Správa nahratých televíznych relácií v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky


So správnym nastavením môžete používať aplikáciu Windows Media Center na sledovanie a nahrávanie živého televízneho vysielania na počítači. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center.

Ďalšie informácie o problémoch s nahrávaním televíznych relácií sa nachádzajú v téme Prečo sa televízna relácia nenahrala v aplikácii Windows Media Center?

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa správy nahratých televíznych relácií v aplikácii Media Center.

Zobraziť všetko

Ako sa dajú zmeniť nastavenia nahrávania televíznych relácií?

Môžete zmeniť rôzne nastavenia nahrávania televíznych relácií v aplikácii Media Center, napríklad kvalitu nahrávania relácií a jednotku, kam sa nahrávky ukladajú.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na Úlohy, kliknite na položky Nastavenia, TV, Záznam, kliknite na položku Ukladací priestor pre nahrávanie a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Na nastavenie jednotky, kam chcete nahrávať relácie v aplikácii Media Center vyberte položku Nahrávať na jednotku a kliknite na položku PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus na výber jednotky. Môžete nahrávať televízne relácie na pevný disk počítača alebo priamo na externý pevný disk. Ak je k dispozícii len jeden ukladací priestor, tlačidlá PlusObrázok tlačidla Plus a MínusObrázok tlačidla Mínus sú nedostupné.
  • Na nastavenie maximálneho voľného priestoru pre nahraté televízne vysielanie vyberte položku Maximálny limit pre televízne nahrávanie a na zmenu objemu vyberte tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus. Rozsah dostupného miesta na disku závisí od veľkosti pevného disku alebo oblasti, ktorú ste vybrali v položke Nahrávať na jednotku.
  • Na nastavenie kvality nahrávania pre všetky budúce nahrávky vyberte položku Kvalita nahrávania a na zmenu nastavenia vyberte tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus. Nastavenie kvality ovplyvňuje celkový dostupný čas nahrávania na vybranom pevnom disku. Napríklad, ak vyberiete možnosť Dobrá, môžete nahrať omnoho viac programov ako keby ste vybrali kvalitu Najlepšia.
  Obrázok obrazovky Ukladací priestor pre nahrávanie
  Vizuálna prezentácia priestoru na pevnom disku sa zmení pri každej zmene jedného z týchto troch nastavení.

Poznámka

 • Televízne programy s vysokým rozlíšením je možné nahrávať v aplikácii Windows Media Center len pri nastaveniach najvyššej kvality, aby sa zachovala kvalita obrazu a zvuku. Preto je veľkosť súboru relácie s vysokým rozlíšením väčšia ako veľkosť súboru relácie so štandardným rozlíšením nahratým pri nastavení najlepšej kvality.

Aký je najlepší spôsob odstránenia nahratých relácií?

To závisí od voľného priestoru pevného disku k dispozícii. Ako predvolené nastavenie sa v aplikácii Media Center automaticky odstraňujú relácie, aby sa na pevnom disku vytvoril priestor pre nové nahrávky. Môžete zmeniť nastavenie na automatické odstraňovanie relácií, alebo môžete relácie odstraňovať manuálne.

Zmena všeobecných nastavení na automatické odstraňovanie nahratých televíznych relácií

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, na položku Nahrávanie a nakoniec kliknite na položku Predvolené nastavenia nahrávania.

 3. V časti Ponechať kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus na výber jednej z nasledujúcich možností:
  • Na automatické odstránenie relácií po dosiahnutí limitu pevného disku vyberte položku Kým nebude potrebné voľné miesto. Na zvýšenie limitu si prečítajte tému Ako sa dajú zmeniť nastavenia ukladania pre nahraté televízne relácie uvedenú vyššie.

  • Na automatické odstránenie relácií týždeň po nahratí vyberte položku Týždeň.

  • Na automatické odstránenie relácie po dopozeraní vyberte položku Do skončenia sledovania.

  • Na to, aby sa automaticky neodstraňovali relácie, vyberte položku Kým nevykonám odstránenie.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Položka Kým nebude potrebné voľné miesto je predvolené nastavenie. Ak zmeníte toto nastavenie a na pevnom disku nebude k dispozícii miesto, plánované relácie sa nenahrajú.

Prepísanie všeobecných nastavení pre reláciu

Môžete prepísať všeobecné nastavenia pre reláciu. Napríklad, ak chcete, aby sa v aplikácii Media Center odstránila väčšina relácií, keď je potrebné voľné miesto, ale je jedna relácia, ktorú odstrániť nechcete, môžete pre túto reláciu nastavenia zmeniť.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku TV a potom kliknite na položku Nahraté TV vysielanie.

