Skôr, ako začnete: Ak sa chcete rozhodnúť, aký typ siete nastaviť, alebo ak chcete zistiť, aký hardvér a káble potrebujete, pozrite si tému Predpoklady na nastavenie domácej siete. Táto téma obsahuje informácie o rôznych typoch sietí (známych aj pod pojmom sieťové technológie), ako aj o hardvérových požiadavkách pre každý typ siete. Ďalšie informácie o celom procese nastavenia siete sa nachádzajú v téme Informácie o úvodnom nastavení domácej siete v systéme Windows 7.

Keď určíte typ siete, ktorú chcete nastaviť, a máte všetok potrebný hardvér, môže byť potrebné vykonať nasledujúce štyri kroky:

 1. Nainštalujte všetok potrebný hardvér.

 2. Vytvorte pripojenie na Internet (voliteľná možnosť).

 3. Pripojte počítače.

 4. Spustite Sprievodcu vytvorením siete (len v prípade bezdrôtových sietí).

Každý z týchto krokov je podrobne popísaný ďalej v tomto článku.

Pred pridaním ďalších počítačov alebo zariadení začnite nastavením len jedného počítača, aby ste sa uistili, že sieť funguje.

Poznámka

 • Informácie v tomto článku sú určené pre používateľov širokopásmového pripojenia – zvyčajne ide o pripojenie DSL, káblové pripojenie alebo službu optického pripojenia (FiOS) – na Internet, a nie pre používateľov telefonického pripojenia. Na nastavenie siete však nie je potrebné pripojenie na Internet.

Inštalovanie hardvéru

Nainštalujte sieťové adaptéry do každého počítača, v ktorom je adaptér potrebný, alebo ich k počítačom pripojte. (Postupujte podľa návodu na inštaláciu v dokumentácii dodanej ku každému adaptéru.)

Vytvorenie alebo overenie pripojenia na Internet (voliteľná možnosť)

Aj keď väčšina ľudí chce svoju sieť používať na zdieľanie internetového pripojenia, pripojenie na Internet nemusíte pre nastavenie siete vytvoriť. Na vytvorenie pripojenia na Internet potrebujete modem DSL alebo káblový modem a konto od poskytovateľa internetových služieb (ISP). Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo potrebujem na pripojenie na Internet?.

Ak je už pripojenie na Internet vytvorené, overte, či je funkčné. Pripojenie overíte tak, že otvoríte webový prehľadávač a prejdete na webovú lokalitu, ktorú obvykle nenavštevujete. (Keby ste prešli na webovú lokalitu, ktorú často navštevujete, môže sa stať, že sa niektoré webové stránky uložené v počítači zobrazia aj v prípade, ak pripojenie nie je v poriadku.) Ak sa po otvorení webovej lokality nezobrazia žiadne chybové hlásenia, pripojenie je funkčné.

Zdieľanie pripojenia na Internet

Jedno pripojenie na Internet môžete zdieľať medzi viacerými počítačmi v sieti. Budete na to potrebovať sprostredkujúce zariadenie, čo je zariadenie nachádzajúce sa medzi pripojením na Internet a vaším počítačom, alebo budete musieť nastaviť službu Zdieľanie internetového pripojenia (ICS). Poskytovateľ internetových služieb môže za viacnásobné pripojenie na Internet účtovať poplatok. Požiadajte svojho poskytovateľa internetových služieb o informácie týkajúce sa tejto možnosti.

Použite sprostredkujúce zariadenie. Na zdieľanie pripojenia na Internet môžete použiť smerovač alebo zariadenie, ktoré je kombináciou smerovača a modemu. Ak použijete smerovač, pripojte ho k modemu aj k počítaču s internetovým pripojením a opäť skontrolujte pripojenie na Internet. Dokumentácia dodaná so smerovačom by mala obsahovať aj návod na pripojenie. Ak použijete smerovač kombinovaný s modemom, pripojte ho do niektorého počítača. Podrobný návod sa nachádza v dokumentácii dodanej so zariadením.

Poznámka

 • Ak chcete použiť pripojenie na Internet z ktoréhokoľvek počítača v sieti, musia byť smerovač aj modem zapnuté.

Nastavte službu Zdieľanie internetového pripojenia (ICS). Ak chcete zdieľať pripojenie na Internet bez použitia smerovača, môžete nastaviť službu Zdieľanie internetového pripojenia v počítači, ktorý je pripojený k modemu. Takýto počítač bude potrebovať dva sieťové adaptéry: jeden na pripojenie k modemu a jeden na pripojenie k ďalšiemu počítaču.

Pripojenie počítačov

Existuje niekoľko spôsobov pripojenia počítačov – konfigurácia závisí od typu sieťových adaptérov, modemu a používaného pripojenia na Internet. Závisí aj od toho, či chcete zdieľať pripojenie na Internet medzi všetkými počítačmi v sieti. Nasledujúca časť stručne vysvetľuje niektoré spôsoby pripojenia.

