Prepínanie medzi sieťou doma a na pracovisku


Ak si chcete priniesť počítač z práce domov a chcete ho pripojiť k svojej domácej sieti, bude pravdepodobne nutné zmeniť niektoré nastavenia počítača.

Prístup na Internet

Ak chcete doma používať iba Internet, pripojte prenosný počítač prinesený z práce k domácej sieti.

Zobraziť všetko

Pripojenie na domácu sieť Ethernet

 • Zapojte jeden koniec kábla siete Ethernet do prenosného počítača a jeho druhý koniec do rozbočovača, prepínača alebo smerovača. Internet by mal byť okamžite prístupný.

Pripojenie na domáce bezdrôtovú sieť

Prenosný počítač musí byť vybavený sieťovým adaptérom bezdrôtovej siete.

 1. Zapite prenosný počítač.

 2. Kliknutím na ikonu siete (Obrázok ikony bezdrôtovej siete alebo Obrázok ikony káblovej siete) v oblasti oznámení otvorte okno Pripojiť k sieti.

 3. Zo zoznamu vyberte domácu bezdrôtovú sieť a potom zadajte kľúč zabezpečenia siete, ak sa jeho zadanie požaduje.

  Mali by ste byť pripojení k bezdrôtovej sieti s prístupom na Internet.

Poznámka

 • Ak je domáce sieť bezdrôtová, odporúčame použitie kľúča zabezpečenia siete. Ak ho nepoužijete, vystavujete prenosný počítač riziku, že do neho získajú neoprávnený prístup hakeri alebo škodlivý softvér. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prečo je potrebné zabezpečiť bezdrôtovú sieť?.

Ak máte problémy s pripojením k sieti alebo prístupom na Internet, pozrite si tému Prečo sa nedá pripojiť k sieti? alebo tému Prečo sa nedá pripojiť na internet?.

Povolenie zdieľania súborov a tlačiarní

Ak chcete získať prístup k zdieľaným súborom a tlačiarňam, musíte najprv zdieľanie súborov a tlačiarní povoliť. Najjednoduchším spôsobom je vytvorenie domácej skupiny, ku ktorej sa pripojíte.

Používanie domácej skupiny na zdieľanie súborov a tlačiarní

Keď nastavujete počítač s touto verziou systému Windows, domáca skupina sa vytvorí automaticky. Domácu skupinu môžete vytvoriť tiež vykonaním týchto krokov:

 1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom kliknite na položku Centrum sietí.

 2. Kliknite na položku Vybrať možnosti pre domáce skupiny a zdieľanie.

 3. Vytvorte a pripojte sa k domácej skupine podľa zobrazených pokynov.

Poznámka

 • Ak je váš počítač začlenený do domény, zdieľanie súborov a tlačiarní s domácou skupinou nebude možné, no stále budete mať prístup k súborom a tlačiarňam, ktoré zdieľajú ostatní.

 • Domáce skupiny nie sú v systéme Windows  Server 2008 R2 k dispozícii.

Zdieľanie súborov a tlačiarní bez použitia domácej skupiny

Na zdieľanie súborov a tlačiarní odporúčame použiť domácu skupinu, pretože predstavuje podstatne jednoduchší spôsob nastavenia zdieľania. Ďalšie informácie nájdete vo vyššie uvedenej časti Používanie domácej skupiny na zdieľanie súborov a tlačiarní.

 1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom kliknite na položku Centrum sietí.

 2. Ak je sieť uvedená ako verejná sieť, kliknite na položku Verejná sieť a potom kliknite na položku Domáca sieť alebo Pracovná sieť.

Ak je váš počítač so systémom Windows 7 pripojený k doméne, pravdepodobne nebudete môcť zmeniť sieť na domácu alebo pracovnú. V takom prípade kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania na ľavej table a uistite sa, že sú zapnuté nasledujúce možnosti:

 • Zisťovanie siete (pozri tému Zapnutie alebo vypnutie zisťovania siete)

 • Zdieľanie súborov

 • Zdieľanie verejných priečinkov (ak chcete zdieľať súbory v priečinkoch Verejné dokumenty, Verejná hudba, Verejné obrázky a Verejné videá)

 • Zdieľanie tlačiarní

Poznámka

 • Ak chcete použiť zdieľanie chránené heslom, je potrebné, aby ste na oboch počítačoch mali rovnaké používateľské kontá a heslá. Toto zvyčajne neplatí, keď používate pracovný prenosný počítač a domáci počítač. (Možnosť používať zdieľanie chránené heslom nie je dostupná v doménových sieťach.)