 3. Kliknite na nahratú reláciu, ktorú chcete zmeniť, prejdite na položku Akcie (v hornej časti obrazovky), kliknite na možnosť Uchovať do a vyberte nastavenie na prepísane všeobecných nastavení pre jednu reláciu.

Manuálne odstránenie televíznej relácie

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku TV a potom kliknite na položku Nahraté TV vysielanie.

 3. Kliknite na položku, ktorú chcete odstrániť, kliknite na položku Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo Áno.

Čo sa stane s reláciou, ktorá je nahraté ako súčasť televízneho seriálu?

To závisí od všeobecných nastavení pre automatické odstraňovanie televíznych relácií (pozri časť Aký je najlepší spôsob odstránenia nahratých relácií? vyššie), ako aj od nastavení pre konkrétny seriál.

Zmena nastavenia nahrávania seriálu

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku TV, kliknite na položku Nahraté TV vysielanie, kliknite na položku Zobraziť plánované a potom kliknite na položku Seriál.

 3. Vyberte seriál zo zoznamu vpravo a kliknite na položku Nastavenie seriálov. (Ak nemáte naplánované nahrávanie žiadneho seriálu, zoznam bude prázdny.)

 4. V časti Ponechať kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus na výber všeobecného nastavenia pre odstraňovanie relácií príslušného seriálu.
 5. V časti Ponechať kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus na výber maximálneho počtu seriálov, ktoré si chcete ponechať naraz.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Ak zmeníte nastavenie pre konkrétny seriál, v aplikácii Media Center sa tieto nastavenia použijú v spojení so všeobecnými nastaveniami na stanovenie, ktorá relácia sa automaticky odstráni.

Zrušenie nahrávania televízneho seriálu

Zrušenie nahrávania televízneho seriálu

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku TV, kliknite na položku Nahraté TV vysielanie, kliknite na položku Zobraziť plánované a potom kliknite na položku Seriál.

 3. Kliknite na názov seriálu v zozname vpravo, vyberte položky Zrušiť seriál a Áno. (Ak nemáte naplánované nahrávanie žiadneho seriálu, zoznam bude prázdny.)

Čo je ochrana proti kopírovaniu a aký má vplyv na používateľa?

S cieľom zabrániť neoprávnenej distribúcii sú niektoré digitálne mediálne súbory chránené právami na používanie médií. Práva určujú, ako môžete súbor používať, napríklad, či môžete príslušný súbor synchronizovať s prenosným zariadením alebo prehrať na ďalšom počítači. Podmienky práv určuje osoba alebo spoločnosť, ktorá poskytla súbor, alebo televízna stanica, ktorá poskytla obsah. V aplikácii Media Center nie je možné prehrať chránené súbory, kým neprevezmete práva pre príslušný obsah.

Práva na používanie médií môžete získať rôznymi spôsobmi, ale najbežnejším spôsobom je prevzatie príslušných práv od poskytovateľov obsahu. Poskytovateľ obsahu môže po prevzatí súboru poskytnúť práva. V opačnom prípade sa pri prehrávaní súboru bez príslušných práv pokúsi aplikácia Media Center získať práva automaticky alebo sa zobrazí výzva na ich prevzatie.

Okrem toho môže byť určitý televízny obsah označený ako chránený vlastníkom, vysielateľom alebo tvorcom televízneho obsahu. Podmienky ochrany obsahu určuje poskytovateľ obsahu a prenášajú sa spolu s televíznou reláciou. Po nahratí relácie sa podmienky ochrany obsahu uložia spolu s nahratým televíznym súborom a uplatnia sa počas prehrávania.

Prehrávanie niektorých relácií alebo ich častí môže byť obmedzené na počítač, pomocou ktorého boli nahraté. Ak sa pokúsite prehrať nahratý televízny súbor pomocou ďalšieho počítača, zobrazí sa upozornenie o obmedzení obsahu a nemožnosti jeho prehratia.

Okrem toho môžu mať niektoré chránené mediálne súbory alebo časti súborov práva na používanie médií, ktorých platnosť je časovo obmedzená. Ak sa pokúsite získať prístup k mediálnemu súboru po uplynutí platnosti práv, zobrazí sa upozornenie o nedostupnosti príslušného mediálneho súboru.Potrebujete ďalšiu pomoc?