Klávesnica predstavuje hlavný spôsob zadávania informácií do počítača bez ohľadu na to, či píšete list alebo vypočítavate číselné údaje. Okrem toho sa môže použiť aj na ovládanie počítača. Pre efektívnejšiu prácu sa stačí naučiť iba niekoľko jednoduchých klávesových príkazov (pokynov pre počítač). Tento článok obsahuje základné informácie o práci s klávesnicou a oboznámite sa v ňom s klávesovými príkazmi.

Usporiadanie klávesov

Klávesy na klávesnici sa podľa funkcie dajú rozdeliť do niekoľkých skupín:

 • Klávesy na písanie (alfanumerické). Sem patria klávesy s písmenami, číslami, interpunkciou a symbolmi, ktoré sú rovnaké ako na tradičnom písacom stroji.

 • Ovládacie klávesy. Tieto klávesy sa používajú samostatne alebo spolu s inými klávesmi na vykonávanie určitých akcií. Najčastejšie používanými ovládacími klávesmi sú klávesy Ctrl, Alt, kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows a kláves Esc.
 • Funkčné klávesy. Funkčné klávesy sa používajú na vykonávanie konkrétnych úloh. Sú označené znakom F1, F2, F3 a tak ďalej až po F12. Ich funkcie sa v jednotlivých programoch líšia.

 • Navigačné klávesy. Tieto klávesy sa používajú na presúvanie v dokumentoch alebo webových stránkach a úpravu textu. Patria medzi ne klávesy so šípkami a klávesy Home, End, Page Up, Page Down, Delete a Insert.

 • Numerická klávesnica. Numerická klávesnica je užitočná na rýchle zadávanie čísiel. Klávesy sú zoskupené do bloku podobne ako na tradičnej kalkulačke alebo počítacom stroji.

Nasledujúci obrázok zobrazuje usporiadanie klávesov na typickej klávesnici. Rozloženie jednotlivých klávesníc môže byť odlišné.

Obrázok klávesnice zobrazujúcej typy klávesov
Usporiadanie klávesov na klávesnici

Písanie textu

Keď je potrebné do programu, e-mailovej správy alebo textového poľa zadať text, zobrazí sa blikajúca zvislá čiara (Obrázok kurzora To je kurzor, ktorý sa taktiež nazýva bod vloženia. Ukazuje miesto, kde sa začne písať text. Kurzor môžete presunúť na požadované miesto kliknutím myšou alebo použitím navigačných klávesov (pozri časť Používanie navigačných klávesov v tomto článku).

Okrem písmen, čísiel, interpunkcie a symbolov patria medzi klávesy na písanie aj klávesy Shift, Caps Lock, Tab, Enter, medzerník a kláves Backspace.

Názov klávesu
Používanie

Shift

Ak chcete napísať veľké písmeno, stlačte súčasne kláves Shift a kláves písmena. Ak chcete napísať symbol zobrazený v hornej časti klávesu, stlačte kláves Shift spolu s týmto klávesom.

Caps Lock

Ak chcete písať iba veľkými písmenami, jedenkrát stlačte kláves Caps Lock. Opätovným stlačením klávesu Caps Lock túto funkciu vypnete. Na klávesnici môže byť indikátor označujúci zapnutie klávesu Caps Lock.

Tab

Ak chcete posunúť kurzor o niekoľko miest dopredu, stlačte kláves Tab. Stlačením klávesu Tab tiež môžete prejsť do nasledujúceho poľa vo formulári.

Enter

Stlačením klávesu Enter sa kurzor presunie na začiatok nasledujúceho riadka. Kláves Enter slúži aj na výber zvýrazneného tlačidla v dialógovom okne.

Medzerník

Ak chcete posunúť kurzor o jednu medzeru dopredu, stlačte medzerník.

Backspace

Ak chcete odstrániť znak pred kurzorom alebo vybratý text, stlačte kláves Backspace.

Používanie klávesových skratiek

Klávesové skratky umožňujú vykonávať akcie použitím klávesnice. Skratky sa nazývajú preto, lebo pomáhajú zrýchliť prácu. V skutočnosti sa každá akcia alebo príkaz vykonaný myšou dá rýchlejšie vykonať použitím jedného alebo viacerých klávesov na klávesnici.

V témach Pomocníka znamienko plus (+) medzi dvomi alebo viacerými klávesmi znamená, že tieto klávesy je potrebné stlačiť súčasne. Napríklad kombinácia klávesov Ctrl+A znamená, že je potrebné stlačiť a podržať kláves Ctrl a potom stlačiť kláves A. Kombinácia klávesov Ctrl+Shift+A znamená, že je potrebné stlačiť a podržať klávesy Ctrl a Shift a potom stlačiť kláves A.

