Tak, ako na manipuláciu s predmetmi vo fyzickom svete používate ruky, na manipuláciu s položkami na obrazovke počítača môžete použiť myš. Ukázaním na objekt a kliknutím myšou môžete presúvať objekty, otvoriť ich, zmeniť, zahodiť alebo vykonávať ďalšie činnosti.

Základné časti

Myš má zvyčajne dve tlačidlá: primárne tlačidlo (zvyčajne ľavé tlačidlo) a sekundárne tlačidlo (zvyčajne pravé tlačidlo). Najčastejšie budete používať primárne tlačidlo. Väčšina myší je vybavená aj otočným kolieskom medzi tlačidlami, pomocou ktorého môžete ľahšie posúvať obsah dokumentov a webových stránok. Na niektorých myšiach možno otočné koliesko stlačiť, takže funguje ako tretie tlačidlo. Zložitejšie myši môžu mať ďalšie tlačidlá, pomocou ktorých možno vykonávať ďalšie funkcie.

Obrázok myši s dvomi tlačidlami a otočným kolieskom
Časti myši

Držanie a posúvanie myši

Obrázok ukazovateľov myši
Ukazovatele myši

Umiestnite myš vedľa klávesnice na čistý a hladký povrch, napríklad na podložku pod myš. Jemne držte myš tak, aby bol váš ukazovák položený na primánom tlačidle a palec na bočnej strane myši. Ak chcete s myšou pohybovať, posuňte ju pomaly v ľubovoľnom smere. Myšou neotáčajte – jej predná strana musí smerovať od vás. Keď pohnete myšou, ukazovateľ (pozrite obrázok) na obrazovke sa posunie rovnakým smerom. Ak na pracovnom stole alebo podložke pod myš nemáte viac miesta na pohybovanie myšou, zdvihnite ju a presuňte bližšie k sebe.

Obrázok ruky držiacej počítačovú myš
Myš držte zľahka tak, aby ste mali zápästie narovnané.

Ukazovanie, klikanie a presúvanie

Ukázanie na položku na obrazovke znamená, že presuniete myš tak, aby sa jej ukazovateľ dotýkal danej položky. Keď na niečo ukážete myšou, často sa zobrazí malé pole s popisom tejto položky. Ak ukážete napríklad na Kôš na pracovnej ploche, zobrazí sa pole s touto informáciou: „Obsahuje odstránené súbory a priečinky.“

Obrázok ukazovateľa myši ukazujúceho na položku Kôš s hlásením „Obsahuje odstránené súbory a priečinky“.
Po ukázaní na určitý objekt sa často zobrazí hlásenie s jeho popisom.
Vzhľad ukazovateľa sa môže meniť v závislosti od objektu, na ktorý ukazujete. Ak napríklad ukážete na prepojenie vo webovom prehľadávači, ukazovateľ sa zmení zo šípky Obrázok ukazovateľa myši (šípka) na ruku so vztýčeným ukazovákom Obrázok ukazovateľa myši (ruka s ukazovákom).

Pri väčšine činností s myšou sa spája ukazovanie so stlačením niektorého tlačidla. Existujú štyri základné spôsoby, ako používať tlačidlá myši: kliknutie, dvojité kliknutie, kliknutie pravým tlačidlom myši a presúvanie.

Kliknutie (jedno kliknutie)

Ak chcete kliknúť na určitú položku, ukážte na ňu ukazovateľom myši na obrazovke a stlačte a uvoľnite primárne tlačidlo (zvyčajne ľavé tlačidlo).

Kliknutie sa zvyčajne používa, ak chcete vybrať (označiť) položku alebo otvoriť ponuku. Tento postup sa niekedy označuje ako jedno kliknutie alebo kliknutie ľavým tlačidlom myši.

Dvojité kliknutie

Ak chcete dvakrát kliknúť na určitú položku, ukážte na ňu ukazovateľom myši na obrazovke a dvakrát kliknite rýchlo za sebou. Ak je čas medzi týmito dvomi kliknutiami príliš veľký, môžu byť vyhodnotené ako dve samostatné kliknutia, nie ako jedno dvojité kliknutie.

