Používanie diaľkového ovládania s aplikáciou Windows Media Center


Na prácu v aplikácii Windows Media Center používajte klávesnicu alebo myš, no najlepší spôsob je diaľkový ovládač aplikácie Media Center. Kúpiť môžete rozličné diaľkové ovládače aplikácie Media Center s rozličnými možnosťami. Ak máte počítač s aplikáciou Media Center alebo televíznou kartou, mohli ste dostať s výbavou aj diaľkový ovládač.

Na správne fungovanie diaľkového ovládača aplikácie Media Center je tiež potrebný prijímač. Väčšina prijímačov diaľkových ovládačov aplikácie Media Center sú samostatné infračervené zariadenia (IR), ktoré sú pripojené k portu USB počítača, no niektoré používajú aj pripojenie Bluetooth alebo rádiofrekvencie.

Ak ste s počítačom dostali diaľkový ovládač, infračervený prijímač môže byť vstavaný do počítača. Ak ste kúpili diaľkový ovládač aplikácie Media Center samostatne, pravdepodobne ste s ním kúpili aj infračervený prijímač, ktorý môžete pripojiť do portu USB.

Otvorenie aplikácie Media Center pomocou diaľkového ovládača

  • Na otvorenie aplikácie Media Center stlačte na diaľkovom ovládači aplikácie Media Center zelené spúšťacie tlačidlo Obrázok zeleného tlačidla Štart určeného na diaľkové ovládanie.

V aplikácii Media Center všetko, čo môžete urobiť pomocou myši alebo klávesnice, môžete urobiť aj pomocou diaľkového ovládača. Tu je niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť:

Väčšina úloh je pochopiteľná pri pohľade na označenia diaľkového ovládača aplikácie Media Center, ale niektoré je možno potrebné vysvetliť. Tieto úlohy sú vysvetlené v nasledujúcich častiach.

Zobraziť všetko

Rýchle posúvanie v Sprievodcovi a knižniciach

Ak prehľadávate Sprievodcu alebo knižnicu (napríklad knižnicu hudby), kde sa nachádza veľa obsahu, môžete sa posúvať rýchlo stlačením a podržaním tlačidla so šípkou vľavo alebo so šípkou vpravo na diaľkovom ovládači. Po stlačení tlačidla asi na tri sekundy sa spustí režim umožňujúci rýchle posúvanie vpred, keď prechádzate položkami.

Obrázok zobrazujúci Sprievodcu v aplikácii Media Center
Rýchle posúvanie v Sprievodcovi umožňuje posun vpred o niekoľko dní, dokonca aj týždňov, takže si môžete pozrieť televízne vysielanie.

Poznámka

  • Pri niektorých typoch starších diaľkových ovládačov pri príliš dlhom stlačení tlačidla vyprší stanovený čas. Tieto typy diaľkových ovládačov nie sú veľmi vhodné na funkciu rýchleho posúvania.

Zmena kanálov

Pri sledovaní živého vysielania v aplikácii Media Center môžete zmeniť kanál stlačením tlačidla CH + alebo CH -, prípadne zadaním čísla kanála pomocou tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači. Pri kanáloch s desatinným číslom (napríklad niektoré digitálne televízne kanály) môžete desatinnú čiarku zadať stlačením tlačidla *.

Zadanie textu pomocou tlačidiel s číslami

Niekedy je potrebné zadať text pomocou diaľkového ovládača, napríklad pri hľadaní televíznej relácie alebo pri pomenúvaní obrázkovej prezentácie.

Zadávanie textu pomocou diaľkového ovládača aplikácie Media Center sa podobá na zadávanie textu na mobilnom telefóne. Ak chcete pomocou diaľkového ovládania zadať text, opakovaným stlačením čísla prejdite na možnosti, ktoré sú dostupné pre dané číslo. Pri každom opakovanom stlačení čísla sa zobrazí iný znak. Keď nájdete požadovaný znak, stlačte iné číslo, alebo počkajte niekoľko sekúnd, kým sa blikajúci kurzor premiestni na ďalšie miesto.

Taktiež môžete vykonať nasledovné:

  • Prepínať medzi tabuľkami znakov, ako sú veľké písmená, malé písmená a režim symbolov stláčaním tlačidla CH+ alebo CH-.

  • Zadať povel Späť stlačením tlačidla CLEAR.

  • Zadať medzeru medzi dve slová stlačením tlačidla 0.

Použitie tlačidiel MORE a BACK

Keď stlačíte na diaľkovom ovládači tlačidlo MORE, v závislosti od obrazovky, kde sa práve nachádzate, sa zobrazia dodatočné možnosti aplikácie Media Center. Napríklad, ak vyberiete obrázok a stlačíte na diaľkovom ovládači tlačidlo MORE, zobrazia sa možnosti na otáčanie obrázka alebo priradenie hviezdičkového hodnotenia.

Prístup k obrazovke Nastavenie môžete získať kdekoľvek v aplikácii Media Center stlačením tlačidla MORE na diaľkovom ovládači a možnosti Nastavenie.

Na zrušenie zoznamu možností bez výberu alebo na prechod do predchádzajúcej obrazovky stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo BACK.Potrebujete ďalšiu pomoc?