Konfigurácia systému (msconfig) je nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri identifikácii problémov zabraňujúcich správnemu spusteniu Windowsu. Pomocou nástroja Konfigurácia systému môžete Windows spustiť s vypnutými bežnými službami a aplikáciami pri spustení, a potom ich môžete postupne po jednej zapínať. Ak sa problém nevyskytne, keď je určitá aplikácia alebo služba vypnutá, no vyskytne sa, keď sa táto služba zapne, príčinou problému môže byť táto služba.

 • Ak chcete otvoriť okno System Configuration (Konfigurácia systému), potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz msconfig a potom ťuknite alebo kliknite na položku msconfig. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Nasledujúca tabuľka popisuje karty a možnosti, ktoré sú k dispozícii v okne System Configuration (Konfigurácia systému):

Karta Popis
Karta

General (Všeobecné)

Popis

Výber režimov konfigurácie pri spustení:

 • Normal startup (Normálne spustenie). Windows sa spustí zvyčajným spôsobom. Tento režim použite na spustenie Windowsu po skončení používania ostatných dvoch režimov na vyriešenie problému.


 • Diagnostic startup (Diagnostické spustenie). Windows sa spustí iba so základnými službami a ovládačmi. Tento režim vám môže pomôcť vylúčiť základné súbory Windowsu ako možný problém.

  Spustenie Windowsu v režime diagnostického spustenia

  • Na karte General (Všeobecné) ťuknite alebo kliknite na položku Diagnostic startup (Diagnostické spustenie), potom na tlačidlo OK a nakoniec ťuknite alebo kliknite na položku Restart (Reštartovať).

   Ak sa vyskytne problém, môžu sa poškodiť základné súbory alebo ovládače Windowsu. Ďalšie informácie riešení tohto problému nájdete v téme Obnovenie alebo vynulovanie nastavenia PC alebo obnovenie jeho obsahu.

   Ak sa problém nevyskytne, použite režim selektívneho spustenia, aby ste sa mohli pokúsiť zistiť problém pomocou zapínania a vypínania jednotlivých služieb a aplikácií pri spustení.

 • Selective startup (Selektívne spustenie). Windows sa spustí so základnými službami a ovládačmi, a tiež s ďalšími službami a aplikáciami pri spustení podľa vášho výberu.

  Spustenie Windowsu v režime selektívneho spustenia

  1. Na karte General (Všeobecné) ťuknite alebo kliknite na položku Selective startup (Selektívne spustenie) a potom zrušte začiarknutie políčok Load system services (Načítať systémové služby)Load startup items (Načítať položky pri spustení).

  2. Začiarknite políčko Load system services (Načítať systémové služby), ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK a potom ťuknite alebo kliknite na položku Restart (Reštartovať).

  3. Ak sa po reštartovaní problém vyskytne, vykonajte jednu alebo obidve (podľa potreby) z nasledujúcich úloh:

   Identifikujte systémovú službu, ktorá spôsobuje problém.

   • Ťuknite alebo kliknite na kartu Services (Služby), ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Disable all (Vypnúť všetky), začiarknite políčko pre prvú službu v zozname a potom reštartujte počítač. Ak sa problém nevyskytne, môžete prvú službu vylúčiť ako príčinu problému.

   • Prvú službu ponechajte vybratú, začiarknite políčko pre druhú službu a potom reštartujte počítač.

   • Tento postup opakujte, až kým sa problém znovu neobjaví. Ak sa vám nepodarí problém reprodukovať, môžete vylúčiť systémové služby ako príčinu problému.

   Identifikujte položku pri spustení, ktorá spôsobuje problém.

   • Ťuknite alebo kliknite na kartu Startup (Spustenie) a potom ťuknite alebo kliknite na položku Open Task Manager (Otvoriť Správcu úloh).

   • Vypnite všetky položky pri spustení okrem prvej ťuknutím alebo kliknutím na každú položku pri spustení a následným ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Zakázať. Reštartujte počítač. Ak sa problém nevyskytne, môžete prvú položku pri spustení vylúčiť ako príčinu problému.

