybniteľné a môže sa použiť ako základ pre rozhodovanie súdu v ktorejkoľvek krajine alebo oblasti.

12.6. Japonsko. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v Japonsku, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Táto zmluva vrátane akýchkoľvek záležitosti, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo s ňou súvisia, sa riadi právnym poriadkom Japonska. Vy aj my neodvolateľne súhlasíme s výlučnou pôvodnou právomocou a príslušnosťou k okresnému súdu v Tokiu (Tokyo District Court) pri rozhodovaní o všetkých sporoch, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo s ňou súvisia.

12.7. Čína. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v Číne, zmluvu o používaní služieb MSN, Bing alebo Windows Live Messenger uzatvárate so spoločnosťou Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC. Na používanie služieb, ktoré sa riadia zmluvou uzavretou so spoločnosťou Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, sa vzťahuje právny poriadok ČĽR. V prípade používania služieb MSN, Bing alebo Windows Live Messenger v súlade s touto zmluvou budú všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou vrátane akýchkoľvek pochybností o existencii, platnosti alebo ukončení tejto zmluvy prerokované arbitrážou, ktorá sa bude konať v Hongkongu pod záštitou centra Hong Kong International Arbitration Centre („HKIAC“) v súlade s arbitrážnymi pravidlami UNCITRAL, ktoré sú začlenené do tohto článku odkazom. Pri tejto arbitráži bude k dispozícii jeden arbiter, ktorého vymenuje centrum HKIAC v súlade s arbitrážnymi pravidlami UNCITRAL. Arbitráž sa bude viesť v anglickom jazyku. Rozhodnutie arbitra bude konečné, záväzné a nespochybniteľné a môže sa použiť ako základ pre rozhodovanie v Číne alebo iných krajinách. V súvislosti so všetkými ostatnými službami, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, uzatvárate túto zmluvu so spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Čo sa týka služieb, táto zmluva sa riadi právnym poriadkom štátu Washington bez ohľadu na kolíziu právnych princípov. Súdna právomoc štátnych alebo federálnych súdov v okrese King County, Washington, USA je nevýlučná.

12.8. Kórejská republika. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v Kórejskej republike, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea a na túto zmluvu sa vzťahuje právny poriadok Kórejskej republiky. Vy aj my neodvolateľne súhlasíme s výlučnou pôvodnou právomocou a príslušnosťou k okresnému súdu v Soule (Seoul District Court) pri rozhodovaní o všetkých sporoch, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo s ňou súvisia.

12.9. Taiwan. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli na Taiwane, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 a na túto zmluvu sa vzťahuje právny poriadok Taiwanu. Vy aj my neodvolateľne ustanovujeme okresný súd v Taipei (Taipei District Court) ako súd prvej inštancie, ktorý má súdnu právomoc nad všetkými spormi vyplývajúcimi z tejto zmluvy alebo súvisiacimi s touto zmluvou.

13. Webové lokality tretích strán

Prostredníctvom služieb môžete mať prístup k webovým lokalitám alebo službám tretích strán, ktoré nespravuje ani nepublikuje spoločnosť Microsoft. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za webové lokality a služby tretích strán ani za obsah dostupný prostredníctvom týchto služieb. Za svoje vzťahy s tretími stranami vrátane inzerentov zodpovedáte výlučne vy sami. Vaše používanie webových lokalít alebo služieb tretích strán sa môže riadiť podmienkami a požiadavkami týchto tretích strán.

14. DRM

Ak pristupujete k obsahu, ktorý je chránený technológiou spravovania digitálnych práv (DRM) spoločnosti Microsoft, softvér môže automaticky vyžadovať práva na používanie médií zo servera na spravovanie práv online a prevziať a nainštalovať dostupné aktualizácie DRM, aby ste mohli prehrávať obsah. Ďalšie informácie nájdete v informáciách o technológii DRM vo Vyhlásení o používaní osobných údajov v doplnku Microsoft Silverlight (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Softvér platformy Microsoft .NET Framework

Softvér môže obsahovať softvér platformy Microsoft .NET Framework. Tento softvér je súčasťou systému Windows. Na používanie softvéru .NET Framework sa vzťahujú licenčné podmienky pre systém Windows.

16. Platnosť niektorých ustanovení

Časti 6, 9 (pre sumy vzniknuté pred ukončením tejto zmluvy), 10, 11, 12, 19 a tie časti, ktoré sa na základe podmienok budú uplatňovať aj po ukončení zmluvy, zostávajú v platnosti aj po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy.

17. Priradenie a prevod

Naše práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, môžeme ako celok alebo po častiach kedykoľvek a bez upozornenia priradiť, previesť alebo inak eliminovať, ak nás takéto priradenie nepoškodí.