Dvojité kliknutie sa najčastejšie používa na otvorenie položiek na pracovnej ploche. Dvojitým kliknutím na ikonu programu alebo priečinka na pracovnej ploche môžete napríklad spustiť program alebo otvoriť priečinok.

Tip

 • Ak máte ťažkosti s dvojitým kliknutím, môžete upraviť rýchlosť dvojitého kliknutia (povolený čas medzi kliknutiami). Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti myši, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text myš a potom kliknite na položku Myš.

  2. Kliknite na kartu Tlačidlá a v časti Rýchlosť dvojitého kliknutia posúvaním jazdca zvýšte alebo znížte túto rýchlosť.

Kliknutie pravým tlačidlom myši

Ak chcete kliknúť pravým tlačidlom myši na určitú položku, ukážte na ňu ukazovateľom myši a stlačte a uvoľnite sekundárne tlačidlo (zvyčajne pravé tlačidlo).

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku sa zvyčajne zobrazí zoznam možností, ktoré môžete s danou položkou vykonať. Ak napríklad kliknete pravým tlačidlom myši na Kôš na pracovnej ploche, zobrazí sa ponuka s možnosťami otvoriť, vyprázdniť alebo odstrániť Kôš alebo zobraziť jeho vlastnosti. Vždy, keď neviete, čo môžete s určitou položkou urobiť, kliknite na ňu pravým tlačidlo myši.

Obrázok priečinka Kôš s ponukou otvorenou po kliknutí pravým tlačidlom myši
Kliknutím pravým tlačidlom myši na Kôš sa otvorí ponuka so súvisiacimi príkazmi.

Presúvanie

Položkami na obrazovke môžete pohybovať presúvaním myšou. Ak chcete presunúť objekt, ukážte naň ukazovateľom myši na obrazovke, stlačte a podržte primárne tlačidlo myši, premiestnite objekt na nové miesto a uvoľnite primárne tlačidlo.

Presúvanie (niekedy sa označuje ako presúvanie myšou) sa najčastejšie používa na presun súborov a priečinkov na iné miesto a na presun okien a ikon na obrazovke.

Používanie otočného kolieska

V prípade myši s otočným kolieskom môžete obsah dokumentov a webových lokalít posúvať pomocou kolieska. Otočením kolieska smerom dozadu (k sebe) sa posuniete nadol. Otočením kolieska smerom dopredu (od seba) sa posuniete nahor.

Prispôsobenie nastavenia myši

Nastavenie myši môžete zmeniť tak, aby vyhovovalo vašim preferenciám. Môžete napríklad zmeniť rýchlosť pohybu ukazovateľa myši po obrazovke alebo zmeniť vzhľad ukazovateľa. Ak ste ľavák, môžete nastaviť pravé tlačidlo ako primárne. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia myši.

Tipy na bezpečné používanie myši

Správne držanie a pohyb myšou pomáha predchádzať bolestiam alebo zraneniu zápästí, rúk a ramien, najmä pri dlhom používaní počítača. Niekoľko tipov, ktoré pomáhajú predchádzať problémom:

 • Myš umiestnite do výšky lakťov. Nadlaktia by mali byť uvoľnené na boku tela.

 • Nestláčajte ani nedržte myš príliš silno. Držte ju zľahka.

 • Myšou pohybujte otáčaním ruky v lakti. Neohýnajte zápästie nahor, nadol ani do strán.

 • Pri klikaní sa zľahka dotýkajte tlačidla myši.

 • Udržujte svoje prsty uvoľnené. Nenechávajte ich vo zdvihnutej polohe nad tlačidlami.

 • Keď myš nepotrebujete, nedržte ju.

 • Každých 15 až 20 minút si urobte krátku prestávku v používaní počítača.

Ďalšie informácie o ostatných častiach počítača sa nachádzajú v téme Časti počítača.Potrebujete ďalšiu pomoc?