Nastavenie televízneho signálu v aplikácii Windows Media Center


Viete, že je možné pozerať a nahrávať živé televízne vysielanie aj v počítači? Všetko, čo potrebujete, je aplikácia Windows Media Center, televízny signál a kompatibilná televízna karta. Informácie o vzájomnom fungovaní televíznych signálov a televíznych kariet sa nachádzajú v téme Televízia v počítači: Informácie o televíznych signáloch a televíznych kartách.

Ak pracujete s aplikáciou Media Center len krátko, prečítajte si tému Začíname pracovať s aplikáciou Windows Media Center, kde sa nachádzajú nejaké tipy.

V rôznych regiónoch sú k dispozícii rôzne televízne signály, preto musí byť televízna karta kompatibilná s televíznym signálom, ktorý sa pokúšate pripojiť. Nasleduje niekoľko bežných scenárov týkajúcich sa televízneho signálu, pomocou ktorých môžete určiť, aký televízny signál máte a akú televíznu kartu k nemu potrebujete. (Skontrolujte dokumentáciu priloženú k televíznej karte alebo navštívte webovú stránku výrobcu, kde sa dozviete, s akými televíznymi signálmi je vaša karta kompatibilná.)

Ak vaša televízna karta podporuje tento typ signálu
A signál prichádza z nasledujúceho zariadenia
K dispozícii máte tieto možnosti

NTSC

Analógový kábel

Nastavte televízny signál priamo zo zásuvky televízneho kábla v stene alebo z externého prijímača pomocou kábla infračerveného prijímača.

ATSC

Anténa

Nastavte signál priamo z antény (pozri časť nižšie o nastavovaní intenzity signálu).

ClearQAM

Digitálny kábel

Nastavte televízny signál priamo zo zásuvky televízneho kábla v stene alebo z externého prijímača pomocou kábla infračerveného prijímača.

Kanály dostupné prostredníctvom tejto metódy sa budú líšiť podľa oblasti a pravdepodobne budete musieť na správne doladenie pridať v aplikácii Media Center niektoré kanály manuálne. Informácie o pridávaní kanálov sa nachádzajú v téme Sledovanie televízie v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky.

Kábel OCUR (Premium high-definition digital cable)

Digitálny kábel

Na príjem základného digitálneho kábla nastavte televízny signál priamo zo zásuvky televízneho kábla v stene alebo z externého prijímača pomocou kábla infračerveného prijímača.

Nastavte signál digitálneho kábla pomocou digitálneho káblového prijímača a karty CableCARD (dostupná len v USA).

Ďalšie informácie o typoch signálov sa nachádzajú v téme Televízne signály podporované aplikáciou Windows Media Center.

Ak máte pripojené viaceré televízne karty pripojené k počítaču alebo nainštalované v počítači, môžete nastaviť niekoľko televíznych signálov. Môžete tak nahrávať rôzne vysielania na rozličných kanáloch naraz. Dokonca je možné naladiť dva rôzne signály pomocou hybridnej televíznej karty. V rámci aplikácie Media Center však nemusí byť možné získať prístup k obom signálom naraz.

Ďalšie informácie o televíznych kartách sa nachádzajú v téme Televízia v počítači: Informácie o televíznych signáloch a televíznych kartách a Čo je potrebné vedieť pred pridaním televíznych prijímačov na používanie v aplikácii Windows Media Center?.

Zobraziť všetko

Nastavenie televízneho signálu zo stenovej zásuvky káblovej televízie alebo z televíznej antény

Ak televízny signál pochádza zo zásuvky káblovej televízie alebo z televíznej antény, nastavenie v aplikácii Media Center prebieha podľa nasledujúceho postupu:

 1. Pripojte kábel televízneho signálu do konektora TV-IN na kompatibilnej televíznej karte počítača s aplikáciou Media Center.