Prístup k tlačiarni

Ak chcete na prenosnom počítači používať tlačiareň, ktorá je pripojená k domácu počítaču, najprv zapnite zisťovanie siete (ak je tlačiareň pripojená k počítaču so systémom Windows 7) a potom sa uistite, že je tlačiareň zdieľaná.

Zobraziť všetko

Kontrola zdieľania tlačiarne alebo nastavenie zdieľania tlačiarne

 1. Prihláste sa do počítača, ktorý je v domácej sieti a je pripojený k tlačiarni.

 2. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň, ktorú chcete zdieľať, kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne a potom na kartu Zdieľanie.

  Ak je počítač zdieľaný, bude vybraná položka Zdieľať tlačiareň. Ak nie je položka Zdieľať tlačiareň vybratá, kliknite na ňu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete používať zdieľanú tlačiareň, je nutné ju pridať do prenosného počítača.

Pridanie tlačiarne

 1. Otvorte Sprievodcu pridaním tlačiarne kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Hardvér a zvuk, kliknutím na položku Tlačiarne a následným kliknutím na položku Pridať tlačiareň.

 2. Vyberte možnosť Pridať sieťovú tlačiareň, bezdrôtovú tlačiareň alebo tlačiareň s rozhraním Bluetooth a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Zdieľanie súborov a priečinkov

Zdieľanie súborov a priečinkov je možné realizovať dvomi spôsobmi: cez jednoduché zdieľanie súborov, čiže umiestnením súborov alebo priečinkov do spoločného zdieľaného priečinka, alebo cez zdieľanie súborov na mieste, čiže označením jednotlivých súborov a priečinkov na zdieľanie bez toho, aby ste ich premiestnili z ich aktuálneho umiestnenia.

Zobraziť všetko

Nastavenie zdieľania v počítačoch so systémom Windows XP

Ak máte v ľubovoľnom domácom počítači verziu systému Windows XP, ktorá je staršia ako systém Windows XP s balíkom Service Pack 2 (SP2), bude nutné vykonať inováciu tohto systému, až potom bude možné nastaviť zdieľanie.

 1. Spustite Sprievodcu nastavením siete v každom domácom počítači, ak ste to už neurobili.

 2. Pri vyzvaní vyberte zapnutie zdieľania súborov. Takto sa vytvorí na každom počítači priečinok Zdieľané dokumenty. Súbory v priečinku sú prístupné každému v sieti.

Poznámky

 • Ak chcete otvoriť priečinok Zdieľané dokumenty, kliknite na položku Štart, kliknite na položku Moje dokumenty a potom kliknite na položku Zdieľané dokumenty.

 • V systéme Windows XP nie je možné zdieľať jednotlivé súbory. Zdieľať musíte celý priečinok. Ak chcete zdieľať priečinky a ich obsah bez toho, aby ste ich premiestňovali do priečinku Zdieľané dokumenty, prejdite na umiestnenie obsahujúce požadovaný priečinok, pravým tlačidlom myši kliknite na daný priečinok a potom kliknite na položku Zdieľanie a zabezpečenie. Kliknite na kartu Zdieľanie, kliknite na položku Zdieľať tento priečinok a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Nastavenie zdieľania v počítačoch so systémom Windows Vista

V systéme Windows Vista bol priečinok Zdieľané dokumenty nahradený Verejným priečinkom.

 1. V Centre sietí kliknite na šípku Obrázok plochej šípky vedľa položky Zdieľanie verejných priečinkov a potom kliknite na jednu z nasledujúcich možností:
  • Zapnúť zdieľanie, pričom ktokoľvek so sieťovým prístupom môže otvoriť súbory

  • Zapnúť zdieľanie, pričom ktokoľvek so sieťovým prístupom môže súbory otvárať, meniť a vytvárať

 2. Kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Všetci v sieti teraz majú prístup k súborom vo Verejnom priečinku.

Poznámky

 • Ak chcete otvoriť Verejný priečinok, postupujte nasledovne: V priečinku Dokumenty kliknite na šípku vedľa položky Priečinky v spodnej časti na ľavej table a potom kliknite na položku Verejné.

