LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska jednou z jej afilácií) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvér menovaný vyššie vrátane médií (ak existujú), na ktorých ste ho získali. Podmienky sa vzťahujú aj na všetky

 • následné verzie softvéru (vrátane akýchkoľvek aktualizácií alebo doplnkov),

 • aktualizácie,

 • doplnky,

 • internetové služby a

 • služby technickej podpory

spoločnosti Microsoft pre tento softvér, pokiaľ sa s nimi nedodávajú iné podmienky. V takom prípade platia príslušné podmienky.

Používaním softvéru vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, softvér nepoužívajte.

Ako je uvedené nižšie, inštaláciou alebo používaním softvéru tiež vyjadrujete súhlas s prenosom určitých štandardných informácií o počítači počas overovania, s automatickým preberaním a inštaláciou určitých aktualizácií a s internetovými službami.

Ak dodržíte tieto licenčné podmienky, máte nasledujúce práva.

 1. INŠTALÁCIA A PRÁVA NA POUŽÍVANIE.

  1. Domáce použitie. Ak ste domáci používateľ, potom vo svojich osobných zariadeniach môžete inštalovať a používať ľubovoľný počet kópií softvéru, ktorý môžu používať členovia vašej domácnosti.

  2. Malý podnik. Ak prevádzkujete malý podnik, potom môžete softvér inštalovať a používať maximálne v desiatich (10) zariadeniach vo svojom podniku.

  3. Obmedzenia. Softvér sa nesmie používať v zariadeniach, ktoré vlastnia vládne alebo akademické inštitúcie.

  4. Oddelenie komponentov. Komponenty softvéru sú licencované ako samostatné jednotky. Komponenty nemožno oddeľovať a inštalovať v iných zariadeniach.

  5. Zahrnuté programy spoločnosti Microsoft. Softvér môže obsahovať ďalšie programy spoločnosti Microsoft. Na ich používanie sa vzťahujú licenčné podmienky dodané s týmito programami.

 2. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Spoločnosť Microsoft poskytuje so softvérom internetové služby. Môže ich kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

  1. Súhlas s internetovými službami. Funkcie softvéru uvedené nižšie a vo vyhlásení o používaní osobných údajov softvéru Microsoft Security Essentials sa prostredníctvom Internetu pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb. V niektorých prípadoch nedostanete o pripojení osobitné upozornenie. V niektorých prípadoch môžete tieto funkcie vypnúť alebo ich nemusíte používať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Používaním týchto funkcií vyjadrujete súhlas s prenosom týchto informácií. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.

   1. Informácie o počítači. Nasledujúce funkcie používajú internetové protokoly, ktoré príslušným systémom odosielajú informácie o počítači, napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému a prehľadávača, názov a verziu používaného softvéru a jazykový kód zariadenia, v ktorom ste nainštalovali softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na sprístupnenie internetových služieb.

    • Aktualizácie. Pri predvolenom nastavení bude softvér automaticky preberať aktualizácie definícií. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Odstránenie škodlivého softvéru. Ak vyberiete túto akciu, počas plánovaných kontrol bude softvér vyhľadávať a odstraňovať určitý škodlivý softvér predstavujúci závažné riziko („škodlivý softvér“), ktorý je uložený vo vašom zariadení. Keď softvér skontroluje, či sa v zariadení nenachádza škodlivý softvér, spoločnosti Microsoft odošle správu o zistenom škodlivom softvéri alebo o chybách súvisiacich s hľadaním škodlivého softvéru, špecifické informácie týkajúce sa zisťovania, chyby, ktoré sa vyskytli pri hľadaní škodlivého softvéru, a ďalšie informácie o zariadení, ktoré pomôžu pri vylepšovaní tohto a iných produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Hlásenie neobsahuje žiadne informácie, ktoré vás môžu identifikovať.