  Ak má počítač viac ako jednu kartu, môžete použiť káblový rozdeľovač na rozdelenie televízneho signálu a pripojiť ho ku každej karte. Umožní sa tým nahrávanie viacerých programov naraz alebo pozeranie živého vysielania a súčasné nahrávanie ďalšieho programu. Ak sa má prijímať televízny signál pomocou viacerých kariet, ku každému prijímaču musí byť pripojený televízny signál a tento signál musí byť pre všetky prijímače rovnaký.

 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV a nakoniec na položku Nastavenie TV signálu.

 3. Ak sa zobrazí správa, že zmena nastavení ovplyvní nahrávanie televízneho vysielania, znamená to, že signál je už nastavený. Na opätovné spustenie procesu nastavenia kliknite na položku Áno.

 4. Nastavte televízny signál podľa pokynov. Kroky pokynov sa môžu líšiť podľa typu karty alebo kariet, ako aj typov programov, na ktorých odber ste sa prihlásili.

 5. Ak sa na obrazovke Výsledok zisťovania televízneho signálu zobrazujú karty podľa očakávania, kliknite na položky Áno, nakonfigurovať televíziu podľa týchto výsledkov a Ďalej.

  Ak sa karta na obrazovke nezobrazuje, skontrolujte, či je správne pripojená k počítaču a máte nainštalované príslušné ovládače. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

 6. Na obrazovke Poskytovateľ televízneho signálu prejdite zoznamom a kliknite na poskytovateľa signálu, ktorý sa najviac zhoduje s vaším umiestnením a službou. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Vyhľadanie dodatočných kanálov alebo kontrola intenzity signálu pre televíznu kartu

Ak nastavíte televíznu kartu počas inštalácie, môžete vyhľadať dodatočné kanály, ktoré môžu byť v dispozícii. Môžete tiež skontrolovať intenzitu signálu pre každý kanál a vypnúť kanály so slabým signálom.

 • Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na možnosť Úlohy, kliknite na položky Nastavenia, TV, Televízny signál a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na možnosť Vyhľadať ďalšie kanály a potom postupujte podľa pokynov. V aplikácii Media Center sa vyhľadajú ďalšie kanály, ktoré by mohli byť dostupné pre televíznu kartu.

  • Kliknite na možnosť Intenzita signálu digitálnej televíznej antény a postupujte podľa inštrukcií. V aplikácii Media Center sa prehľadá každý kanál samostatne a zobrazí sa intenzita jeho signálu. Na obrazovke Nastavenie antény na príjem digitálneho televízneho vysielania a výber kanálov môžete zrušiť označenie začiarkavacích políčok vedľa kanálov so slabým signálom alebo bez signálu, takže sa nebudú zobrazovať v Sprievodcovi.

Poznámka

 • Keď sa zdá, že v aplikácii sa skončilo vyhľadávanie ďalších kanálov, vyhľadávanie môže ešte prebiehať na pozadí. Ak nevidíte kanály, ktoré ste počas vyhľadávania očakávali, počkajte pred ďalším vyhľadaním kanálov asi 15 minút.

Nastavenie televízneho signálu z externého prijímača pomocou infračerveného prijímača

Mnoho predplatiteľov káblovej alebo satelitnej televízie má satelitný prijímač alebo káblový prijímač (niekedy nazývaný aj externý prijímač). Je možné nastaviť televízny signál tak, aby pri prenose do počítača s aplikáciou Media Center prechádzal aj cez jedno z týchto zariadení.

Káblové a satelitné prijímače môžu obsahovať buď štandardné kanály, alebo kanály s vysokým rozlíšením. V aplikácii Media Center sa signál s vysokým rozlíšením prechádzajúci cez niektorý z týchto prijímačov konvertuje na analógový signál so štandardným rozlíšením.

 1. Pripojte kábel zo zdroja (zásuvka v stene) do káblového vstupného konektora na káblovom alebo satelitnom prijímači.

  Ak máte dva káblové prijímače alebo dva satelitné prijímače, ktoré chcete použiť s aplikáciou Media Center, televízny signál zo zásuvky v stene rozdeľte do oboch prijímačov pomocou rozdeľovača. Každý káblový alebo satelitný prijímač musí mať televízny signál pripojený do káblového vstupného konektora.

