Program, súbor alebo priečinok, ktorý otvoríte, sa na obrazovke zobrazí v poli alebo rámčeku, ktorý sa označuje ako okno (aj názov operačného systémuWindows je odvodený od názvu tohto prvku). Keďže sa okná nachádzajú v celom systéme Windows, je dôležité vedieť, ako ich je možné premiestňovať, meniť ich veľkosť alebo ich jednoducho odstrániť z obrazovky.

Časti okna

Aj keď sa obsah jednotlivých okien líši, všetky okná majú niektoré znaky spoločné. Hlavnou spoločnou vlastnosťou okien je, že sa vždy otvárajú na pracovnej ploche – hlavnej pracovnej oblasti na obrazovke. Väčšina okien má okrem toho rovnaké základné časti.

Obrázok okna programu Poznámkový blok s rôznymi označenými časťami
Časti vzorového okna
 • Záhlavie. Zobrazuje názov dokumentu a program (alebo názov priečinka, ak pracujete v priečinku).

 • Tlačidlá Minimalizovať, Maximalizovať a Zatvoriť. Tieto tlačidlá skryjú okno, zväčšia ho tak, že zaplní celú obrazovku, alebo ho každé samostatne zatvoria (ďalšie podrobnosti v skratke).

 • Panel s ponukami. Obsahuje položky, na ktoré môžete kliknúť, ak chcete v programe niečo urobiť. Ďalšie informácie získate v téme Používanie ponúk, tlačidiel, panelov a políčok.

 • Posúvač. Umožňuje posúvať obsah okna, ktorý je momentálne mimo zobrazenia tak, aby ho bolo vidieť.

 • Orámovania a rohy. Tieto oblasti môžete posúvať myšou a meniť tak veľkosť okna.

Ďalšie okná môžu obsahovať doplňujúce tlačidlá, polia alebo panely. Avšak aj tieto okná majú všetky tieto hlavné časti.

Posúvanie okna

Ak chcete posunúť okno, ukážte ukazovateľom myši Obrázok ukazovateľa myši na jeho záhlavie. Potom potiahnite okno na želané miesto. (Presúvanie znamená ukázanie na položku, stlačenie tlačidla myši, pohyb ukazovateľom a uvoľnenie tlačidla myši.)

Zmena veľkosti okna

 • Ak chcete, aby okno vyplnilo celú obrazovku, kliknite na jeho tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať alebo dvakrát kliknite na záhlavie okna.
 • Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcej veľkosti maximalizovaného okna, kliknite na jeho tlačidlo ObnoviťObrázok tlačidla Obnoviť (toto tlačidlo sa zobrazí namiesto okna Maximalizovať), alebo dvakrát kliknite na záhlavie okna.
 • Ak chcete zmeniť veľkosť okna (zmenšiť alebo zväčšiť), ukážte na niektorý z okrajov okna alebo rohov. Keď sa ukazovateľ myši zmení na dvojstrannú šípku (pozrite obrázok nižšie), ťahajte okraj alebo roh tak, aby ste okno zmenšili alebo zväčšili.

  Obrázok okrajov okna s ukazovateľmi zmeny veľkosti
  Zmenu veľkosti okna ťahaním jeho okrajov alebo rohov

  Veľkosť maximalizovaného okna nie je možné zmeniť. Najprv musíte obnoviť pôvodnú veľkosť okna.

Poznámka

 • Aj keď väčšinu okien možno maximalizovať alebo prispôsobiť, rozmery niektorých okien sú nemenné, napríklad rozmery dialógových okien.

Skrývanie okna

Skrývanie okna sa nazýva minimalizácia. Ak chcete okno dočasne odstrániť z okna bez toho, aby ste ho zatvorili, minimalizujte ho.