 • Ak chcete zdieľať súbory alebo priečinky bez toho, aby ste ich premiestnili do tohto priečinka, prejdite do umiestnenia obsahujúceho požadovaný súbor alebo priečinok, kliknite naň pravým tlačidlom myši, kliknite na položku Zdieľať a potom postupujte podľa krokov sprievodcu.

Nastavenie zdieľania v počítačoch so systémom Windows 7

Verejný priečinok je nahradený samostatnými verejnými priečinkami pre každý typ súboru (Dokumenty, Obrázky, Hudba a Videá) v systéme Windows 7.

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok plochej šípky rozbaľte aktuálny sieťový profil.
 3. V časti Zdieľanie verejných priečinkov kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Zapnúť zdieľanie, aby všetci používatelia s prístupom k sieti mohli čítať a zapisovať súbory vo verejných priečinkoch

  • Vypnúť zdieľanie verejných priečinkov (osoby prihlásené do tohto počítača môžu stále získať prístup k týmto priečinkom)

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  K súborom vo verejných priečinkoch môže teraz získať prístup každý používateľ v sieti.

Poznámky

 • Ak chcete otvoriť verejné priečinky, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na názov svojho používateľského konta.
  2. Dvakrát kliknite na priečinok Dokumenty, Obrázky, Hudba alebo Videá a potom dvakrát kliknite na položku Verejné dokumenty, Verejné obrázky, Verejná hudba alebo Verejné videá.

 • Ak chcete zdieľať súbory alebo priečinky bez toho, aby ste ich premiestnili do verejného priečinka, prejdite do umiestnenia obsahujúceho požadovaný súbor alebo priečinok, kliknite naň pravým tlačidlom myši, kliknite na položku Zdieľať a potom postupujte podľa krokov sprievodcu.

Prístup k sieťovým počítačom

Skôr ako začnete s prístupom k inému sieťovému počítaču, potrebujete poznať jeho názov.

Zobraziť všetko

Vyhľadanie názvu počítača

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Názov je zobrazený v časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny.

Prístup do domáceho počítača z prenosného počítača

Ak chcete získať prístup k súborom vo svojom domácom počítači, môžete sa prihlásiť ako hosť (čiže budete mať prístup iba k súborom vo verejných priečinkoch), alebo ak máte v danom počítači používateľské konto, môžete sa prihlásiť pomocou svojho konta. Ďalšie informácie o používateľských kontách nájdete v téme Používateľské kontá: najčastejšie otázky. Ak chcete mať prístup k inému počítaču, potupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Ak chcete otvoriť okno Sieť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť počítače a zariadenia v sieti.

 2. Ak používate domácu skupinu, dvakrát kliknite na položku Domáca skupina a potom dvakrát kliknite na počítač, do ktorého chcete získať prístup.

 3. Ak nepoužívate domácu skupinu, dvakrát kliknite na ikonu počítača. Zobrazia sa súbory a priečinky, ku ktorým máte prístup.

Poznámky

 • Ak je používateľské meno a heslo pre počítač, ku ktorému ste aktuálne pripojení iné, ako to pre požadovaný počítač, zobrazí sa výzva na zadanie prihlasovacích informácií.

 • Ak je druhý počítač nastavený tak, aby umožnil komukoľvek v sieti prístup, automaticky budete k nemu pripojení, ale budete mať len prístup hosťa. To znamená, že budete mať prístup iba k súborom vo verejných priečinkoch. Pomocou uloženia hesiel sa môžete automaticky prihlásiť k druhému počítaču v sieti použitím prihlasovacích informácií. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ukladanie hesiel, certifikátov a ďalších poverení na automatické prihlásenie.

Prístup do prenosného počítača z domáceho počítača

 1. Ak chcete otvoriť okno Sieť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť počítače a zariadenia v sieti.

 2. Dvakrát kliknite na ikonu prenosného počítača.

 3. Keď sa zobrazí výzva na prihlásenie, zadajte názov pracovnej domény a svoje meno používateľa oddelené opačnou lomkou (napríklad: doména\meno_používateľa) a potom zadajte heslo, ktoré používate na prihlásenie v práci.

  Otvorí sa priečinok so zdieľanými súbormi a priečinkami v prenosnom počítači.Potrebujete ďalšiu pomoc?