Vyhlásenie o používaní osobných údajov

Vyhlásenie o používaní osobných údajov v balíku Microsoft Security Essentials

Posledná aktualizácia: apríl 2013

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje vo všetkých svojich produktoch, ktoré využívate vo svojom počítači. V tomto vyhlásení o používaní osobných údajov sú vysvetlené viaceré postupy zhromažďovania údajov a ich používanie v balíku Microsoft Security Essentials (ďalej označovanom len ako „produkt“). Nevzťahuje sa na iné online ani offline lokality, produkty ani služby spoločnosti Microsoft.

Produkt pomáha chrániť váš počítač pred škodlivým softvérom (malvérom), ako sú napríklad vírusy, spyware a iný potenciálne škodlivý softvér.

Ponúka tri spôsoby ochrany, ktoré pomáhajú chrániť počítač pred škodlivým a iným potenciálne nežiaducim softvérom:

  • Ochrana v reálnom čase. Produkt vás upozorní na pokusy škodlivého softvéru, spyware alebo potenciálne nežiaduceho softvéru o inštaláciu alebo spustenie v počítači. Upozornenie sa zobrazí aj v prípade, ak sa programy pokúsia zmeniť dôležité nastavenia vo Windowse.

  • Možnosti kontroly. Pomocou produktu môžete kontrolovať prítomnosť hrozieb, vírusov, spyware a iného potenciálne nežiaduceho softvéru, ktorý môže byť nainštalovaný v počítači, plánovať pravidelné kontroly a automaticky odstrániť všetok škodlivý softvér zistený počas kontroly.

  • Zisťovanie. Ak sa v počítači zistí škodlivý softvér, automaticky sa vykonajú akcie na jeho odstránenie a na ochranu počítača pred ďalšou potenciálnou infekciou. Po odstránení škodlivého softvéru produkt môže zmeniť aj niektoré nastavenia Windowsu, ako je napríklad nastavenie predvolenej domovskej stránky alebo poskytovateľa vyhľadávania.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Ak od vás budeme požadovať informácie, na ktorých základe vás možno identifikovať alebo kontaktovať, výslovne vás o ne požiadame. Osobné údaje zhromaždené od používateľov sa v spoločnosti Microsoft a v jej pobočkách a sesterských spoločnostiach použijú na zabezpečenie prevádzky používaných funkcií a na poskytnutie služieb alebo uskutočnenie transakcií, o ktoré ste požiadali alebo ktoré ste schválili, a môžu sa použiť aj na vyžiadanie ďalších informácií k pripomienkam, ktoré ste poskytli k produktom alebo službám, ktoré používate, ako aj na poskytovanie kritických aktualizácií a upozornení týkajúcich sa predbežných verzií softvéru alebo na zlepšenie produktu alebo služby (napríklad v prieskumných dotazníkoch alebo pri odstraňovaní chýb).

Okrem situácií opísaných v tomto vyhlásení sa vami poskytnuté osobné údaje neposkytnú tretím stranám bez vášho súhlasu. Príležitostne poverujeme iné spoločnosti, aby v našom mene v určitom obmedzenom rozsahu poskytovali niektoré služby, ako je napríklad odpovedanie na otázky zákazníkov o produktoch a službách alebo vykonávanie štatistickej analýzy našich služieb. Týmto spoločnostiam poskytneme len tie osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytnutie požadovanej služby. Spoločnosti nesmú tieto informácie použiť na žiadny iný účel.

Spoločnosť Microsoftmôže pristupovať k osobným informáciám alebo ich zverejniť, a to vrátane obsahu vašej komunikácie s nami, v nasledujúcich prípadoch: a) na dosiahnutie súladu so zákonom alebo ako reakciu na zákonné požiadavky alebo právny proces, b) na ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo našich zákazníkov vrátane vymožiteľnosti našich zmlúv alebo zásad, ktorými sa riadi vaše používanie služieb, alebo c) v prípade konania v dobrej viere, že takýto prístup alebo zverejnenie sú nevyhnutné na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo verejnosti. Osobné údaje môžeme zverejniť aj v rámci podnikovej transakcie, ako je napríklad fúzia alebo predaj aktív.

