Používanie ponúk, tlačidiel, panelov a políčok


Príkladom ovládacích prvkov používaných pomocou myši alebo klávesnice sú ponuky, tlačidlá, posúvače a políčka. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete vybrať príkaz, zmeniť nastavenie alebo pracovať s oknami. Táto časť popisuje spôsob rozpoznávania a používania ovládacích prvkov, s ktorými sa často stretnete pri používaní systému Windows.

Používanie ponúk

Väčšina programov obsahuje desiatky a stovky príkazov (úkonov) využívaných pri práci s programom. Mnohé príkazy sa sústreďujú do ponúk. V ponuke programu je uvedený zoznam možností podobne ako v jedálnom lístku v reštaurácii. Ponuky zostávajú skryté, kým nekliknete na ich názov na paneli s ponukami, ktorý sa nachádza pod záhlavím okna. Zabráni sa tým preplneniu obrazovky.

Vyberte príkaz z ponuky a kliknite naň. Niekedy sa zobrazí dialógové okno s výberom ďalších možností. Príkaz, ktorý nie je k dispozícii a na ktorý nie je možné kliknúť, je zobrazený sivou farbou.

Niektoré položky ponuky nie sú príkazmi. Sú určené na otváranie ďalších ponúk. Umiestnením kurzora na položku Nové na nižšie uvedenom obrázku sa otvorí vedľajšia ponuka.

Obrázok ponuky a vedľajšej ponuky
Niektorými príkazmi v ponuke sa otvárajú vedľajšie ponuky

Ak nenájdete požadovaný príkaz, skúste ho vyhľadať v inej ponuke. Presúvaním ukazovateľa myši pozdĺž panela s ponukami sa jednotlivé ponuky otvárajú automaticky, nie je potrebné znovu kliknúť na panel. Ak chcete ponuku uzavrieť bez výberu niektorého príkazu, kliknite na panel s ponukami alebo na ktorúkoľvek časť okna.

Ovládacie prvky jednotlivých ponúk môžu byť rôzne a nemusia byť uvedené na paneli s ponukami, preto je niekedy ťažké ich rozpoznať. Ako teda vyhľadávať jednotlivé ponuky? Keď sa pri slove alebo obrázku zobrazí šípka, pravdepodobne ide o ovládací prvok ponuky. Nižšie sa uvádza niekoľko príkladov:

Obrázky ovládacích prvkov ponúk v systéme Windows
Príklady ovládacích prvkov ponúk

Tipy

  • Ak je k určitému príkazu k dispozícii klávesová skratka, zobrazí sa vedľa príkazu.

  • Na prácu s ponukami môžete namiesto myši použiť aj klávesnicu. Ďalšie informácie získate v téme Používanie klávesnice.

Používanie posúvačov

Pri dokumente, webovej lokalite alebo obrázku, ktoré presahujú rozmery okna, sa zobrazí posúvač. Pomocou posúvača zobrazíte informáciu, ktorá je práve neviditeľná. Nasledujúci obrázok zobrazuje časti posúvača.

Obrázok horizontálneho a vertikálneho posúvača
Horizontálny a vertikálny posúvač

Práca s posúvačom:

  • Kliknite na hornú alebo dolnú šípku posúvača, čím postupne posuniete obsah okna smerom nahor alebo nadol. Ak podržíte tlačidlo myši stlačené, obsah okna sa posúva plynulo.

  • Kliknutím do prázdnej časti posúvača nad jazdec alebo pod jazdec posúvača posuniete obsah okna nahor alebo nadol o jednu stranu.

  • Ak chcete obsah okna posunúť smerom nahor, nadol, vľavo alebo vpravo, presuňte jazdec posúvača v požadovanom smere.

Tip

  • V prípade myši s otočným kolieskom môžete obsah dokumentov a webových lokalít posúvať pomocou kolieska. Otočením kolieska smerom späť (k sebe) sa posuniete nadol. Otočením kolieska smerom dopredu (od seba) sa posuniete nahor.

Používanie tlačidiel s príkazom

Kliknutím na tlačidlo s príkazom sa vykoná príkaz (určitý úkon). Tlačidlá s príkazmi sa väčšinou nachádzajú v dialógových oknách – v malých oknách s možnosťou vykonania určitej úlohy. Ak chcete napríklad bez uloženia zatvoriť obrázok v programe Skicár, pravdepodobne sa zobrazí nasledujúce dialógové okno.

Obrázok dialógového okna programu Skicár
Dialógové okno s tromi tlačidlami

Ak chcete obrázok zavrieť, musíte najprv kliknúť na tlačidlo Uložiť alebo na tlačidlo Neukladať. Kliknutím na tlačidlo Uložiť sa obrázok uloží so všetkými vykonanými zmenami. Kliknutím na tlačidlo Neukladať sa obrázok odstráni aj so všetkými vykonanými zmenami. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa dialógové okno zatvorí a vrátite sa do programu.

Tip

  • Rovnakú funkciu ako kliknutie na vybraté (ohraničené) tlačidlo s príkazom plní aj stlačenie klávesu Enter.

Tlačidlá s príkazmi, ktoré sa nachádzajú mimo dialógových okien, majú rôznu podobu, preto je niekedy ťažké rozlíšiť, či ide o tlačidlo. Tlačidlá s príkazmi sa napríklad často zobrazujú v podobe malých ikon (obrázkov) bez textu alebo ikon obdĺžnikového tvaru.

Najlepší spôsob ako zistiť, či je niektorý prvok tlačidlo s príkazom, je ponechať na ňom ukazovateľ. Ak sa prvok „rozsvieti“ a zvýrazní sa rámček okolo neho, ide o tlačidlo. Pri väčšine tlačidiel sa po presune ukazovateľa na tlačidlo súčasne zobrazí krátky text s popisom jeho funkcie.