    • Potenciálne nežiaduci softvér. Softvér bude vo vašom počítači vyhľadávať škodlivý softvér predstavujúci nízke až mierne riziko vrátane spyware a iného potenciálne nežiaduceho softvéru („potenciálne nežiaduci softvér“). Softvér odstráni alebo zakáže potenciálne nežiaduci softvér predstavujúci nízke až mierne riziko, iba ak s tým budete súhlasiť. Odstránenie alebo zakázanie tohto potenciálne nežiaduceho softvéru môže spôsobiť nefunkčnosť iného softvéru vo vašom počítači a môže tiež predstavovať porušenie licencie na používanie iného softvéru vo vašom počítači, ak používanie iného softvéru bolo podmienené nainštalovaním tohto potenciálne nežiaduceho softvéru vo vašom počítači. Skôr ako vyjadríte súhlas s odstránením tohto potenciálne nežiaduceho softvéru, mali by ste si prečítať licenčnú zmluvu pre tento iný softvér. Pri použití tohto softvéru sa môže stať, že vy alebo systém odstránite alebo zakážete softvér, ktorý nie je potenciálne nežiaducim softvérom.

    • Účasť v komunite Microsoft Active Protection Service (MAPS). Komunita Microsoft Active Protection Service (MAPS) na boj proti škodlivému softvéru je dobrovoľná celosvetová komunita, ktorá zahŕňa používateľov softvéru Microsoft Security Essentials. Po úvodnej inštalácii sa používatelia predvolene pridajú ku komunite MAPS ako základní členovia. Ak je softvér aktivovaný, v rámci základného členstva môže funkcia MAPS nahlasovať spoločnosti Microsoft informácie o škodlivom softvéri a iných formách potenciálne nežiaduceho softvéru. Ak hlásenie funkcie MAPS zahŕňa podrobnosti o škodlivom softvéri alebo potenciálne nežiaducom softvéri, ktorý softvér dokáže odstrániť, funkcia MAPS prevezme najnovší podpis na riešenie tohto problému. Funkcia MAPS dokáže vyhľadávať a opravovať aj „nesprávne pozitívne výsledky“ (ak sa ukáže, že pôvodne identifikovaný škodlivý softvér nie je škodlivým softvérom). V niektorých prípadoch sa môžu spoločnosti Microsoft neúmyselne odoslať aj osobné údaje. Spoločnosť Microsoft však nebude tieto informácie používať na to, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. Ďalšie podrobnosti o funkcii MAPS a informáciách, ktoré odosiela spoločnosti Microsoft, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Chybové hlásenia. Softvér automaticky odosiela spoločnosti Microsoft chybové hlásenia s opisom chybných softvérových komponentov. Neodošlú sa žiadne súbory ani výpisy z pamäte, pokým sa nerozhodnete odoslať ich. Ďalšie informácie o chybových hláseniach nájdete na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update, Microsoft Update. Softvér aktivuje automatické aktualizácie zo služieb Windows Update a Microsoft Update. Na zabezpečenie správneho fungovania služieb Windows Update a Microsoft Update v softvéri sa občas vyžadujú aktualizácie alebo súčasti na prevzatie služby Windows Update alebo Microsoft Update, ktoré sa prevezmú a nainštalujú bez ďalšieho upozornenia.

   2. Používanie informácií. Informácie o počítači, správy o chybách, informácie programu CEIP a správy o škodlivom softvéri môžeme použiť na zlepšenie nášho softvéru a služieb. Smieme ich tiež zdieľať s ostatnými, napríklad s predajcami hardvéru a softvéru. Informácie smú používať na vylepšenie funkčnosti svojich produktov používaných so softvérom spoločnosti Microsoft.

 3. ROZSAH LICENCIE. Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Táto zmluva vám poskytuje len niektoré práva na používanie softvéru. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Softvér smiete používať výhradne spôsobom povoleným v tejto zmluve, pokiaľ vám príslušný právny poriadok neposkytuje ďalšie práva aj napriek tomuto obmedzeniu. Musíte pri tom dodržiavať akékoľvek technické obmedzenia softvéru, ktoré ho umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Nesmiete:

  • obchádzať žiadne technické obmedzenia softvéru,

  • spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať softvér na súčasti s výnimkou takejto činnosti v rozsahu, v akom ju i napriek uvedeným obmedzeniam výslovne povoľuje príslušný právny poriadok,

  • napriek stanoveným obmedzeniam vytvárať viac kópií softvéru, než je uvedené v tejto zmluve alebo povolené príslušným právnym poriadkom,

  • poskytovať softvér ostatným na kopírovanie,

  • prenajímať, poskytovať na lízing ani požičiavať softvér,

  • prevádzať softvér alebo túto zmluvu na tretiu stranu ani

  • používať softvér na účely služieb komerčného hosťovania softvéru.

