Zdieľanie súborov s ďalším používateľom


V systéme Windows 7 môžete zdieľať jednotlivé súbory a priečinky (a dokonca aj celé knižnice) s ostatnými používateľmi. Prehľad sa nachádza v téme Základné informácie o zdieľaní súborov.)

Ponuka Zdieľať s

Najrýchlejším spôsobom zdieľania položiek je použitie novej ponuky Zdieľať s. Dostupnosť tejto možnosti závisí od súboru, ktorý zdieľate, a typu siete, ku ktorej je pripojený počítač (domáca skupina, pracovná skupina alebo doména). (Ďalšie informácie o rôznych typoch sietí sa nachádzajú v téme Aký je rozdiel medzi doménou, pracovnou skupinou a domácou skupinou?.)

Pozrite si toto video a naučte sa používať ponuku „Zdieľať s“. (1:17)
Zobraziť všetko

Zdieľanie súborov a priečinkov v domácej skupine

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku, ktorú chcete zdieľať a potom kliknite na položku Zdieľať s.

  Obrázok ponuky zdieľania
  Zdieľajte položky rýchlym spôsobom pomocou ponuky Zdieľať s.
 2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Domáca skupina (čítanie). Táto možnosť umožňuje zdieľať položku s celou domácou skupinou, položka sa však môže iba otvárať. Členovia domácu skupinu nemôžu upravovať ani odstraňovať.

  • Domáca skupina (čítanie a zápis). Táto možnosť umožňuje zdieľať položku s celou domácou skupinou (položka sa môže otvárať, upravovať alebo odstraňovať).

  • Špecifické osoby. Táto možnosť slúži na otvorenie Sprievodcu zdieľaním súborov, ktorý umožňuje vybrať jednotlivé osoby na zdieľanie položiek.

   Obrázok ponuky úrovní povolení
   V Sprievodcovi zdieľaním súborov môžete vybrať špecifické osoby, s ktorými budete zdieľať súbory a priečinky.

Poznámky

 • Ak sa nezobrazí ponuka Zdieľať s, je možné, že sa pokúšate zdieľať položku v sieti alebo v inom nepodporovanom umiestnení. Ponuka Zdieľať s sa nezobrazí ani vtedy, keď vyberiete súbory mimo svojho osobného priečinka.

 • Ak sa pokúšate o zdieľanie s určitými osobami v domácej skupine, ale nevidíte ich mená v Sprievodcovi zdieľaním súborov, je pravdepodobné, že tieto osoby neprepojili svoje používateľské konto v systéme Windows s identifikáciou online. Je možné, že do svojho počítača budete musieť nainštalovať poskytovateľa identifikácií online. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme V čom spočívajú výhody prepojenia mojich kont online s mojím používateľským kontom v systéme Windows?.

 • Ak sa pokúšate zdieľať položky v niektorom z verejných priečinkov systému Windows 7, v ponuke Zdieľať s sa zobrazí možnosť s názvom Rozšírené nastavenia zdieľania. Táto možnosť otvorí ovládací panel, v ktorom môžete zapnúť alebo vypnúť zdieľanie verejného priečinka.

 • Domáce skupiny nie sú k dispozícii v systéme Windows Server 2008 R2.

Zdieľanie súborov a priečinkov v pracovnej skupine alebo doméne

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku, ktorú chcete zdieľať, kliknite na položku Zdieľať s a potom kliknite na položku Špecifické osoby.

 2. V sprievodcovi zdieľaním súborov vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Ak sa počítač nachádza v doméne, kliknite na šípku vedľa textového poľa a potom kliknite na tlačidlo Hľadať osoby. V dialógovom okne Výber používateľov alebo skupín zadajte do poľa názov, kliknite na položku Skontrolovať názvy a potom kliknite na položku OK.

  • Ak je počítač súčasťou pracovnej skupiny, kliknite na šípku vedľa textového poľa, kliknite na názov (meno) v zozname a potom kliknite na položku Pridať.

  Tip

  • Ak už poznáte meno osoby, s ktorou chcete zdieľať, zadajte ho do sprievodcu zdieľaním súborov a kliknite na položku Pridať.