Zhromažďovanie a používanie informácií o vašom počítači

Tento softvér obsahuje internetové funkcie, ktoré zhromažďujú určité štandardné informácie z počítača (ďalej len „štandardné informácie o počítači“) a odosielajú ich spoločnosti Microsoft. Štandardné informácie o počítači zahŕňajú určité informácie o softvéri a hardvéri počítača, ako je napríklad adresa IP alebo verzia a softvér operačného systému a webového prehľadávača. Podrobné informácie o jednotlivých funkciách produktu, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení o používaní osobných údajov, obsahujú popis, aké ďalšie informácie sa zhromažďujú a ako sa používajú.

Informácie zhromažďované spoločnosťou Microsoft alebo odosielané spoločnosti Microsoft môžu byť uložené a spracované na území USA alebo ľubovoľnej inej krajiny, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti Microsoft alebo jej pričlenených organizácií, pobočiek alebo poskytovateľov služieb. Spoločnosť Microsoft v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním údajov z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska dodržiava tzv. dohodu o ochrane osobných údajov stanovenú Ministerstvom obchodu USA.

Odporúčané nastavenia

Ak počas inštalácie vyberiete odporúčané nastavenia, zapne sa aj ochrana v reálnom čase a automatické kontroly prebehnú každú nedeľu o 02:00.

Zabezpečenie informácií

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť zabezpečenie vašich informácií. Na ochranu vašich informácií pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením používame široké spektrum technológií a postupov zabezpečenia.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Microsoft víta akékoľvek pripomienky týkajúce sa tohto vyhlásenia o používaní osobných údajov. Ak máte otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia alebo ak sa domnievate, že sa ním neriadime, kontaktujte nás prostredníctvom nášho webového formulára. Ak vás zaujímajú otázky týkajúce sa technickej alebo všeobecnej podpory, navštívte stránku http://support.microsoft.com, kde sa dozviete viac o ponukách technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA · 425-882-8080

Špecifické súčasti

Karta História

Popis súčasti: táto súčasť poskytuje zoznam všetkého škodlivého softvéru alebo potenciálne škodlivého softvéru, ktorý produkt zistí v počítači, a akcií vykonaných pri zistení týchto programov. Informácie na karte História zahŕňajú informácie o položkách zistených u všetkých používateľov, a nie podľa konkrétneho používateľa.

Zhromažďované, spracované alebo prenášané informácie: zoznam všetkého škodlivého softvéru alebo potenciálne škodlivého softvéru, ktorý produkt zistil v počítači, a akcií vykonaných s týmito položkami sa uchováva v počítači. Tieto zoznamy obsahujú údaje o aktivite produktu v súvislosti so všetkými lokálnymi používateľmi počítača. Zoznamy sa odosielajú spoločnosti Microsoft v rámci procesov MAPS.

Výber a ovládanie: zoznamy histórie môže odstrániť lokálny správca počítača. Predvolene sa zobrazujú všetky položky pre všetkých používateľov. Ak chcete, aby všetky položky mohol zobraziť iba lokálny správca počítača, prejdite na kartu Nastavenia, vyberte kartu Rozšírené a zrušte výber položky Povoliť prezeranie úplných výsledkov histórie všetkým používateľom.

Microsoft Update

Popis súčasti: produkt zapína automatickú aktualizáciu prostredníctvom služieb Windows Update a Microsoft Update a pomáha tak udržiavať počítač v aktualizovanom stave vďaka aktualizáciám pre Windows a ďalší softvér od spoločnosti Microsoft. To znamená, že tieto zmeny sa budú týkať všetkého softvéru, ktorý používa Windows Update a Microsoft Update. Microsoft Update je kľúčová služba pre produkt z hľadiska poskytovania aktualizácií definícií najnovších hrozieb zo strany škodlivého softvéru.