Vyhľadanie programových skratiek

Použitím klávesnice je možné vykonávať funkcie vo väčšine programov. Ak chcete zistiť, ku ktorým príkazom sú priradené klávesové skratky, otvorte ponuku. Skratky (ak sú k dispozícii) sú zobrazené vedľa položiek ponuky.

Obrázok ponuky Úpravy programu Poznámkový blok s klávesovými skratkami vedľa príkazov ponuky
Klávesové skratky sa zobrazujú vedľa položiek ponuky.

Výber ponúk, príkazov a možností

Použitím klávesnice sa dajú otvárať ponuky a vyberať príkazy a iné možnosti. V programe, ktorý obsahuje ponuky s podčiarknutými písmenami, stlačte kláves Alt a podčiarknuté písmeno, čím sa otvorí zodpovedajúca ponuka. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte podčiarknuté písmeno v príslušnej položke ponuky. V programoch, ktoré používajú pás s nástrojmi, ako sú napríklad programy Skicár a WordPad, sa písmeno, ktoré možno stlačiť, po stlačení klávesu Alt nepodčiarkne, ale sa zobrazí v prekrývajúcom rámčeku.

Obrázok ponuky programu Skicár s podčiarknutými písmenami v príkazoch ponuky
Stlačením klávesov Alt+S sa otvorí ponuka Súbor a následným stlačením klávesu T sa vyberie príkaz Tlačiť.

Tento postup sa dá použiť aj v dialógových oknách. Ak je k niektorej možnosti v dialógovom okne priradené podčiarknuté písmeno, znamená to, že danú možnosť možno vybrať stlačením klávesu Alt a príslušného písmena.

Užitočné klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam najužitočnejších klávesových skratiek. Podrobnejší zoznam nájdete v téme Klávesové skratky.

Kláves
Činnosť
Windows – kláves s logom Obrázok klávesu s logom systému Windows

Otvoriť ponuku Štart.

Alt+Tab

Prepnúť medzi otvorenými programami alebo oknami.

Alt+F4

Zavrieť aktívnu položku alebo ukončiť aktívny program.

Ctrl+S

Uložiť aktuálny súbor alebo dokument (funguje vo väčšine programov).

Ctrl+C

Kopírovať vybratú položku.

Ctrl+X

Vystrihnúť vybratú položku.

Ctrl+V

Prilepiť vybratú položku.

Ctrl+Z

Vrátiť akciu späť.

Ctrl+A

Vybrať všetky položky v dokumente alebo v okne.

F1

Zobraziť Pomocníka programu alebo systému Windows.

Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + kláves F1

Zobraziť Centrum pomoci a technickej podpory Windows.

Esc

Zrušiť aktuálnu úlohu.

Kláves kontextovej ponuky Obrázok klávesu Kontextová ponuka

Otvoriť ponuku príkazov súvisiacich s výberom v programe. Rovnaký výsledok dosiahnete kliknutím pravým tlačidlom myši na výber.

Používanie navigačných klávesov

Navigačné klávesy umožňujú posúvať kurzor, presúvať sa v dokumentoch a webových stránkach a upravovať text. Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam niektorých bežných funkcií týchto klávesov.

Kláves
Úloha

Šípka doľava, šípka doprava, šípka nahor alebo šípka nadol

Presunúť kurzor alebo výber o jedno miesto alebo riadok v smere šípky alebo posunúť webovú stránku v smere šípky.

Home

Presunúť kurzor na začiatok riadka alebo posunúť sa na začiatok webovej stránky.

End

Presunúť kurzor na koniec riadka alebo posunúť sa na koniec webovej stránky.

Ctrl+Home

Presunúť sa na začiatok dokumentu.

Ctrl+End

Presunúť sa na koniec dokumentu.

Page Up

Posunúť kurzor alebo stranu o jednu obrazovku smerom nahor.

Page Down

Posunúť kurzor alebo stranu o jednu obrazovku smerom nadol.

Delete

Odstrániť znak za kurzorom alebo vybratý text, v systéme Windows odstrániť vybratú položku a presunúť ju do Koša.

Insert

Vypnúť alebo zapnúť režim vkladania. Keď je režim vkladania zapnutý, písaný text sa vloží na mieste kurzora. Keď je režim vkladania vypnutý, písaný text prepíše existujúce znaky.

Používanie numerickej klávesnice

Na numerickej klávesnici sú číslice 0 až 9, aritmetické operátory + (sčítanie), - (odčítanie), * (násobenie) a / (delenie) a desatinná čiarka usporiadané tak ako na kalkulačke alebo počítacom stroji. Tieto znaky sa nachádzajú aj na iných miestach klávesnice, ale usporiadanie numerickej klávesnice umožňuje rýchle zadávanie číselných údajov alebo matematických operácií jednou rukou.