  • V stĺpci Úroveň povolenia vyberte jednu z nasledujúcich možností:

   • Čítanie. Príjemcovia môžu otvárať súbor, nemôžu ho však upravovať ani odstraňovať.

   • Čítanie a zápis. Príjemcovia môžu otvárať, upravovať a odstraňovať súbor.

   Obrázok ponuky úrovní povolení
   Vyberte rozsah prístupu k vašim súborom, ktorý udelíte používateľom.
 3. Po dokončení pridávania používateľov kliknite na položku Zdieľať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Po prijatí potvrdenia o zdieľaní položky môžete používateľov, s ktorými zdieľate, informovať o prístupe k zdieľaným položkám. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak máte nainštalovaný e-mailový program, kliknite na položku odoslať e-mailom a odošlite príslušnému používateľovi prepojenie na zdieľané súbory.

  • Kliknutím na položku kopírovania sa zobrazené prepojenie automaticky skopíruje do schránky systému Windows. Potom môžete prepojenie prilepiť do e-mailovej správy, okamžitej správy alebo do iného programu.

 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo Hotovo.

Poznámky

 • Ak sa nezobrazí ponuka Zdieľať s, je možné, že sa pokúšate zdieľať položku v sieti alebo v inom nepodporovanom umiestnení. Táto ponuka sa nezobrazí ani vtedy, keď vyberiete súbory mimo svojho osobného priečinka.

 • Ak sa pokúšate zdieľať položky v niektorom z verejných priečinkov systému Windows 7, v ponuke Zdieľať s sa zobrazí možnosť s názvom Rozšírené nastavenie zdieľania. Táto možnosť otvorí ovládací panel, v ktorom môžete zapnúť alebo vypnúť zdieľanie verejného priečinka.

 • Ak je zdieľanie s ochranou heslom zapnuté, osoba, s ktorou chcete zdieľať, musí mať používateľské konto a heslo vo vašom počítači na úplný prístup k zdieľaným položkám. Zdieľanie chránené heslom sa nachádza na ovládacom paneli v časti Rozšírené nastavenia zdieľania. Táto možnosť je predvolene zapnutá.

Ukončenie zdieľania súboru alebo priečinka

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na položku, ktorej zdieľanie chcete ukončiť, kliknite na položku Zdieľať s a potom kliknite na položku Nikto.

Prístup k zdieľaným súborom, priečinkom alebo knižniciam v iných počítačoch domácej skupiny

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a kliknite na svoje meno používateľa.
 2. Na navigačnej table (ľavá tabla) v časti Domáca skupina kliknite na používateľské konto osoby, k súborom ktorej chcete získať prístup.

 3. V zozname so súbormi dvakrát kliknite na knižnicu, ku ktorej chcete získať prístup a potom dvakrát kliknite na požadovanú položku.

  Obrázok okna Knižnice
  Domáca skupina

Poznámka

 • Počítače, ktoré sú vypnuté, sú v režime dlhodobého spánku alebo spánku, sa na navigačnej table nezobrazia.

Verejné priečinky

Súbory a priečinky môžete zdieľať aj ich skopírovaním alebo premiestnením do niektorého z verejných priečinkov systému Windows 7, ako napríklad Verejná hudba alebo Verejné obrázky. Nájdete ich po kliknutí na položku ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutí na názov svojho používateľského konta a potom kliknutím na šípku vedľa položky Knižnice, čím rozbalíte priečinky.

Zdieľanie verejných priečinkov je predvolene vypnuté (s výnimkou domácej skupiny).

Pozrite si toto video a naučte sa zapnúť a vypnúť zdieľanie verejného priečinka. (1:13)

Postup pri zapnutí alebo vypnutí zdieľania verejného priečinka

Keď je zapnuté zdieľanie verejného priečinka, každý používateľ vášho počítača alebo siete môže pristupovať k týmto priečinkom. Keď je táto funkcia vypnutá, prístup budú mať iba osoby s používateľským kontom a heslom vo vašom počítači.