Zhromažďované, spracované alebo prenášané informácie: ďalšie informácie o službách Windows Update a Microsoft Update nájdete vo vyhlásení o používaní osobných údajov v službách aktualizácie na stránke http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Výber a ovládanie: Windows Update a Microsoft Update sú predvolene zapnuté, aby vám mohli poskytovať aktuálny softvér a aktualizácie podpisov vírusov. Ak by ste chceli aktualizácie vypnúť, môžete tak urobiť v nastaveniach Windowsu. Ak chcete vedieť, ako na to, pozrite si vyhlásenie o používaní osobných údajov v službách aktualizácie na stránke http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Automatická kontrola škodlivého softvéru

Popis súčasti: produkt ponúka funkciu automatickej kontroly, ktorá kontroluje počítač a upozorňuje na škodlivý softvér, ktorý v ňom nájde. Automatickú kontrolu môžete zapnúť alebo vypnúť a frekvenciu a typ kontrol môžete zmeniť na karte Nastavenie príslušného produktu. Môžete tiež vybrať akcie, ktoré sa majú automaticky aplikovať na softvér nájdený produktom počas plánovanej kontroly. V prípade závažných hrozieb sa predvolene automaticky vykonávajú určité akcie na odstránenie škodlivého softvéru a na ochranu počítača pred ďalšou potenciálnou infekciou. Po odstránení škodlivého softvéru produkt môže zmeniť aj niektoré nastavenia Windowsu, ako je napríklad nastavenie predvolenej domovskej stránky alebo poskytovateľa vyhľadávania. V prípade menej závažných až stredne závažných hrozieb sa zobrazí výzva na vykonanie akcie. Ak chcete upraviť nastavenia akcií, ktoré sa majú vykonať pri zistení týchto hrozieb, pozrite si nižšie uvedenú časť Výber a ovládanie.

Zhromažďované, spracované alebo prenášané informácie: zoznam všetkého škodlivého softvéru alebo potenciálne škodlivého softvéru, ktorý produkt zistil v počítači, a akcií vykonaných s týmito položkami sa uchováva v počítači. Tieto zoznamy obsahujú údaje o aktivite produktu v súvislosti so všetkými lokálnymi používateľmi počítača. Zoznamy sa odosielajú spoločnosti Microsoft v rámci procesov MAPS.

Výber a ovládanie: automatickú kontrolu môžete vypnúť na karte Nastavenia príslušného produktu, ale neodporúča sa to. Na paneli Nastavenie príslušného produktu tiež môžete nakonfigurovať akcie, ktoré sa vykonajú v súvislosti s hrozbami rôznych úrovní.

Ochrana v reálnom čase

Popis súčasti: funkcia produktu na ochranu v reálnom čase vás upozorní na pokusy o inštaláciu alebo spustenie vírusov, spyware a ďalšieho potenciálne nežiaduceho softvéru v počítači. V prípade závažných hrozieb sa predvolene automaticky vykonávajú určité akcie na odstránenie škodlivého softvéru a na ochranu počítača pred ďalšou potenciálnou infekciou. Po odstránení škodlivého softvéru produkt môže zmeniť aj niektoré nastavenia Windowsu, ako je napríklad nastavenie predvolenej domovskej stránky alebo poskytovateľa vyhľadávania. V prípade menej závažných až stredne závažných hrozieb sa zobrazí výzva na vykonanie akcie. Ak chcete upraviť nastavenia akcií, ktoré sa majú vykonať pri zistení týchto hrozieb, pozrite si nižšie uvedenú časť Výber a ovládanie.

Zhromažďované, spracované alebo prenášané informácie: zoznam všetkého škodlivého softvéru alebo potenciálne škodlivého softvéru, ktorý produkt zistil v počítači, a akcií vykonaných s týmito položkami sa uchováva v počítači. Tieto zoznamy obsahujú údaje o aktivite produktu v súvislosti so všetkými lokálnymi používateľmi počítača. Zoznamy sa odosielajú spoločnosti Microsoft v rámci procesov MAPS.

