Použitie Sprievodcu v aplikácii Windows Media Center


Ak máte k počítaču pripojený televízny signál, môžete používať Sprievodcu na sledovanie televízneho programu v aplikácii Windows Media Center. Sprievodca je praktický na plánovanie programov, ktoré chcete nahrať, alebo na prehľadávanie kanálov.

Obrázok zobrazujúci Sprievodcu v aplikácii Media Center
V Sprievodcovi môžete prehľadávať kanál na základe vysielacích časov, alebo môžete prejsť aj niekoľko dní alebo týždňov dopredu.

Na používanie Sprievodcu potrebujete tri veci:

Navigácia v Sprievodcovi

Na prácu v Sprievodcovi môžete používať myš alebo klávesnicu, prípadne môžete použiť diaľkový ovládač aplikácie Media Center. Na používanie diaľkového ovládača je potrebný voliteľný diaľkový ovládač Media Center a prijímač.

Činnosť
Používanie myši a klávesnice
Používanie diaľkového ovládača aplikácie Media Center

Otvorenie Sprievodcu

Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku TV a potom kliknite na položku Sprievodca.

Stlačte tlačidlo GUIDE.

Prechod priamo na určitý kanál Sprievodcu

Na zadanie čísla kanála použite klávesnicu.

Číslo kanála zadajte stlačením tlačidiel s číslami.

Prechod na nasledujúci alebo predchádzajúci časový úsek

Kliknite na tlačidlo so šípkou doprava alebo doľava.

Stlačte tlačidlo so šípkou doprava alebo doľava.

Rýchle prechádzanie medzi televíznymi kanálmi

Kliknite na tlačidlo so šípkou doprava alebo doľava a podržte ho stlačené.

Stlačte tlačidlo so šípkou doprava alebo doľava a podržte ho stlačené.

Prechod medzi televíznymi kanálmi po jednom

Kliknite na tlačidlo so šípkou nahor alebo nadol.

Stlačte tlačidlo so šípkou nahor alebo nadol.

Rýchlejšie prechádzanie medzi televíznymi kanálmi

Kliknite na tlačidlo so šípkou nahor alebo nadol a podržte ho stlačené.

Stlačte tlačidlo CH/PG+ alebo CH/PG-.

Filtrovanie Sprievodcu podľa kategórie

V ľavej časti vedľa Sprievodcu kliknite na možnosť Kategórie a potom kliknite na kategóriu. Podržaním myši nad každou kategóriou môžete zobraziť ukážku. Na zobrazenie Sprievodcu bez filtra kliknite na položku Všetky. (V niektorých oblastiach nie je možné používať pre Sprievodcu filter.)

V zobrazení aktuálneho vysielacieho času stlačte dvakrát tlačidlo so šípkou doľava, čím sa otvorí ponuka Kategórie. Stlačením tlačidla so šípkou nahor alebo nadol vyberte kategóriu a potom stlačením tlačidla OK zapnite filtrovanie Sprievodcu podľa danej kategórie. (Na získanie informácií o vytvorení vlastných kategórií alebo obľúbených kolekcií programov si prečítajte časť Vytvorenie kategórie obľúbených kanálov.)

Zobrazenie informácií o programe

Kliknite pravým tlačidlom myši na program a potom kliknite na položku Podrobnosti o programe.

Vyberte program, stlačte tlačidlo MORE, vyberte položku Podrobnosti o programe a stlačte tlačidlo OK.

Výber programu na pozeranie

Kliknite na program, ktorý sa momentálne vysiela.

Vyberte program, ktorý sa momentálne vysiela, a potom stlačte tlačidlo OK.

Nahrávanie programu zo Sprievodcu

Pravým tlačidlom myši kliknite na program a potom kliknite na položku Nahrať alebo Nahrať seriál.

Vyberte program a potom stlačte tlačidlo RECORD. Ak chcete nahrať seriál, znovu kliknite na tlačidlo RECORD.

