Prepojenie domácich počítačov s rôznymi verziami systému Windows


V tomto článku sa nachádzajú informácie o nastavení zdieľania súborov a tlačiarní v rámci domácej siete pre počítače s rôznymi verziami systému Windows.

Pozrite si toto video a naučte sa v sieti prepojiť domáce počítače s rôznymi verziami systému Windows. (6:15)

Ak sa vo všetkých počítačoch v domácej sieti používa systém Windows 7, vytvorte domácu skupinu

Najjednoduchším spôsobom nastavenia zdieľania súborov a tlačiarní v domácej sieti je vytvorenie domácej skupiny. Domáca skupina prepája počítače v sieti, aby bolo možné zdieľať obrázky, hudbu, videá, dokumenty a tlačiarne. Domácu skupinu môžete chrániť heslom a vždy máte možnosť určiť položky, ktoré chcete zdieľať so skupinou. Ak sa na všetkých počítačoch, ktoré chcete prepojiť v sieti, používa systém Windows 7, vytvorenie domácej skupiny je odporúčaný spôsob.

Domáca skupina je k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7. V systémoch Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic sa môžete k domácej skupine pripojiť, nemôžete ju však vytvoriť.

Po vytvorení domácej skupiny je všetko dokončené a nemusíte čítať tento článok ďalej. Ak nie ste pripravení na inováciu všetkých vašich počítačov so systémom Windows 7, sieť aj napriek tomu môžete jednoducho nastaviť. Prečítajte si nesledujúce časti, v ktorých sa dozviete ako si poradiť s rozdielmi medzi verziami systému Windows.

Ak sieť obsahuje počítače s rôznymi verziami systému Windows, umiestnite všetky počítače do rovnakej pracovnej skupiny

Predpokladajme, že ste už nastavili samotnú fyzickú sieť. Pozrite si tému Predpoklady na nastavenie domácej siete.

Po nastavení siete je ďalším krokom jej vyladenie, ktoré zaistí, že sa jednotlivé počítače dokážu nájsť, aby ste v prípade potreby mohli zdieľať súbory a tlačiarne.

Ak sú v sieti počítače so systémom Windows XP, je dôležité použiť rovnaký názov pracovnej skupiny na všetkých počítačoch v sieti. Týmto sa zaistí schopnosť počítačov s rôznymi verziami systému Windows sa vzájomne rozpoznať a získať k sebe prístup. Pamätajte, že predvolený názov pracovnej skupiny nie je vo všetkých verziách systému Windows rovnaký.

Vyhľadanie a zmena názvu pracovnej skupiny na počítači so systémom Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V okne Vlastnosti systému kliknite na kartu Názov počítača, na ktorej je zobrazený názov pracovnej skupiny. Ak chcete zmeniť názov, kliknite na tlačidlo Zmeniť, do poľa Názov počítača zadajte nový názov a kliknite na tlačidlo OK.

Vyhľadanie názvu pracovnej skupiny na počítači so systémom Windows Vista alebo Windows 7

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Názov pracovnej skupiny je zobrazený v časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny.

Zmena názvu pracovnej skupiny na počítači so systémom Windows Vista alebo Windows 7

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenie.

 3. V okne Vlastnosti systému kliknite na karte Názov počítača na tlačidlo Zmeniť.

 4. V okne Zmena názvu počítača alebo domény zadajte do poľa Pracovná skupina požadovaný názov pracovnej skupiny a potom kliknite na tlačidlo OK. Zobrazí sa výzva na reštartovanie počítača.

Obrázok okna Systém
Názov pracovnej skupiny je zobrazený v okne Systém

Nastavenie sieťového umiestnenia na typ Domáca sieť alebo Pracovná sieť

V ďalšom kroku skontrolujte sieťové umiestnenie na všetkých počítačoch so systémom Windows Vista alebo Windows 7. Sieťové umiestnenie je nastavenie, ktoré umožňuje systému Windows automaticky upraviť zabezpečenie a ďalšie nastavenia podľa typu siete, ku ktorej je počítač pripojený. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Výber sieťového umiestnenia.

Existujú štyri sieťové umiestnenia:

 • Domáce. Počítač je pripojený k sieti, ktorá má nastavenú istú úroveň zabezpečenia Internetu (napríklad smerovač a bránu firewall) a ktorá obsahuje známe alebo dôveryhodné počítače. Do tejto kategórie spadá väčšina domácich sietí. Domáca skupina je dostupná v sieťach, ktoré majú nastavené sieťové umiestnenie na typ Domáca sieť.

 • Pracovné. Počítač je pripojený k sieti, ktorá má nastavenú istú úroveň zabezpečenia Internetu (napríklad smerovač a bránu firewall) a ktorá obsahuje známe alebo dôveryhodné počítače. Do tejto kategórie spadá väčšina sietí malých podnikov.