Výber a ovládanie: ochranu v reálnom čase môžete vypnúť na karte Nastavenie príslušného produktu, ale neodporúča sa to. Na paneli Nastavenie príslušného produktu tiež môžete nakonfigurovať akcie, ktoré sa vykonajú v súvislosti s hrozbami rôznych úrovní.

Rozšírenie používateľského prostredia

Popis súčasti: rozšírenie používateľského prostredia je nástroj kontroly, ktorý vám umožňuje vybrať konkrétne súbory alebo priečinky a kontrolovať ich pomocou tohto produktu.

Zhromažďované, spracované alebo prenášané informácie: zoznam všetkého škodlivého softvéru alebo potenciálne škodlivého softvéru, ktorý produkt zistil v počítači, a akcií vykonaných s týmito položkami sa uchováva v počítači. Tieto zoznamy obsahujú údaje o aktivite produktu v súvislosti so všetkými lokálnymi používateľmi počítača. Zoznamy sa odosielajú spoločnosti Microsoft v rámci procesov MAPS.

Výber a ovládanie: rozšírenie používateľského prostredia je nástroj na manuálne použitie, pričom sa sami môžete rozhodnúť, či ho použijete.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

Popis súčasti: Microsoft Active Protection Service (MAPS) vám môže pomôcť účinnejšie chrániť počítač automatickým sťahovaním nových podpisov pre novo zistený škodlivý softvér a monitorovaním stavu zabezpečenia počítača. MAPS nahlasuje spoločnosti Microsoft škodlivý softvér a ďalšie formy potenciálne nežiaduceho softvéru, ako aj chyby, ktoré sa vyskytli v produkte. Ak hlásenie MAPS zahŕňa podrobnosti o potenciálne nežiaducom softvéri, ktorý produkt možno dokáže odstrániť, MAPS stiahne najnovší podpis na jeho odstránenie. MAPS môže často naraziť aj na „falošné pozitívne výsledky“ (ak sa niečo najprv považuje za škodlivý softvér, ale potom sa ukáže, že to nie je pravda) a opraviť ich.

Zhromažďované, spracované alebo prenášané informácie: táto funkcia odosiela hlásenia o chybách, škodlivom softvéri a potenciálne škodlivom softvéri spoločnosti Microsoft. Tieto hlásenia obsahujú informácie o problematických súboroch alebo aplikáciách ako je názov súboru, kryptografická hodnota hash, dodávateľ, veľkosť a dátumové značky. Okrem toho môže MAPS zhromažďovať úplné adresy URL, ktoré označujú pôvod súboru, a môžu občas obsahovať osobné údaje, ako sú napríklad hľadané výrazy alebo údaje zadané do formulárov. MAPS tiež môže zhromažďovať adresy IP, ku ktorým sa pripájajú súbory potenciálne škodlivého softvéru. Hlásenia môžu zahŕňať aj akcie, ktoré ste vykonali, keď vás produkt upozornil na zistený softvér. Hlásenia MAPS obsahujú tieto informácie, aby pomohli spoločnosti Microsoft merať efektivitu produktu pri zisťovaní a odstraňovaní škodlivého softvéru a potenciálne nežiaduceho softvéru.

Ak máte v počítači zapnutý produkt aj MAPS, hlásenia MAPS sa budú automaticky odosielať spoločnosti Microsoft, ak produkt:

  • zistí softvér alebo zmeny v počítači vykonané softvérom, ktorého rizikovosť ešte nebola analyzovaná,

  • vykoná akciu so škodlivým softvérom (v rámci automatických opráv) po jeho zistení,

  • dokončí plánovanú kontrolu a podľa nastavení automaticky uskutoční akcie so zisteným softvérom,

  • narazí na chybu alebo iný problém.