18. Upozornenia

Táto zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe. V elektronickej podobe vám môžeme posielať aj informácie o službách, ďalšie informácie a informácie, ktoré sme povinní poskytovať na základe zákona. Požadované informácie vám môžeme poskytovať prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú ste zadali pri registrácii v službách alebo pri prístupe na príslušnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft. Odporúčame vám monitorovať zadanú e-mailovú adresu a udržiavať ju v aktualizovanom stave. Ak nesúhlasíte s prijímaním upozornení v elektronickej podobe, musíte služby prestať používať. Spoločnosti Microsoft to môžete oznámiť tak, ako je uvedené v rámci zákazníckej podpory pre služby v časti 22.

19. Interpretácia zmluvy

Toto je celá zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktorá sa týka vášho používania služieb. Nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktoré sa týkajú vášho používania služieb. Nadpisy častí tejto zmluvy slúžia len na referenčné účely a nemajú žiadny právny význam. Ak používate alebo platíte za iné služby spoločnosti Microsoft, než sú služby, ktorých podmienky používania upravuje táto zmluva, môžu sa na tieto iné služby vzťahovať samostatné alebo ďalšie podmienky. Všetky časti tejto zmluvy sa uplatňujú v maximálnom rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom. Ak určitý súd uzná, že nemôžeme vymáhať časť tejto zmluvy v aktuálnom znení, môžeme tieto podmienky nahradiť podobnými podmienkami v rozsahu vymožiteľnom príslušným právnym poriadkom, ale ostatné časti tejto zmluvy sa nezmenia.

20. Žiadni používatelia tretej strany

Táto zmluva je určená výlučne pre váš a náš úžitok. Nejde v nej o úžitok žiadnych ďalších osôb okrem povolených nástupcov a postupníkov.

21. Písmové komponenty

Písma môžete používať na zobrazovanie a tlač obsahu len počas používania služieb. Nesmiete obchádzať žiadne obmedzenia pre vkladanie v písmach.

22. Technická podpora

Zákaznícka podpora pre služby značky Microsoft je k dispozícii prostredníctvom služby Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) and the Windows (http://windows.microsoft.com). Zákaznícka podpora pre službu MSN Internet Access je dostupná na lokalite podpory pre službu MSN (https://support.msn.com). Zákaznícka e-mailová podpora pre službu Bing a klientov služby Bing je k dispozícii na lokalite podpory pre službu Bing (https://support.discoverbing.com). Sťažnosti týkajúce sa plnenia tejto zmluvy je potrebné odosielať na webových lokalitách, ktoré sú uvedené v tomto článku.

23. Obmedzenia týkajúce sa exportu

Bezplatný softvér a služby spoločnosti Microsoft podliehajú zákonom USA a ďalších krajín, ktoré sa týkajú exportu a technológií, a vy súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa softvéru alebo služieb. Na prevod tohto bezplatného softvéru a služieb na vládne inštitúcie v krajinách, na ktoré je uvalené embargo, alebo na niektoré zakázané strany je potrebné povolenie vlády USA. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Ministerstva financií USA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Platené služby okrem toho podliehajú zákonom a nariadeniam USA pre export, ktoré musíte dodržiavať. Právne predpisy zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miest určenia, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Export produktov spoločnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/exporting).

UPOZORNENIA

Upozornenia a postupy týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv Oznámenia o porušení autorských práv je potrebné adresovať poverenému zástupcovi spoločnosti Microsoft. POŽIADAVKY, KTORÉ NEREŠPEKTUJÚ UVEDENÝ POSTUP, NEBUDÚ ZODPOVEDANÉ Podrobnosti a kontaktné informácie nájdete v dokumente Upozornenia a postupy týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Upozornenia a postupy týkajúce sa ochrany práv duševného vlastníctva pri inzercii sponzorovaných lokalít. Informácie o ochrane práv duševného vlastníctva v našej reklamnej sieti nájdete v našich pokynoch pre ochranu práv duševného vlastníctva (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207).

Upozornenia o autorských právach a ochranných známkach Na všetok obsah služieb sa vzťahuje autorské právo spoločnosti Microsoft Corporation – Copyright © 2012 Microsoft Corporation alebo jej dodávateľov, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všetky práva vyhradené. My alebo naši dodávatelia vlastníme právny titul, autorské právo a ďalšie práva duševného vlastníctva na služby a ich obsah. Microsoft a názvy, logá a ikony všetkých produktov, softvéru a služieb spoločnosti Microsoft môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) v USA alebo iných krajinách. Názvy skutočných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto zmluve, sú vyhradené. Určitý softvér používaný v niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa čiastočne zakladá na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991 – 1996 Thomas G. Lane. Všetky práva vyhradené. Na softvér „gnuplot“ používaný v niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa vzťahuje autorské právo Copyright © 1986 – 1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všetky práva vyhradené.