Ak sa tlačidlo, na ktoré ste presunuli kurzor, rozdelí na dve časti, ide o tlačidlo rozdelenia. Kliknutím na hlavnú časť tlačidla sa vykoná príkaz. Kliknutím na šípku sa otvorí ponuka s viacerými možnosťami.

Obrázok tlačidla rozdelenia
Tlačidlá rozdelenia sa po presune ukazovateľa na tlačidlo rozdelia na dve časti

Používanie prepínačov

Prepínače umožňujú výber jednej z dvoch alebo viacerých možností. Často sú súčasťou dialógových okien. Na nižšie uvedenom obrázok sú znázornené dva prepínače. Vybratá je možnosť Farba.

Obrázok tlačidla možností
Možnosť vyberiete kliknutím na tlačidlo

Kliknutím na jedno z tlačidiel vyberte niektorú z možností. Vybrať môžete iba jednu možnosť.

Používanie začiarkavacích políčok

Začiarkavacie políčka umožňujú výber jednej alebo viacerých samostatných možností. Na rozdiel od prepínačov, pri ktorých môžete vybrať iba jednu možnosť, začiarkavacie políčka umožňujú výber viacerých možností naraz.

Obrázok začiarkavacích políčok s ukazovateľom myši nad prázdnym začiarkavacím políčkom
Požadovanú možnosť vyberiete kliknutím na prázdne políčko

Práca so začiarkavacími políčkami:

  • Požadovanú možnosť aktivujte kliknutím na prázdne políčko. V políčku sa zobrazí znak začiarknutia, ktorý signalizuje výber danej možnosti.

  • Ak chcete zrušiť aktiváciu vybratej možnosti, kliknutím na začiarknuté políčko zrušte začiarknutie (odstráňte znak začiarknutia).

  • Možnosti, ktoré sa nedajú začiarknuť a možnosti, v ktorých sa nedá zrušiť začiarknutie, sú zobrazené sivou farbou.

Používanie jazdca

Jazdec umožňuje úpravu nastavenia v rámci stanoveného rozsahu hodnôt. Jazdec je znázornený nižšie.

Obrázok jazdca
Pohybom jazdca sa mení rýchlosť pohybu ukazovateľa

Na základe pozície jazdca sa zobrazuje aktuálne vybratá hodnota. Vo vyššie uvedenom príklade naznačuje jazdec umiestnený v polovici medzi položkami Pomaly a Rýchlo stredne veľkú rýchlosť pohybu ukazovateľa.

Zmenu dosiahnete, keď jazdec presuniete myšou smerom k požadovanej hodnote.

Používanie textových polí

Do textového poľa sa zadávajú potrebné informácie, napríklad hľadaný výraz alebo heslo. Nižšie uvedený obrázok zobrazuje dialógové okno s textovým poľom. V textovom poli je zadané slovo „práca“.

Obrázok textového poľa
Príklad textového poľa v dialógovom okne

Blikajúca zvislá čiara označovaná ako kurzor ukazuje, kde sa zobrazí zadávaný text. V uvedenom príklade sa kurzor nachádza za písmenom „a“ v slove „práca“. Kurzor jednoducho presuniete kliknutím na nové miesto. Ak chcete napríklad pred slovo „práca“ vložiť ďalšie slovo, najprv kliknutím presuňte kurzor pred písmeno „p“.

Ak sa kurzor v textovom poli nenachádza, do poľa nie je možné zadávať informácie. Najprv kliknite do textového poľa, až potom začnite písať.

Textové polia na zadávanie hesiel zvyčajne pri písaní heslo nezobrazujú, aby ho nikto nepovolaný neuvidel.

Obrázok hesla v textovom poli
Textové polia na zadávanie hesiel zvyčajne heslo nezobrazujú

Používanie rozbaľovacích zoznamov

Rozbaľovací zoznam je podobný ako ponuka. Namiesto kliknutia na príkaz sa však vyberá niektorá z možností. V zatvorenom rozbaľovacom zozname je zobrazená iba aktuálne vybratá možnosť. Ďalšie dostupné možnosti sa zobrazia až po kliknutí na ovládací prvok, ako je to znázornené nižšie.

Obrázok rozbaľovacieho zoznamu
Rozbaľovací zoznam zobrazený ako zatvorený (vľavo) a otvorený (vpravo)

Rozbaľovací zoznam otvoríte kliknutím na zoznam. Možnosť uvedenú v zozname vyberte kliknutím.

Používanie polí so zoznamom

V poliach so zoznamom sú uvedené možnosti, ktoré sú k dispozícii. Na rozdiel od rozbaľovacieho zoznamu sa v poli zobrazia viaceré alebo všetky možnosti, pričom nie je potrebné zoznam otvoriť.

Obrázok poľa so zoznamom
Pole so zoznamom

Možnosť uvedenú v zozname vyberte kliknutím. Ak nie je požadovaná možnosť viditeľná, presuňte sa v zozname smerom nahor alebo nadol pomocou posúvača. Ak sa nad poľom so zoznamom nachádza textové pole, môžete požadovanú možnosť vyhľadať zadaním príslušného názvu alebo hodnoty.

Používanie kariet

V niektorých dialógových oknách sú jednotlivé možnosti rozdelené do dvoch alebo viacerých kariet. Naraz je možné zobraziť iba jednu kartu alebo skupinu možností.

Obrázok kariet
Karty

Aktuálne vybratá karta sa zobrazuje pred ostatnými kartami. Ďalšiu kartu zobrazíte kliknutím.Potrebujete ďalšiu pomoc?