Ak MAPS nahlási spoločnosti Microsoft nový škodlivý softvér, ktorý produkt dokáže odstrániť, do počítača sa automaticky stiahnu nové podpisy, ktoré pomáhajú ešte účinnejšie chrániť počítač pred potenciálnymi hrozbami.

Hlásenia chýb pomáhajú spoločnosti Microsoft zabezpečiť, aby produkt pracoval tak, ako sa očakáva, čiže aby pomáhal chrániť počítač pred potenciálnymi hrozbami.

Môžete získať základné alebo rozšírené členstvo v komunite MAPS. Pri začlenení do komunity predvolene získavate základné členstvo. Hlásenia v rámci základného členstva obsahujú informácie popísané v tejto časti. Hlásenia v rámci rozšíreného členstva sú komplexnejšie a môžu obsahovať osobné údaje, napríklad z ciest k súborom a čiastočných výpisov pamäte. Tieto hlásenia spolu s hláseniami ďalších používateľov, ktorí sú členmi komunity MAPS, umožňujú našim výskumníkom rýchlejšie odhaľovať nové hrozby. Tí potom vytvárajú definície škodlivého softvéru pre aplikácie spĺňajúce kritériá analýzy a sprístupňujú aktualizované definície všetkým používateľom prostredníctvom služby Windows Update.

V záujme ochrany osobných údajov sa hlásenia odosielajú spoločnosti Microsoft zašifrované.

Produkt pravidelne odosiela do služby MAPS určité informácie o stave zabezpečenia počítača, ktoré pomáhajú pri zisťovaní a odstraňovaní určitých druhov infekcie škodlivým softvérom. Tieto informácie zahŕňajú informácie o nastaveniach zabezpečenia počítača a súbory denníkov s popismi ovládačov a ďalšieho softvéru, ktorý sa načítava počas spúšťania počítača. Odosiela sa aj číslo, ktoré jedinečne identifikuje počítač.

Používanie informácií: hlásenia MAPS sa používajú na zlepšenie softvéru a služieb spoločnosti Microsoft. Tieto hlásenia sa môžu použiť aj na štatistické alebo ďalšie testovacie a analytické účely, ako aj na generovanie definícií. Prístup k týmto informáciám majú len zamestnanci spoločnosti, zmluvní partneri, partneri a dodávatelia spoločnosti Microsoft, ktorí ich potrebujú používať z pracovných dôvodov. MAPS zámerne nezhromažďuje osobné údaje. Osobné údaje zhromažďované v rámci komunity MAPS spoločnosť Microsoft nepoužíva na identifikáciu ani na kontaktovanie používateľa.

Výber a ovládanie: svoje základné alebo rozšírené členstvo v komunite MAPS môžete kedykoľvek aktivovať na karte Nastavenie príslušného produktu. Pripomíname, že členstvo v komunite MAPS je aktívne iba v prípade, ak je produkt zapnutý v počítači.

Pri inovácii produktu spoločnosť Microsoft zachová vaše nastavenia, kým ich nezmeníte.

Automatické odosielanie ukážok

Popis súčasti: produkt obsahuje funkcie, ktoré môžu identifikovať určité súbory ako potenciálne nežiaduce a môžu požadovať ďalšie informácie na ďalšie posúdenie. Ako je uvedené nižšie, táto funkcia bude odosielať tieto súbory automaticky a bez zobrazenia výzvy pri každom odporúčaní takejto akcie.

Zhromažďované, spracované alebo prenášané informácie: táto funkcia odosiela z počítača určité súbory, ktoré produkt považuje za potenciálne nežiaduci softvér. Hlásenie sa použije na ďalšiu analýzu. Tieto hlásenia môžu obsahovať informácie o problematických súboroch alebo aplikáciách, ako je napríklad názov súboru, kryptografická hodnota hash, dodávateľ, veľkosť a dátumové značky. Hlásenia môžu zahŕňať aj akcie, ktoré ste vykonali, keď vás produkt upozornil na zistený softvér.