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na rozbaľovaciu šípku Obrázok dvojitej šípky rozbaľte svoj aktuálny sieťový profil.
 3. V časti Zdieľanie verejných priečinkov vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Zapnúť zdieľanie, pričom ktokoľvek so sieťovým prístupom môže súbory otvárať a zapisovať do nich vo verejných priečinkoch,

  • Vypnúť zdieľanie verejných priečinkov (osoby prihlásené do tohto počítača môžu stále získať prístup k týmto priečinkom)

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámky

 • Keď vo svojom počítači zdieľate verejný priečinok s inými osobami, títo používatelia môžu otvárať a prezerať uložené súbory rovnako, ako keby boli uložené v ich vlastných počítačoch. Ak týmto používateľom pridelíte právo meniť súbory, akékoľvek zmeny, ktoré vykonajú, pozmenia súbory uložené v počítači.

 • Ak kliknete na verejný priečinok alebo jeho obsah, zobrazí sa položka Rozšírené nastavenie zdieľania v ponuke Zdieľať s. Táto možnosť otvorí ovládací panel, v ktorom môžete zapnúť alebo vypnúť zdieľanie verejného priečinka.

Zapnutím zdieľania chráneného heslom na ovládacom paneli môžete obmedziť prístup k verejnému priečinku len na osoby s používateľským kontom a heslom vo vašom počítači. Táto možnosť nie je dostupná v doméne.

Zapnutie alebo vypnutie zdieľania chráneného heslom

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na rozbaľovaciu šípku Obrázok dvojitej šípky rozbaľte svoj aktuálny sieťový profil.
 3. V časti Zdieľanie chránené heslom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Zapnúť zdieľanie chránené heslom

  • Vypnúť zdieľanie chránené heslom

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Obrázok položky Verejné priečinky
Verejné priečinky tvoria súčasť knižníc systému Windows.

Rozšírené zdieľanie

V systéme Windows existuje niekoľko umiestnení, ktoré sa z dôvodov zabezpečenia nedajú zdieľať priamo pomocou ponuky „Zdieľať s“. Jedným z príkladov je pokus o zdieľanie celej jednotky, ako napríklad jednotky C v počítači (niekedy sa nazýva aj ako koreň jednotky) alebo systémových priečinkov (vrátane priečinkov Používatelia a Windows).

Ak chcete zdieľať tieto umiestnenia, musíte použiť rozšírené zdieľanie. Vo všeobecnosti však neodporúčame zdieľať celú jednotku alebo priečinky systému Windows.

Zdieľanie pomocou funkcie Rozšírené zdieľanie

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku alebo priečinok, kliknite na položku Zdieľať s a potom kliknite na položku Rozšírené zdieľanie.

 2. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na položku Rozšírené zdieľanie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V dialógovom okne Rozšírené zdieľanie začiarknite políčko Zdieľať tento priečinok.

 4. Ak chcete určiť používateľov alebo zmeniť povolenia, kliknite na položku Povolenia.

 5. Používateľov a skupiny pridajte alebo odstráňte kliknutím na tlačidlo Pridať alebo Odstrániť.

 6. Vyberte požadovaných používateľov alebo skupinu, začiarknite políčka povolení, ktoré chcete priradiť danému používateľovi alebo skupine a kliknite na položku OK.

 7. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Zdieľanie koreňa jednotky so znakom dolára pred písmenom jednotky nie je možné vo verziách systému Windows starších ako Windows Vista. Koreň jednotky C napríklad nemôžete zdieľať ako C$, ale môžete ho zdieľať ako C alebo s ľubovoľným iným názvom.

Poradca pri riešení problémov so zdieľanými priečinkami

Ak problémy so zdieľaním stále pretrvávajú, môžete skúsiť použiť nástroj na riešenie problémov so zdieľanými priečinkami na automatické vyhľadanie a odstránenie bežných problémov.

Ak chcete otvoriť Poradcu pri riešení problémov so zdieľanými priečinkami, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom vyberte položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. V časti Sieť a Internet kliknite na položku Prístup k zdieľaným súborom a priečinkom v iných počítačoch.Potrebujete ďalšiu pomoc?