Poznámkový blok je užitočná aplikácia, ak chcete zobraziť alebo jednoducho upraviť textové súbory (zvyčajne s príponou .txt).

Zobraziť všetko

Ako možno zobraziť celý text bez jeho vodorovného posúvania?

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie poznámkový blok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Formát a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zalomiť text.

Ako sa mení štýl a veľkosť písma?

Ak zmeníte štýl a veľkosť písma, zmení sa vzhľad celého textu v súbore, nielen jeho časti.

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie poznámkový blok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Formát a potom ťuknite alebo kliknite na položku Písmo.

 3. Vyberte písmo, štýl písma a veľkosť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Ako možno vystrihnúť, kopírovať, prilepiť alebo odstrániť text?

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie poznámkový blok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete premiestniť text z jedného miesta na iné, vyberte text, ťuknite alebo kliknite na ponuku Úpravy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vystrihnúť.

  • Ak chcete, aby sa ten istý text nachádzal na dvoch miestach, vyberte text, ťuknite alebo kliknite na ponuku Úpravy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Kopírovať.

  • Ak chcete vystrihnutý alebo skopírovaný text prilepiť na určité miesto, ťuknite alebo kliknite na dané miesto v súbore, ťuknite alebo kliknite na ponuku Úpravy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prilepiť.

  • Ak chcete text odstrániť, vyberte ho, ťuknite alebo kliknite na ponuku Úpravy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť.

  • Ak chcete vrátiť naposledy vykonanú akciu, ťuknite alebo kliknite na ponuku Úpravy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Späť.

Možno súbor programu Poznámkový blok uložiť v inom formáte než .txt?

Áno, súbor programu Poznámkový blok môžete uložiť v inom formáte (napríklad ako dokument programu Microsoft Word).

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie poznámkový blok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Súbor a potom ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť ako.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako ťuknite alebo kliknite v poli Uložiť vo formáte na položku Všetky súbory (*.*).

 4. Zadajte názov súboru s požadovanou príponou a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ako možno vytlačiť dokument programu Poznámkový blok?

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie poznámkový blok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Súbor a potom ťuknite alebo kliknite na položku Tlačiť.

 3. Vyberte požadovanú tlačiareň a možnosti a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Tip

 • Ak chcete zmeniť nastavenia, ktoré určujú vzhľad vytlačeného dokumentu, v ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť papiera, ťuknite alebo kliknite na požadovanú veľkosť v zozname Veľkosť.

  • Ak chcete zmeniť zdroj papiera, ťuknite alebo kliknite na názov zásobníka alebo podávača papiera v zozname Zdroj.

  • Ak chcete súbor vytlačiť zvisle, ťuknite alebo kliknite na položku Na výšku. Ak chcete súbor vytlačiť vodorovne, ťuknite alebo kliknite na položku Na šírku.

  • Ak chcete zmeniť okraje, zadajte ich šírku do polí v časti Okraje.

Ako možno do súboru vložiť čas a dátum?

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie poznámkový blok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. V súbore ťuknite alebo kliknite na miesto, kam chcete pridať čas a dátum.

 3. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Úpravy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Čas alebo dátum.

Ako možno vyhľadať a nahradiť konkrétne znaky alebo slová?

Vyhľadanie konkrétnych znakov alebo slov

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie poznámkový blok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Úpravy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Hľadať.

 3. Do poľa Hľadať zadajte znaky alebo slová, ktoré chcete nájsť.

 4. Ak chcete vyhľadávať od aktuálnej pozície kurzora po začiatok alebo koniec súboru, v časti Smer ťuknite alebo kliknite na prepínač Nahor alebo Nadol.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej.

Nahradenie konkrétnych znakov alebo slov

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie poznámkový blok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Úpravy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nahradiť.

 3. Do poľa Hľadať zadajte znaky alebo slová, ktoré chcete nájsť.

 4. Do poľa Nahradiť čím zadajte text, ktorým sa má nájdený text nahradiť.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nahradiť.

  Ak chcete nahradiť všetky výskyty zadaného textu, kliknite na tlačidlo Nahradiť všetko.

Tip

 • Ak chcete vyhľadať alebo nahradiť len text, ktorý sa v použití malých a veľkých písmen zhoduje s textom v poli Hľadať, začiarknite políčko Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená.

Ako možno vytvoriť hlavičku alebo pätu?

Hlavičky a päty predstavujú text, ktorý sa zobrazuje v hornej a dolnej časti súboru. Keď súbor vytlačíte, informácie hlavičky a päty sa zobrazia na každej strane.

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie poznámkový blok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Súbor a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie strany.

 3. Do polí Hlavička a Päta zadajte text, ktorý chcete použiť v hlavičke a v päte. Ak chcete vytvoriť podrobnejšie hlavičky alebo päty, môžete použiť nasledujúce kombinácie znakov.

Úloha Zadaná kombinácia znakov
Úloha

Vloženie aktuálneho dátumu

Zadaná kombinácia znakov

&d

Úloha

Vloženie času, ktorý udávajú hodiny v počítači

Zadaná kombinácia znakov

&t

Úloha

Vloženie čísla strany

Zadaná kombinácia znakov

&p

Úloha

Vloženie názvu súboru – predvolený názov je (bez názvu)

Zadaná kombinácia znakov

&f

Úloha

Vloženie ampersandu (&)

Zadaná kombinácia znakov

&&

Úloha

Zarovnanie hlavičky alebo päty doľava, do stredu alebo doprava

Zadaná kombinácia znakov

&l, &c alebo &r

Tipy

 • V poli Hlavička alebo Päta môžete použiť viaceré kombinácie znakov. Medzi jednotlivými kombináciami je vhodné ponechať jednu alebo dve medzery, aby sa text ľahšie čítal.

 • Ak chcete text zarovnať doľava, na stred alebo doprava, musíte najskôr zadať znak &l, &c alebo &r do poľa Hlavička alebo Päta. Potom zadajte ostatné kombinácie znakov, ktoré chcete použiť.

 • Spolu s týmito kombináciami znakov môžete použiť aj vlastný text. Napríklad text Strana &p sa vytlačí ako Strana 1, Strana 2 a tak ďalej.

Ako možno prejsť na konkrétny riadok v súbore programu Poznámkový blok?

Aj keď sa v súbore programu Poznámkový blok nezobrazujú čísla riadkov, môžete prejsť na konkrétny riadok daného súboru. Riadky sa počítajú od ľavého horného okraja súboru.

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie poznámkový blok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Úpravy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prejsť na.

 3. Do poľa Číslo riadka zadajte číslo riadka, na ktorý sa má kurzor presunúť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prejsť.

Poznámka

 • Funkciu Prejsť na nemožno použiť, ak je zapnuté zalamovanie slov. Ak chcete zalamovanie slov vypnúť, ťuknite alebo kliknite na ponuku Formát a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zalomiť text.