Takmer všetky úkony v počítači vyžadujú určitý program. Ak chcete napríklad nakresliť obrázok, potrebujete program na kreslenie alebo maľovanie. Pri písaní listu využívate textový editor. Pri prehľadávaní Internetu pracujete s programom nazvaným webový prehľadávač. V systéme Windows je k dispozícii niekoľko tisíc programov.

Otvorenie programu

Vstupnou bránou k všetkým programom v počítači je ponuka Štart. Ak chcete otvoriť ponuku Štart, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Na ľavej table ponuky Štart je uvedený stručný zoznam programov vrátane internetového prehľadávača, e-mailového programu a nedávno použitých programov. Ak chcete otvoriť určitý program, kliknite na jeho položku.

Ak požadovaný program nemôžete nájsť, ale poznáte jeho názov, zadajte celý názov alebo jeho časť do vyhľadávacieho poľa v dolnej časti tably. Program otvorte kliknutím na príslušnú položku v ponuke Programy.

Ak chcete prehľadať všetky programy, kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Všetky programy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ponuka Štart (prehľad).

Tip

 • Program môžete otvoriť aj otvorením súboru. Otvorenie súboru automaticky spustí program spojený so súborom. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Otvorenie súboru alebo priečinka.

Používanie príkazov v programoch

Väčšina programov obsahuje desiatky a stovky príkazov (úkonov) využívaných pri práci s programom. Mnohé z týchto príkazov sú usporiadané na páse s nástrojmi, ktorý sa nachádza hneď pod záhlavím okna.

Pás s nástrojmi v programe Skicár
Pás s nástrojmi v programe Skicár

V niektorých programoch sa môžu príkazy nachádzať v ponukách. V ponuke programu je uvedený zoznam možností podobne ako v jedálnom lístku v reštaurácii. Ponuky zostávajú skryté, kým nekliknete na ich názov na paneli s ponukami, ktorý sa nachádza pod záhlavím okna. Zabraňuje sa tým preplneniu obrazovky.

Ak chcete vybrať niektorý z príkazov nachádzajúcich sa na páse s nástrojmi, kliknite naň. Niekedy sa zobrazí dialógové okno s výberom ďalších možností. Príkaz, ktorý nie je k dispozícii a na ktorý nie je možné kliknúť, je zobrazený sivou farbou.

V niektorých programoch poskytujú panely s nástrojmi prístup k často používaným príkazom pomocou tlačidiel alebo ikon. Príkazy sú obvykle uvedené aj v ponukách príslušného programu, panely s nástrojmi však umožňujú aktiváciu príkazu jediným kliknutím. Panely s nástrojmi sa obvykle nachádzajú priamo pod panelom s ponukami.

Kliknutím na tlačidlo na paneli s nástrojmi aktivujete vykonanie príkazu. Napríklad v programe WordPad môžete kliknutím na tlačidlo UložiťObrázok tlačidla Uložiť uložiť príslušný dokument. Ak sa chcete oboznámiť s funkciou príslušného tlačidla na paneli s nástrojmi, ukážte na tlačidlo ukazovateľom myši. Zobrazí sa názov alebo funkcia tlačidla:
Obrázok ukazovateľa myši nad tlačidlom Tlačiť v programe WordPad zobrazujúci popis
Presunutím ukazovateľa na tlačidlo na paneli nástrojov sa zobrazí funkcia tlačidla.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používanie ponúk, tlačidiel, panelov a políčok.

Vytvorenie nového dokumentu

Viaceré programy umožňujú tvorbu, úpravu, uloženie a tlač dokumentov. Dokument je vo všeobecnosti upravovateľný typ súboru. Dokumentom je napríklad súbor vytvorený v textovom editore, tabuľka, e-mailová správa a prezentácia. Pojmy dokument a súbor sa však často zamieňajú. Obrázky, hudobné videoklipy a videozáznamy, ktoré je tiež možné upravovať, sa často označujú ako súbory, aj keď v podstate ide o dokumenty.