Obrázok numerickej klávesnice
Numerická klávesnica

Ak chcete pomocou numerickej klávesnice zadať čísla, stlačte kláves Num Lock. Na väčšine klávesníc sa nachádza indikátor, ktorý označuje, či je funkcia Num Lock zapnutá alebo vypnutá. Keď je funkcia Num Lock vypnutá, numerická klávesnica funguje ako druhá skupina navigačných klávesov (tieto funkcie sú vytlačené na klávesoch vedľa číslic alebo symbolov).

Numerická klávesnica sa môže použiť na vykonávanie jednoduchých výpočtov v programe Kalkulačka.

Používanie kalkulačky pomocou numerickej klávesnice

 1. Spustite kalkulačku kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Kalkulačka a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Kalkulačka.

 2. Skontrolujte indikátor klávesnice, ktorý označuje, či funkcia Num Lock zapnutá. Ak nie je, stlačte kláves Num Lock.

 3. Použitím numerickej klávesnice zadajte prvé číslo pre daný výpočet.

 4. Na klávesnici stlačte kláves +, ak chcete sčítať, kláves -, ak chcete odčítať, kláves *, ak chcete násobiť, alebo kláves /, ak chcete deliť.

 5. Zadajte ďalšie číslo pre daný výpočet.

 6. Stlačením klávesu Enter dokončite výpočet.

Tri zvláštne klávesy

Predchádzajúce informácie sa týkajú najčastejšie používaných klávesov. Ďalšie informácie o troch najzáhadnejších klávesoch na klávesnici uspokoja aj najnáročnejších používateľov. Sú to klávesy: PrtScn, Scroll Lock a Pause/Break.

PrtScn (alebo Print Screen)

V minulosti tento kláves slúžil na odoslanie aktuálnej obrazovky s textom do tlačiarne. V súčasnosti sa stlačením klávesu PrtScn digitalizuje obrázok celej obrazovky (snímka obrazovky) a skopíruje sa do Schránky v pamäti počítača. Odtiaľ ho môžete prilepiť (Ctrl+V) do programu Microsoft Skicár alebo do iného programu. Z daného programu ho potom môžete vytlačiť.

Ešte záhadnejší je kláves SYS RQ, ktorý na niektorých klávesniciach zdieľa kláves s funkciou PrtScn. V minulosti bol kláves SYS RQ navrhnutý ako systémová požiadavka, ale v systéme Windows nie je tento príkaz povolený.

Ďalšie informácie o klávese Print Screen sa nachádzajú v téme Zaznamenanie snímky obrazovky (tlač obrazovky).

Tip

 • Ak chcete digitalizovať obrázok iba aktívneho okna, a nie celej obrazovky, stlačte klávesy Alt+PrtScn.

ScrLk (alebo Scroll Lock)

Vo väčšine programov nemá stlačenie klávesu Scroll Lock žiadnu funkciu. V niektorých programoch mení stlačenie klávesu Scroll Lock správanie klávesov so šípkami a klávesov Page Up a Page Down. Stlačením týchto klávesov posuniete dokument bez zmeny pozície kurzora alebo výberu. Na klávesnici sa môže nachádzať indikátor označujúci zapnutie funkcie Scroll Lock.

Pause/Break

Tento kláves sa používa zriedkavo. V niektorých starších programoch tento kláves pozastaví program alebo ho pri súčasnom stlačení s klávesom Ctrl zastaví.

Ostatné klávesy

Niektoré moderné klávesnice majú „klávesové skratky“ alebo tlačidlá, ktoré jedným stlačením umožňujú rýchly prístup k programom, súborom alebo príkazom. Ďalšie modely majú ovládacie prvky hlasitosti, kolieska na posúvanie, kolieska na zmenu veľkosti a ďalšie mechanizmy. Podrobnejšie informácie o týchto funkciách nájdete v informáciách dodaných s klávesnicou alebo počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

Tipy na bezpečné používanie klávesnice

Správne používanie klávesnice vám pomôže zabrániť bolesti alebo zraneniu zápästí, rúk a ramien, najmä pri dlhom používaní počítača. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu predchádzať problémom:

 • Klávesnicu umiestnite do výšky lakťov. Nadlaktia by mali byť uvoľnené na stranách.

 • Klávesnicu umiestnite do stredu pred seba. Ak má klávesnica numerickú klávesnicu, na určenie stredu môžete použiť medzerník.

 • Pri písaní majú byť ruky a zápästia voľne nad klávesnicou, aby na dosiahnutie vzdialených klávesov stačilo natiahnuť prsty a nie použiť celé ruky.

 • Počas písania neukladajte dlane alebo zápästia na povrch stola. Ak má klávesnica opierku na dlane, používajte ju iba počas prestávok v písaní.

 • Pri písaní sa dotýkajte klávesov zľahka a zápästia držte vystreté.

 • Keď nepíšete, uvoľnite ramená aj ruky.

 • Každých 15 až 20 minút si urobte krátku prestávku v používaní počítača.

Ďalšie informácie o ostatných častiach počítača sa nachádzajú v téme Časti počítača.