 • Verejné. Počítač je pripojený k sieti, ktorá je k dispozícii na verejné používanie. Príkladom typov verejných sietí sú siete s verejným prístupom na Internet, ktoré nájdete napríklad na letiskách, v knižniciach a kaviarňach.

 • Doména. Počítač je pripojený k sieti, ktorá obsahuje radič domény služby Active Directory. Príkladom doménovej siete je sieť na pracovisku. Toto sieťové umiestnenie nie je dostupné ako jedna z možností a musí ho nastaviť správca domény.

Ak používate domácu sieť, uistite sa, že je typ sieťového umiestnenia nastavený na Domáce. Ak chcete typ overiť, postupujte nasledovne:

 • Ak chcete otvoriť Centrum sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom kliknite na položku Centrum sietí.

Typ sieťového umiestnenia je zobrazený pod názvom siete.

Obrázok Centra sietí
Typ sieťového umiestnenia je zobrazený v Centre sietí

Ak používate verejný typ siete, kliknite na položku Verejná sieť a potom vyberte požadované sieťové umiestnenie.

Upozornenie

 • Sieť by ste mali zmeniť na domácu alebo pracovnú iba v prípade, že ide o známu a dôveryhodnú sieť, napríklad sieť v práci alebo doma. Zmena siete na verejnom mieste na domácu alebo pracovnú môže predstavovať riziko zabezpečenia, pretože umožní ostatným používateľom siete zobraziť váš počítač.

Nastavenie brány firewall tak, aby povoľovala zdieľanie súborov a tlačiarní

Ak používate bránu Windows Firewall, môžete túto časť vynechať, pretože brána Windows Firewall automaticky otvára správne porty na zdieľanie súborov a tlačiarní, keď nastavíte zdieľanie určitej položky alebo zapnete funkciu zisťovania siete. (Ďalšie informácie o zisťovaní siete nájdete v téme Čo je zisťovanie siete?.) Ak používate inú bránu firewall, je nutné otvoriť tieto porty manuálne, aby mohol počítač nájsť iné počítače a zariadenia, ktoré obsahujú súbory a tlačiarne určené na zdieľanie.

Ak chcete nájsť ostatné počítače so systémom Windows Vista alebo Windows 7, otvorte tieto porty:

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Ak chcete nájsť počítače so staršími verziami systému Windows a používať funkciu zdieľania súborov a tlačiarní v ľubovoľnej verzii systému Windows, otvorte tieto porty:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 5355

Ak chcete nájsť sieťové zariadenia, otvorte tieto porty:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Ak chcete, aby domáca skupina správne fungovala medzi počítačmi so systémom Windows 7, otvorte tieto porty:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3540

 • TCP 3587

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Zapnutie ďalších možností zdieľania súborov a tlačiarní

Keď zmeníte sieťové umiestnenie na domáce alebo pracovné, zisťovanie siete sa automaticky zapne. Tieto možnosti zdieľania môžete zapnúť tiež jednotlivo:

 • Zisťovanie siete

 • Zdieľanie súborov (v systéme Windows 7 sa zapína automaticky, keď nastavíte zdieľanie súboru alebo priečinka)

 • Zdieľanie verejných priečinkov

Keď zapnete tieto možnosti, počítač bude môcť:

 • Nájsť ostatné počítače a zariadenia vo vašej domácej sieti a ostatné počítače nájdu váš počítač.

 • Zdieľať súbory a priečinky, ktoré obsahuje.

 • Zdieľať verejné priečinky, ktoré obsahuje.

Poznámka

 • Zdieľanie chránené heslom je špeciálna možnosť, ktorej sa venujeme nižšie.

Zapnutie zisťovania siete, zdieľania súborov a tlačiarní a zdieľania verejných priečinkov v systéme Windows 7

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok plochej šípky rozbaľte profil siete Domov alebo práca.
 3. Vyberte možnosti na zapnutie zisťovania siete a zdieľanie súborov.

 4. V časti Zdieľanie verejných priečinkov vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zdieľať verejné priečinky, aby si v nich mohli používatelia ostatných počítačov v sieti otvoriť súbory, ale nemohli ich vytvárať ani meniť, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom do siete mohli otvárať súbory.

  • Ak chcete zdieľať verejné priečinky, aby si v nich mohli používatelia ostatných počítačov v sieti otvoriť súbory a mohli ich tiež vytvárať a meniť, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom do siete mohli otvárať, meniť a vytvárať súbory.

   Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Zapnutie zisťovania siete, zdieľania súborov a tlačiarní a zdieľania verejných priečinkov v systéme Windows Vista

 1. V ovládacom paneli otvorte okno Centrum sietí.

 2. V časti Zdieľanie a zisťovanie kliknutím na šípku Obrázok plochej šípky vedľa položky Zdieľanie súborov rozbaľte danú sekciu, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie súborov a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 3. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok plochej šípky vedľa položky Zdieľanie verejných priečinkov rozbaľte sekciu a vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete zdieľať verejný priečinok tak, aby v ňom používatelia ostatných počítačov v sieti mohli otvárať súbory, ale nemohli ich vytvárať ani meniť, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom do siete mohli otvárať súbory a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu. Toto je predvolené nastavenie.

  • Ak chcete zdieľať verejný priečinok tak, aby v ňom používatelia ostatných počítačov v sieti mohli otvárať súbory a tiež ich vytvárať a meniť, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom do siete mohli otvárať, meniť a vytvárať súbory a potom na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok plochej šípky vedľa položky Zdieľanie tlačiarní rozbaľte sekciu, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie tlačiarní a potom na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Používanie zdieľania chráneného heslom

Zdieľanie chránené heslom je bezpečnejší spôsob zdieľania súborov a priečinkov v sieti a v predvolenom nastavení je zapnuté. Pri používaní zdieľania chráneného heslom nemôžu používatelia v sieti získať prístup k zdieľaným priečinkom v ostatných počítačoch (vrátane verejných priečinkov), pokiaľ nemajú meno používateľa a heslo v počítači, v ktorom sú uložené zdieľané súbory. Pri prístupe k zdieľaným priečinkom sa používateľom zobrazuje výzva na zadanie mena používateľa a hesla.

Ak chcete mať rýchlejší prístup, môžete nastaviť rovnaké používateľské kontá na všetkých počítačoch. Napríklad Petra chce používať zdieľanie chránené heslom na bezpečnejšie zdieľanie súborov a tlačiarní medzi dvoma svojimi počítačmi. V počítači A má používateľské konto Petra22 a heslo Fly43$. Ak nastaví rovnakú kombináciu používateľského konta a hesla v počítači B, bude mať rýchlejší prístup k zdieľaným súborom v počítači B. Ak zmení heslo na jednom z týchto počítačov, musí rovnakú zmenu vykonať aj na druhom počítači.

Zapnutie zdieľania chráneného heslom v systéme Windows 7

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok plochej šípky rozbaľte profil siete Domov alebo práca.
 3. V časti Zdieľanie chránené heslom kliknite na položku Zapnúť zdieľanie chránené heslom a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Zapnutie zdieľania chráneného heslom v systéme Windows Vista

 1. V ovládacom paneli otvorte okno Centrum sietí.

 2. V časti Zdieľanie a zisťovanie kliknutím na dvojitú šípku Obrázok plochej šípky vedľa položky Zdieľanie chránené heslom rozbaľte sekciu, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie chránené heslom a potom na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Zdieľanie súboru alebo priečinka

V každej verzii systému Windows môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok, kliknúť na položku Zdieľať a vybrať osoby alebo skupiny, s ktorými chcete danú položku zdieľať. Môžete tiež nastaviť povolenia, ktoré daným osobám umožnia alebo znemožnia vykonávať zmeny v zdieľanom súbore alebo priečinku. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zdieľanie súborov s ďalšou osobou.

Používanie mapy siete

Mapa siete v Centre sietí je grafickým zobrazením počítačov a zariadení vo vašej sieti, ktoré vyobrazuje ich prepojenie a prípadné problémové oblasti. Toto môže byť užitočné pri riešení problémov. Na to, aby sa podarilo počítač so systémom Windows XP zistiť a umiestniť na mape, môže byť potrebné nainštalovať v danom počítači protokol LLTD (Link-Layer Topology Discovery). Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Na mape siete sa nezobrazujú počítače so systémom Windows XP na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ak je protokol LLTD nainštalovaný, no počítače so systémom Windows XP sa na mape siete aj tak nezobrazujú, v ich zistení systémom Windows môže brániť brána firewall. Skontrolujte nastavenie brány firewall a zabezpečte, aby bolo zapnuté zdieľanie súborov a tlačiarní. Ak sa chcete dozvedieť, ako to vykonáte, keď používate bránu Windows Firewall, otvorte Pomoc a technickú podporu a vyhľadajte slovné spojenie „zapnutie zdieľania tlačiarní a súborov“. Otvorte tému Pomocníka a prejdite na koniec. Ak používate inú bránu firewall, prečítajte si informácie, ktoré sa s ňou dodávajú.

Identifikácia článku: MSW700032Potrebujete ďalšiu pomoc?