Zobraziť všetko

Siete typu Ethernet

Na pripojenie počítačov pomocou pripojenia siete Ethernet je potrebný rozbočovač, prepínač alebo smerovač. (Informácie o jednotlivých typoch hardvéru sa nachádzajú v téme V čom sa od seba odlišujú rozbočovače, smerovače, prepínače a prístupové body?.)

Ak chcete zdieľať pripojenie na Internet, musíte použiť smerovač. Pripojte ho k počítaču, ktorý je pripojený k modemu (ak ste to už predtým neurobili).

Ilustrácia siete Ethernet s káblovým smerovačom a zdieľaným internetovým pripojením
Sieť Ethernet s káblovým smerovačom a zdieľaným internetovým pripojením

Ak je v domácnosti alebo na pracovisku káblová sieť Ethernet, umiestnite počítače v miestnostiach vybavených konektormi siete Ethernet a zapojte ich priamo do konektorov siete Ethernet.

Ilustrácia siete Ethernet v domácom prostredí so vstavanými káblami siete Ethernet
Sieť Ethernet využívajúca vstavané ethernetové káble

Bezdrôtové siete

V bezdrôtových sieťach spustite v počítači pripojenom k smerovaču Sprievodcu vytvorením siete. Sprievodca poskytne návod na pridanie ďalších počítačov a zariadení do siete.

Ilustrácia bezdrôtovej siete so zdieľaným internetovým pripojením
Bezdrôtová sieť so zdieľaným pripojením na Internet

Siete typu HomePNA

V sieťach typu HomePNA musí byť v každej miestnosti s počítačom sieťový adaptér typu HomePNA (zvyčajne externý) pre každý počítač a telefónny konektor. Postupujte podľa pokynov dodaných s adaptérmi typu HomePNA.

Siete typu Powerline

V sieťach typu Powerline musí byť v každej miestnosti s počítačom sieťový adaptér typu Powerline (zvyčajne externý) pre každý počítač a elektrickú zásuvku. Postupujte podľa pokynov dodaných s adaptérmi typu Powerline.

Zapnite všetky počítače alebo zariadenia, napríklad tlačiarne, ktoré sa majú stať súčasťou siete. Ak ide o káblovú sieť (Ethernet, HomePNA alebo Powerline), mala by byť nastavená a pripravená na používanie. Ak sa chcete presvedčiť o správnom pripojení všetkých počítačov a zariadení, mali by ste sieť otestovať (pozrite nižšie).

Spustenie Sprievodcu vytvorením siete

Ak je sieť káblová, počítače sa pripoja okamžite po pripojení káblov siete Ethernet. Ak je sieť bezdrôtová, spustite Sprievodcu vytvorením siete v počítači pripojenom k smerovaču.

 • Ak chcete otvoriť ovládací panel Nastaviť sieť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí, kliknite na položku Nastaviť nové pripojenie alebo sieť a potom kliknite na položku Vytvoriť novú sieť.

  Sprievodca vás prevedie procesom pridania ďalších počítačov a zariadení do siete. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridanie zariadenia alebo počítača do siete.

Povolenie zdieľania v sieti

Ak chcete v sieti zdieľať súbory a tlačiarne, uistite sa, že typ umiestnenia siete je nastavený na domácu alebo pracovnú sieť a že je zapnuté zisťovanie siete a zdieľanie súborov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Výber sieťového umiestnenia a v téme Zapnutie alebo vypnutie zisťovania siete.

Testovanie siete

Otestujte sieť a skontrolujte, či sú všetky počítače a zariadenia správne pripojené a či správne fungujú. Ak chcete sieť otestovať, postupujte podľa nasledovného návodu pre každý počítač v sieti:

 • Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na svoje meno používateľa a potom na ľavej table kliknite na položku Sieť.

Mali by sa zobraziť ikony počítača, s ktorým práve pracujete, a všetkých ostatných počítačov a zdieľaných tlačiarní v sieti.

Poznámka

 • Ak sa v priečinku Sieť nezobrazujú ikony, je možné, že je vypnuté zisťovanie siete a zdieľanie súborov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie zisťovania siete.

 • Počítačom so staršími verziami systému Windows môže trvať niekoľko minút, kým sa ich ikony zobrazia v priečinku Sieť.

Zmena nastavení protokolu TCP/IP

Ak potrebujete upraviť nastavenia protokolu TCP/IP pre svoju sieť, pozrite si tému Zmena nastavení protokolu TCP/IP.

Pripojenie pracovného prenosného počítača k domácej sieti

Informácie o používaní svojho pracovného prenosného počítača v domácej sieti sa nachádzajú v téme Prepínanie medzi sieťou doma a na pracovisku.Potrebujete ďalšiu pomoc?