Ak chcete okno minimalizovať, kliknite na jeho tlačidlo MinimalizovaťObrázok tlačidla Minimalizovať. Okno zmizne z pracovnej plochy a bude viditeľné iba ako tlačidlo na paneli úloh, dlhom vodorovnom paneli na spodnom okraji obrazovky.
Obrázok tlačidla na paneli úloh pre program Kalkulačka
Tlačidlo Panel úloh

Ak chcete minimalizované okno opäť zobraziť na pracovnej ploche, kliknite na jeho tlačidlo na paneli úloh. Okno sa zobrazí s takou veľkosťou, akú malo pred minimalizovaním. Ďalšie informácie o paneli úloh nájdete v téme Panel úloh (prehľad).

Zatvorenie okna

Zatvorením okna sa odstráni okno z pracovnej plochy a z panela úloh. Ak ste ukončili prácu s programom alebo dokumentom a už sa k nemu nepotrebujete vracať, zatvorte ho.

Ak chcete okno zatvoriť, kliknite na jeho tlačidlo ZatvoriťObrázok tlačidla Zavrieť.

Poznámka

 • Ak zatvoríte dokument bez toho, aby ste uložili vykonané zmeny, zobrazí sa správa, ktorá vám ponúkne možnosť uloženia týchto zmien.

Prepínanie medzi oknami

Ak otvoríte viac programov alebo dokumentov, vaša pracovná plocha sa môže rýchlo zaplniť oknami. Nie je jednoduché si zapamätať, ktoré okno je otvorené, pretože niektoré okná môžu čiastočne alebo úplne zakrývať iné okná.

Pomocou panela úloh. Panel úloh poskytuje spôsob, ako usporiadať všetky okná. Každé okno má na paneli úloh svoje príslušné tlačidlo. Ak chcete prepnúť do ďalšieho okna, stačí, ak kliknete na jeho tlačidlo na paneli úloh. Okno sa zobrazí pred všetkými oknami a stane sa aktívnym oknom, čiže oknom, s ktorým momentálne pracujete. Ďalšie informácie o tlačidlách na paneli úloh nájdete v téme Panel úloh (prehľad).

Ak chcete okno jednoducho identifikovať, ukážte na paneli úloh na jeho tlačidlo. Po ukázaní na tlačidlo na paneli úloh sa zobrazí miniatúrna ukážka okna bez ohľadu na to, či je obsahom okna dokument, fotografia alebo dokonca spustené video. Táto ukážka je obzvlášť užitočná vtedy, keď okno nemôžete identifikovať podľa jeho názvu.

Obrázok ukážky miniatúry na paneli úloh
Presunutím ukazovateľa na tlačidlo okna na paneli úloh sa zobrazí ukážka okna

Poznámka

 • Ak chcete zobraziť ukážky miniatúr, počítač musí podporovať rozhranie Aero. Ďalšie informácie o rozhraní Aero nájdete v téme Čo je rozhranie Aero?.

Používanie klávesov Alt+Tab. Stlačením klávesov Alt+Tab môžete prejsť do predchádzajúceho okna, alebo môžete prechádzať všetkými oknami na pracovnej ploche podržaním klávesu Alt a opakovaným stláčaním klávesu Tab. Uvoľnením klávesu Alt zobrazíte vybraté okno.

Používanie programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero. Funkcia Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero usporiada okná do trojrozmerného zásobníka, v ktorom môžete rýchlo listovať. Použitie priestorového prepínania okien:

 1. Ak chcete otvoriť program Priestorové prepínanie okien, podržte stlačený kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows a stlačte kláves Tab.
 2. Podržaním klávesu s logom systému Windows a opakovaným stláčaním klávesu Tab alebo otáčaním kolieska myši môžete prechádzať medzi otvorenými oknami. Stlačením klávesu so šípkou doprava alebo nadol môžete prejsť o jedno okno dopredu alebo môžete stlačením klávesu so šípkou doľava alebo nahor prejsť o jedno okno dozadu.

 3. Uvoľnením klávesu s logom Windows sa zobrazí okno v popredí zásobníka. Prípadne zobrazte ktorékoľvek okno v zásobníku kliknutím na niektorú jeho časť.

