Panel úloh je dlhý vodorovný panel v dolnej časti obrazovky. Panel úloh je na rozdiel od pracovnej plochy, ktorá môže byť prekrytá otvorenými oknami, viditeľný takmer stále. Je rozdelený na tri hlavné časti:

  • Tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, pomocou ktorého sa otvára ponuka Štart. Ďalšie informácie získate v téme Ponuka Štart (prehľad).
  • Stredná časť, na ktorej sú zobrazené otvorené programy a súbory. Umožňuje rýchle prepínanie medzi nimi.

  • Oblasť oznámení, v ktorej sa nachádzajú hodiny a ikony (malé obrázky) zobrazujúce stav jednotlivých programov a nastavení počítača.

Strednú časť panela úloh budete pravdepodobne využívať najviac, preto sa pozrime najprv na túto časť.

Sledovanie otvorených okien

Ak je otvorených niekoľko programov alebo súborov naraz, môže sa stať, že sa pracovná plocha zaplní otvorenými oknami. Okná sa často prekrývajú alebo zaberajú celú obrazovku, preto je niekedy ťažké vidieť, čo je pod nimi alebo si pamätať, ktoré programy a dokumenty sú už otvorené.

Túto situáciu rieši práve panel úloh. Pri každom otvorení programu, priečinka alebo súboru vytvorí systém Windows na paneli úloh zodpovedajúce tlačidlo. Na tlačidle je zobrazená ikona, ktorá zastupuje daný otvorený program. Nižšie uvedený obrázok zobrazuje dva otvorené programy – Kalkulačka a hra Míny – a pre každý z nich je na paneli úloh vytvorené tlačidlo.

Obrázok zobrazujúci program Kalkulačka a hru Míny na pracovnej ploche a zodpovedajúce tlačidlá na paneli úloh
Pre každý program sa vytvorí tlačidlo na paneli úloh

Všimnite si, ako je tlačidlo hry Míny na paneli úloh zvýraznené. Znamená to, že okno hry Míny je aktívne. Aktívne okno je v popredí pred inými otvorenými oknami a môžete s ním pracovať.

Kliknutím na tlačidlo iného programu na paneli úloh sa aktívnym stane okno príslušného programu. V tomto príklade sa kliknutím na tlačidlo programu Kalkulačka na paneli úloh zobrazí v popredí okno programu Kalkulačka.

Obrázok okna programu Kalkulačka pred oknom hry Míny so zvýrazneným tlačidlom programu Kalkulačka na paneli úloh
Kliknutím na tlačidlo na paneli úloh sa prepnete do príslušného okna

Kliknutie na tlačidlo na paneli úloh je jednou z niekoľkých možností, ako prepínať medzi oknami. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Práca s oknami.

Minimalizovanie a obnovenie okien

Kliknutím na tlačidlo okna na paneli úloh, ktoré je aktívne (tlačidlo okna na paneli úloh je zvýraznené), sa okno minimalizuje. To znamená, že zmizne z pracovnej plochy. Okno sa minimalizovaním nezatvorí ani sa neodstráni jeho obsah – iba sa dočasne odstráni z pracovnej plochy.

Na nasledujúcom obrázku nie je okno programu Kalkulačka zatvorené, ale minimalizované. Program je stále spustený, pretože na paneli úloh je ešte stále zobrazené tlačidlo jeho okna.

Obrázok programu Kalkulačka minimalizovaného na paneli úloh
Pri minimalizácii okna programu Kalkulačka zostane viditeľné iba tlačidlo programu na paneli úloh

Okno môžete minimalizovať aj kliknutím na tlačidlo minimalizovania v pravom hornom rohu okna.

Obrázok ukazovateľa myši ukazujúceho na tlačidlo okna Minimalizovať
Tlačidlo Minimalizovať (vľavo)

Minimalizované okno obnovíte (znovu zobrazíte na pracovnej ploche) kliknutím na tlačidlo okna na paneli úloh. Ďalšie informácie o týchto tlačidlách nájdete v téme Práca s oknami.

Ukážky otvorených okien

Presunutím ukazovateľa myši na tlačidlo na paneli úloh sa zobrazí malý obrázok s miniatúrnou verziou zodpovedajúceho okna. Táto ukážka, ktorá sa označuje aj ako miniatúra, je obzvlášť užitočná. Ak je v niektorom okne spustený videozáznam alebo animácia, aj tie sa zobrazia v ukážke okna.

Poznámka

  • Miniatúry môžete zobraziť len v prípade, ak je v počítači možné používať rozhranie Aero a ak sa používa motív systému Windows 7.

Oblasť oznámení

V oblasti oznámení umiestnenej na pravom konci panela úloh sa nachádzajú hodiny a skupina ďalších ikon. Táto oblasť je znázornená nižšie.

Obrázok oblasti oznámení
Oblasť oznámení na pravej strane panela úloh

Ikony zobrazujú stav určitých položiek v počítači alebo umožňujú prístup k niektorým nastaveniam. Zloženie súboru zobrazených ikon závisí od programov a služieb nainštalovaných v počítači a nastavení počítača výrobcom.

Po presunutí ukazovateľa na na určitú ikonu sa zobrazí názov ikony alebo stav nastavenia. Ak napríklad ukážete na ikonu hlasitosti Obrázok ikony hlasitosti v oblasti oznámení panela úloh, zobrazí sa aktuálne nastavenie úrovne hlasitosti v počítači. Ukázaním na ikonu Sieť Obrázok ikony siete v oblasti oznámení panela úloh sa zobrazia informácie o tom, či ste pripojení k sieti, rýchlosť pripojenia a intenzita signálu.

Dvojitým kliknutím na ikonu v oblasti oznámení sa obvykle otvorí príslušný program alebo nastavenie. Ak napríklad dvakrát kliknete na ikonu hlasitosti, otvorí sa ovládanie hlasitosti. Dvojitým kliknutím na ikonu siete otvoríte Centrum pre sieťové pripojenia a zdieľanie.

Niekedy sa pri ikone v oblasti oznámení zobrazí malé automaticky otvárané okno (označované ako oznámenie) s informáciou o nastavení. Toto okno sa môže zobraziť napríklad po pridaní nového hardvérového zariadenia k počítaču.

Obrázok oznámenia s hlásením o tom, že softvér ovládača zariadenia bol úspešne nainštalovaný
V oblasti oznámení sa zobrazí hlásenie o inštalácii nového hardvéru
Oznámenie zrušíte kliknutím na tlačidlo ZavrieťObrázok tlačidla zatvorenia pre oznámenie v pravom hornom rohu oznámenia. Ak okno nezatvoríte, po niekoľkých sekundách zmizne.

Systém Windows zachováva prehľadnosť oblasti oznámení a skrýva nepoužívané ikony. Skryté ikony dočasne zobrazíte kliknutím na tlačidlo Zobraziť skryté ikony.

Obrázok oblasti oznámení zobrazujúci tlačidlo Zobraziť skryté ikony
Kliknutím na tlačidlo Zobraziť skryté ikony sa zobrazia všetky ikony v oblasti oznámení

Prispôsobenie panela úloh

Panel úloh môžete rôznym spôsobom prispôsobiť podľa vlastných želaní. Môžete napríklad presunúť celý panel úloh vľavo, vpravo alebo k hornému okraju obrazovky. Môžete zväčšiť plochu panela úloh alebo nastaviť systém Windows tak, aby automaticky skrýval panel úloh v čase, keď ho nepoužívate.Potrebujete ďalšiu pomoc?