Zmena nastaví Sprievodcu alebo prevzatie najnovšieho televízneho programu

Možno budete chcieť zmeniť spôsob konfigurácie televízneho programu Sprievodcu. Napríklad, možno chcete manuálne pridať do Sprievodcu kanály, ktoré sa nezaznamenali pri nastavovaní televízneho signálu.

 • Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na Úlohy, kliknite na položky Nastavenia, TV, Sprievodca a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Na zmenu nastavení pre existujúce kanály v Sprievodcovi alebo na vypnutie dodatočných kanálov, ktoré neprijímate prostredníctvom televíznej karty, kliknite na položku Upraviť kanály a postupujte podľa inštrukcií.

  • Na manuálne pridanie kanálov, ktoré sa nezobrazujú v Sprievodcovi, kliknite na položku Pridať chýbajúce kanály a postupujte podľa inštrukcií.

  • Ak chcete zmeniť niektoré základné nastavenia spôsobu zobrazenia prehľadu televízneho programu (napríklad zoradenie kanálov podľa názvu, a nie podľa čísla, použitie farebného pozadia na základe kategórie), kliknite na položku Možnosti stránky TV programu a postupujte podľa pokynov.

  • Na manuálne prevzatie najnovšieho televízneho programu Sprievodcu kliknite na položku Získať najnovší TV program. (V aplikácii sa tento krok väčšinou vykonáva automaticky.)

  • Na zobrazenie technických podrobností o televíznom programe Sprievodcu, ako napríklad typ priradeného televízneho signálu, kliknite na položku TV program – informácie.

Poznámky

 • Niektorí poskytovatelia televíznych služieb ponúkajú kanály, ktoré nezahŕňajú potrebné informácie na správne zobrazenie v Sprievodcovi. V niektorých prípadoch môžete napriek tomu kanály sledovať, aj keď nie je možné automaticky zobraziť v aplikácii Media Center informácie v Sprievodcovi. Na používanie týchto kanálov v aplikácii Media Center postupujte podľa inštrukcií na pridanie chýbajúcich kanálov uvedených vyššie.

 • V aplikácii Media Center sa automaticky prevezme najnovší televízny program v určitom čase, ale toto nastavenie je možné zmeniť. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenia, Všeobecné a potom na položku Možnosti automatického preberania.

 • Ak sa pri preberaní informácií Sprievodcu zobrazí chyba, príčinou by mohla byť dočasná nefunkčnosť servera Sprievodcu, zlyhanie internetového pripojenia alebo iné dôvody. Ďalšie podrobnosti získate pomocou funkcie Zobrazovač udalostí systému Windows. Potom skontrolujte v položke Denníky aplikácií a služieb denník Media Center. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aké informácie sa zobrazujú v denníkoch udalostí?.

 • Ak sa Sprievodca zobrazí prázdny a manuálne prevzatie najnovšieho televízneho programu nefunguje, je potrebné opätovne nastaviť televízny signál. Ďalšie informácie o tomto postupe sa nachádzajú v téme Nastavenie televízneho signálu v aplikácii Windows Media Center.

Vytvorenie kategórie obľúbených kanálov

Môžete si vytvoriť vlastné kategórie, nazývajú sa Obľúbená kolekcia programov, pomocou ktorých môžete filtrovať Sprievodcu a zobrazovať len požadované kanály.

 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, kliknite na položky Nastavenia, TV, Sprievodca a nakoniec kliknite na položku Upraviť obľúbené kolekcie programov.

 2. Kliknite na položku Pridať nové, zadajte názov pre kategóriu a kliknite na položku Uložiť.

 3. Začiarknite políčko pri obľúbených kanáloch a potom kliknite na položku Uložiť.

  Po návrate do Sprievodcu môžete kliknúť na položku Zobraziť kategórie vľavo a na vlastnú kategóriu, čím sa zobrazia len obľúbené kanály.Potrebujete ďalšiu pomoc?