Niektoré programy, napríklad WordPad, Poznámkový blok a Skicár, automaticky otvoria pri svojom spustení prázdny dokument bez názvu, takže môžete hneď začať pracovať. Zobrazí sa veľká biela plocha a v záhlaví programu všeobecné označenie, napríklad „Bez názvu“ alebo „Dokument“.

Obrázok záhlavia okna programu WordPad
Záhlavie v programe WordPad

Ak sa pri spustení programu neotvorí nový dokument automaticky, môžete ho otvoriť sami.

 • V ponuke Súbor programu, s ktorým práve pracujete, kliknite na príkaz Nový....
  Iná možnosť:
  Kliknite na tlačidlo ponuky Obrázok tlačidla ponuky a potom kliknite na položku Nový. Ak je možné otvoriť v príslušnom programe viac typov dokumentov, bude potrebné vybrať typ dokumentu zo zoznamu.

Uloženie dokumentu

Pri práci s dokumentom sa všetky úpravy a zmeny ukladajú do počítača do pamäte RAM. Do pamäte RAM sa informácie ukladajú iba dočasne, po vypnutí počítača alebo prerušení napájania sa všetky informácie uložené v pamäti RAM vymažú.

Uloženie dokumentu znamená zadanie jeho názvu a trvalé uloženie na pevný disk počítača. Dokument tak zostáva zachovaný aj po vypnutí počítača a môžete ho neskôr znovu otvoriť.

Uloženie dokumentu

 1. Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Uložiť.
  Iná možnosť:
  Kliknite na tlačidlo UložiťObrázok tlačidla Uložiť.
 2. Ak ukladáte dokument po prvýkrát, musíte pri ukladaní zadať názov dokumentu a vybrať jeho umiestnenie v počítači.

Aj keď ste už raz dokument uložili, pri práci ho musíte ďalej ukladať. Je to preto, lebo zmeny, ktoré ste vykonali od posledného uloženia dokumentu, sú uložené v pamäti RAM, nie na pevnom disku. Ak chcete zabrániť neočakávanej strate vykonanej práce v dôsledku prerušenia napájania alebo iného problému, ukladajte dokument v niekoľkominútových intervaloch.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Uloženie súboru.

Presun informácií medzi súbormi

Väčšina programov umožňuje vzájomné zdieľanie textu alebo obrázkov. Skopírovaná informácia sa ukladá na dočasné miesto označené ako Schránka. Odtiaľ ju potom môžete prilepiť do dokumentu.

Skôr, než začnete presúvať informácie, naučte sa prepínať medzi oknami otvorenými na pracovnej ploche. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Práca s oknami.

Zobraziť všetko

Kopírovanie alebo presun textu z jedného dokumentu do druhého

 1. V dokumente vyznačte text, ktorý chcete skopírovať alebo presunúť. (Ak chcete vybrať text, posúvajte myšou ukazovateľ cez príslušný text. Vyznačený text sa zvýrazní.)

 2. Kliknite na ponuku Úpravy a potom kliknite na príkaz Kopírovať alebo Vystrihnúť. (Ak použijete príkaz Kopírovať, informácia sa zachová aj v pôvodnom dokumente. Ak použijete príkaz Vystrihnúť, informácie sa odstránia z dokumentu.)
  Iná možnosť:
  Prejdite na kartu Domov a kliknite na položku Kopírovať alebo na položku Vystrihnúť.

 3. Prejdite na dokument, do ktorého chcete vložiť text, a kliknite na niektoré miesto v dokumente.

 4. Kliknite na ponuku Úpravy a potom kliknite na položku Prilepiť. Text môžete prilepiť aj viackrát.
  Iná možnosť:
  Prejdite na kartu Domov a kliknite na položku Prilepiť.

Kopírovanie obrázka z webovej lokality do dokumentu

 1. Na webovej lokalite kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorý chcete skopírovať, potom kliknite na položku Kopírovať.