 4. ZÁLOŽNÁ KÓPIA. Smiete vytvoriť jednu záložnú kópiu softvéru. Kópiu môžete použiť len na preinštalovanie softvéru.

 5. DOKUMENTÁCIA. Ktokoľvek s prístupom k vášmu počítaču alebo k internej sieti smie kopírovať a používať dokumentáciu na interné referenčné účely.

 6. PRENOS NA INÉ ZARIADENIE. Softvér smiete odinštalovať a nainštalovať ho v inom zariadení. Nesmiete tak urobiť, aby ste mohli zdieľať túto licenciu medzi zariadeniami.

 7. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA EXPORTU. Softvér podlieha exportným právnym predpisom a nariadeniam platným v Spojených štátoch amerických. Musíte postupovať v súlade so všetkými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi a nariadeniami v oblasti exportu, ktoré sa vzťahujú na softvér. Tieto právne predpisy zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa cieľových oblastí, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.microsoft.com/exporting.

 8. SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY. Softvér sa poskytuje „ako stojí a leží“, a preto k nemu nemôžeme poskytovať služby technickej podpory.

 9. CELISTVOSŤ ZMLUVY. Táto zmluva a podmienky pre doplnky, aktualizácie, internetové služby a služby technickej podpory predstavujú celú zmluvu pre daný softvér a služby technickej podpory.

 10. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PORIADOK.

  1. Spojené štáty americké. Ak ste softvér získali v Spojených štátoch amerických, táto zmluva sa riadi právnym poriadkom štátu Washington a vzťahuje sa na uplatňovanie nárokov z jej porušenia bez ohľadu na konflikt zákonných princípov. Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov vyplývajúcich zo zákonov príslušného štátu na ochranu spotrebiteľov, nekalej súťaže a porušenia práva sa riadia právnym poriadkom štátu, v ktorom žijete.

  2. Krajiny mimo Spojených štátov amerických. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňuje sa právny poriadok danej krajiny.

 11. PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku príslušnej krajiny sa vás môžu týkať aj ďalšie práva. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej ste softvér získali. Ak to nepovoľuje právny poriadok príslušnej krajiny, táto zmluva nemení vaše práva vyplývajúce z právneho poriadku príslušnej krajiny.

 12. ODOPRETIE ZÁRUKY. Softvér sa licencuje „ako stojí a leží“. Nesiete riziko jeho používania. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne výslovné záruky ani podmienky. Táto zmluva nemôže zmeniť dodatočné práva spotrebiteľa vyplývajúce z miestnych právnych predpisov. V rozsahu povolenom miestnymi zákonmi spoločnosť Microsoft odmieta implicitné záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia cudzích práv.

 13. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA NÁHRAD A ŠKÔD. Od spoločnosti Microsoft a jej dodávateľov môžete vymáhať iba náhradu za priame škody do výšky 5 USD. Nemôžete vymáhať náhradu za žiadne iné škody vrátane následných škôd, ušlého zisku, špeciálnych, nepriamych alebo náhodných škôd.

  Toto obmedzenie sa vzťahuje na

  • akékoľvek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán alebo programov tretích strán a

  • nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, porušenia záruk alebo podmienok, jednoznačnej zodpovednosti, zanedbania alebo iného porušenia práva v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom.

   Uplatňuje sa dokonca aj vtedy, ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možných škodách. Ak vo vašej krajine nie je povolené vylúčenie ani obmedzenie náhodných, následných ani iných škôd, je možné, že sa na vás obmedzenie alebo vylúčenie uvedené vyššie nevzťahuje.