Ak produkt zistí softvér alebo zmeny v počítači vykonané softvérom, ktorého rizikovosť ešte nebola analyzovaná, spoločnosti Microsoft sa môžu automaticky odosielať hlásenia s ukážkou, ak sú povolené nasledujúce funkcie:

  • automatické odosielanie ukážok,

  • MAPS.

Hlásenia s ukážkou pomáhajú spoločnosti Microsoft zabezpečiť, aby produkt pracoval tak, ako sa očakáva, čiže aby pomáhal chrániť počítač pred potenciálnymi hrozbami.

V záujme ochrany osobných údajov sa hlásenia odosielajú spoločnosti Microsoft zašifrované.

Používanie informácií: hlásenia s ukážkou sa používajú na zlepšenie softvéru a služieb spoločnosti Microsoft. Tieto hlásenia sa môžu použiť aj na štatistické alebo ďalšie testovacie a analytické účely, ako aj na generovanie definícií. Prístup k týmto informáciám majú len zamestnanci spoločnosti, zmluvní partneri, partneri a dodávatelia spoločnosti Microsoft, ktorí ich potrebujú používať z pracovných dôvodov. Hlásenia s ukážkou zámerne nezhromažďujú osobné údaje. Osobné údaje zhromažďované v rámci hlásení s ukážkou spoločnosť Microsoft nepoužíva na identifikáciu ani na kontaktovanie používateľa.

Výber a ovládanie: pri prvej inštalácii programu sa počas inštalácie predvolene vykoná vaša registrácia v tejto funkcii. Ak ju chcete zrušiť, môžete počas nastavovania zrušiť začiarknutie políčka vedľa položky Turn on automatic sample submission (Zapnúť automatické odosielanie ukážok), prípadne ju môžete zrušiť neskôr v nastaveniach produktu. Ak chcete vypnúť túto funkciu, prejdite na kartu nastavení produktu, na ľavom paneli vyberte položku Advanced (Rozšírené) a zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Send file samples automatically when further analysis is required (Automaticky odosielať ukážky súborov, ak sa vyžaduje ďalšia analýza). Automatické odosielanie ukážok funguje iba v prípade, ak produkt bol zapnutý v počítači a ak ste si zaregistrovali základné alebo rozšírené členstvo v komunite MAPS.

Počas inovácie sa môže zobraziť výzva s otázkou, či chcete zapnúť automatické odosielanie ukážok. Spoločnosť Microsoft zachová vaše nastavenia, kým ich nezmeníte.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Popis súčasti: Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (Customer Experience Improvement Program, CEIP) zhromažďuje základné informácie o konfigurácii vášho hardvéru a o tom, ako používate náš softvér a naše služby, v záujme identifikácie trendov a vzorov používania. Program CEIP zhromažďuje informácie o type a počte chýb, ktoré sa vyskytli, o výkone softvéru a hardvéru a o rýchlosti služieb. Nebudeme zhromažďovať mená, adresy ani iné kontaktné informácie.

Zhromažďované, spracované alebo prenášané informácie: ďalšie informácie o údajoch zhromažďovaných, spracovaných alebo prenášaných v programe CEIP nájdete vo vyhlásení o používaní osobných údajov v programe CEIP na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097.

Používanie informácií: tieto informácie používame na zlepšenie kvality, spoľahlivosti a výkonu softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládanie: program CEIP je predvolene vypnutý. Možnosť zapojiť sa do programu CEIP vám bude ponúknutá počas inštalácie. Ak sa rozhodnete zapojiť do tohto programu a neskôr zmeníte svoj názor, program CEIP môžete kedykoľvek vypnúť v dialógovom okne pre zrušenie účasti na programe CEIP. V ponuke Pomocník kliknite na položku Program zvyšovania spokojnosti zákazníka a vyberte možnosť Nepripojiť sa.