  Obrázok programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero
  Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero

Tip

 • Priestorové prepínanie okien je súčasťou rozhrania Aero. Ak váš počítač nepodporuje rozhranie Aero, môžete zobraziť otvorené programy a okná v počítači stlačením klávesov Alt+Tab. Ak chcete prechádzať medzi otvorenými oknami, môžete stlačiť kláves Tab a stláčať kurzorové klávesy alebo použiť myš. Ďalšie informácie o rozhraní Aero nájdete po kliknutí na prepojenie Čo je rozhranie Aero?.

Automatické usporiadanie okien

Teraz, keď už viete posúvať okná a meniť ich veľkosť, môžete začať s ich usporiadaním na pracovnej ploche. Tiež môžete ponechať systém Windows, aby automaticky usporiadal okná jedným z troch spôsobov: kaskádovo, vertikálne pod sebou alebo vedľa seba.

Obrázok okien usporiadaných kaskádovo, vertikálne pod sebou alebo vedľa seba.
Usporiadanie okien kaskádovo (doľava), vertikálne pod sebou (na stred) alebo vedľa seba (doprava)

Ak chcete vybrať jednu z týchto možností, otvorte niektoré okná na pracovnej ploche, kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto na paneli úloh a kliknite na položku Okná do kaskády, Zobraziť okná pod sebou alebo Zobraziť okná vedľa seba.

Usporiadanie okien pomocou prichytenia

Prichytenie automaticky zmení veľkosť okien, keď ich presuniete, čiže prichytíte, k okraju obrazovky. Prichytenie môžete použiť na usporiadanie okien vedľa seba, na zvislé roztiahnutie okien alebo na maximalizáciu okna.

Usporiadanie okien vedľa seba

 1. Myšou presúvajte záhlavie okna k ľavému alebo k pravému okraju obrazovky, kým sa nezobrazí obrys roztiahnutého okna.

 2. Uvoľnením tlačidla roztiahnite okno.

 3. Opakujte kroky 1 a 2 aj s ďalším oknom, aby sa okná usporiadali vedľa seba.

Obrázok okna prichyteného do polovice pracovnej plochy
Roztiahnutie okna do polovice obrazovky presúvaním okna k bočnému okraju pracovnej plochy

Zvislé roztiahnutie okna

 1. Ukážte na horný alebo dolný okraj otvoreného okna tak, aby sa ukazovateľ zmenil na obojstrannú šípku Obrázok zvislej šípky, ktorá naznačuje, že okno je pripravené na zmenu svojej výšky.
 2. Posúvajte okraj okna k hornému alebo dolnému okraju obrazovky, aby sa okno roztiahlo na celú výšku pracovnej plochy. Šírka okna sa nezmení.

Obrázok okna prichyteného na celú výšku pracovnej plochy
Zvislé roztiahnutie okna posúvaním hornej alebo dolnej časti okna

Maximalizácia okna

 1. Posúvajte myšou záhlavie okna k hornému okraju obrazovky. Obrys okna sa rozšíri tak, aby vyplnil celú obrazovku.

 2. Uvoľnením okna sa okno rozbalí tak, že vyplní celú pracovnú plochu.

Obrázok okna prichyteného k hornému okraju pracovnej plochy
Roztiahnutie okna na celú obrazovky posúvaním okna myšou k hornému okraju pracovnej plochy

Dialógové okná

Dialógové okno je špeciálny typ okna, ktoré položí otázku a ponúkne vybrať možnosti na vykonanie úlohy alebo vám poskytne informácie. Dialógové okná sa často zobrazujú vtedy, keď program alebo systém Windows vyžadujú vaše odozvu, aby mohol pokračovať v činnosti.

Obrázok dialógového okna programu Skicár
Ak vyberiete možnosť ukončenia programu a prácu neuložíte, otvorí sa dialógové okno.

Na rozdiel od bežných okien sa dialógové okná nedajú maximalizovať, minimalizovať ani prispôsobovať. Môžu sa iba posúvať.Potrebujete ďalšiu pomoc?