   • Vyberte prvú položku pri spustení, ťuknite alebo kliknite na druhú položku pri spustení a potom na tlačidlo Povoliť. Reštartujte počítač. Tento postup opakujte, až kým sa problém znovu neobjaví.

Karta

Boot (Spustenie systému)

Popis

Zobrazuje možnosti konfigurácie pre operačný systém a rozšírené nastavenie ladenia vrátane týchto:

 • Safe boot: Minimal (Bezpečné spustenie: minimálne). Spustí grafické používateľské rozhranie Windowsu (Prieskumník) v núdzovom režime, v ktorom sú spustené iba kritické systémové služby. Sieť je vypnutá.

 • Safe boot: Alternate shell (Bezpečné spustenie: náhradné prostredie). Spustí príkazový riadok Windowsu v núdzovom režime, v ktorom budú spustené iba kritické systémové služby. Sieť a Prieskumník sú deaktivované.

 • Safe boot: Active Directory repair (Bezpečné spustenie: oprava služby Active Directory). Spustí Prieskumníka v núdzovom režime, v ktorom budú spustené iba kritické systémové služby a služba Active Directory.

 • Safe boot: Network (Bezpečné spustenie: sieť). Spustí Prieskumníka v núdzovom režime, v ktorom budú spustené iba kritické systémové služby. Sieť je aktivovaná.

 • No GUI boot (Spúšťanie bez GUI). Pri spúšťaní sa nezobrazí uvítacia obrazovka Windowsu.

 • Boot log (Denník spúšťania). Ukladá všetky informácie z procesu spúšťania do súboru %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Base video (Základná grafika). Spustí Prieskumníka v minimálnom režime VGA. Systém namiesto grafických ovládačov, ktoré sú špecifické pre grafický hardvér počítača, načíta štandardné ovládače VGA.

 • OS boot information (Informácie o spúšťaní OS). Zobrazí názvy ovládačov, ktoré sa načítavajú počas procesu spúšťania.

 • Timeout (Časový limit). Určuje, ako dlho sa ponuka spúšťania zobrazuje pred automatickým výberom predvolenej položky pri spustení. Predvolení hodnota je 30 sekúnd.

 • Make all boot settings permanent (Všetky nastavenia spúšťania nastaviť ako trvalé). Nezaznamená zmeny, ktoré boli vykonané v okne System Configuration (Konfigurácia systému). Možnosti sa dajú zmeniť neskôr pomocou konfigurácie systému, ale zmeny je nutné urobiť manuálne. Keď je vybratá táto možnosť, zmeny nemôžete vrátiť tým, že na karte General (Všeobecné) vyberiete položku Normal startup (Normálne spustenie).

Advanced options (Rozšírené možnosti):

 • Number of processors (Počet procesorov). Určuje maximálny počet procesorov používaných v systéme s viacerými procesormi. Ak je toto políčko začiarknuté, systém sa spúšťa iba s počtom procesorov, ktorý je vybratý v rozbaľovacom zozname.

 • Maximum memory (Maximálna pamäť). Určuje maximálnu veľkosť fyzickej pamäte používanej operačným systémom na simuláciu konfigurácie s nedostatkom pamäte. Hodnota v textovom poli je v megabajtoch (MB).

 • PCI Lock (Zámok PCI). Zabraňuje Windowsu v zmene vyhradených vstupnovýstupných prostriedkov a prostriedkov pre požiadavky IRQ na zbernici PCI. Vstupnovýstupné a pamäťové prostriedky nastavené systémom BIOS alebo UEFI sa zachovávajú.

 • Debug (Ladiť). Umožňuje ladenie v režime jadra pre vývoj ovládačov zariadení. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Windows Driver Kit.

 • Global debug settings (Nastavenie globálneho ladenia). Určuje nastavenie pripojenia ladiaceho nástroja v tomto počítači na komunikáciu ladiaceho nástroja v režime jadra s hostiteľom ladiaceho nástroja. Pre pripojenie ladiaceho nástroja medzi hostiteľským a cieľovým počítačom môže byť nastavená hodnota Serial (Sériové), IEEE 1394 alebo USB.