Ceny akcií a údaje indexov (vrátane hodnôt indexov) Všetky informácie poskytnuté spoločnosťou Interactive Data Corporation („IDC“) a jej pobočkami (ďalej len „informácie spoločnosti IDC“) zahrnuté do služieb sú vlastníctvom spoločnosti IDC a jej pobočiek alebo sú licencované spoločnosťou IDC a jej pobočkami. Informácie spoločnosti IDC máte povolené uchovávať, manuálne upravovať, analyzovať, konvertovať na iný formát, tlačiť a zobrazovať len na osobné účely. Informácie spoločnosti IDC nesmiete publikovať, vysielať, redistribuovať ani inak reprodukovať v žiadnom formáte pre ďalšie osoby. Informácie spoločnosti IDC tiež nesmiete používať na účely obchodného alebo komerčného podnikania ani v súvislosti s obchodným alebo komerčným podnikaním vrátane, ale nie výhradne, akýchkoľvek cenných papierov, investícií, účtovania, bankovníctva, zákonného alebo mediálneho obchodu alebo podnikania. Pred uskutočnením obchodu s cennými papiermi založenom na informáciách spoločnosti IDC sa odporúča poradiť sa s burzovým maklérom alebo iným finančným zástupcom a overiť si u neho informácie o cene. Spoločnosť IDC ani jej pobočky a ani ich príslušní poskytovatelia licencií nenesú zodpovednosť voči žiadnemu používateľovi ani žiadnej inej osobe za žiadne prerušenie, nepresnosť, omeškanie, chybu ani vynechanie v informáciách spoločnosti IDC (bez ohľadu na príčinu) a ani za žiadne škody (či už priame alebo nepriame, následné, trestné ani príkladné) z nich vyplývajúce. Podmienky v tejto časti zodpovedajú dohode medzi spoločnosťou Microsoft a spoločnosťou IDC a jej pobočkami. Súhlasíte s tým, že v prípade konfliktu alebo nezrovnalosti s inou podmienkou tejto zmluvy sa na informácie spoločnosti IDC bude uplatňovať táto časť a nie iné časti tejto zmluvy.

Indexy Dow JonesSM, údaje indexov ani značky Dow Jones nesmiete používať v súvislosti s vydávaním, vytváraním, podporovaním, obchodovaním, marketingom ani propagáciou žiadnych finančných nástrojov ani investičných produktov (ako sú napríklad deriváty, štruktúrované produkty, investičné fondy, akciové fondy alebo investičné portfóliá, kde cena, návratnosť alebo výkonnosť nástroja alebo investičného produktu je založená na týchto indexoch alebo na ich reprezentácii, súvisí s týmito indexmi alebo ich reprezentáciou alebo je určená na sledovanie týchto indexov alebo ich reprezentácií) bez samostatnej písomnej dohody so spoločnosťou Dow Jones.

Finančné upozornenie Spoločnosť Microsoft nie je maklér ani predajca, ani registrovaný investičný poradca na základe federálneho zákona USA alebo iných právnych poriadkov o cenných papieroch a neposkytuje jednotlivcom poradenstvo v súvislosti s vhodnosťou investovania, nákupu alebo predaja cenných papierov ani iných finančných produktov alebo služieb. Nič zahrnuté v službách nepredstavuje ponuku ani navádzanie na kúpu alebo predaj cenných papierov. Spoločnosť Microsoft ani jej poskytovatelia licencií pre ceny akcií alebo údaje indexov nepotvrdzujú ani neodporúčajú žiadne konkrétne finančné produkty ani služby. Nič zahrnuté v službách nie je určené na poskytnutie odbornej rady vrátane, ale nie výhradne, investícií alebo daňového poradenstva.

Poznámka o vizuálnom štandarde H.264/AVC a videoštandarde VC-1 Softvér môže obsahovať technológiu na dekódovanie súborov H.264/MPEG-4 AVC alebo VC-1. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich upozornení:

TENTO PRODUKT SA LICENCUJE NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVÉHO PORTFÓLIA PRE ŠTANDARDY AVC A VC-1 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (A) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDMI („VIDEOŠTANDARDY“) ALEBO (B) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC A VC-1 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTOVANIE TAKÉHO VIDEA. ŽIADNA Z LICENCIÍ SA NEVZŤAHUJE NA INÝ PRODUKT BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE TAKÝTO PRODUKT UVEDENÝ S TÝMTO SOFTVÉROM V JEDNOM ČLÁNKU. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI WEBOVÚ LOKALITU MPEG LA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Táto poznámka neobmedzuje ani neznemožňuje používanie softvéru poskytovaného na základe tejto zmluvy na bežné obchodné účely, ktoré sa týkajú príslušných obchodných aktivít a ktoré nezahŕňajú (i) redistribúciu softvéru tretím stranám ani (ii) vytváranie obsahu pomocou technológií kompatibilných s videoštandardmi na účely distribúcie tretím stranám. (Toto ustanovenie slúži len na účely objasnenia.)