Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa programu Poznámkový blok.

Zobraziť všetko

Čo je Poznámkový blok?

Poznámkový blok je základný program na úpravu textu a najčastejšie sa používa na zobrazenie a úpravu textových súborov. Textový súbor je typ súboru, ktorý má zvyčajne príponu .txt.

Ako sa spúšťa Poznámkový blok?

 • Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Poznámkový blok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Poznámkový blok.

Ako sa mení štýl a veľkosť písma?

Zmena štýlu a veľkosti písma ovplyvní všetok text v dokumente.

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Poznámkový blok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Kliknite na ponuku Formát a potom na položku Písmo.

 3. Vyberte požadované možnosti v zoznamoch Písmo, Rez písma a Veľkosť.

  Príklad vzhľadu vybratého písma sa zobrazí v poli Ukážka.

 4. Po skončení výberu požadovaných možností písma kliknite na tlačidlo OK.

Ako vystrihnúť, kopírovať, prilepiť alebo odstrániť text?

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Poznámkový blok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete vystrihnúť text tak, aby sa dal presunúť na iné miesto, vyberte ho, kliknite na ponuku Úpravy a potom na položku Vystrihnúť.

  • Ak chcete skopírovať text tak, aby sa dal prilepiť na iné miesto, vyberte ho, kliknite na ponuku Úpravy a potom na položku Kopírovať.

  • Ak chcete vystrihnutý alebo skopírovaný text prilepiť na určité miesto, kliknite na toto miesto v súbore a v ponukeÚpravy kliknite na položku Prilepiť.

  • Ak chcete text odstrániť, vyberte ho, kliknite na ponuku Úpravy a potom na položku Odstrániť.

  • Ak chcete vrátiť poslednú akciu, v ponuke Úpravy kliknite na položku Späť.

Ako vytlačiť dokument z Poznámkového bloku?

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Poznámkový blok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Kliknite na ponuku Súbor a potom na položku Tlačiť.

 3. Kliknite na kartu Všeobecné a vyberte tlačiareň a požadované možnosti. Potom kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Tip

 • Ak chcete zmeniť nastavenia, ktoré určujú vzhľad vytlačeného dokumentu, v ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

Ako do dokumentu vložiť čas a dátum?

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Poznámkový blok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. V dokumente kliknite na miesto, kam chcete dátum a čas vložiť.

 3. V ponuke Úpravy kliknite na položku Čas alebo dátum.

Ako vyhľadať a nahradiť konkrétne znaky alebo slová?

Ako vyhľadať konkrétne znaky alebo slová

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Poznámkový blok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. V ponuke Úpravy kliknite na položku Hľadať.

 3. Do poľa Hľadať zadajte znaky alebo slová, ktoré chcete nájsť.

 4. V časti Smer kliknite na položku Nahor, ak chcete vyhľadávať od aktuálnej pozície kurzora smerom k začiatku dokumentu alebo kliknite na položku Nadol, ak chcete vyhľadávať od pozície kurzora smerom ku koncu dokumentu.

 5. Kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej.

Nahradenie konkrétnych znakov alebo slov

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Poznámkový blok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. V ponuke Úpravy kliknite na položku Nahradiť.

 3. Do poľa Hľadať zadajte znaky alebo slová, ktoré chcete nájsť.

 4. Do poľa Nahradiť čím napíšte text, ktorým sa má nájdený text nahradiť.

 5. Kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej a potom na tlačidlo Nahradiť.

  Ak chcete nahradiť všetky výskyty zadaného textu, kliknite na tlačidlo Nahradiť všetko.

Tip

 • Ak chcete vyhľadať alebo nahradiť len text, ktorý sa v použití malých a veľkých písmen zhoduje s textom v poli Hľadať, začiarknite políčko Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená.

Text v dokumente na pravej strane presahuje rozsah okna. Ako zobraziť celý text bez jeho posúvania?

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Poznámkový blok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. Ak chcete zobraziť celý text bez jeho posúvania, v ponuke Formát kliknite na príkaz Zalomiť text.

Ako vytvoriť hlavičku alebo pätu?

Hlavička a päta predstavuje text, ktorý sa zobrazuje na hornom a dolnom okraji dokumentu.

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Poznámkový blok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 3. Do poľa Hlavička alebo Päta zadajte text, ktorý chcete použiť v hlavičke a päte. Ak chcete vytvoriť zložitejšiu hlavičku alebo pätu, môžete použiť ľubovoľné kombinácie znakov uvedené v nasledujúcej tabuľke.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne kombinácie znakov, ktoré možno použiť na vytvorenie hlavičky alebo päty.

Ak chcete Zadajte
Ak chcete

Vložiť dátum

Zadajte

&d

Ak chcete

Vložiť čas, ktorý udávajú hodiny na vašom počítači

Zadajte

&t

Ak chcete

Vložiť číslo strany

Zadajte

&p

Ak chcete

Vložiť názov súboru alebo označenie „(bez názvu)“ v prípade, že súbor nebol pomenovaný

Zadajte

&f

Ak chcete

Vložiť ampersand (&)

Zadajte

&&

Ak chcete

Zarovnať hlavičku alebo pätu doľava, do stredu alebo doprava

Zadajte

&l, &c alebo &r

Tipy

 • V poli Hlavička alebo Päta môžete použiť viac kombinácií znakov. Medzi jednotlivými kombináciami nechajte medzeru, aby bola hlavička alebo päta ľahšie čitateľná.

 • Ak chcete text zarovnať doľava, na stred alebo doprava, musíte najprv zadať znak &l, &c alebo &r do poľa Hlavička alebo Päta. Potom zadajte ostatné kombinácie znakov, ktoré chcete použiť.

 • Spolu s týmito kombináciami znakov môžete použiť aj vlastný text. Strana &p sa napríklad vytlačí ako Strana 1, Strana 2, a tak ďalej.

Ako možno zmeniť vzhľad dokumentu pri tlači?

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Poznámkový blok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 3. V dialógovom okne Nastavenie strany vyberte ktorúkoľvek z nasledovných možností:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť papiera, kliknite na požadovanú veľkosť v zozname Veľkosť.

  • Ak chcete zmeniť zdroj papiera, kliknite na názov zásobníka alebo podávača papiera v zozname Zdroj.

  • Ak chcete dokument vytlačiť so zvislou orientáciou, kliknite na prepínač Na výšku. Ak chcete dokument vytlačiť s vodorovnou orientáciou, kliknite na prepínač Na šírku.

  • Ak chcete zmeniť okraje, zadajte ich šírku polí v časti Okraje.

 4. Po vykonaní zmien kliknite na tlačidlo OK.

Ako prejsť na konkrétny riadok v dokumente programu Poznámkový blok?

Aj keď sa v dokumente programu Poznámkový blok nezobrazujú čísla riadkov, môžete prejsť na konkrétny riadok takéhoto dokumentu. Riadky sa počítajú od ľavého horného okraja.

 1. Ak chcete otvoriť program Poznámkový blok, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Poznámkový blok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Poznámkový blok.

 2. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prejsť na.

 3. Do poľa Číslo riadka zadajte číslo riadka, na ktorý sa má kurzor presunúť, a potom kliknite na tlačidlo Prejsť na.

Poznámka

 • Príkaz Prejsť na je nedostupný, keď je zapnuté zalamovanie slov. Ak chcete vypnúť zalamovanie slov, kliknite v ponuke Formát na príkaz Zalomiť text.