 2. Pripojte káblový výstupný konektor z káblového alebo satelitného prijímača do konektora TV-IN príslušného televízneho prijímača v počítači s aplikáciou Media Center.

  Ak má počítač viac ako jeden televízny prijímač, všetky prijímače musia mať vlastný televízny signál pripojený do konektora TV-IN. (To znamená, že pre každú televíznu kartu na počítači s aplikáciou Media Center je potrebný osobitný káblový alebo satelitný prijímač.)

 3. Pripojte infračervený prijímač k počítaču a k externému prijímaču. (Infračervený prijímač je malé infračervené zariadenie, ktoré je pribalené k mnohým televíznym kartám a diaľkovým ovládačom aplikácie Media Center. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s infračerveným prijímačom.)

 4. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV a nakoniec na položku Nastavenie TV signálu.

 5. Podľa nasledujúcich krokov sa pripojte k televíznemu signálu v závislosti od typu prijímača alebo prijímačov, ku ktorým je kábel pripojený, ako aj od predplatených programov.

Nastavenie signálu digitálnej káblovej televízie pomocou digitálneho káblového prijímača (len Spojené štáty americké)

Ak máte predplatenú digitálnu káblovú službu od miestneho poskytovateľa káblovej televízie a špeciálne certifikovaný počítač Digital Cable Ready (počítač pripravený na prijímanie digitálnej káblovej televízie), môžete pomocou aplikácie Media Center pozerať a nahrávať digitálnu káblovú televíziu. Je na to ešte potrebný digitálny káblový prijímač (zariadenie, ktoré je väčšinou súčasťou príslušenstva počítačov s digitálnym káblovým signálom) a karta CableCARD, ktorú je potrebné vložiť do digitálneho káblového prijímača, aby bolo možné prijímať digitálnu káblovú televíziu. Karta CableCARD slúži ako náhrada digitálneho externého prijímača a môžete ju získať len od spolupracujúceho poskytovateľa digitálnej káblovej televízie. Pomocou vhodnej karty CableCARD vloženej do kompatibilného digitálneho káblového prijímača môžete sledovať digitálne káblové kanály (so štandardným aj vysokým rozlíšením), ktoré si predplatíte u svojho poskytovateľa káblovej televízie.

Ďalšie informácie o digitálnom káblovom prijímači vrátane používania Poradcu pre digitálnu káblovú televíziu, aby počítač spĺňal minimálne požiadavky pre digitálny kábel, sa nachádzajú v téme Digitálne káblové prijímače: najčastejšie otázky.

Pri nastavení digitálnej káblovej televízie a signálu sa odporúča spolupracovať s káblovým technikom poskytovateľa služby. Mal by vykonať mnohé kroky uvedené nižšie.

 1. Ak máte počítač pripravený na káblovú televíziu, postupujte podľa inštrukcií výrobcu počítača a nastavte digitálny káblový prijímač.

 2. Zapíšte si položku UnitAddress a sériové číslo karty CableCARD uvedené na vonkajšej strane karty. (Tieto čísla budete potrebovať pri aktivačnom procese v kroku 7.)

 3. Vložte kartu CableCARD do digitálneho káblového prijímača. (Tento krok väčšinou vykonáva technik poskytovateľa digitálnej káblovej televízie.)

 4. Pripojte kábel z káblového zdroja (zásuvky v stene) do konektora TV-IN na digitálnom káblovom prijímači. (Tento krok väčšinou vykonáva technik poskytovateľa digitálnej káblovej televízie.)

 5. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, nakoniec na položku Nastavenie TV signálu a postupujte podľa pokynov na nastavenie signálu.