 • Debug port (Port ladenia). Určuje použitie sériového typu pripojenia a sériového portu. Predvoleným portom je port COM1.

 • Baud rate (Prenosová rýchlosť). Určuje prenosovú rýchlosť, ktorá sa bude používať, ak je vybratá možnosť Debug port (Port ladenia) a ak typ pripojenia na ladenie je Serial (Sériové). Toto nastavenie je voliteľné. Platné hodnoty baudov sú 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 a 115 200. Predvolená prenosová rýchlosť je 115 200 bit/s.

 • Channel (Kanál). Určuje použitie pripojenia prostredníctvom portu IEEE 1394 ako predvoleného typu pripojenia a určuje číslo kanála, ktorý sa má použiť. Hodnota pre kanál musí byť celé číslo v rozsahu od 0 do 62 vrátane a musí byť zhodná s číslom kanála, ktoré používa hostiteľský počítač. Zadaný kanál nezávisí od vybratého fyzického portu IEEE 1394 na adaptéri. Predvolená hodnota pre kanál je 0.

 • USB target name (Názov cieľa USB). Určuje hodnotu reťazca, ktorá sa má použiť, ak ide o typ pripojenia na ladenie USB. Tento reťazec môže mať ľubovoľnú hodnotu.

Karta

Services (Služby)

Popis

Obsahuje zoznam všetkých služieb, ktoré sa spustia pri spúšťaní počítača, spolu s ich aktuálnym stavom (Running (Spustené) alebo Stopped (Zastavené)). Karta Services (Služby) slúži na zapnutie alebo vypnutie jednotlivých služieb pri spúšťaní, čo vám pomáha pri riešení problémov pri spúšťaní a pri určovaní služieb, ktoré môžu tieto problémy spôsobovať.

Ak v zozname služieb chcete zobraziť len aplikácie od iných spoločností, začiarknite políčko Hide all Microsoft services (Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft). Ak chcete, aby bola služba pri najbližšom spustení počítača vypnutá, zrušte začiarknutie jej políčka. Ak ste na karte General (Všeobecné) vybrali možnosť selektívneho spustenia a chcete, aby sa služba pri spúšťaní znova spustila, je nutné vybrať normálne spustenie alebo začiarknuť políčko danej služby.

Upozornenie  Vypnutie služieb, ktoré sa za normálnych okolností spúšťajú pri spustení systému, môže spôsobiť, že niektoré aplikácie nebudú správne fungovať alebo dôjde k narušeniu stability systému. Nevypínajte služby uvedené v tomto zozname, ak neviete, či nie sú dôležité pre činnosť počítača. Pri výbere položky Disable all (Vypnúť všetky) sa nevypnú niektoré služby spoločnosti Microsoft, ktoré sú nevyhnutné pre spustenie operačného systému.

Karta

Startup (Spustenie)

Popis

Teraz môžete spravovať položky pri spustení v Správcovi úloh. Na karte Spustenie v Správcovi úloh sa nachádza zoznam aplikácií a služieb, ktoré sa spúšťajú pri spustení počítača, spoločne s názvom ich vydavateľa, stavom a vplyvom na spustenie.


 • Ak chcete otvoriť okno Správca úloh, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie správca úloh a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správca úloh.

Poznámka  Vypnutím aplikácií alebo služieb, ktoré sa za normálnych okolností spúšťajú pri spustení systému, môžete spôsobiť, že súvisiace aplikácie alebo služby sa budú spúšťať pomalšie alebo nebudú fungovať podľa očakávania.

Karta

Tools (Nástroje)

Popis

Zobrazí sa príslušný zoznam diagnostických nástrojov a iných rozšírených nástrojov, ktoré môžete spustiť.

Informácie o rozšírených možnostiach spúšťania nájdete v téme Nastavenia spustenia systému Windows (vrátane núdzového režimu). Podrobnejšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre odborníkov v oblasti IT.
Potrebujete ďalšiu pomoc?