 2. Prejdite na dokument, do ktorého chcete vložiť obrázok, a kliknite na niektoré miesto v dokumente.

 3. Kliknite na ponuku Úpravy a potom kliknite na položku Prilepiť. Obrázky môžete prilepiť aj viackrát.
  Iná možnosť:
  Prejdite na kartu Domov a kliknite na položku Prilepiť.

Poznámka

 • Obrázky nie je možné prilepiť do dokumentu vytvoreného v programe Poznámkový blok. Použite namiesto neho program WordPad alebo iný textový editor.

Vrátenie posledného úkonu

Väčšina programov umožňuje vrátiť vykonaný úkon alebo chybu (urobiť krok späť). Ak ste napríklad v dokumente vytvorenom v programe WordPad omylom odstránili niektorý odsek, môžete ho vrátiť pomocou príkazu Späť. Ak ste v programe Skicár nakreslili neželanú čiaru, vráťte sa o jeden krok a čiara zmizne.

Vrátenie vykonaného úkonu

 • Kliknite na ponuku Úpravy a potom kliknite na položku Späť.
  Iná možnosť:
  Kliknite na tlačidlo SpäťObrázok tlačidla Späť.

Pomocné informácie k programu

Takmer každý program obsahuje vlastný systém poskytovania pomocných informácií (Pomocník) v prípade neistoty pri práci.

Vstup do Pomocníka programu:

 • Kliknite na ponuku Pomocník a potom kliknite na prvú položku v zozname, napríklad Zobraziť Pomocníka, Témy Pomocníka a podobne. (Názov tejto položky býva rôzny.)
  Iná možnosť:
  Kliknite na tlačidlo PomocníkObrázok tlačidla Pomocník.

  Tip

  • Prístup k systému Pomocníka daného programu môžete získať aj stlačením klávesu F1. Tento funkčný kláves otvára Pomocníka vo väčšine programov.

Okrem pomoci špecifickej pre príslušný program sú v niektorých dialógových oknách uvedené prepojenia na Pomocníka venovaného špecifickým funkciám. Ak uvidíte znak otáznika v kruhu alebo štvorci alebo farebné a podčiarknuté textové prepojenie, kliknutím na ne otvoríte témy Pomocníka.

Obrázok prepojenia na Pomocníka v dialógových oknách a oknách programu
Prepojenia na Pomocníka

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Získanie pomoci.

Ukončenie programu

Ak chcete zatvoriť okno programu, kliknite na tlačidlo ZavrieťObrázok tlačidla Zavrieť v pravom hornom rohu okna programu. Program môžete ukončiť aj kliknutím na ponuku Súbor a kliknutím na položku Skončiť.

Pred ukončením programu nezabudnite dokument uložiť. Ak máte neuložené údaje a pokúsite sa ukončiť program, zobrazí sa otázka, či chcete uložiť daný dokument.

Obrázok dialógového okna programu Skicár
Ak zadáte príkaz na ukončenie programu a prácu neuložíte, otvorí sa dialógové okno.
 • Ak chcete pred ukončením programu dokument uložiť, kliknite na položku Uložiť.

 • Ak chcete program ukončiť bez uloženia dokumentu, kliknite na položku Neukladať.

 • Kliknutím na položku Zrušiť sa vrátite do programu bez ukončenia.

Inštalovanie a odinštalovanie programov

Nemusíte len používať programy, ktoré počítač obsahuje pri dodaní – nové programy si môžete kúpiť na diskoch CD alebo DVD alebo si ich môžete prevziať (bezplatne alebo za poplatok) z Internetu.

Inštalácia programu znamená pridanie programu do počítača. Po dokončení inštalácie programu sa názov nového programu zobrazí v ponuke Štart v zozname Všetky programy. Niektoré programy pridajú aj odkaz na pracovnú plochu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia programu.