 6. Kontaktujte svojho poskytovateľa služby a požiadajte ho, aby prepojil kartu CableCARD s digitálnym káblovým prijímačom. Tým sa obe zariadenia aktivujú a bude možné prijímať digitálny obsah káblovej televízie. Poskytovateľ služby od vás bude žiadať nasledujúce údaje:

  • Identifikáciu karty CableCARD: Toto číslo bude zaznamenané v aplikácii Windows Media Center na strane Zavolajte svojej káblovej spoločnosti. (Príklad: 000-298-933-268-5)

  • Identifikácia hostiteľa: Toto číslo bude zaznamenané v aplikácii Windows Media Center na strane Zavolajte svojej káblovej spoločnosti. (Príklad: 029-000-000-104-7)

  • Identifikačné údaje: Toto číslo bude zaznamenané v aplikácii Windows Media Center na strane Zavolajte svojej káblovej spoločnosti. (Príklad: 132-028-947-08)

  • Číslo UnitAddress: Toto číslo nájdete na vonkajšej strane zariadenia CableCARD. (Príklad: 000-02989-33268-246)

  • Sériové číslo karty CableCARD: Toto číslo nájdete na vonkajšej strane zariadenia CableCARD. (Príklad: NG3549TA0113)

Poznámky

 • Ak máte digitálny káblový prijímač (alebo iný typ digitálneho prijímača), ale neodoberáte službu digitálnej káblovej televízie, môžete pomocou antény sledovať a nahrávať televíziu s vysokým rozlíšením (HDTV) (nazývanú tiež ATSC), štandardnú televíziu a kanály digitálnej káblovej televízie, ktoré nie sú zakódované (napríklad kanály typu clear QAM).

 • Obsah niektorých nadštandardných digitálnych káblových kanálov môže byť chránený, a preto ho nie je možné nahrávať.

Zachovanie existujúcich nastavení televízneho signálu zo systému Windows Vista

Ak ste inovovali počítač na systém Windows 7 zo systému Windows Vista, možno bude možné zachovať nastavenia televízneho signálu spred inovácie.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Ak sa v aplikácii Media Center zaznamenajú predchádzajúce nastavenia televízneho signálu, zobrazí sa uvítacia správa s otázkou, či chcete televíziu nastaviť s rovnakými nastaveniami. Kliknite na položku Áno, použiť moje predošlé nastavenie televízneho vysielania a potom na položku OK.

 3. Keď sa v aplikácii Media Center uplatnia predchádzajúce nastavenia televízneho vysielania, kliknite na položku Dokončiť.

Poznámky

 • Ak sa zobrazí správa s hlásením o neúspešnosti nastavenia televízneho vysielania, skontrolujte, či máte pre televíznu kartu nainštalovaný najnovší ovládač. Informácie o prevzatí a inštalácii najnovšieho ovládača sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

 • Keď máte pre televíznu kartu nainštalované najnovšie ovládače a v aplikácii Media Center stále nie je možné nastaviť signál prostredníctvom tejto metódy, vyskúšajte nastaviť televízny signál bez zachovania predchádzajúcich nastavení zo systému Windows Vista.

Otvorenie nástroja na riešenie problémov televíznej karty systému Windows

Ak máte problémy nastaviť televízny signál, pokúste sa použiť Poradcu pri riešení problémov s nastavením televíznej karty na automatické vyhľadanie a opravu niektorých bežných problémov.

 • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov s nastavením televíznej karty, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. Na ľavej table kliknite na položku Zobraziť všetko a potom kliknite na položku Nastavenie televíznej karty (Set up TV tuner).

Poznámky

 • Počas inštalácie sa môže zobraziť výzva na inštaláciu programu PlayReady. Program PlayReady umožňuje prehrávanie chráneného bonusového televízneho obsahu od poskytovateľa služby v aplikácii Media Center.

 • Ak sa napríklad počas nastavovania televíznej karty zobrazí chybové hlásenie (napríklad chyba preberania) alebo sa chybové hlásenie zobrazí počas inštalácie programu PlayReady, pravdepodobne bude potrebné zopakovať celý proces nastavenia, aby televízny signál fungoval správne.Potrebujete ďalšiu pomoc?